ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Imperativ programmering med grundläggande objektorientering, Lp2, Ht15, DIT012

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2016-01-11 - 2016-01-24
Antal svar: 25
Procent av deltagarna som svarat: 32%
Kontaktperson: Monica Månhammar»


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

25 svarande

Högst 15 timmar»7 28%
Cirka 20 timmar»9 36%
Cirka 25 timmar»2 8%
Cirka 30 timmar»3 12%
Minst 35 timmar»4 16%

Genomsnitt: 2.52

- Hade tidigare erfarenhet av kursinnehåll» (Högst 15 timmar)
- jag tog mer än 15h pga hans kurs var för tung och onödig.» (Högst 15 timmar)
- Från vecka till vecka, ibland mer och ibland mindre» (Cirka 20 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

25 svarande

0%»1 4%
25%»4 16%
50%»0 0%
75%»2 8%
100%»18 72%

Genomsnitt: 4.28

- Hade tidigare erfarenhet av kursinnehåll» (25%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

24 svarande

Jag har inte sett/läst målen»13 54%
Målen är svåra att förstå»1 4%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»5 20%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»5 20%

Genomsnitt: 2.08

- Någon behöver kolla upp lärarens läroplan och vad han lär ut till sina elever. Det var riktig katastof!» (Målen är svåra att förstå)
- Tydligt för mig som redan kan ämnet, ger inte särskilt stor insikt.» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

16 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»3 18%
Ja, målen verkar rimliga»10 62%
Nej, målen är för högt ställda»3 18%

Genomsnitt: 2

- vet ej» (?)
- Jag har läst tre kurser i Java innan (Komvux, MVG). Trots det var det mycket tidskrävande. För de utan förkunskaper hsr det vart väldigt tufft.» (Nej, målen är för högt ställda)
- Blev ett väldigt stort hopp de sista 3 veckorna» (Nej, målen är för högt ställda)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

19 svarande

Nej, inte alls»3 15%
I viss utsträckning»7 36%
Ja, i hög grad»7 36%
Vet ej/har inte examinerats än»2 10%

Genomsnitt: 2.42

- Det fanns ingen uppföljning annat än 6 st. inlämningsuppgifter.» (Nej, inte alls)
- Tycker att alla uppgifter på tentamen var relevanta, men det var för många. 8 st hade varit nog. Det var tidsbrist.» (I viss utsträckning)
- Tenta var baserad på svenska men vi lärde java på engelska. Förstår inte hur läraren har tänk? Kommer vi jobba arbetsplats där man pogrammerar på svenska? Finns det verkligen pogrammerings språk på svenska? ärlig talat.» (I viss utsträckning)
- inte fått min inlämning godkänd, vet inte om poängen tillgodoräknats.» (Vet ej/har inte examinerats än)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

25 svarande

Mycket liten»6 24%
Ganska liten»6 24%
Ganska stor»8 32%
Mycket stor»5 20%

Genomsnitt: 2.48

- Du har inte strukturerat 100% schema, inte rekommenderat tydlig bok som vi ska lära oss, övningsmaterial VAR FÖR TUNG, dina powerpoint var KATASTOF.» (Mycket liten)
- Van vid programmering, deltog ej. Inga klagomål.» (Mycket liten)
- Undervisningen lärde mig inte programmera men den gav stor ledning till hur jag skulle angripa problem och testa olika saker.» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

23 svarande

Mycket liten»9 39%
Ganska liten»10 43%
Ganska stor»2 8%
Mycket stor»2 8%

Genomsnitt: 1.86

- vadå kurslitteratur?!» (Mycket liten)
- Allt som behövdes fanns på nätet eller i föreläsningsanteckningar» (Mycket liten)
- Hade ingen kurslitteratur» (Mycket liten)
- Vi hade ingen kurslitteratur utan fick läsa på nätet, men föreläsningarna och power pointsen var bra, utom det att power pointsen var på svenska och hade en del stavfel. Hade varit bättre om den varit på svenska.» (Ganska liten)
- Som ovan. Inga klagomål.» (Ganska liten)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

25 svarande

Mycket dåligt»1 4%
Ganska dåligt»5 20%
Ganska bra»10 40%
Mycket bra»9 36%

Genomsnitt: 3.08

- Information var inte tillräckligt tydlig, för lätt att missa viktig information.» (Ganska dåligt)
- basic, ingen wow.» (Ganska dåligt)
- Flera av laborationerna hade oklara instruktioner. » (Ganska dåligt)
- Tentan för stor, kunde delats upp på ett bättre sätt samt svårt att förstå,borde inte ta in "..." och sedan ej förklara exakt när man kan använda det.» (Ganska dåligt)
- Kurshemsidan skulle kunna förbättras genom att göra det enklare att få en snabb överblick av all information. T.ex. genom att ha en enskild rubrik för övningstentor med svar, istället för att det samlat med övrig info under "Nyheter". Men det var bra att man kunde ta del av föreläsningsanteckningarna på kurshemsidan.» (Ganska bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

24 svarande

Mycket dåliga»1 4%
Ganska dåliga»2 8%
Ganska bra»2 8%
Mycket bra»17 70%
Har ej sökt hjälp»2 8%

Genomsnitt: 3.7

- Mycket bra hjälp både av läraren både före/på/efter lektion så kunde han stanna kvar och svara på frågor. På laborations tillfällena fanns mycket bra hjälp både av läraren och av handledarna.» (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

25 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»4 16%
Ganska bra»8 32%
Mycket bra»12 48%
Har ej sökt samarbete»1 4%

Genomsnitt: 3.4

- jag och samarbets kompis har försökt att lösa alla inlämningsupggift men kunskapen var riktig låg. Lärarens inlämningsuppgiften handlade om matematisk än pogrammering. Man tröttnade direkt på hans kurs och inlämningsuppgift.» (Ganska bra)
- Se övriga kommentarer.» (Ganska bra)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

25 svarande

För låg»1 4%
Låg»1 4%
Lagom»12 48%
Hög»8 32%
För hög»3 12%

Genomsnitt: 3.44

- Som nybörjarkurs tror jag nivån låg bra. För mer erfarna var den nog lätt.» (Lagom)
- Hög men fortfarande lagom.» (Hög)
- För mig utan någon tidigare erfarenhet i programmering (utöver tidigare kurs) kändes det som att det var väldigt mycket att lära sig under kursens gång.» (Hög)
- Bra de första veckorna, men de 3 sista labbarna var väldigt svåra!» (Hög)
- Kursen behöver göras om.» (För hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

24 svarande

För låg»1 4%
Låg»0 0%
Lagom»12 50%
Hög»8 33%
För hög»3 12%

Genomsnitt: 3.5

- Jag läste på halvfart.» (?)
- Läste bara en kurs, denna, som jag redan kunde.» (För låg)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

25 svarande

Mycket dåligt»2 8%
Dåligt»4 16%
Godkänt»6 24%
Gott»11 44%
Mycket gott»2 8%

Genomsnitt: 3.28 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Varför skrev du på tenta på svenska? Hur har du tänk? Såklart att kursen är baserad på svenska men vi pluggar egenligen på engelska. Vi pratar på svenska men när du vill säga något från pogrammering måste du säga på engelska. » (Mycket dåligt)
- Har märkt att många elever som är nya i programmeringsvärlden är förvirrade. Jag förstår att detta är en mycket svår kurs att lära ut, i många fall kan man använda tidigare kurser som referens, men inte så när man är helt ny i ämnet (vad använder man då för tidigare erfarenhet?), och det finns det ju *så mycket* att lära sig (vad är minne? vad är en minnesaddress? vad är en referens? vad är ett objekt? vad är en klass? vad är bytecode? etc. etc.) och mycket är överkurs för denna kursen, men eleverna grubblar ändå över sådana frågor, frågor de aldrig får besvarade, och således inte riktigt förstår "helhetsbilden" (ack, de lär gå mer djupgående kurser i datorteknik och c-programmering och annat för att få svar på alla frågor). Det är svårt, tror jag, att uppskatta varför man behöver skapa en helt ny array (potentiellt temporär) array när man ska exempelvis sortera, om man inte har en ytlig förståelse för hur en dator fungerar. Jag har tyvärr ingen bra idé på en lösning, det finns ju bara en begränsad tid att använda...» (Godkänt)
- Lite svårt på vissa av labbarna att sätta sig in i all kod som vi fått, men samtidigt tycker jag det var bra träning på att lära sig förstå och sätta sig in i kod som inte är din egen.» (Gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Läraren Joachim var väldigt duktig på att hålla föreläsningar där man som nyvörjare förstod väldigt bra.»
- Föreläsningsanteckningar och datorövningar var väl formaterade och tydliga, datorlabbarna gick bra (tillsammans med det häftiga kösystemet)»
- Labbarna var mycket bra.»
- Tillgången till hjälp under labbtid. Det var bra med det antalet handledare så att brist på hjälp inte blev ett stressmoment under kursen.»
- Det allra mesta var mycket bra och lärorikt tycker jag. Mycket bra och lagom kluriga labbuppgifter.»
- allt»
- Jag tyckte upplägget med veckoarbeten var bra och pedagogiskt.»
- Uppgifterna»
- Tydligheten i kursen. Allt material var bra förklarat.»
- Möjligheten att kunna ta del av föreläsningsanteckningar. Även övningstillfällena där man kunde skriva upp sig på en nätbaserad hjälplista fungerade väldigt bra.»
- Mycket kodexempel, antal handledare under laborationerna.»
- Labbarna är väldigt lärorika! Trevliga handledare och föreläsare.»
- De första 4 veckorna av labbar. Var bra, bra tempo, förklaringar etc.»
- lab,med samplekod»
- Lärarens sätt att inkludera alla elever och verkligen ta sig tid att förklara så att alla förstår.»
- Pdf lektionsanteckningar»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Istället för 6 vitt skilda inlämningsuppgifter, kanske arbeta på ett enda projekt. 6 delmål istället för 6 vitt skilda uppgifter. Mer frihet i att välja ett eget projekt, så länge det uppfyller kursens mål och godkännande från läraren.»
- Möjligt att de senare labbarna kunde vara mindre färdiga innan vi tog över. »
- Jag vet inte vad jag tycker om mallen som används. Jag tror en del elever kände på nått sätt att mallen var det enda som tillät dem att skriva Java alls, liksom att kursen inte var om att lära sig "hur det fungerar" utan "hur man gör" och mallen liksom sade att "du behöver inte veta hur saker fungerar, bara skriv på den här raden, så gör mallen en del magi och så fungerar det". Att "instansiera sig själv" är också, tycker jag, en fantastiskt konstig notion, som jag tror skapar förvirring. Kan man kanske börja med bara en enkel klass som definerar en metod "main" som "är speciell", sen kan man skapa variablar i main? Kanske kan man sen introducera nya metoder genom att helt enkelt bara skicka data genom argument? Jag vill inte låtsas som att jag vet bäst, min tanke är bara att jag skulle vilja minimera antalet "nya concept" för nya elever direkt i början av kursen.»
- Tentamen göras om/förkortas.»
- Gärna en timme extra på tentamen. Mest för att det var så många och en del ganska omfattande frågor.»
- Tentauppgifterna var för många alternativt för omfattande tycker jag. Jag upplevde att man för att hinna svara ordentligt på alla uppgifter hade behövt inse precis hur de skulle lösas omedelbart, det fanns ingen tid alls att fundera lite innan. Jag känner att jag kunde i princip allt vi hade gått igenom under kursen bra, men jag tror att jag ändå bara har lyckats klara gränsen för G med ganska knapp marginal på grund av bristande tid. Någon av labbarna (3?) var också lite väl tidskrävande tyckte jag, men i övrigt var de alldeles lagom.»
- stavfelen i slidesen som finns i kurshemsidan»
- Göras om kursen, planera, strukturera, göra back up plan för elever som inte förstår och hänger efter i kursen, leta rätt bok till java kursen, dom som har erfarenhet får gå helt annan nivå java,»
- Det kändes som att tentan var för lång i förhållande till tiden. Jag hann inte med dom 2 sista uppgifterna fullt ut p.g.a. tidsbrist, och då hade jag inte spenderat speciellt mycket tid på dom föregående uppgifterna.»
- Mer förklarande text i samband med laborationerna och bättre instruktioner. »
- Bör ha kursen på engelska »
- Bättre att ha powerpointsen på engelska och nyckelorden på engelska istället för på svenska för det är svårt att hitta information på nätet om saker om man inte vet orden på engelska och oftast är direkt översättning inte rätt.»
- Kanske en lite längre introduktion till gränssnitt, eventuellt någon labuppgift om det. Som det var nu så var det svårt att använda sig av när det dök upp i TD-labben.»
- Man bör gå in på djupet på fler saker. Inte bara "detta behöver vi inte veta just nu". Dessutom behöver det vara labbar då man får börja helt från början. Man skall inte få en skelettkod på alla labbar. Då lär man sig inte lika bra, enligt mig. »
- På något sätt underlätta för eleverna att hitta någon jobba tillsammans med som är på en jämn nivå med varandra.»
- Använda engelska termer (alltid) istället för svenska i föreläsningar. Gå in och förklara begrepp och språkkonstruktioner mer, alternativt att faktiskt ha en kursbok och peka på den. Man har hört så många ord och begrepp och vet nästan vad det är, men labbarna har inte tvingat en att utforska detta»
- Fick oftast mycket färdig kod tillhandahållen på laborationsuppgifterna. Tror det kan vara bra att blanda med labbar som en skriver helt själv från start.»
- Låt studenter fylla i lista med förkunskaper och bilda par enligt det. Det är inte bra att studenter själva skall försöka hitta någon på samma nivå. I "Introduktion till Funktionell Programmering" följde det på tentan med en ganska omfattande lista med metoder. Det gjorde det inte här. I verkligheten har man alltid tillgång till sådant, varför inte på tentamen?»
- Mer tips,guider och tydligare exempel på svårare labbar. Vet inte hur eller vart man ska börja. Gör lättare labbar men man kanske skriva mer själv. Väldigt svårt att hoppa in i en halvfärdig svår kod och fortsätta därifrån.»
- tentan behöver inte bestå av 10 frågor, man hinner inte att besvara 10 frågaor under 4 timmar. »
- mer kommentarer till samplekoden, tentan, adminstrationen.»
- Antalet uppgifter på tentan, trots att jag klarat av labbarna väldigt bra och känner att jag har hängt med bra på lektionerna så kändes det som att det var helt omöjligt att svara på alla uppgifter.»
- Lägg ut material i god tid Minska arbetsbelastningen Enklare labbar»

16. Övriga kommentarer

- Tentamen var allt för många frågor som aktivt krävde minst 20-40 minuters tid/fråga. Orimligt inom 4 timmar. FÖRSLAG: Titta på upplägg för inledningskurs i Haskell DIT440, där var upplägget väldigt bra. Föreläsningar med live coding, realtid quiz/test under föreläsning, bra lagom stor tentamen.»
- Läraren var mycket tålmodig. Well done.»
- Bra annars.»
- Bra och intressant kurs, känner att jag har lärt mig mycket på kort tid!»
- jag var riktig förbannad när jag gick java kursen. jag vill inte tillräklig information, jag var riktig efter pga inlämningsuppgiften var för tung.»
- Jag tycker att det vore bra om läraren i början av kursen delar upp klassen i grupper efter kunskapsnivå i vilka man sedan får hitta någon att labba tillsammans med. Jag hamnade i denna kurs med en annan som var på en högre nivå än mig själv inom programmering, vilket försvårade vårt samarbete. Min labpartner behövde inte lägga lika mycket tid som mig på inlärning av kursmaterialet, vilket ledde till att vi jobbade med labbarna självständigt på varsitt håll.»
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.28

Genomsnitt totalt för alla frågor: 3.28
Beräknat jämförelseindex: 0.56


Kursutvärderingssystem från