ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Lp3-4 09/10 Projektarbete husbyggnad, LBT242

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2010-06-02 - 2010-06-21
Antal svar: 7
Procent av deltagarna som svarat: 29%
Kontaktperson: Katarina Suter»
Utbildningsprogram studenten tillhör: Byggingenjör 180 hp


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

LÄRANDEMÅL

Utifrån ett nytt eller avancerat byggnadstekniskt problem/projekt skall studenterna efter kursen kunna:

1) förstå och beskriva problemområdet efter inledande föreläsningar och studiebesök

2) utreda, inventera och analysera projektets och problemområdets förutsättningar och sammanställa detta i en utredning

3) föreslå utifrån ett byggnadsprogram en ur livscykelperspektiv hållbar helhetslösning (systemhandling) omfattande byggnadsutformning, byggnadsteknik, energieffektivitet, brand, akustik samt principiell samordning av vvs- och elinstallationer. Systemhandlingen omfattar poster, beskrivning av energieffektivitet och installationer samt ritningar från helhet till en tekniskt komplicerad detalj av betydelse för projektet.

4) presentera förslaget i en utställning samt digital inlämning på Studieportalen eller på kursens projektpresentation på Internet. Poster skall vara på engelska.

5) beskriva, argumentera, värdera och diskutera eget och andras förslag i en avslutande kritik tillsammans med kritiker och intressenter inom och utanför högskolan

1. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

7 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»7 100%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 2

- men kanske lite väl omfattande med tanke på att kursen på pappret ska gå på en fjärdedelsfart.» (Ja, målen verkar rimliga)

2. Hur begripliga är kursens mål?

7 svarande

Jag har inte sett/läst målen»0 0%
Målen är svåra att förstå»1 14%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»2 28%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»4 57%

Genomsnitt: 3.42

3. Testade examinationen om du uppnått målen?

7 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»2 28%
Ja, i hög grad»5 71%
Vet ej/har inte examinerats än»0 0%

Genomsnitt: 2.71


Undervisning och kursadministration

4. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

7 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»1 14%
Ganska stor»2 28%
Mycket stor»4 57%

Genomsnitt: 3.42

- Har inte haft så mycket undervisning, mycket handledning istället.» (Ganska liten)

5. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

7 svarande

Mycket liten»1 14%
Ganska liten»1 14%
Ganska stor»5 71%
Mycket stor»0 0%

Genomsnitt: 2.57

6. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

7 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»2 28%
Mycket bra»5 71%

Genomsnitt: 3.71

7. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

7 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»1 14%
Hög»5 71%
För hög»1 14%

Genomsnitt: 4

- se fråga 1.» (För hög)


Arbetsklimat

8. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

7 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»0 0%
Mycket bra»7 100%
Har ej sökt hjälp»0 0%

Genomsnitt: 4

9. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

7 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»1 14%
Mycket bra»6 85%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.85

10. Hur upplever du den totala arbetsbelastningen under läsperioden?

7 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»2 28%
Hög»5 71%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.71

- Inte för hög, men hög då tanken var att hinna påbörja examensarbetet under samma period. Väldigt få som läste husbyggnad hann det.» (Hög)


Önskade åtgärder

11. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Hela kursen var väldigt bra!»
- Ett verkligt projekt, små projektgrupper.»
- Det har varit jätte bra att det har funnits resurser från brancshen att bolla ideer med »
- Studieresan utomlands och alla handledartider:)»

12. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Fundera på om det ska vara obligatoriskt att läsa två projektkurser på 7,5 hp. Det som händer är att studenterna läser två projekt, engelska och examensarbete i samma period. Det fungerar men det gäller att prioritera på rätt sätt och vad som är rätt vet man kanske inte förrän det är för sent.»
- TYDLIGARE arbetsbesskrivning. Överhuvudtaget svårt att förstå kommunikation från Magnus. Mer tydlighet!»
- Mer undervisning om hur konstruktioner, detaljer mm fungerar i verkligheten.»
- Jag kan uppleva att det blev lite för mycket handeldning i början samt, extra uppgifter som tog tid, så att vi inte han jobba med projektet mellan handledningen. Men det var under dom första veckorna. »
- Ett papper på vad man ska lämna in vore skönt att få i början av kursen. Skriftligt inte muntligt alltså.»


Övriga kommentarer

13. Övriga kommentarer

- Antagligen den bästa kursen jag läst. Väldigt bra och lärorik. Mycket seriös kurs med fantastiska lärare som är mycket engagerade allihop, men framförallt en Eloge till Magnus. Snyggt jobbat! »
- Rolig och mycket relevant kurs. »
- Jag har jobbat med kontoret. »
- Enligt mig är denna kurs en av de mest lärorika kurserna i hela utbildningen.»


Kursutvärderingssystem från