ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


LP4_11/12_Fastighetsutveckling, LBT201

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2012-05-08 - 2012-05-31
Antal svar: 13
Procent av deltagarna som svarat: 43%
Kontaktperson: Christina Larsson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Affärsutveckling bygg

1. Sammanfattande intryck av kursen*

Gradera påståendena om kursen på en skala 1-5, där
1 innebär att du INTE ALLS instämmer i påståendet, och
5 betyder att du HELT OCH HÅLLET instämmer i påståendet

Matrisfråga

Sammanfattningsvis var kursen mycket bra*
13 svarande

0 0%
5 38%
4 30%
4 30%
0 0%
Vet ej»0

Genomsnitt: 2.92 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

2. Allmänna frågor

Gradera påståendena på samma sätt som ovan.

(Med examination avses alla moment som är underlag för betygssättning i kursen.)

Matrisfråga

- Mycket dålig kommunikation samt närvaro från examinators sida. Under all kritik!»
- Väldigt rörigt och förvirrande om vad som gäller, och de förutsättningar som vi haft i projekten. Vi har ej fått information utskriven utan Göran har endast hänvisat till sina Powerpoints som sedan har ändrats då och då utan att alla fått kännedom om detta.»
- Det var tråkigt att läraren inte verkade så engagerad i det studenterna gjorde. Handledaren Björn var ett stort plus! Han ville nå ut och förmedla. Om ansvarig lärare hade handlett studenterna vid åtminstone ett tillfälle hade det varit enklare att ta sig an uppgiften. Som det såg ut så var det lite oklara direktiv i början.Studenter vill ha raka rör. Om läraren ändå har en uppfattning om vad som krävs och vad som ska vara med, så bör det också framgå tydligare. Det kommer att förenkla både för lärare och studenter.»
- »

Kursens mål var tydliga
13 svarande

5 38%
3 23%
4 30%
1 7%
0 0%
Vet ej»0

Genomsnitt: 2.07

Examinationen speglade kursmålen på ett bra sätt
13 svarande

1 10%
2 20%
4 40%
3 30%
0 0%
Vet ej»3

Genomsnitt: 2.9

Kursadministrationen fungerade utmärkt bra
13 svarande

4 30%
6 46%
2 15%
1 7%
0 0%
Vet ej»0

Genomsnitt: 2

Kursen kändes angelägen för min utbildning
13 svarande

0 0%
1 7%
0 0%
6 46%
6 46%
Vet ej»0

Genomsnitt: 4.3

Kursen krävde en relativt stor arbetsinsats
13 svarande

1 7%
1 7%
5 38%
6 46%
0 0%
Vet ej»0

Genomsnitt: 3.23

3. Vad tycker du främst bör behållas i kursen?

- Gästföreläsare»
- Intressanta föreläsningar från gästföreläsare samt examinator bör behållas. »
- Gästföreläsningar intressanta»
- Workshopen med de franska studenterna. Dock kändes uppgiften vi fick inte helt genomtänkt.»
- De olika momenten»
- Projektarbetet, torgkoll och "franska dagen"»
- både torgkollen och brouppgiften var intressanta och vidgade ens tänk i ämnet. Relocation-uppg var till och från rörig i upplägget m.m. men om det styrs upp så känns det som en bra uppgift. »

4. Saknade du något i kursen?

- Lärandemål samt betygskriterier var obefintliga. »
- Att någon gång få kursmålen förklarade för mig»
- Mer föreläsningar! Svårt att göra (bland annat) REN-analys och SWOT-analys när vi aldrig gått igenom vad det är och hur man egentligen gör de på rätt sätt. Känns som att man har fått "gissa" sig hur rapporten skall utformas.»
- Jag saknade att läraren nästan aldrig dök upp. Tycker att man ska bli handledd av den som ska sätta betyg eftersom han kanske inte tycker samma sak som våran handledare Björn gör.»
- Ja tydlighet och struktur»
- Exempel på en programbeskrivning, eller exempelmall på den uppgift som ska skrivas. Mer engagemang av läraren. »
- Jag hade önskat att få se ett riktigt kurs-pm där lärandeändamålen står med. Tydliga instruktioner för vad som ska uppnås med de olika momenten och vad som krävs för att få ett högre betyg. Jag saknade också förståelse från lärarnas sida att man inte hinner gå igenom allt i rapporten på en kort presentation. »

5. Finns det något du tycker bör ändras i kursen?

- Enligt ovan. »
- Jag tycker någon eller några handledningar bör vara med Göran eftersom det är han som konstruerat uppgiften och han som bedömmer den i slutändan»
- Framförallt bör Göran vara mer tillgänglig om han ska hålla i kursen. Eftersom det nu är han som sätter betyg känns det lite konstigt att bara ha handledning med Björn Edström som oftast inte fått information om vad som gäller. Är det inte bättre att en kursansvarig som har tid håller i kursen?»
- Läraren, eftersom han inte verkar ha tid och brinna för kursen»
- Jag tycker att målen kriterier för betygen 3,4 och 5 inte var tydliga nog. Det var svårt att veta vilken arbetsinsats som behövdes för en 5a tex. Även rapporten gavs för lite utrymme i för att kunna uppnå en 5a och "överraska" Göran som han uttryckte det. På 10 sidor gavs tyvärr inte utrymme för att kunna komma med mer än det vanliga som behövdes för en 3a kändes det som. Det var helt enkelt väldigt svårt att kunna producera en bra rapport på så får sidor. Sen har jag även fått höra i efterhand att olika personer fått olika information om vad rapporten skulle innehålla. Vilken inte känns rättvis om dessa personer kommer att få ett bättre betyg. Tex så stod det inte att en SWOT analys skulle finnas med i rapporten men vissa grupper hade fått höra att de var bra att ha med den i rapporten. »
- Information och upplägg på uppgifterna, mer konkreta mål»
- Projektet.»
- styra upp kursen. Det hade varit intressant att vi hade fått brouppgiften några dagar tidigare samt fått reda på att de franska studenterna skulle på restaurang på kvällen. Hade jag vetat det åtminstone en vecka innan hade jag gärna hängt med. så styr upp samarbetet. Relocation-uppg, gör en tydligare uppgiftsbeskrivning, jag förstår inte varför den skulle vara så onödigt komplicerad. fokusera inte på antalet slides powerpointen ska innehålla, vi är rätt tränade i att hålla presentationer och tidsgränsen känns viktigare. Rapporten på relocation bör få vara några sidor till eftersom det var väldigt svårt att gå in på djupet på något och vi fick sålla mycket text. Hade varit intressant att ha läraren som ska examinera oss vid fler tillfällen, det känns konstigt att ha en "gästföreläsare" oftare än den ordinarie....»

6. Vilka moment har gynnat ditt lärande mest i kursen?

Välj ut ett eller flera inslag i kursen som du tycker varit till hjälp för din inlärning!
Ett minus som svar betyder att du inte tycker att momentet varit så givande för dig.
Svar för alla moment behövs inte.

Använd gärna fritextrutan för förklaringar!

Matrisfråga

- Det var mycket som var konstigt med projektuppgiften. Det stod olika förutsättningar på olika ställen som gör en förvirrad. »
-
- många parametrar dras ned pga det dels kändes som att Göran ej har tid för kursen, dels för att det var väldigt svårt att förstå vad vi skulle uppnå. Feedbacken på presentationen kändes till och från inte relevant. jag tycker det var tråkigt att feedback till flera grupper var om att deras läge var dåligt, något vi har blivit tilldelade!!»

Föreläsningar
13 svarande

3 23%
OK»8 61%
1 7%
++»1 7%
Vet ej/ Ingick ej»0

Genomsnitt: 2

Övningar/övriga lektioner
13 svarande

1 10%
OK»4 40%
4 40%
++»1 10%
Vet ej/ Ingick ej»3

Genomsnitt: 2.5

Att få hjälp och svar på frågor
13 svarande

3 23%
OK»6 46%
2 15%
++»2 15%
Vet ej/ Ingick ej»0

Genomsnitt: 2.23

Kurslitteratur och annat kursmaterial
13 svarande

2 15%
OK»11 84%
0 0%
++»0 0%
Vet ej/ Ingick ej»0

Genomsnitt: 1.84

Inlämningsuppgifter_ej i grupp
13 svarande

0 0%
OK»9 100%
0 0%
++»0 0%
Vet ej/ Ingick ej»4

Genomsnitt: 2

Projektarbete i grupp
13 svarande

0 0%
OK»3 23%
8 61%
++»2 15%
Vet ej/ Ingick ej»0

Genomsnitt: 2.92

Muntlig redovisning
13 svarande

1 8%
OK»2 16%
8 66%
++»1 8%
Vet ej/ Ingick ej»1

Genomsnitt: 2.75

Tentamen
13 svarande

0 0%
OK»0 0%
0 0%
++»0 0%
Vet ej/ Ingick ej»13

Genomsnitt: 0

Hemtentamen
13 svarande

0 0%
OK»0 0%
0 0%
++»0 0%
Vet ej/ Ingick ej»13

Genomsnitt: 0

Dugga
13 svarande

0 0%
OK»0 0%
0 0%
++»0 0%
Vet ej/ Ingick ej»13

Genomsnitt: 0

Självverksamhet
13 svarande

0 0%
OK»1 12%
6 75%
++»1 12%
Vet ej/ Ingick ej»5

Genomsnitt: 3

Studiebesök
13 svarande

0 0%
OK»1 33%
2 66%
++»0 0%
Vet ej/ Ingick ej»10

Genomsnitt: 2.66

Gästföreläsare
13 svarande

1 7%
OK»1 7%
7 53%
++»4 30%
Vet ej/ Ingick ej»0

Genomsnitt: 3.07

Feedback under kursens gång
13 svarande

4 33%
OK»7 58%
0 0%
++»1 8%
Vet ej/ Ingick ej»1

Genomsnitt: 1.83

Feedback vid examination
13 svarande

3 50%
OK»1 16%
2 33%
++»0 0%
Vet ej/ Ingick ej»7

Genomsnitt: 1.83

Laborationer
13 svarande

0 0%
OK»0 0%
0 0%
++»0 0%
Vet ej/ Ingick ej»13

Genomsnitt: 0

Annat
12 svarande

0 0%
OK»0 0%
0 0%
++»0 0%
Vet ej/ Ingick ej»12

Genomsnitt: 0

7. Övriga kommentarer

- Intryck av oengagerad lärare(Göran Lindahl). Dock duktig och hjälpsam "andre lärare"(Björn Edström).»
- Björn har gjort ett riktigt bra jobb!»
- Kan tilläggas att de begränsningar vi fått också dem tyvärr känts ogenomtänkta. Exempelvis då vi haft krav på att ha flertalet diagram och bilder i rapporten är 10 sidor väldigt svårt att få in allt i.»
- Workshopen med de franskastudenterna var roligt men när vi hade redovisningen av det vi gjort så fick vi ingen konstruktiv kritik alls av läraren. Uppfattade kommentarerna som sågning vid fotknölarna.»
-
- ämnet är intressant, men synd att det var så svårt att förstå vad för mål jag skulle uppnå. I grund och botten tre uppgifter som är relevanta och lärorika men skulle behöva göras tydligare med vad som är mål med både rapport och redovisningar. Detta skulle göra att man kan lägga tiden på att lära sig istället för att försöka lista ut vad läraren vill att man ska göra. »
Genomsnitt totalt för detta stycke: 2.92

Genomsnitt totalt för alla frågor: 2.92
Beräknat jämförelseindex: 0.48

* obligatoriska frågor


Kursutvärderingssystem från