ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


H11 lp2 Telekommunikation, RRY010

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-12-14 - 2012-01-22
Antal svar: 27
Procent av deltagarna som svarat: 61%
Kontaktperson: Monica Olsson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Elektroingenjör 180 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

27 svarande

Högst 15 timmar»2 7%
Cirka 20 timmar»5 18%
Cirka 25 timmar»5 18%
Cirka 30 timmar»8 29%
Minst 35 timmar»7 25%

Genomsnitt: 3.48

- på tok för mycket för min del» (Cirka 25 timmar)
- Totalt: 350h» (Minst 35 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

27 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»3 11%
75%»4 14%
100%»20 74%

Genomsnitt: 4.62

- Utmärkta föreläsningar. Bra struktur, hade kunnat gå igenom lite mer övningsrelevanta uppgifter.» (100%)
- Ej alla räknestugor» (100%)
- Mycket saker som inte hörde till målen togs upp. mycket tidsödande» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

27 svarande

Jag har inte sett/läst målen»0 0%
Målen är svåra att förstå»2 7%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»3 11%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»22 81%

Genomsnitt: 3.74

- Mycket saker som inte hörde till målen togs upp vilket man inte förstod» (Målen är svåra att förstå)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

26 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»23 88%
Nej, målen är för högt ställda»3 11%

Genomsnitt: 2.11

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

26 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»7 26%
Ja, i hög grad»18 69%
Vet ej/har inte examinerats än»1 3%

Genomsnitt: 2.76

- Tentamen omfattar de största delarna, hade inte varit fel att ta med uppgifter på det vi gick igenom i början på kursen.» (I viss utsträckning)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

27 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»6 22%
Ganska stor»10 37%
Mycket stor»11 40%

Genomsnitt: 3.18

- Fler grundläggande exempel på föreläsningarna och inte bara slänga in massa formler utan förklara var de kommer ifrån och kanske härleda dom hade underlättat för förståelsen» (Ganska liten)
- Saknar fler exempel. Antingen som genomgång under föreläsningstid eller ännu heller som fullständigt genomarbetade exempel på hemsidan så att man i lugn och ro kan gå igenom dem och förstå sammanhangen.» (Ganska liten)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

27 svarande

Mycket liten»6 22%
Ganska liten»12 44%
Ganska stor»7 25%
Mycket stor»2 7%

Genomsnitt: 2.18

- Kurslitteraturen var värdelös. Efter halva tiden insåg jag att om jag skulle klara kursen fick jag helt enkelt leta reda på en annan bok. Men då hade jag tyvärr redan slösat bort en massa tid på den listade litteraturen. Kvalitén på den så kallade huvudboken var av samma typ som de faktarutor som tidningar ibland publicerar vid en artikel. Möjligen med undantag för delen som behandlade smithdiagra.» (Mycket liten)
- Har skämtat med klasskamrater om att detta är en kurs utan kurslitteratur. Kurslitteraturen är under all kritik. Totalt värdelös, förklarar inte på ett bra sätt, går inte igenom allt som vi skulle kunna. Dessutom hänvisades det till 20 andra böcker. Att söka igenom dessa för relevant information var alldeles för tidskrävande. Hittade den bästa informationen om de olika delarna från andra universitet runt om i världen. Förutom det som gick igenom på föreläsningarna då förstås, det var guld värt.» (Mycket liten)
- Att inte ha en riktig kursbok känns lite dåligt. Meningen är ju att om man inte kan närvara på föreläsningarna så skall man kunna hänga med i kursen med hjälp av kurslitteraturen. Det känner jag inte att jag har kunnat i alla fall. Dock så måste jag säga att det var väldigt bra länkar som fanns på PingPong!» (Ganska liten)
- Kursboken var inte direkt optimerad för kursen...» (Ganska liten)
- Har ej använt boken "17 lektioner i TELEKOMMUNIKATION" över huvud taget.» (Ganska liten)
- Skulle föredra att följa en specifik kursbok, kanske svårt att hitta någon som omfattar alla kursens delar till fullo.» (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

27 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»3 11%
Ganska bra»8 29%
Mycket bra»16 59%

Genomsnitt: 3.48

- Man kan inte förbereda sig och läsa material som lämnas ut samma lektion som det gås igenom...» (Ganska dåligt)
- Arto + Pingpong = sant» (Mycket bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

27 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»1 3%
Ganska bra»5 18%
Mycket bra»19 70%
Har ej sökt hjälp»2 7%

Genomsnitt: 3.81

- Labbhandledarna/Övningsledarna var hur bra som helst.» (Mycket bra)
- Duktiga labb-handledare och arto kan sin grej.» (Mycket bra)
- bra övningsledare!» (Mycket bra)
- Arto kunde ta sig tid, oavsett om det var en föreläsning eller om man hittade honom någon annanstans på campus. Riktigt lätt var det om man hade en fråga!» (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

26 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 3%
Ganska bra»5 19%
Mycket bra»20 76%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.73

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

27 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 3%
Lagom»7 25%
Hög»16 59%
För hög»3 11%

Genomsnitt: 3.77

- Blev väldigt stressigt när alla labbar kom på rad, vore bra om de vore så utspridda som möjligt.» (Hög)
- Tog mycket tid att skriva labbrapporter, kanske lite för mycket. Även om labbrapporter är väldigt bra för förståelsen.» (Hög)
- för mycket kursinnehåll i förhållade till kurslängd» (Hög)
- Varken mängden eller svårighetsgrader var i sig några problem. Problemet var istället bristen på vettig litteratur och avsaknaden av exempel. Största delen av den nedlagda tiden har gått åt till att försöka förstå vad det egentligen är meningen att man skall göra. Det fanns liksom ingen trådar att börja dra i för att nysta upp problemen. Tiden som kunde läggas ner på att verkligen lära sig något ligger därför långt under den nedlagda tiden.» (För hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

26 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»8 30%
Hög»13 50%
För hög»5 19%

Genomsnitt: 3.88

- Lite mycket att göra då och då » (Lagom)
- Mest på grund av att labbar i denna kursen och reglerteknik alla kom på slutet.» (Hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

27 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»2 7%
Godkänt»7 25%
Gott»10 37%
Mycket gott»8 29%

Genomsnitt: 3.88

- Det som drar ner betyget är: * att mycket av grunderna missades på föreläsningarna och formler bara dök upp på tavlan titt som tätt * att kursboken inte följde föreläsningarna och det vi gick igenom alls Det som drar upp betyget är laborationerna och labbhandledarna» (Godkänt)
- knappt» (Godkänt)
- Känns dock en aning ihopklämd, som att kursen omfattar lite väl många delar men bara ytligt.» (Gott)
- Mycket nyttiga laborationer!» (Gott)
- Arto kan sin sak.» (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Arto är en bra pedagog, men det har vart svårt att hänga med om man missade någon föreläsning och kurslitteraturen inte riktigt höll måttet.»
- Artoo»
- I princip allt.»
- Labbarna, gärna fler sådana (så känns det i varje kurs :D) då det är vid labbtillfällen man får pränta in det man läst i huvudet. Labbhandledarna var mycket hjälpsamma och bra!»
- Laborationerna, helt klart viktigast!»
- Inledande veckorna, llabbarna som helthet. Arto är duktig»
- Arto. Riktigt bra lärare rakt igenom.»
- Fortsätt i ungefär samma stil.»
- Arto H»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Bra kurslitteratur som kursen utgår från.»
- en annan kursbok»
- Inget som jag kan komma på.»
- Kurslitteraturen. Det hade varit lättare med inlärningen om alla delar fanns i en bok, och den boken vi hade var kanske inte alltför tydlig med exempel (om man inte ätit syra). Fast det var inte någon skandallitteratur heller, värt 40 spänn.»
- För framtiden vore det önskvärt med bättre kurslitteratur och och ett par fullständigt lösta exempel för varje del. »
- Anpassa labbinnehåll till tiden. Det är för mycket i förhållande till tillgänglig tid. Kursmaterialet var för dåligt, uppdelat på massa olika böcker/material och huvudboken var långt ifrån tillräcklig. ETT TIPS: SKRIV EN EGEN BOK, ARTO! Sammafatta det Du tycker är viktigt i ett kursmaterial istället för årets hopkok vilket var för utspritt, otydligt och utlämnat i vissa fall försent (samtididgt som genomgång).»
- KURLITTERATUREN!!!»
- Det bör finnas med någon form av fingervisning angående vilka räkneuppgifter som är speciellt viktiga att räkna. Det fanns en ganska stor taldjungel att försöka hugga sig igenom under kursen. »
- Ny Kursbok och bättre koppling från föreläsningar till kursboken.»
- inte så överflödig kunskap»

16. Övriga kommentarer

- Jättebra föreläsare ännu en gång!»
- Kul kurs! Man önskar att den vore lite längre nu i efterhand så att man kunde gå in grundligare på varje del. Bra föreläsningar!»
- Kursens innehåll är för drygt med dagens upplägg. Kanske kan man behålla kvantiteten och höja kvaliteten med bättre kursmaterial!»
- Tack och hej. »
- Här kommer en bra film av Bell Laboratories från 1959 som handlar om vågutbredning: http://techchannel.att.com/play-video.cfm/2011/3/7/AT&T-Archives-Similarities-of-Wave-Behavior»


Kursutvärderingssystem från