ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


v10 V3 Hydrologi och hydrogeologi, VMT031

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2010-05-24 - 2010-06-10
Antal svar: 23
Procent av deltagarna som svarat: 37%
Kontaktperson: Lovisa Aijmer»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Väg- och vattenbyggnad 300 hp
Utbildningsprogram studenten tillhör: Väg- och vattenbyggnad 300 hp


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

1. Hur begripliga är kursens mål?

23 svarande

Jag har inte sett/läst målen»6 26%
Målen är svåra att förstå»1 4%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»6 26%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»10 43%

Genomsnitt: 2.86

- Inte varit tydligt alls, minns inte heller någon information om dem.» (Jag har inte sett/läst målen)
- Målen för projektuppgiften kunde ha varit tydligare.» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)

2. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

19 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»2 10%
Ja, målen verkar rimliga»17 89%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 1.89

3. Testade examinationen om du uppnått målen?

20 svarande

Nej, inte alls»1 5%
I viss utsträckning»3 15%
Ja, i hög grad»14 70%
Vet ej/har inte examinerats än»2 10%

Genomsnitt: 2.85


Undervisning och kursadministration

4. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

23 svarande

Mycket liten»1 4%
Ganska liten»6 26%
Ganska stor»11 47%
Mycket stor»5 21%

Genomsnitt: 2.86

- tycker att föreläsningarna var för djupgående. Bättre att skapa övergripande förståelse inledningsvis. Började med diffekvationer.» (Ganska liten)
- Jag har mer sökt i kurslitteratur, pratat med kurskamrater och frågat ansvariga.» (Ganska liten)
- Har varit på ca 80% av föreläsningarna. Allt jag lärt mig har gått in sista veckan innan tentan.» (Ganska liten) (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)
- Det ska dock poängenteras att varje moment har varit bra genomgånget på föreläsningar, men kopplingen mellan de olika avsnitten har varit dålig. Det är med splittrad lärdom som man går vidare från denna kurs.» (Mycket stor)

5. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

23 svarande

Mycket liten»3 13%
Ganska liten»3 13%
Ganska stor»13 56%
Mycket stor»4 17%

Genomsnitt: 2.78

- Har använt bok och kompendie vid tenta plugget. I övrigt skrämmande låg kvalitet på materialet.» (Mycket liten)
- Kurslitteraturen måste förbättras betydligt. Maskinskriven kurslitteratur känns lite dåligt för en modern högskola och den borde uppdateras och moderniseras. Samlade utdrag i pärm känns ganska rörigt. Allra bäst borde va att sammanställa allt i en bok då det blir alldeles för mycket löspapper i kursen.» (Ganska liten)
- borde förnyas» (Ganska liten)
- Kurkompendiet innhöll olika delar med varierande kvalité. Det var svårt att tyda vilken information som var den viktiga i vissa av den engelska delarna, kändes tyvärr som om inte allt var relevant. Hade gärna haft tydligare kurslitteratur.» (Ganska stor)
- Rörig litteratur, men relativt bra texter när man hittar det man ska. I kompendiet har dock väl hackig kopiering utförts på något eller några ställen. Tror det var kring nederbördsstatistiken som man inte kunde följa texten eftersom det var lösryckta sidor.» (Ganska stor)
- Mycket bra kurslitteratur!!» (Mycket stor)

6. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

23 svarande

Mycket dåligt»1 4%
Ganska dåligt»5 21%
Ganska bra»10 43%
Mycket bra»7 30%

Genomsnitt: 3

- Det utdelade materialet har varit otydligt när det gäller deadlines, innehåll och rapportstorlek. När frågan har lyfts har det varit svar med hänvisning till det utdelade materialet. Olika föreläsare har haft olika ambitioner och tankar kring rapportskrivningens avsikt och storlek. Tråkigt att som student hamna mitt i mellan.» (Ganska dåligt)
- Rörigt, en del efterfrågat var även svårt att finna.» (Ganska dåligt)
- En del sena uppläggningar av material» (Ganska bra)
- Det som fungerat klart bäst i kursen.» (Ganska bra)
- Vissa saker kom inte upp på kurshemsidan som uttalat (finns exempel på saker som kom två veckor senare än uttalat), annars bra.» (Ganska bra)

7. Hur givande upplevde du fältdagens olika arbetsmoment och dagen som helhet?

23 svarande

Inte givande alls»1 4%
Lite givande»4 17%
Ganska givande»2 8%
Mycket givande»16 69%

Genomsnitt: 3.43

- Kul att se området i verkligheten, arbetsmomenten kändes dock som slöseri till stordel. Stod 70 min vid ett hål utan avsänkning. Slöseri med tid kändes det som.» (Lite givande)
- behåll fältdagen och särskilt vattenkemin var mkt intressant. mer sånt!» (Mycket givande)
- Otroligt givande! Bra pedagogiskt upplagt, trevligt, avslappnat och mycket informativt.» (Mycket givande)
- Roligt att se hur man gör i verkligheten. Mycket god mat också :)» (Mycket givande)
- Bästa tänkbara start på en kurs. Skapar verkligen förståelse för vad det är kursen ska behandla samt hur man gör det. Var även intresseväckande.» (Mycket givande)
- Kompakt dag, bättre koppling mellan de olika moment hade varit bra. Dock oerhört roligt och nyttigt att komma ut och se området, bli införstådd i hur man arbetar osv osv. KANON! Alla kurser både ha minst en fältdag eller minst ett studiebesök!» (Mycket givande)

8. Hur väl fungerade arbetet med projektuppgiften?

22 svarande

Mycket dåligt»1 4%
Ganska dåligt»6 27%
Ganska bra»12 54%
Mycket bra»3 13%

Genomsnitt: 2.77

- Lite dålig tajming med kandidatarbetet» (?)
- nästan ingen som kunde nånting, ganska oklart vad man skulle göra. den övergripande förståelsen hade varit bra för att kunna lösa detta bättre» (Mycket dåligt)
- Det var väldigt oklart vad som förväntades. Vi fick rubriker för innehållet, men ingen uppfattning om vad det var eller hur de hängde samman. Kan fortfarande tycka att det var lite lösa trådar som var väldigt svåra att knyta samman på egen hand. Bättre samverkan mellan de olika delarna och en helhetssyn hade gynnat inlärningen!» (Ganska dåligt)
- otydligt vad den skulle innehålla svårt att få hjälp ibland» (Ganska dåligt)
- Har haft en bra grupp, har dock varit fruktansvärt oklart vad som skall göras, vad uppgiften omfattade samt vad som skulle lämnas in.» (Ganska dåligt)
- Arbetet var väldigt intressant att genomföra. Dock upplevde jag att de olika lärarna inte kopplade till varandras avsnitt, vilket gjorde det svårt för oss att "sy ihop säcken". I slutet stod man med en massa olika resultat utan att förstå vad kombinationen av dem innebar.» (Ganska dåligt)
- Svårt att finna röd tråd då det känndes som att alla lärare bara ville ha med sin del utan att ha diskuterat allt för mycket med sina kollegor.» (Ganska dåligt)
- Målen för projektuppgiften var inte så tydliga. Dessutom krockade inlämningen med inlämningen för kandidatarbetet. Men i det stora hela lärde man sig mycket inför tentan. » (Ganska dåligt)
- Lite rörigt när man inte får någon riktig uppgiftsbeskrivning utan bara mål som man skall uppnå med uppgiften. De olika delarna borde därför specificeras lite mer. Exemelvis brunnsdimensioneringen där det skulle vara bra att veta vad man egentligen skulle ta fram och vilka kontroller man skulle utföra.» (Ganska bra)
- Svårt att samla folk i gruppen på grund av det parallella jobbet med kandidatarbetet. Stundtals svårt att identifiera problemet.» (Ganska bra)
- Det var otydligt vad som skulle lämnas in vid de olika inlämningarna. Olika besked från olika lärare=Rörigt!!» (Ganska bra)
- Var lite svårt med brunnsdimensioneringen på slutet och var svårt att få hjälp. I början däremot var tempot väldigt lågt.» (Ganska bra)
- Kunde varit bra med en mer tydlig uppgiftsbeskrivning, tex. vad som skall utvärderas vid brunnsdimensionering. I nuläget står det bara lärandemål med uppgiften men man kan faktiskt lära sig saker utan att redovisa detta i en rapport. » (Ganska bra)
- det i särklass mest givande projektarbetet under hela utbildningen.» (Mycket bra)

9. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

23 svarande

För låg»1 4%
Låg»4 17%
Lagom»15 65%
Hög»2 8%
För hög»1 4%

Genomsnitt: 2.91

- Jag studerade lite under kursens gång och tentamen var inte så omfattande. Kanske kursen är planerad så p g a kandidatarbetet? Mycket möjligt att få in fler moment eller kunskapsområden i kursen.» (Låg)
- Har känts mest frustrerande utan vetskap eller klarhet i vad som skall göras och när. Det har varit en högre belastning än själva momenten.» (Lagom)
- Projektuppgiften tog alldeles för mycket tid i förhållande till vad man lärde sig.» (Hög)
- För hög mot slutet. Eftersom inlämning av kandidatarbetet krockar, borde antingen tenta eller rapport lämnas in tidigare. Det blev väldigt mycket om man ska göra två tentor, redovisa kandidat och redovisa rapport plus opponering! Det borde ändras!!» (För hög)


Arbetsklimat

10. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

23 svarande

Mycket dåliga»1 4%
Ganska dåliga»8 34%
Ganska bra»7 30%
Mycket bra»7 30%
Har ej sökt hjälp»0 0%

Genomsnitt: 2.86

- Alldeles för få räkneövningar/stugor. På de som var hann inte alla fråga eller komma till tals. Försökte man nå lärare på avdelningen hade de aldrig tid till frågor.» (Mycket dåliga)
- Oftast har inte "rätt" person funnits närvarande och man har då fått ett tveksamt svar från någon annan i lärarskaran.» (Ganska dåliga)
- För lite resurser under övningarna.» (Ganska dåliga)
- Men många hade frågor om projektuppgiften vilket ledde till lång kö» (Ganska bra)
- Fler räknestugor och räkneövningar hade hjälpt mkt i arbetet med projektuppgiften. Nu kändes det mest som man borde gjorde vad som stog i litteraturen utan att förstå allt då man inte räknat några typtal och därför inte fått någon förståelse för formler och räknegång.» (Ganska bra)
- Det verkar inte finnas någon lärare som kan lite om mycket, utan bara lärare som kan mycket om lite. Jobbigt att behöva springa efter en massa olika lärare för att få svar på sina frågor. Ingen lärare verkar heller ha någon överblick över kursen. Lärarna vet inte om de olika momenten i projektuppgiften.» (Ganska bra)
- Kunde ha varit fler räknetillfällen.» (Ganska bra)
- Alla har varit trevliga och hjälpsamma.» (Mycket bra)

11. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

23 svarande

Mycket dåligt»1 4%
Ganska dåligt»1 4%
Ganska bra»4 17%
Mycket bra»17 73%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.6

- Ojämn arbetsbelastning på grund av kandidatarbetet.» (Ganska bra)

12. Hur upplever du den totala arbetsbelastningen under läsperioden?

23 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»6 26%
Hög»13 56%
För hög»4 17%

Genomsnitt: 3.91

- Hög belastning på grund av att jag läste en extra kurs.» (Hög)
- Kandidatarbetet kan ju ta hur mycket tid som helst, det handlar om prioriteringar och ansvar.» (Hög)
- Slutarbetet med kandidaten gör att pressen är högre än normalt» (Hög)
- Kandidatarbetet tog massor av tid.» (Hög)
- Kandidatrapport, projektuppgift samt tentamen. det blir mycket att göra. » (För hög)
- Alldeles för hög i slutet av perioden.» (För hög)


Önskade åtgärder

13. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Fältdag och projektuppgift!»
- fältdagen»
- Fältdagen var toppen!»
- Projektuppgiften, fast något tydligare»
- fältdagen»
- Fältdagen :)»
- fältdagen och projektuppgiften»
- Fältdag, många olika föreläsare, frågestunder och övningar.»
- Fältdagen och projektuppgiften. »
- Kurshemsidans ordning och reda. »
- Fältdagen!»
- Arbetet. »
- Fältdagen!»
- Fältdagen! Projektuppgiften.»

14. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Kurslitteratur måste moderniseras och sammanställas helst i en bok. Kurslitteraturen har försvårat inlärningsprocessen avsevärt. »
- jämnare arbetsbelastning på projektuppgift, löjlig första inlämning, skippa den och försök få jämnare belastning på inlämningarna. Inte så bra att inlämningen var samtidigt som kandidaten och presentationen. »
- Projektuppgiften. <-upplägget. »
- En översikt av hur de olika delarna hänger samman, någon som tar ansvar för helheten.»
- Dålig kurslitteratur»
- delinlämningarna för projektet bör vara tydligare, speciellt vad som ingår i respektive inlämning!»
- Tydligare uppgiftsberkrivning till de olika momenten i projektuppgiften. Räkneövningar med typtal samt bättre översikt i kurs-PM över vad som skall läsas till vilken föreläsning och vilka tal man kan göra. »
- lite tydligare ramar kring vad som förväntades av oss med avseende på projektuppgiftens olika delar hade varit bra.»
- Kommunikationen om deadlines och rapportens innehåll.»
- Bättre organisation på projektuppgiften. Bättre info om vad som ska in vid de olika inlämningarna. Någon med överblick på de olika momenten.»
- Färre föreläsare och bättre struktur. Tydligare riktlinjer för projektuppgiften.»
- Mer hjälp eller ledning till uppgiften.»
- Lite mer information kring vad som förväntas av oss på arbetet. »
- Lite tydligare uppgifter kring fältdagen och mer räkneövningar med typtal så att man också förstår vad man räknar på ist för att bara följa en beräkningsgång. »
- Projektuppgiften måste ha tydligare kopplade avsnitt, och ett bättre PM (allt ska stå i PMet och inte utspritt i kurs-PM, projekt-PM, fyra föreläsningsslides och en lös utdelad lapp som inte alla fick).»


Övriga kommentarer

15. Övriga kommentarer

- Under tentapluggandet föll en del bitar på plats»
- en mycket bra kurs, intressant och lärorik! bra gjort!»
- Det kan vara lite tydligare vilket material från kurshemsidan som får tas med på tentan. Vissa hade alla pdf:er från föreläsningarna med sig medan andra tyckte att det var fusk. Vad var det som gällde egentligen??»


Kursutvärderingssystem från