ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Transportprocesser 2009 Lp2, KAA060

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2009-12-07 - 2010-01-24
Antal svar: 53
Procent av deltagarna som svarat: 29%
Kontaktperson: Erika Thorsell»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

53 svarande

Högst 15 timmar»8 15%
Cirka 20 timmar»6 11%
Cirka 25 timmar»11 20%
Cirka 30 timmar»18 33%
Minst 35 timmar»10 18%

Genomsnitt: 3.3

- La ner energi på kvarvarande kurser och läser om kursen nästa år. » (Högst 15 timmar)
- Då jag läser om kursen har jag inte gått på några labbar, annars hade nog arbetstiden blivit högre. » (Cirka 25 timmar)
- jag gick endast på några få föreläsningar och hade gjort laborationerna två år tidigare, då även gick på alla föreläsningar.» (Cirka 30 timmar)
- Det ar orimligt mycket att göra för att kunna få en överblick och planera på ett bra sätt hur man skulle lägga upp arbetet.» (Cirka 30 timmar)
- hög belastning från läsvecka 1. » (Cirka 30 timmar)
- det är jävligt mycket jobb» (Minst 35 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

53 svarande

0%»2 3%
25%»5 9%
50%»3 5%
75%»10 18%
100%»33 62%

Genomsnitt: 4.26

- Jag läste om kursen, och hade inte behov av för mig upprepad information.» (0%)
- jag deltog 2007 i all undervisning» (0%)
- Föreläsningarna har varit katastofala. » (25%)
- Föreläsningarna har krockat med andra kurser. » (50%)
- jag var lite sjuk» (75%)
- Jag gick på de flesta föreläsningarna och de flesta demoövningarna. Skippade dock några demoövningar eftersom jag redan hade räknat de uppgifter som skulle ingå. » (75%)
- 8-föreläsningar är svåra att lyckas med att komma till» (75%)
- Jag mådde inte bra av all press som skapades iom de orimliga krav som ställdes på en så jag orkade inte gå på övningarna.» (75%)
- Närmre 100 än 75 i alla fall.» (100%)
- Bra föreläsningar men alldeles för få räkneövningar! Demoövningar gav inte så mkt, ha räknestuga istället och lägg ut demon på nätet bara.» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

53 svarande

Jag har inte sett/läst målen»23 43%
Målen är svåra att förstå»2 3%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»10 18%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»18 33%

Genomsnitt: 2.43

- brukar inte göra det» (Jag har inte sett/läst målen)
- Jag tycker att man kunde ge lite mer detaljerade mål.» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

32 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»18 56%
Nej, målen är för högt ställda»14 43%

Genomsnitt: 2.43

- Det är dock ganska mycket material på dessa poängen.» (Ja, målen verkar rimliga)
- Men det är för stor kurs i förhållande poäng» (Ja, målen verkar rimliga)
- men väldigt många, mycket material på kursen för att vara 7.5 hp» (Ja, målen verkar rimliga)
- Kuren innehåller många moment och kanske skulle den få mer poäng och längre inläsningstid.» (Nej, målen är för högt ställda)
- Tycker det är för mycket material på för kort tid.» (Nej, målen är för högt ställda)
- Den här kursen skulle verkligen behöva mer tid. Jag satsade stenhårt på den här kursen och kände ändå att jag inte hann med.» (Nej, målen är för högt ställda)
- kursen är väldigt omfattande» (Nej, målen är för högt ställda)
- Det är för få poäng på kursen för att motsvara det man behöver lära sig.» (Nej, målen är för högt ställda)
- Det blir för mycket för att hinnas med på 7,5 poäng, 10 poäng hade varit rimligare» (Nej, målen är för högt ställda)
- Målen är inte rimliga i förhållande till kursens poängtal.» (Nej, målen är för högt ställda)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

37 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»10 27%
Ja, i hög grad»11 29%
Vet ej/har inte examinerats än»16 43%

Genomsnitt: 3.16

- Teoridelen var väldigt bra men jag tycker att vissa av uppgifterna var för svåra, särskilt den med avgasröret. » (I viss utsträckning)
- Ett par av uppgifterna var visserligen väsentliga, men problemställningen var väldigt annorlunda mot den som vi fått träna på att bemöta.» (I viss utsträckning)
- Jag tog mig igenom den stora mängden material utan större problem (men tog förstås tid), men tycker inte att tentan var på i närheten av samma nivå. Självklart kan någon av de fyra problemuppgifterna innebära att man måste tänka och klura mycket men jag tycker att i denna och flera föregående tentor är i princip alla problem mycket svårare än kursmaterialet och ofta specialfall som man inte tidigare stött på. Nivån på teoridelen var dock lagom. » (I viss utsträckning)
- Tentamen testade mycket på en såpass omfattande kurs.» (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

53 svarande

Mycket liten»3 5%
Ganska liten»7 13%
Ganska stor»24 45%
Mycket stor»19 35%

Genomsnitt: 3.11

- Jag läste om kursen, och behövde enbart självstudier.» (Mycket liten)
- Men det är mestadels självvalt. Två år tidigare tog jag dock mer hjälp, men inte hunnit ta det till mig i så hög utsträckning.» (Ganska liten)
- mcket bra övningsledare» (Ganska stor)
- Övningarna har gett mer än föreläsningarna» (Ganska stor)
- Det jag gick på var lärorikt.» (Ganska stor)
- Färre demos, fler räknestugor!» (Ganska stor)
- Väldigt bra demoövningar.» (Mycket stor)
- Väldigt bra övningsledare!» (Mycket stor)
- Bra föreläsare» (Mycket stor)
- Både föreläsningar och övningar har varit väldigt bra.» (Mycket stor)
- Både föreläsningarna och demoövningarna har varit jättebra. Jag tycker att man verkligen lärde sig jättemycket på dem. » (Mycket stor)
- Mycket bra föreläsare och vissa av övningsledarna var också mycket bra. Det var tiden det var fel på. Det fanns helt enkelt inte tid att lära sig allt.» (Mycket stor)
- Väldigt bra av demoövningsledarna.» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

53 svarande

Mycket liten»2 3%
Ganska liten»8 15%
Ganska stor»19 35%
Mycket stor»24 45%

Genomsnitt: 3.22

- fanns inte så mycket kursmaterial tillgängliga på kurshemsidan. Boken var mycket svår att hitta i.» (Mycket liten)
- det var svårt att lära sig boken» (Ganska liten)
- Det finns bättre böcker för denna kurs.» (Ganska stor)
- Bra innehåll, men vissa saker ä inte självklart vad som menas, i sådana fall har jag bett om hjälp och fått det.» (Ganska stor)
- Jättebra bok!» (Mycket stor)
- man måste kunna sin bok» (Mycket stor)
- Älskar kursboken» (Mycket stor)
- Boken är bra med bra exempel.» (Mycket stor)
- Bra bok.» (Mycket stor)
- mycket bra bok.» (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

53 svarande

Mycket dåligt»2 3%
Ganska dåligt»4 7%
Ganska bra»25 47%
Mycket bra»22 41%

Genomsnitt: 3.26

- Schemat stämmer inte alltid, utan ändras.» (Ganska dåligt)
- övningsledare borde använda samma upplaga av kursboken som vi som läser kursen så att det inte blir fel vid hänvisningar av exempel och sidor. Detta kan göras bättre till nästa år!» (Ganska bra)
- Bra att det finns lösningar till många av uppgifterna, vissa är dock svårläsliga och/eller innehåller fel» (Ganska bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

53 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»1 1%
Ganska bra»19 35%
Mycket bra»24 45%
Har ej sökt hjälp»9 16%

Genomsnitt: 3.77

- eftersom när andra klasser hade konsultationstid kunde man även gå på dem också då vi inte brukade ha lektioner» (Mycket bra)
- Föreläsaren svarade bra på frågor.» (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

53 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»2 3%
Ganska bra»12 22%
Mycket bra»31 58%
Har ej sökt samarbete»8 15%

Genomsnitt: 3.84

- Det fanns en alldeles för hög press bland studenterna pga de orimliga kraven.» (Ganska bra)
- Vi var några stycken som läst kursen (utan att ha klarat den) förut som sammarbetade då och då för att lära oss bättre» (Mycket bra)
- Väldigt givande att arbeta tillsammans.» (Mycket bra)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

53 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»3 5%
Hög»21 39%
För hög»29 54%

Genomsnitt: 4.49

- Har svårt att se att man skulle kunna ta bort något.» (Hög)
- i och med att det är så många nya moment på en såpass kort kurs behövde man lägga ner mycket tid för att hänga med! lösningsförslagen kunde ha lagts ut tidigare så att man fick in lösningsgångarna tidigare.» (Hög)
- Mkt teori som skulle läras in» (Hög)
- Varje sak i sig var inte jättesvår, men det var väldigt mycket man skulle lära sig.» (Hög)
- På tok för hög belastning och även väldigt ojämn belastning vecka till vecka, trots idogt pluggande.» (För hög)
- som tidigare, många moment.» (För hög)
- Mycket material på så kort tid.» (För hög)
- Kursen är väldigt omfattande.» (För hög)
- i början var det okej, men sen blev det för mycket. känns lite som man har försökt klämma in en mycket större kurs på 7,5 hp» (För hög)
- Det är enormt mycket att arbeta sig igenom för att uppnå omfattande förståelse.» (För hög)
- Det stora materialet att ta sig igenom gör det svårt att hinna färdigt under läsperioden och svårt att hinna förstå det man gör pga tidspress» (För hög)
- Svårt att hinna med paralellkursen» (För hög)
- Den var helt orimlig. Jag förstår inte att ingen reagerar på att så många brukar misslyckas med den här kursen och planerar in den i en period när det inte känns lika tungt, exempelvis på våren.» (För hög)
- mycket svårt att hinna med de sista veckorna: för tunga stycken lv6 och 7» (För hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

50 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»7 14%
Hög»20 40%
För hög»23 46%

Genomsnitt: 4.32

- Arbetsbelastningen blir lagom om man bara läser transportkursen och inget annan kurs paralellt» (Lagom)
- eftersom det tar så långt tid att lösa en enda uppgift. Boken var inte till stor hjälp. Man borde få lösningsförslag. Annars kan man fastna på en uppgift i evigheter bara ev ett litet fel.» (Hög)
- I och med denna kurs anser jag att arbetsbelastningen varit för hög. Särskilt påtagligt blir detta då denna kurs ligger just i läsperiod två.» (För hög)
- Det var så stressigt att man nästan inte orkade med helt enkelt. » (För hög)
- Statistikkursen var lagom arbetsbelastning, men svår så gick ej att plugga mindre på den för att hinna transporten som för mig, och i princip alla jag pratat med, tog mer tid än en 7.5 poängskurs borde ta.» (För hög)
- Man fick prioritera en av kurserna, annars skulle det vara omöjligt att klara någon av dem.» (För hög)
- Tufft att läsa båda transporten och fysikalen samtidigt, kändes som att man la ner all tid på transporten.» (För hög)
- Jag förstår inte hur den som planerat denna läsperiod har tänkt.» (För hög)
- beror mest på denna kurs» (För hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

52 svarande

Mycket dåligt»2 3%
Dåligt»6 11%
Godkänt»18 34%
Gott»16 30%
Mycket gott»10 19%

Genomsnitt: 3.5

- Det kändes så frustrerande när varken orken eller tiden räckte till. Det skulle krävt mycket mer tid och helst skulle kursen legat en annan tid på året när man inte är så slutkörd. Innan jul är den sämsta tänkbara tiden.» (Mycket dåligt)
- kurslitteratur var dålig och man borde få hjälpande utdelat material.» (Dåligt)
- Nyttig och rolig kurs, men det är alldeles för mycket att ta in på en enda läsperiod.» (Dåligt)
- Det är egentligen en intressant kurs men det borde ges mer tid till den då den är svår att klara av. » (Godkänt)
- Väldigt bra innehåll och ger lärdom om saker som är bra att kunna, men inte i närheten av lagom arbetsbelastning» (Godkänt)
- bra innehåll men för mycket för bara 7.5 hp! Borde förtydligas och förbättras genom att ha fler poäng.» (Godkänt)
- Kursen tycker jag är intressant, men det känns inte riktigt som om det funnits tillräckligt med tid för att lära sig allt man behöver kunna till tentan.» (Gott)
- Det var en mycket intressant kurs och roligt att gå på föreläsningarna eftersom det kändes givande. Men tyvärr var det alldeles för stressigt.» (Gott)
- Rolig kurs med den bästa föreläsaren jag haft hittils.» (Gott)
- Rolig kurs, men väldigt mycket att lära in jämfört med andra 7.5hpkurser.» (Gott)
- Rolig och bra kurs.» (Mycket gott)
- Trotts att den kräver mycket jobb är det den mest intressanta hittills» (Mycket gott)
- Känns välarbetad.» (Mycket gott)
- kul och interesant kurs» (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Föreläsaren och övningsledarna.»
- Laborationer.»
- Henrik Ström har varit en fantastiskt bra övingsledare!!»
- Boken och föreläsningarna var mkt bra. Väldigt bra att inte ha labbrapporter eller inlämningsuppgifter under läsperioden. Bra med demoövningar»
- Demonstrationsövningarna har varit väldigt bra. Även laborationerna var bra.»
- räkneövningarna. genomgången av teorifrågor från tidigare tentor.»
- övningsledarna»
- Anders som föreläsare, demoövningarna.»
- Bra att ha både föreläsningar, storgruppsövningar och vanliga övningar.»
- upplägget på kursen med uppdelat demoövningar och räkneövningar. antalet laborationer kändes lagom många, de var även väldigt intressanta. »
- Jag tyckte att det var bra med demoövningarna för alla och sedan räknestugor där man kan ställa frågor.»
- Boken, allt utdelat material, föreläsare.»
- Bra föreläsare, Rasmuson»
- Föreläsaren. »
- Föreläsaren och de som höll i övningarna och konsultationen.»
- Sen tentamen, så lång tid som möjligt för att det senare materialet ska sjunka in.»
- Litteraturen och föreläsaren»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Föreläsningarna måste bli tydligare. Som det är nu sitter man bara och lyssnar och hinner få med några få procent av det som sägs. Resten försvinner eftrsom det inte ens har förklarats vad man använder sakerna till och i vissa fall sägs bara "så här gör man" och vi får inte ens veta vad det är man gör "så här" på.»
- Man borde inte få ta betalt för ett övningshäfte utan lösningar, det är dåligt!»
- Separata poäng för laborationer, bonuspoäng eller dugga i någon form, tentan bör ha ett jämnare antal poäng fördelat mellan teorin och beräkningarna så att man inte förlitar sig på utantilllärande för teoridelen. Planeringarna och rekommenderade uppgifter borde bredas ut bättre, några få veckor var det relativt normal antal uppgifter, andra veckor kunde det vara hiskeligt mycket. Eventuellt borde kanske t.o.m kursen delas in i två delar, känns lite ogenomtänkt när nästan 90% blir underkända på första examinationen och man hör rykten om hur svår kursen är redan under första året...»
- Labbarna gav nästan ingenting och kändes onödiga. »
- Tryck på att läsa i boken redan från början. Svårt att hinna få tillräckligt med hjälp på övningarna. Kanske något mer föreläsningstid kunde ägnas åt masstransport.»
- Kursboken»
- Kursen borde inte ligga i läsperiod 2 enligt min mening. »
- som sagt: man hade behövt mer tid för att få i allt. »
- kurslitteraturen och dela ut någon slags sammanfattning på hela kursen»
- Jag tycker att man skulle kunna få teorifrågorna i förväg istället för det var extremt svårt att veta vad man skulle läsa på. Man skulle kunna få en massa olika frågor i förväg och få veta att vilka som helst av dem kan komma på tentan. Då pluggar man in alla och lär sig verkligen teorin.»
- Kursinnehållet skulle behöva begränsas så att eleverna har en chans att hinna med alla delar. Eftersom teoridelen är en stor del av tentan skulle fler genomgångar av gamla tentor vara användbara. Viktigt är då att inte bara lista de "rätta svaren" utan även ge chans till diskutioner och motiveringar av svaren.»
- Räkneuppgifterna är alldeles för svåra till den teori som gås igenom. Det ställs alldeles för höga krav på tentan, om saker som inte gåtts igenom vare sig på övningar eller föreläsningar. Planeringen av räkneuppgifter som ska göras per vecka bör förändras, det är inte rimligt att man en vecka ska göra 5 uppgifter och nästa vecka 25. Man hinner helt enkelt inte det.»
- Demonstrationsövningarna när övningsledarna bara visade powerpoint var dåliga. Mycket bättre när de räknar på tavlan, då hinner man tänka samtidigt. »
- Försöka få lite mer fart på föreläsningarna. Kändes ganska långsamt vissa stunder. »
- Förberedande frågor till laboration 2 kan formuleras bättre så att man förstår vad man ska få ut av dem. Så som det var nu skulle man härleda något som gick att göra på många olika sätt och i och med att man inte visste vad man skulle ha härledningen till var det svårt att veta hur man skulle lägga upp det. Det skulle även vara bra att man schemalägger om det är föreläsning eller demoövning i timeedit och inte bara ha det som en enskilt schema. Sist även att uppdatera hänvisningar på föreläsningar och demoövningar. Det känns ganska relevant att ha uppdaterade hänvisningar i och med att det är så mycket nytt så är det inte alltid lätt att själv leta reda på exempel och ekvationer i boken.»
- Demoövningarna, ibland gick de lite fort fram. bättre att övningsledarna skriver på tavlan, man hänger med mer då.»
- Det är för mycket att lära sig allt i kursen på en läsperiod, särskilt eftersom man läser kurser parallellt. Det är inte acceptabelt att lägga en sådan arbetsbörda på de studerande. Kursen bör sträcka sig över två läsperioder med allt den innehåller just nu.»
- Öka den i antal poäng utan att öka kursmaterial alternativt dela kursen i två 7.5 poängskurser. Gör problemuppgifterna i tentorna i mer lik nivå som kursmaterialet. »
- får väldigt lite poäng för det arbete man gjorde. kursen borde vara värd fler HP.»
- Ändra kursens längd. Kanske lägga den på tex två perioder eller åtminstone flytta den till våren. Det är fruktansvärt många som har mått väldigt dåligt av denna orimliga press. Snälla tänk om och planera om. Människor mår inte bra av denna arbetsbelastning.»
- Det var väldigt många uppgifter att göra, kanske kan man minska dem eller göra på något annat sätt.»
- Teoridelen påminde mycket om föregående års teoridelar. Kan nog påverka att många lär sig utantill och klarar dessa utan någon förståelse.»
- Demoövningen och lite mer pålästa doktorander.»
- Mer tid!»

16. Övriga kommentarer

- Föreläsaren/examinatorn borde kolla igenom exempelhäftet och se till så att de uppgifter där som hänvisar till en ekvation eller tidiagre uppgift stämmer. I det stämde det inet överens (var inte uppdaterat)»
- Bara för att man får ha boken med sig på tentan betyder inte det att man ska kunna fråga om vad som hellst, uppgifterna ska ändå vara på det materialet som tagits upp i kursen.»
- kursen borde ha mer poäng då den innehåller många moment där i princip alla är okända sedan innan.»
- Över hälften fick betyget underkänt i år, förra året en bra bit över hälften. Det kan vara värt att överväga att det inte är studenterna som är tröga.»
- När jag påstår att kursen är mycket tidskrävande refererar jag inte bara till mig själv och hur lång tid jag tar på mig, utan jämför med andra kurser på liknande antal poäng, exempelvis bioreaktionsteknik som jag också tycker tog mig mycket tid, men var på fler poäng än transportprocesser och transportprocesser krävde mycket mer tid.»
- Som sades innan så läser jag kursen igen nästa år. »
- Det var svårt att öva på teorifågorna.»


Kursutvärderingssystem från