ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


H11, lp1 Maskinteknik 1, SJO555

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-10-17 - 2011-11-06
Antal svar: 22
Procent av deltagarna som svarat: 36%
Kontaktperson: Lena Högberg»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Sjöingenjör 180 hp
Utbildningsprogram studenten tillhör: Sjöingenjör 180 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

22 svarande

Högst 15 timmar»3 13%
Cirka 20 timmar»10 45%
Cirka 25 timmar»7 31%
Cirka 30 timmar»0 0%
Minst 35 timmar»2 9%

Genomsnitt: 2.45

- Har kunskap i ämnet sedan tidigare» (Högst 15 timmar)
- siktar på att plugga ca 8h per dag, ibland mer ibland mindre. » (Cirka 20 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

22 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»2 9%
75%»1 4%
100%»19 86%

Genomsnitt: 4.77

- Har man arbetat inom området tidigare så ger undervisningen mycket lite.» (50%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

22 svarande

Jag har inte sett/läst målen»2 9%
Målen är svåra att förstå»2 9%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»8 36%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»10 45%

Genomsnitt: 3.18

- Problemet var att kursen ändrades efterhand !» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

21 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»21 100%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 2

- Den här kursen är antagligen bra för de som aldrig arbetat med motorer förut» (Ja, målen verkar rimliga)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

21 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»9 42%
Ja, i hög grad»9 42%
Vet ej/har inte examinerats än»3 14%

Genomsnitt: 2.71

- Det var för mycket av sånt som vi knappt hade pratat om på lektionerna och de som vi hade diskuterat mycket på lektionerna fanns inte ens med på tentamen. » (I viss utsträckning)
- Oklara frågor och nyckelord som inte översatt på annat sätt än vad man själv slått upp.» (I viss utsträckning)
- Ja det gjorde det men frågorna på A delen var alldeles för otydligt ställda. När kraven var så höga för en 3a, om det tidigare informationen vi fått stämt (85% för en 3a), för det stod inte ens angivet poängräkningen på tentamen. Speciellt frågan om värmebalans när det var ett ord som aldrig tidigare nämnt. » (I viss utsträckning)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

22 svarande

Mycket liten»1 4%
Ganska liten»5 22%
Ganska stor»10 45%
Mycket stor»6 27%

Genomsnitt: 2.95

- Två olika lärare och väldigt osammanhängande föreläsningar» (Ganska liten)
- Anser att undervisningen periodvis varit osammanhängande och förvirrande. Är fullt medveten om att det funnits speciella skäl till detta men vill ändå kommentera det. » (Ganska liten)
- simulatorn och motorlabben var riktigt lärorika. Tycker det kunde varit mer "kontinuerliga" föreläsningar i ämnet per vecka. Engelskan tyckte jag inte tillförde speciellt mycket, bra lärare och inget fel så men ändå otillfredsställande delkurs helt enkelt. Hade hellre lagt den tiden på "riktig" maskinteknik. Ett annat förslag hade varit iaf någon lektion där man skulle kunna plugga uppgifter inom maskintekniken som komplement till föreläsningarna, på samma vis som mattens uppbyggnad. » (Ganska stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

22 svarande

Mycket liten»2 9%
Ganska liten»1 4%
Ganska stor»10 45%
Mycket stor»9 40%

Genomsnitt: 3.18

- eftersom kokboken klantade sig och beställde hem för få och beställde aldrig hem fler, trots att dom sa att dom var på väg hela tiden (boken går inte att köpa från något annat ställe)» (Mycket liten)
- Undrar man något står det i boken. » (Ganska stor)
- Då undervisningen ibland varit lite förvirrande har kurslitteratur och övrigt kursmaterial mycket väl fångat upp och tagit om hand om olösta frågor. Har man velat veta något har det gått att hitta bara man försökt. » (Ganska stor)
- Maskinlära för sjöpersonal av Tommy Andersson tycker jag borde ha rekommenderats starkare som komplement. Mycket bra lärobok! inget fel på DE heller. » (Mycket stor)
- Bra litteratur på Pingpong. » (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

22 svarande

Mycket dåligt»4 18%
Ganska dåligt»7 31%
Ganska bra»10 45%
Mycket bra»1 4%

Genomsnitt: 2.36

- Kom aldrig upp facit till instuderingsfrågor/övningstentamen. Trots att vi blev utlovade det och påminde vår lärare flera gånger via mail.» (Mycket dåligt)
- Lärarsammarbetet var inte i toppklass så det blev en del administrativt strul vilket resulterade i att kursen och vi elever fick lida. Men det hade ju dock sina orsaker» (Mycket dåligt)
- Svårt att få svar från lärare på mail och material som skulle tillhandahållas dök aldrig upp. » (Mycket dåligt)
- Fick ut övningstenta utan svar, när denna efterfrågades kom svar dagen efter tentan. Fortfarande inte fått svar hurvida en inlämningsuppgift är godkänd, eller ens kommit fram.» (Ganska dåligt)
- Saker, rättningar och korrigeringar har kommit upp för sent på Ping pong, » (Ganska dåligt)
- Få övningstentor, saknade facit till en.» (Ganska bra)
- hade gärna sett fler övningstentor tidigare. Bra instuderingsfrågor.» (Ganska bra)
- Tycker att det funnits god lyhördhet från lärarhåll om vilken typ av övrigt kursmaterial som lagts upp på Ping Pong under kursens gång. Ping Pong har utnyttjats väl och är på det hela taget ett smidigt system. Viss irritation fanns visserligen då ett visst facit till en ex-tentamen aldrig hann läggas upp innan tentamenstillfället men det är ett av de få missarna. » (Ganska bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

22 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»2 9%
Ganska bra»8 36%
Mycket bra»10 45%
Har ej sökt hjälp»2 9%

Genomsnitt: 3.54

- Se ovan» (Ganska bra)
- Lätt på lektioner, svårt via mail.» (Ganska bra)
- Lärarna alltid engagerade osv. Bra tillgänglighet! » (Mycket bra)
- Dan Zackariasson ställer alltid upp! Guld värd!» (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

22 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»2 9%
Ganska bra»3 13%
Mycket bra»16 72%
Har ej sökt samarbete»1 4%

Genomsnitt: 3.72

- Bra med några få klasskompisar.» (Ganska dåligt)
- Klassen har en egen grupp på facebook med en chatt där alla kunnat fråga varandra och diskutera. Har aldrig tidigare i något studiesammanhang haft ett så bra samarbete med övriga studenter. Är mycket nöjd.» (Mycket bra)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

22 svarande

För låg»0 0%
Låg»2 9%
Lagom»16 72%
Hög»4 18%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.09

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

22 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»14 63%
Hög»7 31%
För hög»1 4%

Genomsnitt: 3.4

- Arbetsbelastningen blev sammantaget ganska hög men den känslan kommer nog till största del av att mycket som ska ordnas inför den första fartygsförlagda utbildningen var tvunget att ordnas under läsperioden. Kurserna i sig var lagom men lägger man till de andra administrativa sakerna som skulle ordnas innan praktiken kändes det faktiskt ibland överväldigande. » (Hög)
- Matematik 1 som lästes parallelt var mycket tuff.» (För hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

22 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»2 9%
Godkänt»9 40%
Gott»10 45%
Mycket gott»1 4%

Genomsnitt: 3.45

- den var ganska flummig, vår lärare skada sig precis innan kursstarten så vi hade vikarie havla perioden som inte hade hunnit läsa in sig ordentligt.» (Dåligt)
- För någon som mig, som inte kunde ett jota om vare sig sjöfart eller maskiner, har kursen verkligen vidgat mina vyer. Den har också väckt mitt intresse och gjort att jag är säker på att jag valt rätt utbildningen. Lärarna har överlag varit engagerade och inspirerande.» (Gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Maskinsimulatorövningar»
- simulatorerna och labbarna»
- Maskinsimulatorn, ger ett bra komplement till föreläsningarna när det kommer till systemförståelse»
- motorlabb och simulatorn»
- Några minuters frågestund i slutet av varje föreläsning.»
- Simulatorövningarna var mycket givande för just systemförståelse!»
- Vet inte riktigt, det fanns inget som var sådär extremt imponerande.»
- Litteraturen.»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Att rita i Visio tog väldigt mycket tid och gav väldigt lite. »
- Lite fler övningstentor.»
- beställa mer böcker så alla har chans att köpa»
- Engelskan borde minskas eller tas bort helt. Sätt in ovningslektioner som komplement till föreläsningarna istället! Engelska kan man läsa i Diesel Engines.»
- Inga facit lades ut på ping pong, och det försvårade allting.»
- Kriterierna för skriftliga tentamen borde ses över.»
- 85 % för godkänt är en för hög gräns enligt mig. Speciellt när jag upplevde att vissa frågor var svåra att förstå på tentan. Lösningen är att antingen sänka godkänt gränsen eller tillse att frågorna är tydligare.»
- Bättre sammanhang mellan föreläsningarna. Tydligare frågor om godkänt kräver 85%.»
- Hålla studieplanen så man också kan planera bättre självstudier enligt det material man har !»
- Det var svårt att hitta korrekta översättningar på ord till svenska från den engelska kurslitteraturen. Lite för jobbigt att slå upp varje ord i ordböcker. Borde lägga till en lista på de orden som är absolut nödvändiga att lära sig. Eller en referens till någon bra hemsida som har alla korrekta översättningar på tekniska ord för dieselmotorer, det bör ju finnas någon sådan. »
- Få mer struktur på kursen»
- Önskar möjligen att engelskalärarna ändå hade lite hum om sjöfart eftersom det aldrig gick att ha en diskussion om huruvida en viss översättningen var bra eller sämre. Fick snarare intrycket att de själva ibland var mycket osäkra på vad de lärde ut. Åtminstone lite mer lärartid i maskinsimulatorn och kanske också lite mer undervisning i själva TecSim. För mig var alla systemen på skärmarna fortfarande rena grekiskan väldigt långt in i kursen vilket gjorde att övningarna i TecSim inte gav mer än stress och runtklickande även om det föll mer på plats i slutet. Det här med 85% rätt på A-delen på tentamen. Jag förstår att vissa saker ska behärskas men skulle man inte kunna ha en annan form av examination för att testa exempelvis studentens kunskap om 2-takt resp. 4-takt? Den tentamen vi skrev bestod av en A-del på sammanlagt 30 möjliga poäng och då kan man max ha 4,5 poäng fel för att klara godkänt. Då hela 3 frågor gav 4 poäng vardera kändes marginalerna ännu mindre. »
- Engelskan, lärarna hade mycket dålig kunskap i ämnet och lyssnade inte ens på de som faktiskt varit till sjöss. Alla tillfällen kändes mer eller mindre onödiga och jag hade lärt mig mer på att bara läsa häftet på egen hand.»
- Skulle vara uppskattat om man t.ex. skulle få reda vad man ska läsa efter varje föreläsning.»

16. Övriga kommentarer

- som en av mina tidigare matte lärare sa: "många lärare har ju utvärderingen i slutet av läsåret...dom är idioter utan dess like! det hjälper er ju inte ett skit att utvärdera när ni slutar, så jag har en utvärdering efter några veckor, en efter första provet och en när ni slutar."»
- Väldigt bra lärare»


Kursutvärderingssystem från