ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Design och kommunikation H11, LMU610

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-12-20 - 2012-01-22
Antal svar: 17
Procent av deltagarna som svarat: 51%
Kontaktperson: Daniela Saoska»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Designingenjör 180 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

17 svarande

Högst 15 timmar»6 35%
Cirka 20 timmar»5 29%
Cirka 25 timmar»5 29%
Cirka 30 timmar»0 0%
Minst 35 timmar»1 5%

Genomsnitt: 2.11

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

17 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»0 0%
75%»1 5%
100%»16 94%

Genomsnitt: 4.94


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

17 svarande

Jag har inte sett/läst målen»2 11%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»7 41%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»8 47%

Genomsnitt: 3.23

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

15 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»1 6%
Ja, målen verkar rimliga»12 80%
Nej, målen är för högt ställda»2 13%

Genomsnitt: 2.06

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

16 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»5 31%
Ja, i hög grad»11 68%
Vet ej/har inte examinerats än»0 0%

Genomsnitt: 2.68


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

17 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»0 0%
Ganska stor»10 58%
Mycket stor»7 41%

Genomsnitt: 3.41

- Det hade varit bra med lite mer belysning i klassrummet under genomgång på projektorn.» (Ganska stor)
- Bra genomgångar, tydliga och lagom nivå. Bra att se live steg för steg hur man arbetar i t ex photoshop på bildskärmen i klassrummet.» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

16 svarande

Mycket liten»5 31%
Ganska liten»6 37%
Ganska stor»4 25%
Mycket stor»1 6%

Genomsnitt: 2.06

- använde inte mycket kursmaterial» (?)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

16 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»11 68%
Mycket bra»5 31%

Genomsnitt: 3.31

- Dropbox funkade bra, dock var det lite förvirraingar med schemat, när vi ibland börjar 9 och ibland 8.30» (Ganska bra)
- Lite schemaändringar som aldrig kom upp på hemsidan» (Ganska bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

17 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»5 29%
Ganska bra»6 35%
Mycket bra»6 35%
Har ej sökt hjälp»0 0%

Genomsnitt: 3.05

- När vi inte hade just genomgång, var Jesper inte det så mycket. Jag hade gärna fått lite feedback om sakerna jag lämnat in.» (Ganska dåliga)
- Lärare avvek flertalet gånger tidigare ifrån lektionen så att man inte hann ställa frågor- utan ta de på mejl istället vilket ställde till det ibland. Samt de sista 2veckornas slutuppgift fanns inte läraren där någon gång så man kunde fråga om programmet vi jobbade med. » (Ganska dåliga)
- Det gick bra att både ringa och maila Jesper om frågor och få snabba svar tillbaka, väldigt bra!» (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

17 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 5%
Ganska bra»4 23%
Mycket bra»12 70%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.64

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

16 svarande

För låg»1 6%
Låg»0 0%
Lagom»10 62%
Hög»5 31%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.18

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

17 svarande

För låg»1 5%
Låg»0 0%
Lagom»6 35%
Hög»6 35%
För hög»4 23%

Genomsnitt: 3.7

- Har inte känt något problem att i tid göra uppgifterna.» (Lagom)
- pågrund av att både design och kommunikation och solid och ytmodellerings kurserna var uppdelade i vars två delar så blev det som att läsa 4 kurser istället för två vilket resulterade i hög arbetsbelastning » (För hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

16 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»5 31%
Gott»5 31%
Mycket gott»6 37%

Genomsnitt: 4.06

- Intressant och rolig!!» (Gott)
- Jepser gjorde kursen väldigt bra! Han var kunnig och kunde lära ut. Det var väldigt kul att vi fick jobba i många olika program men man hade ev. behövt lite mer tid på programmet då datoråtkomsten i skolan inte är så bra.» (Mycket gott)
- Kul kurs!» (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Jesper, han var bra.»
- variationen men skiss, och att arbeta i t.ex. photoshop.»
- Krokin»
- Jesper och olle som lärare, mycket bra! Dock för mycket att göra och "i läxa" i gentemot antal poäng kursen ger!»
- Jesper, läraren vi hade, var empatisk och kunde mycket. Förstod vilken nivå vi låg på. »
- Uppgifterna»
- upplägget var bra. »

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Högre mål.»
- åtkomsten till datorer»
- Lite lägre tempo!!»
- Kursmaterialet var inte så upplysande alltid. »
- Det var mycket eget arbete på lektionstider utan att läraren var där. Skulle vara bra att kunna få mer hjälp och att läraren är där på lektionstid även om det är eget arbete.»

16. Övriga kommentarer

- Riktigt rolig och relevant kurs»


Kursutvärderingssystem från