ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Elteknik V10, LET154

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2010-03-09 - 2010-03-21
Antal svar: 22
Procent av deltagarna som svarat: 21%
Kontaktperson: Nina Söderqvist»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Maskiningenjör 180 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

22 svarande

Högst 15 timmar»8 36%
Cirka 20 timmar»5 22%
Cirka 25 timmar»6 27%
Cirka 30 timmar»1 4%
Minst 35 timmar»2 9%

Genomsnitt: 2.27

- En kurs som inte krävde så mycket tid.» (Högst 15 timmar)
- All tid har gått åt till fem-kursen så det är i princip bara sista veckan som har gått till el kursen» (Högst 15 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

22 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»0 0%
75%»4 18%
100%»18 81%

Genomsnitt: 4.81


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

21 svarande

Jag har inte sett/läst målen»8 38%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»1 4%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»12 57%

Genomsnitt: 2.8

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

15 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»15 100%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 2

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

19 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»2 10%
Ja, i hög grad»16 84%
Vet ej/har inte examinerats än»1 5%

Genomsnitt: 2.94


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

22 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»2 9%
Ganska stor»10 45%
Mycket stor»10 45%

Genomsnitt: 3.36

- Mycket fattiga föreläsningsanteckningar när man skulle lösa uppgifter i övningsboken.» (Ganska liten)
- Duktiga föreläsare både Lennart och Bill.» (Ganska stor)
- Borde trycka hårdare på vad som verkligen är viktigt, ibland har en del avsnitt hafsats igenom som i efterhand visat sig vara väldigt väsentliga för övergripande förståelse.» (Ganska stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

21 svarande

Mycket liten»1 4%
Ganska liten»7 33%
Ganska stor»7 33%
Mycket stor»6 28%

Genomsnitt: 2.85

- Tyckte boken var dålig att slå och leta efter information i.» (Ganska liten)
- För mycke onödig text i kursboken kunde varit mer kärnfull» (Ganska liten)
- I boken står det mesta men den är ostrukturerat uppbyggd med hopp mellan kapitlen och bilagor.» (Ganska stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

22 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»14 63%
Mycket bra»8 36%

Genomsnitt: 3.36


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

22 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»1 4%
Ganska bra»6 27%
Mycket bra»14 63%
Har ej sökt hjälp»1 4%

Genomsnitt: 3.68

- Fanns inte tillfälle att fråga utanför övningslektionerna. Då FEMen tar mycket tid under läsperioden koncentrerar man sig på den under läsperiodens gång och elen kommer först i sista veckan. Det fanns då ingen lärare närvarande för att kunna ställa frågor. » (Ganska dåliga)
- fler övningslektioner hade varit bra, en i veckan känns för lite» (Har ej sökt hjälp)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

21 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»4 19%
Mycket bra»16 76%
Har ej sökt samarbete»1 4%

Genomsnitt: 3.85

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

22 svarande

För låg»1 4%
Låg»4 18%
Lagom»16 72%
Hög»1 4%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 2.77

- Tycker att kursen var bra och allmänbildande, men kursen kunde ha haft lite högre nivå. Känns som vissa kapitel i boken var repetition av gymnasiet. » (Låg)
- FEM-modellering krävde mycket tid och det passade bra med en mindre krävande kurs vid sidan om» (Lagom)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

21 svarande

För låg»0 0%
Låg»3 14%
Lagom»15 71%
Hög»2 9%
För hög»1 4%

Genomsnitt: 3.04


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

22 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»1 4%
Godkänt»4 18%
Gott»12 54%
Mycket gott»5 22%

Genomsnitt: 3.95

- Fattiga föreläsningsanteckningar när man skulle börja räkna uppgifter. Behövs lite mer allmän teori och inte bara för ett specifikt exempel. » (Dåligt)
- En bra allmänbildande kurs inom elteknik....Gav inga jättedjupgående kunskaper men det var nog inte meningen heller....» (Gott)
- Lite krångligare tenta än övningstentorna» (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Övning, stämningen på lektionen, bill som kan lägga in något lite roligt någon gång ibland.»
- Lärarna»
- tycker detta är första kursen där man verkligen hinner lyssna och antekna. Jätte bra!!! Blir väldigt givande lektioner då.»
- allt»
- Kursen är för ytlig, borde gå in djupare på några områden.»
- Bill är en klippa Labbarna är bra »
- Lärarna.»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Viss omarbetning av kursmaterialet samt att mer anteckningar från lektionerna hamnar på kurshemsidan. Ifall man missar en lektion.»
- Vissa saker som man kan ha glömt från gymnasiet kanske skulle vara bra att snabb repetera så som vad en spole, transistor och kondensator gör.»
- Lite bättre struktur på labbarna, de kändes lite halvflummiga vad man skulle göra på dessa ibland.»
- Tentan är för lik de från tidigare år. »
- Gå igenom grundläggande saker noggrant i början, vissa saker togs förgivet att vi redan kunde.»
- genomgång av elscheman innan andra labben»
- robban»
- Fler övningstentor»
- Inget särskilt. Överlag bra kurs.»

16. Övriga kommentarer

- Klockrena labbar!»
- Överlag en bra kurs. Förstod inget i början men efterhand så föll pusselbitarna på plats»


Kursutvärderingssystem från