ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


V10 Radiokommunikation ROC del A, SJO122 0109

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2010-05-19 - 2010-09-19
Antal svar: 16
Procent av deltagarna som svarat: 21%
Kontaktperson: Monica Olsson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Sjökapten 180 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

16 svarande

Högst 15 timmar»5 31%
Cirka 20 timmar»2 12%
Cirka 25 timmar»3 18%
Cirka 30 timmar»2 12%
Minst 35 timmar»4 25%

Genomsnitt: 2.87

- Vet inte om den här enkäten är för labbarna eller undervisningen i klassen, så jag svarar gemensamt för båda.» (Högst 15 timmar)
- Endast gjort morsedelen, TG på resterande då jag läst FBVII» (Högst 15 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

16 svarande

0%»0 0%
25%»1 6%
50%»0 0%
75%»3 18%
100%»12 75%

Genomsnitt: 4.62

- Endast gjort morsedelen, TG på resterande då jag läst FBVII» (25%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

16 svarande

Jag har inte sett/läst målen»1 6%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»10 62%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»5 31%

Genomsnitt: 3.18

- Målen blev tydligare under tiden kursen pågick, men detta hade mer med min egen erfarenhet av radiokommunikation att göra. Kursinformationen var tydlig, men för mig som ovan var den lite svår att greppa.» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)
- Endast gjort morsedelen, TG på resterande då jag läst FBVII» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

15 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»1 6%
Ja, målen verkar rimliga»11 73%
Nej, målen är för högt ställda»3 20%

Genomsnitt: 2.13

- Lägre krav på morsen.» (Nej, målen är för högt ställda)
- Det är på tok för många deltentor» (Nej, målen är för högt ställda)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

16 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»2 12%
Ja, i hög grad»13 81%
Vet ej/har inte examinerats än»1 6%

Genomsnitt: 2.93

- Examinationen i radiolabben testade bara min förmåga att prata över radio. Inte så mycket vad gäller användarmenyerna. » (I viss utsträckning)
- TG på tentadelen.» (Vet ej/har inte examinerats än)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

16 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»3 18%
Ganska stor»5 31%
Mycket stor»8 50%

Genomsnitt: 3.31

- Endast gjort morsedelen, TG på resterande då jag läst FBVII» (Ganska liten)
- Väldigt mycket oklart» (Ganska liten)
- Morsning är ett helt ok program.» (Ganska stor)
- Mycket informativa föreläsningar samt bra labbar.» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

16 svarande

Mycket liten»2 12%
Ganska liten»4 25%
Ganska stor»4 25%
Mycket stor»6 37%

Genomsnitt: 2.87

- Programmet för morse är okej, men inte optimerat för Windows 7, vilket gjorde att det innehöll en del buggar.» (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

16 svarande

Mycket dåligt»1 6%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»11 68%
Mycket bra»4 25%

Genomsnitt: 3.12

- Den automatiska gruppindelningen var inte alls bra. Mycket krångligt att springa runt o jaga någon att byta grupp med.» (Ganska bra)
- bra att man fick ppt utskrivet» (Ganska bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

14 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»4 28%
Mycket bra»8 57%
Har ej sökt hjälp»2 14%

Genomsnitt: 3.85

- Utmärkt med labbar varvat med undervisning, då detta ger utrymme att i mindre grupp fråga och få svar i lugn och ro. Alltid välkommet med frågor och tid gavs till svar i labben.» (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

16 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 6%
Ganska bra»2 12%
Mycket bra»13 81%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.75

- Förutom att de vägrar att byta grupp så är allt jättebra.» (Ganska bra)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

16 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 6%
Lagom»12 75%
Hög»3 18%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.12

- Endast gjort morsedelen, TG på resterande då jag läst FBVII» (Lagom)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

16 svarande

För låg»1 6%
Låg»3 18%
Lagom»5 31%
Hög»5 31%
För hög»2 12%

Genomsnitt: 3.25

- TG"ade även del av annan kurs varför belastningen för min del var hyfsat låg (lagom ,)) under läsperioden.» (Låg)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

16 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»5 31%
Gott»9 56%
Mycket gott»2 12%

Genomsnitt: 3.81

- läraren gav väldigt difusa besked och ppt var ofta felstavade» (Godkänt)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Bra med spridda prov.»
- bra med labbar»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Att ha samma förrutsattningar för hela klassen. Olika förrutsattningar beroende på vilken lärare man hade i labbarna. Min grupp fick betydligt mindre kunskap än andra grupper. Vilket gjorde att vi hade svårt att klara radioprovet! »
- Lika många tenta tillfällen men där man kan göra alla delarna av tentamen.»
- lite tydligare vad som krävs. bättre information från läraren. genomgång av alla morse o flaggor.»
- Mer schemalagd praktisk träning i radiolabbet efterfrågas.»

16. Övriga kommentarerKursutvärderingssystem från