ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


12lp2åk1: IDY023 Ekonomisk analys 1

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2012-11-30 - 2013-01-20
Antal svar: 81
Procent av deltagarna som svarat: 65%
Kontaktperson: Jamal Nasir»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Industriell ekonomi 300 hp
Utbildningsprogram studenten tillhör: Industriell ekonomi 300 hp

1. Allmänna frågor om kursen*

Gradera påståendena om kursen på en skala 1-5, där
1 innebär att du INTE ALLS instämmer i påståendet, och
5 betyder att du HELT OCH HÅLLET instämmer i påståendet

Matrisfråga

Sammanfattningsvis var kursen mycket bra*
81 svarande

31 38%
19 23%
21 25%
8 9%
2 2%
Vet ej»0

Genomsnitt: 2.14 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Kursens mål var tydliga*
81 svarande

27 34%
23 29%
15 19%
8 10%
5 6%
Vet ej»3

Genomsnitt: 2.24 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Examinationen speglade kursmålen på ett bra sätt*
81 svarande

37 49%
19 25%
13 17%
4 5%
2 2%
Vet ej»6

Genomsnitt: 1.86 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Kursadministrationen fungerade utmärkt bra*
81 svarande

51 63%
19 23%
9 11%
1 1%
0 0%
Vet ej»1

Genomsnitt: 1.5 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Kursen kändes angelägen för min utbildning*
81 svarande

5 6%
1 1%
15 18%
26 32%
34 41%
Vet ej»0

Genomsnitt: 4.02 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Kursen krävde en relativt stor arbetsinsats*
81 svarande

5 6%
2 2%
24 30%
31 39%
17 21%
Vet ej»2

Genomsnitt: 3.67 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

2. Vad tycker du främst bör behållas i kursen?

Vi uppskattar (och förväntas få) din konstruktiva kritik

- Grupparbetet var mycket givande och bör behållas med samma upplägg.»
- Rapporten var intressant att skriva, men tycker att vi fick för lite handledning. Handledaren Tomas läste inte igenom vår rapport under kursens gång, vilket gjorde att vi inte kunde få konstruktiv feedback. Vi fick mer generell feedback, dvs angående problem som folk allmänt brukar ha, och ingen speciell angående just vår rapport.»
- Inte mycket, möjligtvis böckerna.»
- Ifall Möller inte kommer tillbaka bör Gunnar hålla i kursen. Ser överhuvudtaget inga fördelar med att låta Hans hålla i kursen. »
- Gunnars föreläsningar var mycket bra! Det som togs upp kändes relevant och han var väldigt pedagogiskt samt mån om att hela klassen hängde med i undervisningen. Det som urban tog upp på föreläsningar kändes ibland inte så relevant - mycket tid kunde läggas på simpla uträkningar medan begrepp vi inte kände till ej blev förklarade utan hoppades över. »
- Grupparbetet»
- Grupparbetet bör behållas men strukturen på föreläsningarna bör ändras!»
- Projektarbetet var bra.»
- Gunnar, den bästa föreläsaren.»
- Gunnar Wramsby»
- Föreläsare Gunnar Wramsby, de tydliga kursmålen, kommunikationsmomentet»
- Lärare Gunnar var jättebra på att lära ut, guldklimp!»
- Gunnar wramsby»
- Räkneuppgifterna. Dessa är bra.»
- Dålig administration, motsägande uppgifter ang examination från olika föreläsare, väldigt spretigt då vi under kursens gång hade 5 föreläsare som inte verkade synkroniserade över huvud taget!»
- Det är ju i grunden en bra kurs med bra innehåll. Men utförandet har inte varit något annat än horribelt.»
- Trevligt med projektarbete, att få komma ut och träffa företag»
- Strukturen med projektarbete samt tentamen»
- Projektarbetet var roligt och lärorikt. De föreläsningar som hölls av Wramsby, Ohlson och Åkesson var väldigt innehållsrika och givande! Tillfället då grupperna fick ge kritik till varandras arbeten var väldigt bra och gav mer än handledningsmötena.»
- Jag tycker att gunnar fantastisk bra. Han bör behållas.»
- Alla kalkyler»
- Arbetet, möjligheten att få testa på att intervjua ett företag. Case = användbart och lärorikt.»
- Sista läraren, Gunnar, var kung. Behåll honom. Kurslitteratur, främst den "bruna" boken, var otroligt relevant för att kunna nå kursens mål»
- Bra upplägg med ett grupparbete och en tenta. Språkdelen var också bra och lärorik.»
- Allt! Bra kombination med bokstudier och arbetsuppgifter, kontra grupparbetet.»
- Projektarbetet var lärorikt. Managementkonsulten var intressant och hans föreläsning var lärorik, behåll honom. »
- Kurslitteraturen var intressant och hade varit jättebra om tentamen var baserad på litteraturen.»
- Projektarbetsdelen av kursen. Det som man har fått lära sig genom litteratur får chansen att konkretiseras. Även språkdelen är en positiv del av kursen då det på ett direkt sätt ger en hjälpande hand.»
- Projektarbete är alltid bra, så det bör vara kvar. »
- Många föreläsningar med exempelräkningar. Två moment varav en tenta och ett arbete.»
- Jan Möllers övningsbok var pedagogisk och bra»
- kursmål»
- Boken med räkneövningar var bra.»
- Inte mycket, jag tyckte att vissa föreläsningar med investeringskalkyler var konstruktiva men resten var intill onödiga. Speciellt genomgången av övningsuppgifterna var inte bra. Inga genomgångar utan enbart hur de skulle lösas.»
- Kurslitteraturen. »
- Jag förstår att den vanliga föreläsaren var sjukskriven, men kursen var väldigt spretig och det var dålig kommunikation mellan de olika föreläsarna. Tentan avspeglade INTE det som gåtts igenom i kursen. »
- Föreläsaren som hade hand om investeringar, Gunnar»
- Grupparbetet»
- Den bruna boken»
- Jag uppskattade föreläsningarna med Gunnar. Det var även roligt med ett grupparbete även om det var väldigt tidskrävande. opponeringen av varandras grupparbeten»
- möller»
- Kursböckerna, övningsboken innehöll bra övningar med bra lösningsförklaringar och teoriboken var lättöverskådlig.»
- Projektarbetet var intressant.»
- Kurslitteraturen var bra»
- Projektarbetet var mycket givande.»
- Båda kursböckerna var bra. Bra att ha både case och tenta. Gästföreläsaren var MYCKET bra.»
- Kursens innehåll känns relevant för vår utbildning. Gunnar Wramsbys föreläsningar var väldigt lärorika.»
- Rapportskrivandet om ett företag, Gunnar och den bruna kurslitteraturboken»
- Övningsboken»
- Kurslitteraturen skriven av J.Möller (den bruna boken). Momentet där man lär sig skriva en rapport. Clas Olsson var väldigt duktig.»
- Gunnar Wramsby som föreläsare. »
- Lärorika föreläsningar om investeringskalkylering. »
- Föreläsningen om balanced scorecard»
- Kalkylering är bra att kunna och bör behållas i kursen.»
- upplägg med tentamen och projektarbete samt självvald grupp»
- Arbetet. Det var roligt och givande med en fallstudie»
- Jan Möllers lärobok.»
- Projektarbetet var givande och intressant. Bra att den har stor del av kursens slutgiltiga betyg! Föreläsningen med Sven-Martin Åkesson var guld.»
- Innehållet är mkt bra. Bra kurslitteratur. »
- Grupparbetet fungerade jätte bra!»
- Allt. Kursinnehållet är relevant för min utbildning.»
- Upplägget, dvs en helt teoretisk del som tentas och en fältstudie vilken skrivs en rapport på,är egentligen bra och bör behållas. »
- Upplägget att få föreläsningar om olika områden för att sedan få göra ett arbete om ett av områdena. Det var givande, man tillskansar sig kunskapen på ett annat sätt när man ska använda den för att producera något. Föreläsningar och information om utformning, struktur och genomförande av arbetet var jättebra och upplevs som användbart. »
- Allt egentligen. Men med bättre föreläsningar i kalkylering, information till föreläsaren i investeringar på vilken nivå det skall ligga, att teorin från boken som kommer med på tentan bör tas upp på föreläsningarna. »

3. Saknade du något i kursen?

Vi uppskattar (och förväntas få) din konstruktiva kritik

- JA, ett schema. Schemat var inte synkat med timeedit och ekonomiföreläsning bokades in i sista stund på samma tid vi hade matteövning, vilket gjorde att vi behövde välja vad man skulle gå på.»
- Vi saknade en examinator som verkligen ville få denna kursen att funka. Att ta tag i problemen som uppstod istället för att skita i dem. En examinator som var lite mer närvarande som kunde se hur dåliga föreläsningarna var. Engagemang saknades verkligen»
- Bättre struktur och upplägg på lektionerna. Att en lärare (Urban) står och räknar uppgifter som finns i boken ger ingenting.»
- Tydlig struktur av kursen, det var väldigt svårt att veta vad som förväntades av oss studenter. »
- Organisation av material, klarhet om vad vi skulle kunna samt att det skulle vara bra med endast en lärare»
- Struktur på föreläsningarna och ett fungerande schema »
- bättre kurslitteratur och övningar. övningsboken är bristfälliga i vissa avseenden. inte heller några övningstillfällen. skaffa handledare och kör räknestugor.»
- Att lektionerna inte stämmde med timeedit. Väldigt förvirrande...»
- Övningar, fungerande schema»
- Bra handledning»
- Struktur, bra handledning, organisation, »
- Bra handledning. »
- Administration, struktur, klara bud vad man bör kunna osv. Administrationen var katastrofal, om hela chalmers använder time Edit, hur jävla svårt ska det vara för även denna kurs att ligga där i? Dubbelbokade salar, lektioner som krockade med varandra. Så pinsamt dåligt. Struktur: enligt min uppfattning var föreläsningarna inte direkt bra heller. Vissa av dem gick ut på att föreläsaren räknade en av de uppgifter vi hade i den "bruna boken" på tavlan. Jag tycker inte att set ger mig speciellt mycket om föreläsaren räknar en sådan uppgift på tavlan. Eftersom mycket av tiden det tar att göra uppgifterna går åt till att omvandla vissa faktorer från 80 till 100 procent kändes det onödigt och korkat att föreläsaren skall stå och berätta hur man räknar ut procent för ingenjörstudenter. Jag slutade att gå på föreläsningarna eftersom jag fan de irrelevanta. Gamla tentor var uppbyggda mycket på räknar uppgifterna i "den bruna boken" och äldre iare uppmanade också till att verkligen studera räkneuppgifterna. De besked jag fått från kursens föreläsare var även de att dessa uppgifter var de viktigaste och bör studeras noggrant. Tentan i år var oerhört annorlunda jämfört med föregående år. Uppgifterna var mer kopplade till annan kurslitteratur. Riktigt jävla dåligt.»
- Bra föreläsare. Jag vill inte säga något negativt om Urban, han verkar vara en snäll person. Men bra föreläsare är han inte, att lägga så mycket tid på enkla uträkningar istället för teorin bakom ger verkligen ingenting. Dessutom måste det gå att innan få veta ungefär hur tentan ser ut, den vi gjorde hade ingenting gemensamt med övningstentor eller -uppgifter. Dessutom förstår jag inte hur Hans kan stå i början och prata om hur lätt kurs det är och att alla brukar få 4 eller 5 i betyg när föreläsningar och tenta inte hade något gemensamt med tidigare år.»
- Övningstillfällen! »
- Det kändes inte som att det fanns en röd tråd i kursen, ingen av föreläsarna visste de andra föreläsarna föreläste om, salarna var ofta felbokade, ekonomiföreläsningarna lades på tider då vi hade matteövningar, föreläsarna gav en felaktig bild av innehållet i tentamen, vår handledare till ekonomiarbetet läste aldrig vår text och hade därför svårt att komma med konstruktiv kritik. »
- Jag saknade en helhet i kursen. Vi slängdes mellan olika lärare som ville ha olika saker på tentan. Jag saknade också ett fast schema, Hans gjorde ett eget schema som ofta krockade med andra föreläsningar och som dessutom inte fanns på time edit.»
- Tydliga riktlinjer»
- Tydlighet och pedagogik från föreläsarnas sida. Bra planering i schemat.»
- Det var för många olika lärare och det medförde att kursen blev osammanhängande. Det var dåligt planerat och informationen till oss elever och andra lärare var så bristfällig att det inte bara påverkade denna kurs negativt, utan även andra kurser (mycket pga avsaknaden av TimeEdit). Det var svårt att hänga med i kursen eftersom kapitel blandades friskt och det hoppades mellan avsnitt. Det fanns emellertid en röd tråd som följde den bruna läroboken, men den kunde ha påpekats mycket tidigare.»
- Struktur saknades »
- Den här kursen var under all kritik. Att Hans för det första inte använder sig av timeedit gör det svårt att veta när och var föreläsningarna hålls. Dessutom har vi vid några tillfällen fått avbryta lektioner då salarna inte varit bokade. Riktigt dåligt. Jag tycker Gunnar höll hög klass på sina föreläsningar, men övriga var usla. Att i en två timmar lång föreläsning gå igenom facit på EN uppgift är inte hållbart. Jag var på samtliga föreläsningar men kan inte påstå att det gav mig någonting överhuvud taget. Allt kursinnehåll fick jag läsa in själv. Hade vi ens tillräckligt många timmar? Att sedan få en tenta som inte speglade det vi gått igenom över huvudtaget var mycket frustrerande! Jag hade pluggat massor inför den och kände att jag kunde allt, men fick inte chansen att visa det över huvudtaget. Jag, liksom majoriteten i klassen som jag förstått, hann inte ens göra klart tentan pga tidsbrist. Den här kursen har fått mig att tappa förtroendet för programmet och Chalmers som läroverk. Jag funderar allvarligt på att hoppa av och byta till någon annan skola där de förhoppningsvis kan erbjuda vettiga ekonomikurser. Stor besvikelse från mig och jag hoppas ni gör något åt detta innan sektionen och skolan tappar sitt goda rykte.»
- Något fler föreläsningar för att täcka de områden som behandlas i Andersson-boken.»
- Jag ställer mig tveksam till huruvida föreläsningarna verkligen gav mig något som jag inte hade kunnat läsa in i en bok om ämnet. Lärande var överhuvudtaget något jag saknade. Svårighetsgraden på momenten i kursen höll på tok för låg nivå. Prof. Löfstens ovilja att föra en dialog med både föreläsare och oss studenter om kursen upplevde jag som fullkomlig. »
- Struktur, bra föreläsare och tentamen anpassad efter det vi lärt oss i kursen saknades.»
- Struktur och bra föreläsningar. Många föreläsningar var fruktansvärda, inte minst de i produktkalkylering. Större delen av tiden stod läraren och tryckte på sin miniräknare..»
- Mer ingående föreläsningar som framförallt går in på varför man gör si och så, inte bara vad man gör. På så sätt har man chansen att själv kunna lära sig de allmänna "dragen" och inte bara lära in den specifika uppgiften/situationen, för att kunna göra de situationsanpassningar som krävs vid ett framtida tillfälle - på egen hand. Dessutom saknas tillräckligt med övningstillfällen där handledare/övningsledare finns på plats. Något som saknats i kursen är just en direkt feedback.»
- Lite mer övningstillfällen kanske hade varit bra, där man kan sitta och göra uppgifter och få hjälp av lärare. Det var två stycken sådana i denna kurs. Det första var bra, det var inte så många som var där så man kunde få hjälp, men vid andra tillfället var rummet helt proppfullt med folk när vi kom, det fanns inte en chans att få hjälp. »
- Tydliga mål. Den var väldigt spretig med olika föreläsare osv.»
- En bra kurslitteratur förutom övningsboken»
- Strukturen och organisationen måste förbättras. »
- Inledande föreläsning om ämnet i allmänhet och olika begrepp som används. Bättre att få veta vad allt handlar om innan man börjar räkna.»
- ett fullständigt schema för föreläsningarna. mål för vad man skulle kunna i kursen.»
- Saknade genomgångar i övningsuppgifter och en verklig genomgång av själva kursen. Förutom ett delkapitel så förväntades man klura ut allting själv genom kurslitteratur och övningar.»
- Lärare som kan vara tydliga med vad som krävs av studenterna. Vi fick förvirrande information före tentamen om själva tentamensfrågorna som skulle komma. När vi väl kom till salen och såg frågorna, kändes vi inte igen någonting av det som hade sagts. Det handlar om karaktär på frågorna, svårighetsgrad och uppdelning mellan teori och räknefrågor. Det rådde även en extrem tidsbrist under tentan. Antalet frågor och deras storlek krävde mer tid än vad som gavs, för att kunna svaras på.»
- Mycket! Först att schemat läggs in i timeedit så att salarna är bokade. Föreläsningar som ger någonting. Prov som verkligen speglar kursen. Struktur och gärna en lärare som har hand om allt, istället för 3 stycken som inte har en aning om vad de andra har sagt osv.»
- Relevanta föreläsningar.»
- En lärare, mål med kursen, att lärarna säger till oss vad vi skall lära oss och inte ljuger som de gjort för oss. »
- Ett (1) ordentligt schema och kommunikationen mellan lärare samt mellan lärare och student. Under hösten hade vi ett kurs-PM att följa som inte stämde överens med med schemat i time edit. Hans sa åt oss att följa kurs-PM, vilket inte heller alltid stämde. Alltså kaos Vi hade handledningsmötet med vårt grupparbete. Där vi trodde tanken var att vi skulle få feedback och kritik på vår rapport. vi hade därför arbetet hårt med arbetet innan och skickat det till handledaren i god tid. Väl på handledningsmötet visade det sig att handledaren Thomas Persson inte ens läst igenom vårt arbete. Det blev en stor besvikelse. Enligt Thomas skulle han inte svara på mail förutom om vi hade några ja eller nej frågor. Vad innebär då handledning? Jag tyckte det var otroligt dåligt att vi inte fick någon hjälp eller inspiration från vår s.k. handledare. »
- Bra föreläsningar, där föreläsarna faktiskt kommunicerar så de vet vad vi redan har och inte har lärt oss. Hade varit guld värt om schemat kunde synkas med timeedit istället för att vara på ett separat kurs-PM. Som det var nu krockade ekonomin ibland med matten, bland annat en gästföreläsning som enligt Hans var mycket viktig att gå på då det var den enda föreläsning vi skulle ha i ämnet prestationsmått. Betyder det att matten, som faktiskt har den tiden på schemat, är mindre viktig? Ibland var även ekonomin lagd på tider då andra klasser i själva verket skulle ha föreläsning i samma sal, vilket ledde till att flera ekonomiföreläsningar ställdes in eller avbröts upp till två timmar för tidigt.»
- Samarbete mellan lärarna/föreläsarna. »
- Fler övningstillfällen, nu var det endast två stycken på hela kursen, jag skulle gärna se en per vecka så att man kan ta upp frågor och få hjälp mer kontinuerligt under kursens gång. Tydligare information om vilka kursmål som gäller, vi fick olika information från de olika föreläsarna och visste inte vad det var som faktiskt gällde.»
- Föreläsningar som motsvarar kurskraven. En examinator med en smula ödmjukhet. Hans Löfstens arrogans förstörde kursen. Föreläsarna lärde inte ut det som kom på tentan och kunde knappt svara på frågor. Frågor rörande tentan var dessutom mycket vilseledande och den var inte alls som förväntat med tanke på litteratur, övningsbok och föreläsningar. Hans lade inte heller upp föreläsningar korrekt i timeedit och vid flera tillfällen så att de medvetet krockade med matteövningar ochlaborationer vilket påverkade våra studier mycket negativt. Dessutom lade han inte in tentan i timeedit så att den blev dagen innan matteduggan. Han hade inte heller bokat salar ordentligt och därför försvann föreläsningstid. Saknade även samordning på samtliga punkter, De olika inblandade lärarna verkar inte ha pratat med varandra. Exempelvis sade vår handledare att vi skulle opponera på en grupp som en annan grupp redan opponerade få. Det fick konsekvenser för både oss och den gruppen vi enligt språklärarna skulle ha opponerat på.»
- Ett enhetligt kurs PM. Olika information på olika ställen. Överensstämmelse mellan kursplanering och schema.. En tenta som sammanfattar det vi lärt oss i kursen och inte någonting annat..»
- Ett fungerande schema (Time-edit tack!). Övningstillfällen. Det var också brist på gamla tentor att kolla på innan tentamen.»
- Struktur, kommunikation föreläsare emellan, schemat fanns inte i time-edit. Upplevde att föreläsarna inte visste vad de skulle prata om riktigt, och de verkade inte ha pratat ihop sig om vad var och en skulle gå igenom. Gunnar utbrast chockat "har inte Urban gått igenom detta?!" när han nämnde någonting basic som ingen i klassen hade koll på. Urban sa vid sin första föreläsning att han inte var förberedd, men att han blivit tillsagd att använda sig av en powerpoint som någon annan gjort, och som han ännu inte hunnit kolla igenom själv. VÄLDIGT ostrukturerade föreläsningar. Att schemat inte fanns i time-edit ställde också till problem. Vid flera tillfällen var föreläsningssalarna dubbelbokade, och Hans lade föreläsningar vid tillfällen vi hade matte på schemat. MYCKET dåligt. Gruppen upplevde inte att vi fick någon särskild respons eller stöd av vår handledare i projektarbetet. Han uttryckte att han inte hade tid att vare sig läsa igenom arbetet och ge feedback eller att svara på frågor via mail. Upplevdes orättvist då de som hade Hans Löfsten som handledare fick mer hjälp eftersom Löfsten engagerade sig mer. »
- Kursen upplevdes rörig, schemat stämde inte.»
- Tentan var oväntat svår om man jämför med tidigare tentor och vad som föreläsarna tidigare hade sagt skulle vara med. Föreläsarna sa även att det skulle va en slags minitenta men den ända skillnaden jag märkte från en vanlig tenta var att man bara fick 3 timmar på sig, vilket på så sätt blev alldeles för lite. Jag tyckter också det är synd att vi inte får utföra tentauppgifterna på Excell eftersom det självklart är så dagens företag arbetar med olika typer av kalkyler. Detta gör att man som nyeximinerad industriell ekonom skulle känna sig hopplöst omodern när man kommer ut i arbetslivet och behöver använda sig av detta. Gunnar är också för en förändring här och jag vill ju tro att Chalmers vill stå i framkant när det gäller en mordern utbildning anpassad efter företagsvärlden så jag förstår inte vem som drar i nördbromsen.»
- Ordning och struktur. De olika föreläsarna verkade ha olika mål och upplägg, vilket gjorde det rörigt och svårt för oss studenter.»
- Inspirerande föreläsare med kommunikation sinsemellan.»
- Jag saknade helhet i kursen. Det var för många föreläsare inblandade för att kursen skulle få något flyt.»
- Ordning och struktur! Det måste vara tydligt vad som kommer på tentan, man måste ha bokat den sal det är tänkt man ska vara i, kommunikationen måste vara bättre mellan föreläsarna!»
- Ett tydligt upplägg gällande föreläsningar och examinationer. Pedagogiken var också extremt bristfällig med många olika föreläsare där det inte fanns något samspel dem emellan. Hans Löfsten hänvisade mer eller mindre hela tiden till ett kurs-PM som var väldigt diffust skrivet och Hans själv verkade oangelägen att besvara på våra frågor gällande kursen och liknande. Hans gav ett nonchalant och arrogant intryck och verkade inte angelägen om våra studieresultat.»
- Dålig kommunikation mellan lärarna. tentamen för svåra uppgifter på för kort tid. märktes att tre lärare gjort den. Mycket tillfällen som föll bort (lektioner) dålig planering Dålig feedback på arbeten. märktes att läraren ej läst arbetet.»
- tydlighet inför tentan, vad kommer, vad kommer inte etc...»
- Jag saknade framförallt administrativ kompetens och organisatorisk förmåga»
- Struktur.»
- Jag saknade struktur i många av föreläsningarna, tentan speglade inte alls vad jag kunde då jag själv tycker att det inte var sådant vi studerat som det frågades om på tentan. Handledningstillfällena för projektarbetet var inte så givande som Hans i början av kursen sade. Varje gång gruppen kom till handledning så sade "mentorn" att han/hon inte hade hunnit läsa igenom utan bara skumma överskiktligt. Det gör att vi inte har en aning om att det vi skrivit är bra eller relevant vilket innebär att handledningen inte varit tillräcklig. »
- Att schemat hamnade i timeedit. Att Hans kollat upp att schemat för föreläsningarna inte krockade med den andra kursen. »
- Ja, jag tycker inte alls att tentan speglade de uppgifter vi fått att öva på i övningsboken, eller övrig litteratur. Jag kände mig välförbered på tentan, hade pluggat mycket, och kände inte alls att jag förstod tentan och frågorna. Mycket dåligt!Så jag saknar absolut en sammankoppling mellan tenta och litteratur! Dock var Gunnar väldigt bra, och de delar på tentan som berörde hans ämne, stämde bra överrens med det vi lärt oss!!! Och han var bra under Grupparbetes handledningarna! »
- Muntligt moment. Jag gillar inte muntliga uppgifter, just därför vore det bra.»
- Jqag saknade struktur i föreläsningarna. Även om man tvingas använda sig av nya och flera olika föreläsare måste någon se till att dessa pratar med varandra och att föreläsningar får ett flyt och ger en klar helhetsbild. Det fanns det inget av i denna kursen. Att synka schemat med timeEdit så att krockar mellan kurserna slipper uppstå är också något jag tycker man kan förvänta sig av kursansvarige. Vi läste endast en annan kusr utöver denna och hade gott och väl plats för en bättre schemaläggning. Handledningen för rapportskrivandet skulle också det vara bättre om handledaren hade lite mer tid med varje enskild grupp och även kunde ta sig tid att läsa igenom det som skrivit, inte enbart titta på rubrikerna och se om upplägget av rapporten fungerar. En bättre diskussion kring innehållet vore önskvärt. »
- Saknade att få mer tid mellan att få föreläsningar om de olika områdena och att skriva arbetet. Inte fördelaktigt att behöva påbörja ett arbete på ett område som inte presenterats och förelästs om.»
- Förståelse för att den här kursen är den absolut första kursen i företagsekonomi någonsin, om man exempelsevis gått natur innan. Och en lite större del om prestationsmått. »

4. Finns det något du tycker kan tas bort ur kursen?

Vi uppskattar (och förväntas få) din konstruktiva kritik

- Nej, tycker inte att det var något onödigt med.»
- Hans Löfsten och Urban Österlund.»
- Hans föreläsningar om hur en rapport skall skrivas gav verkligen ingenting.»
- Hans, han var under samtliga föreläsningar väldigt osympatisk och oinspirerande. Han hånade den som ställde frågor och sa en gång vid en frågan om vad ett ord betydde - "ja du, det har jag redan berättat för er, men det kanske gick in genom ena örat och ut genom andra?" Första föreläsningen sa han även att han förväntäde sig att samtliga skulle få en 4:a eller 5:a i kursen. Han uttryckte även tydligt sina åsikter om omtentor samt sa sarkastiskt att "ni teknologer skall alltid ha så många fördelar" Schemat stämde nästan aldrig överrens och det var alltid en utmaning att veta var och när en föreläsning skulle äga rum. Detta gick även tyvärr ut över vår matteundervisning vid två tillfällen, först över en övning sen över vår andra mattedugga. Johan tyckte det var mycket märkligt att Hans ej hade pratat med honom om detta då det upptäcktes då Johan sa att om han bara vetat om detta hade dessa moment kunnat flyttas. Istället fick vi nu missa övningstillfället samt bortprioritera matteduggan på grund av ekonomitentan. Det var även väldigt förvirrande huruvuda tentan var en dugga eller ej och hur en omtenta i så fall skulle gå till/vara möjlig. »
- Att ha så många lärare»
- Upplägget på hela föreläsnings och tentamensdelen borde ändras för vikten har lagts vid fel moment (som själva räknandet istället för förklaring av vad uträkningarna leder till) och då vi haft så många olika lärare har det blivit dåligt upplägg på föreläsningarnas innehåll.»
- balanced scorecard föreläsning. bättre att läsa sig till information i relevant litteratur.»
- Hand Löfstens attityd mot teknologer i allmänhet hade jag gärna sett försvunnit. Som lärare ska man inte på första föreläsningen berätta att det i princip förväntas överbetyg. Väldigt stressande! Han han sedan verkan tro att han kan göra som han vill med schemat är inte något plus.»
- Urban Bäckström, Hans Löfsten»
- Hans löfsten klarade inte av att ansvara för denna kurs. Må vara att det var brist på lärare, men han visade prov på stor nonchalans och hade inget intresse i att lära ut.»
- Hans och Urban.»
- Föreläsningar där de räknade uppgifter på tavlan. Hade varit mycket bättre med övningstillfällen istället»
- Den obligatoriska kommunikationsdelen var bra för att få respons på varandras arbeten, men den obligatoriska blanketten att lämna in kändes inte värdig chalmerselever.»
- Föreläsningarna om produktkalkyer gav inte något alls, föreläsaren skrev mer eller mindre av facit hela föreläsningen.»
- Hans kan lämna sitt uppdrag om man inte skärper sig.»
- Det känns onödigt att få ett rörligt pm om hur projektarbetet ska vara uppbyggt för att sedan lägga en hel föreläsning på att förklara det när de hade kunnats skrivas tydligt från början. »
- Nej, egentligen inte. Allt var relevant satt i sitt sammanhang. Lektionerna om uppsatsskrivning kunde ha förkortats till ett tillfälle.»
- Ja, titta igenom det som inte fungerar och börja där.»
- Nej»
- Det kan nog vara värt att se över eller byta ut föreläsarna. »
- Använd web Time Edit och inte ett kurs-PM som schema, och om det absolut måste användas så se till att schemat inte innehåller massa fel eller krockar med andra föreläsningar! »
- Föreläsningar med där enbart uppgifter demonstreras. De tillfällena kan exempelvis istället delas upp i två delar, där ena är en demonstration medan den andra blir ett övningstillfälle med föreläsaren alternativt annan övningsledare på plats. »
- Vissa språkföreläsningar kändes helt onödiga.»
- Kurslitteraturen (gröna boken)»
- språkföreläsningarna och föreläsningarna med bara räknegrejer.»
- Att föreläsarna enbart ska använda sig av timeedit, då det blev otroligt jobbigt med att duggor i olika ämnen kom precis efter varandra, samt att man som elev hade dålig koll på föreläsningstillfällen samt att föreläsningar krockade med varanda.»
- Hans Löfsten. Denna lärare har skapat ångest och stress inom oss alla. Han sprider en enorm betygshets och när han pratar/skriver mail, betonar han varje gång att alla BÖR få ett högt betyg och att det inte alls är bra att bara få godkänt. Jag som student anser att det är upp till var och en att avgöra detta. Man lägger ner tid och energi för att få ett betyg som ligger i linjen med ens egna ambitionsnivå. Vi behöver stöd för att uppnå våra mål, inte konstant höra hur dåligt det är att få ett visst betyg. Det är bara destruktivt. Sedan har han en dålig kommunikation med andra lärare. T.ex. lade han in flertalet föreläsningar som krockade med matteövningar. Detta utan att ens försöka prata med vår mattelärare och lösa problemet. Detta är klumpigt gjort och tvingar oss elever att göra val som leder till att vi missar lektioner hur vi än gör. Det är ett oprofessionellt och oflexibelt betéende som orsakar andra problem, endast på grund av lathet. »
- Att det står föreläsning på schemat men hela lektionen går ut på att föreläsaren räknar exempel-uppgifter från övningsboken. De tillfällena ger i princip ingenting, eftersom att huvuddelen av tiden går ut på att han slår in saker på miniräknaren. Gör istället vissa "vernissage" där man om man tycker det känns relevant kan få se uträkningar, men annars är de föreläsningarna helt ovärda.»
- Den behövs göras om helt känns det som, är riktigt besviken på att en sådan här dåligt kurs finns på Chalmers. Hans verkar inte vilja ha denna kurs och det märktes direkt på första föreläsningen att denna kurs inte skulle vara bra. Han verkar dock duktig på det vi ska lära oss men inte alls tycka det är kul att lära ut.»
- Hans och Urban»
- Ja gillade inte alls kurslitteraturen. Kalkyler som beslutsunderlag skulle kunna bytas ut till den nya ekonomin. Tyvärr måste jag säga att föreläsningarna vi hade med Urban inte var ett dugg givande då han för det mesta bara skrev av facit i kursboken. Information kring språk och kommunikationsinslaget saknades. Vad skulle egentligen vi studenter få ut av det? Vi skulle göra ett grupparbete och välja ett av tre teman. Dessa tre var produktkalkylering, investeringar eller prestationsmått. Problemet var att vi inte blev visste var dessa tre ämnen innebar när det var dags att välja teman. vi borde först haft en med grundläggande genomgång av alla tre teman innan vi börjar med arbetet!!»
- spendera halva föreläsningarna med att förklara HUR man räknar ut procentsatser för teknologer när alla i rummet kan göra det i sömnen förutom föreläsaren själv. förklara istället när o varför man gör saker o ting.»
- Hans och Urban. Upprepande felbokningar från Hans sida och långa meningslösa föreläsningar som mest var pladdriga om exempelvis hur projektarbetet skulle skrivas. Dessutom var han extremt arrogant och otrevlig och missade inget tillfälle att racka ner på oss teknologer.»
- Det borde ses över om man verkligen ska ha både del ā och del b i kursen.. Det känns som att man får lära sig lite av allt istället för någonting grundligt..»
- Språkföreläsningarna tog upp en del väldigt självklara saker. Disponera tiden bättre, alternativt ta bort en del överflödig info.»
- Svår att säga om något bör tas bort - jag fick aldrig något grepp om kursen och känner snarare att någonting bör läggas till.»
- Själva kursen hade ju kunnat vara bra om det inte vore för all oordning och den missvisande tentamen. Jag menar, när man pluggat dygnet runt i flera veckor och har koll på allting i böckerna ska inte så många av dem få underkänt resp 3:or.. Och tentan som ansågs som en dugga, var bara tidsmässigt som en dugga. Innehållet var fortfarande lika stort, vilket gjorde det omöjligt att hinna med allt på tentan och dessutom göra något utförligt..»
- Den gröna boken i kurslitteraturen. Väldigt opedagogisk. »
- Urban Österlund som föreläsare.»
- Väldigt mycket innehåll i kursen, med både en dugga som mer liknade en tenta och ett övergripande projektrapportsskrivning.»
- Antalet föreläsare bör inte vara lika många som tidigare och Hans Löfsten själv borde kanske inte hålla den här kursen, i alla fall inte ensam.»
- Inget spontant»
- Om möjligt, mindre fokus på kalkyleringar och mer fokus på investeringar och prestationsmått. Det känns mer relevant för min framtida vision. »
- Nej»
- Lärare som är mindre bra på att föreläsa. Exempelvis Urban. Vill väl, men när det kommer till kritan lärde jag mig inte mycket. Alldeles för stor fokus på uträkningar. Detta är verkligen inte det svåra, utan snarare VAD det är man räknar på och varför. Detta gäller samtliga lärare.»
- Föreläsningar där endast övningsuppgifter gås igenom, när utförligt facit faktiskt finns i boken. »

5. Vilka moment i kursen gynnade ditt eget lärande mest?

Välj ut ett eller flera inslag som du vill lyfta fram!
Om något inslag saknas i listan kan det kommenteras i fritextrutan.
Svar för alla moment behövs inte.

Matrisfråga

- En övrig kommentar som jag har angående kursen är att det märktes att det inte var ordinarie föreläsare på genomgångarna. Det blev något osammanhängande mellan de olika delmomenten i kursen. »
- Jag tror att det är många som upplever att tentan inte riktigt speglade det som ingick i kursen. Specialfall som inte gåtts igenom innan kom upp på tentan.»
- Det var egentligen ingenting som var lärorikt förutom arbetet kanske. Föreläsningarna var mycket dåliga, så man fick lära sig hela kursen själv i princip.»
- Tentamen för kursen var extremt olik föregående års tentor och information om att tentan skulle innehålla ca 80 % räkneuppgifter och 20 % teori stämde inte överens mot hur tentan såg ut. I fjol hade över 90 % betyg 4 eller 5. I år var det 46 % och Hans påstår att detta är normalt. »
-
- Examinationen speglade inte vad vi hade lärt oss på lektionerna. Nivån på föreläsningarna var dagisnivå och när vi kom till tentan speglade den inte alls det vi gått igenom. Tentamen innehöll allt för många uppgifter i förhållande till tiden som vi hade på oss vilket gjorde att man fick stressa igenom hela tentan utan tid för reflektion. Föreläsarna pekade ut uppgifter från boken som skulle motsvara uppgifterna på tentamen och det stämde givetvis inte heller. När det gäller projektarabetet hade man kunnat önska sig mer engagemang från handledaren åtminstone att han läser igenom arbetet. »
- Horibla lösningar vad gäller föreläsningssalar och innehåll. Ostrukturerat och man fick ut väldigt lite av föreläsningarna.»
- Föreläsningarna med Gunnar gav mycket och var riktigt bra, Urbans föreläsningar var lite tvärtom. Hans är ignorant och envisades med att ha sitt schema i ett PM och inte i timeedit, vilket körde ihop sig med matten då Berglind inte kunde se när Hans planerat tenta. Inte ens de andra föreläsarna visste var vi skulle vara när. »
- Då examinatorn sa att detta var en av de viktigaste och mest centrala kurserna i vår utbildning känns det tråkigt att det sköts på ett sånt här sätt. Vädligt oorganiserat, både när det gäller schemat, handledningstillfällen, det känns verkligen som att ekonomidelen är bortprioriterad till föredel för matematiken. »
- Bara gunnars föreläsningar var lärorika. Endast den bruna övningsboken var lärorik, den gröna är värdelös.»
- Man fick inte ut någonting från föreläsningarna. De var rörliga och det framgick inte vad som var viktigt att fokusera på. Kursansvarig satte föreläsningstillfällen så att de krockade med andra kurser. Han sa att han kontaktat föreläsaren för denna kurs, men han hade hört av sig till tidigare föreläsare (vi fick en ny föreläsare för denna kurs) och han informerades om detta vid första utvärderingstillfället, dock gjordes inget åt saken. Under andra mötet hade eleverna många synpunkter men man fick uppfattningen om att kursansvarig inte tog till sig dessa utan istället hade en motvillig inställning.»
- Osäker på sista frågan, men vad som gav mest var att sitta hemma och räkna rekommenderade uppgifter i den bruna boken.»
- Det var två stora problem med kursen: 1) Dålig kommunikation mellan föreläsarna. Kändes som att de inte hade någon inbördes kommunikation utan gick via klassen. 2) Tentan speglade verkligen INTE vikten av de olika momenten på föreläsningarna, som det stod i kurs-PM att det skulle göra. Ett begrepp som aldrig nämnts på föreläsningarna och som heller inte behandlades i kurslitteraturen förekom på tentamen. Dock måste det poängteras att Gunnar Wramsby var utomordentligt tydlig med vad hans del av tentamen skulle omfatta.»
- Det största problemet med kursen upplever jag var det totala ointresse för kommunikation mellan lärare, examinator och studenter. Inga av de mindre problem som uppstod gjordes något åt, och inte heller de större. »
- Sammanfattningsvis var kursen mycket dåligt skött. Schemat var oklart och krockade med andra föreläsningar eller viktiga moment i andra kurser. En av föreläsarna stod och skrev av facit till övningsuppgifterna och de andra sade inte mycket som var nyttigt inför tentamen. Tentamen var inte anpassad efter det vi hade lärt oss i kursen och var på en alldeles för svår nivå. Varje uppgift på tentamen var tidskrävande och skiljde sig från de övningsuppgifter vi fått träna på vilket gjorde det svårt att ens få godkänt.»
- Det var mycket blandad kvalitet på föreläsningarna. »
- Hans som lärare kändes ointresserad och inflexibel. VARFÖR kan han inte använda timeedit som alla andra lärare och studenter? Extremt dåligt eftersom det går ut över andra kurser och föreläsningar. Tex låg tentan i denna kursen dagen innan en mattedugga bara för att Johan berglind inte visste att hans lagt en tenta då. Dessutom var det inget tydligt syfte med kursen då vi hade tre separata föreläsare som verkade vara helt isolerade från de andra delarna av kursen. Tentan, som INTE bör kallas dugga eftersom det är en tenta, var alldeles för svår och speglade inte de uppgifter som fanns att räkna i uppgiftsboken. Jag räknade ALLA uppgifter i Möllers bok och läste teoriboken två gånger, vissa kapitel tre gånger. Ändå var det uppgifter på tentan som jag aldrig sett innan och inte hade någon aning om hur jag skulle lösa. Återigen, under all kritik att Hans inte kan använda timeedit!!!!»
- En av de sämst organiserade kurserna jag någonsin läst. Ostrukturerat, föreläsningar krockade med andra kurser. Kursansvarig använde sig inte av timedit vilket skapade förvirring. Dålig information. Otroligt tråkig, torr och opedagogisk kurslitteratur. I stort sätt oanvändbara föreläsningar, röriga, förstod aldrig vad som var viktigt i kursen. Tentamen var nog den sämsta jag någonsin skrivit. Jag trodde först att jag kommit in i fel sal. Ingenting vi tränat på i övningsbok ( MED REKOMMENDERADE UPPGIFTER FRÅN LÄRAREN )kunde appliceras på tentan. Jag förstår helt ärligt inte hur tentaskrivarna har tänkt. Stort missnöje bland större delen av klassen och vi är väldigt besvikna på hur denna kurs har hanterats. Sammanfattningsvis en väldigt dålig kurs och en stor besvikelse i utbildningen hittills. Detta måste ni göra något åt. »
- Föreläsningarna saknade till majoriteten effektivitet, det var svårt att avgöra vad som var relevant information. Powerpoint-föreläsningar kanske gör det lättare för läraren men gör det svårare att följa med, det står en sak i sliden och läraren anser det onödigt att nämna och pratar om något annat i några sekunder, varpå han byter slide. Varpå man har gått miste om den förtydligande effekten med att höra något och se och skriva det i text samtidigt.»
- Föreläsningarnas fokus låg på fel saker. De borde handla mer om varför man räknar som man gör och inte hur man slår in tal i en miniräknare. Investeringskalkyl-föreläsningarna var bättre än produktkalkylering.»
- det vara stora oklarheter i vad som tentan skulle innehålla. sen innehöll den inte alls vad vi hade gjort på förläsningarna och ingen hann färdigt med tentan på den tiden vi fick. timeedit användes inte alls så föreläsningar krockade och salar var dubbelbokade. vissa förläsningar var helt för enkla medan andra var helt onödiga»
- Allmänt sett är jag väldigt missnöjd med kursen. Föreläsningen höll inte måttet, informationen var dålig och på tentamen kom moment som inte hade förekommit i tidigare övningsuppgifter. Hade gärna vilja sett en omstrukturering av hela kursen, gärna med nya föreläsare.»
- Det bör göras ändringar i denna kurs. Lärarna måste ha en bättre kommunikation med varandra för att inte förvirra eleverna genom att komma med olika information. Helst vore det bästa att inte ha så många föreläsare. En kurs ska inte leda till att studenterna missar lektioner i andra kurser, det ska läraren se till. Lärarna ska absolut inte sprida en betygshets, utan låta varje elev sätta ambitionsnivån själv. Om det ska vara många frågor, som kräver mycket tid, bör denna tid finnas på tentamen. Tidsbrist ska inte orsaka att relevant kunskap inte kommer fram från elevernas sida. Lärarna måste slutligen var mycket tydliga med hur tentamen kommer att vara uppbyggd. Detta är extra viktigt när det inte finns några gamla tentor från lärarna. Om denna information vägras ge ut, är det bättre att eleverna inte får någon information, än falsk information. Innan denna tenta fick vi inte korrekt information om dess utformning och karaktär. Vi fick även höra olika från olika lärare, vilket var väldigt missvisande. Handledaren Thomas, var oengagerad och gav irrelevant kritik. Vid andra mötet, alltså hade vi lämnat in arbetet två gånger, visste han ens inte vilket företag vi hade arbetat med. Detta när mötena egentligen var till för att ge relevant kritik för att förbättra arbetet. Det verkade som att han ens inte hade läst det material vi hade skickat in. Jag är allmänt väldigt besviken över denna kurs som egentlige hade kunnat vara väldigt rolig och intressant. Det saknades engagemang hos vissa lärare och tentamen var inte rättvis. »
- Dålig kurs, bland det sämsta komponerade provet jag gjort i hela mitt liv och detta på en av Sveriges bästa högskolor. Riktigt besviken!»
- Skriver föreläsningar som "Ingick inte i kursen" då dessa ofta inte var schemalagda på rätt sätt. De krockade vid flertal tillfällen med matte-föreläsningarna och var allmänt urusla.»
- Värdelösa lärare, Urban går igenom ovesäntliga saker fruktansvärt långsamt... Står och räknar tal som 100/2 på miniräknaren och det tar väldigt mycket tid från vad vi skall lära oss. »
- Föreläsningarna med Gunnar var givande. Gästföreläsningen var om Prestationsmått. Det var den enda föreläsningen om prestationsmått, jag hade gärna sett att det varit en föreläsning till om det ämne och mycket tidigare i kursen då det var ett av tre teman som vi kunde valt till vårt grupparbete.»
- övningarna var bra även om dom inte va till mycket hjälp på provuppgifterna. föreläsningarna gick mest åt till att se på när föreläsarna gick igenom gymnasiematte på tavlan. rapporten gav inte speciellt mycket ekonomikunskap, däremot var skriverfarenheten nyttig»
- Föreläsningarna var i stort sett värdelösa med undantag av ett fåtal av Gunnars. Projektarbetet var givande, men mest tack vare den egna insatsen. Tentan var inte alls i nivå med det som lärts ut. frågorna var extremt luddiga och svårtolkade. Alla moment Hans var inblandad i var katastrof.»
- Då föreläsningar inte handlade om det de skylla handla om var det extremt svårtytt få en bra grund på dessa. Det lämnades en stor tyngd på den enskilda individen för att klara kursen!»
- Upplevde att alla föreläsningar egentligen gjorde mer skada än nytta eftersom föreläsarna, båda två, påpekade gång på gång hur tentan inte skulle vara svår, hur frågorna skulle vara enklare än de i boken, att det inte skulle komma mycket teori, att vi inte behövde öva på vissa saker osv och när vi väl skrev tentan var det en MONSTERtenta. Föreläsarna kan inte prata ner en tenta på sådant sätt och uttrycka att vi inte behöver kunna vissa saker som sedan dyker upp på tentan. »
- Lärarna till kursen var riktigt dåliga. De två som höll i föreläsningarna förklarade helt fel saker. Gick igenom jättelätta uträkningar men förklarade inte alls varför man skulle göra dessa uträkningar utan gick bara igenom hur man gjorde dem. Thomas som jag hade som handledare var inte alls bra. Han hade inte läst igenom vårt arbete över huvudtaget inför något av våra möten trots att vi skickat in arbetet flera dygn i förväg. Han visste inte ens vad vi hade arbetat med utan vi fick bara allmän kritik, sådant som folk i allmänhet gör fel på, men ingen kritik om just vårt arbete. Så man hade ingen aning om man var rätt ute när man skickade in sitt arbete för Thomas hade inte kollat på det en enda gång. Thomas skyllde på att han bara hade tid med att titta på arbetet en gång alltså när han skulle rätta det. Är det verkligen lämpligt att en sådan lärare ska fungera som handledare för en grupp människor som skriver sitt första stora grupparbete. När man gör sin första betygsgrundande inlämning på chalmers kan man behöva handledning så att man vet om man är inne på rätt spår eller inte och i tid få hjälp med att rätta till eventuella fel. Administrationen för kursen var bedrövlig. Schemat stämde inte med time-edit och i det schemat vi fick ut i kurs-pmet stämde inte lektionssalarna. Så ibland visste man inte i vilken sal man skulle ha lektionen i. Dessutom krockade en del föreläsningar med föreläsningar i matematik så man var tvungen att välja vilken föreläsning man skulle gå på. Tillsist så stämde inte tentan överrens med det vi lärt oss. Det kom frågor på sådant vi inte gått igenom trots att lärarna innan tentan sa att det endast skulle komma frågor på det vi gått igenom på föreläsningarna. »
- På momentet studiebesök syftar jag på det företag vi besökte»
- Det jag lärde mig mest på var att arbeta med mina kompisar, utan dem hade det varit mycket svårt att förstå allt jag lärt mig idag. Föreläsningarna var svåra att hänga med på när man inte har några förkunskaper sedan innan. Detta tycker jag verkligen föreläsarna borde ta större hänsyn till i framtiden!»
- Schemat i time edit stämde inte alls överens med Hans Löfstens PM som vi skulle gå efter. Detta gjorde att salarna vi skulle ha föreläsning i inte var bokade och en gång fick vi avbryta en föreläsning på grund av att en annan föreläsare skulle använda salen. Tentan hade för många frågor för den utsatta tiden. Dessutom sa en föreläsare att det inte skulle komma några teorifrågor sedan, bara ett par dagar innan tentan, sa en annan föreläsare att 40% av tentan skulle vara teorifrågor vilket det också var. Detta tyckte jag var orättvist då man inte han lära sig tillräckligt mycket teori. Urban Österlund var inte bra på att undervisa. Han fokuserade även på mindre viktiga saker under föreläsningarna, t.ex. räta linjens ekvation som alla i klassen redan borde kunna.»
- Tycker att samtliga föreläsare har varit mkt dåliga.»
- Återigen mycket lågt på Kurslitteraturen då jag inte tycker att de stämde överens med tentan!!!! »
- Vissa delar av tentamen kändes mer och mindre relevanta. Gunnar Wramsbys bit av tentan med investeringskalkyler speglade föreläsningar och litteratur. Andra områden av tentamen upplevdes stundtals inte koppla till det som behandlats på föreläsningar och de övningsuppgifter som hänvisats till.»
- Gästföreläsningen om prestationsmått var bäst!! »

Att få hjälp och svar på frågor
62 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»5 10%
Lärorikt»14 29%
Mindre lärorikt»29 60%
Ingick inte i kursen»14

Genomsnitt: 2.5

Föreläsningar
74 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»4 5%
Lärorikt»20 27%
Mindre lärorikt»49 67%
Ingick inte i kursen»1

Genomsnitt: 2.61

Övningar
66 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»12 24%
Lärorikt»14 28%
Mindre lärorikt»24 48%
Ingick inte i kursen»16

Genomsnitt: 2.24

Projektarbete
75 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»39 52%
Lärorikt»31 41%
Mindre lärorikt»4 5%
Ingick inte i kursen»1

Genomsnitt: 1.52

Inlämningsuppgift - ej grupparbete
63 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»1 7%
Lärorikt»2 14%
Mindre lärorikt»11 78%
Ingick inte i kursen»49

Genomsnitt: 2.71

Laborationer
62 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»1 100%
Lärorikt»0 0%
Mindre lärorikt»0 0%
Ingick inte i kursen»61

Genomsnitt: 1

Studiebesök
62 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»15 53%
Lärorikt»11 39%
Mindre lärorikt»2 7%
Ingick inte i kursen»34

Genomsnitt: 1.53

Gästföreläsare
64 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»16 28%
Lärorikt»26 46%
Mindre lärorikt»14 25%
Ingick inte i kursen»8

Genomsnitt: 1.96

Kurslitteratur
68 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»17 25%
Lärorikt»33 48%
Mindre lärorikt»18 26%
Ingick inte i kursen»0

Genomsnitt: 2.01

Självverksamhet
66 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»34 53%
Lärorikt»23 36%
Mindre lärorikt»6 9%
Ingick inte i kursen»3

Genomsnitt: 1.55

Tentamen
68 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»5 7%
Lärorikt»13 19%
Mindre lärorikt»49 73%
Ingick inte i kursen»1

Genomsnitt: 2.65

Tillfällen för kritik (feedback)
62 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»8 16%
Lärorikt»17 34%
Mindre lärorikt»25 50%
Ingick inte i kursen»12

Genomsnitt: 2.34

Genomsnitt totalt för detta stycke: 2.58


Genomsnitt totalt för alla frågor: 2.58
Beräknat jämförelseindex: 0.39

* obligatoriska frågor


Kursutvärderingssystem från