ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


1011-1 Objektorienterad programvaruutveckling, TDA545

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2010-10-22 - 2010-10-31
Antal svar: 23
Procent av deltagarna som svarat: 27%
Kontaktperson: Börje Johansson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Informationsteknik 300 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

23 svarande

Högst 15 timmar»8 34%
Cirka 20 timmar»6 26%
Cirka 25 timmar»7 30%
Cirka 30 timmar»1 4%
Minst 35 timmar»1 4%

Genomsnitt: 2.17

- 90% föreläsningar» (Minst 35 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

23 svarande

0%»1 4%
25%»3 13%
50%»1 4%
75%»10 43%
100%»8 34%

Genomsnitt: 3.91

- Under övningspassen har jag jobbat självständigt till stor del» (75%)
- Labb och övning under torsdag och fredag närvarade jag ej.» (75%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

23 svarande

Jag har inte sett/läst målen»9 39%
Målen är svåra att förstå»1 4%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»6 26%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»7 30%

Genomsnitt: 2.47

- Jag kommer inte ihåg om jag har sett de första lektionen...» (Jag har inte sett/läst målen)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

18 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»16 88%
Nej, målen är för högt ställda»2 11%

Genomsnitt: 2.11

- svårighetsgraden på kursen tyckte jag om. Om målet var att kunna programmera så är jag snart där--» (Ja, målen verkar rimliga)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

18 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»5 27%
Ja, i hög grad»12 66%
Vet ej/har inte examinerats än»1 5%

Genomsnitt: 2.77

- Jag hade absolut nått målen, men examinationen handlade inte om att ha kunskaper utan om att vara snabb.» (I viss utsträckning)
- rätt svår tenta...» (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

23 svarande

Mycket liten»2 8%
Ganska liten»8 34%
Ganska stor»9 39%
Mycket stor»4 17%

Genomsnitt: 2.65

- Kunde det mesta sedan innan.» (Mycket liten)
- Kunde det mesta sen innan.» (Mycket liten)
- mitt eget fel eftersom jag inte varit där så mycket» (Ganska liten)
- Man lär sig mer av att skriva själv och testa sig fram» (Ganska stor)
- första föreläsningarna om for-loop osv kändes tråkigt eftersom vi redan hade gått igenom det på introkursen. Annars var föreläsningarna väldigt bra!» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

23 svarande

Mycket liten»5 21%
Ganska liten»4 17%
Ganska stor»8 34%
Mycket stor»6 26%

Genomsnitt: 2.65

- Köpte inte något kursmaterial.» (Mycket liten)
- Kunde det mesta sen innan.» (Mycket liten)
- Jag tyckte att boken var väldigt pedagogisk!! Boken fick mig att förstå syntaxen mkt bättre!» (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

23 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»3 13%
Ganska bra»15 65%
Mycket bra»5 21%

Genomsnitt: 3.08

- Borde finnas schema över vilka delar som gås igenom under varje lektion. Kanske också presentationerna som visas under lektionen eller kapitelanvisningar.» (Ganska dåligt)
- Flera gånger var studentportalen nere och då var kurshemsidan inte nåbar» (Ganska bra)
- bra info» (Mycket bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

23 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»1 4%
Ganska bra»7 30%
Mycket bra»9 39%
Har ej sökt hjälp»6 26%

Genomsnitt: 3.86

- på laborationspassen fick man nästan vänta timmar för att få hjälp. Det vore kanske bra med flera handledare?Gäller speciellt när det är många som sitter i salen och inte annars.» (Ganska bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

23 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»6 26%
Mycket bra»16 69%
Har ej sökt samarbete»1 4%

Genomsnitt: 3.78

- Förutom att i de två första labbarna saknade jag labpartner, eftersom han slutade på IT.» (Mycket bra)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

22 svarande

För låg»1 4%
Låg»3 13%
Lagom»13 59%
Hög»4 18%
För hög»1 4%

Genomsnitt: 3.04

- kanske mera små labb som man måste göra individuellt eftersom man lär sig väldigt mkt igenom labben.» (Lagom)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

23 svarande

För låg»1 4%
Låg»3 13%
Lagom»11 47%
Hög»8 34%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.13


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

23 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»1 4%
Godkänt»9 39%
Gott»10 43%
Mycket gott»3 13%

Genomsnitt: 3.65

- Som sagt, examinationen testade hastighet, inte kunskap.» (Godkänt)
- Bra och lite mer omfattande intro till java» (Gott)
- Jag har lärt mig väldigt mycket men jag tror att jag skulle ha lagt lite mer tid på att programmera..» (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Laborationerna»
- LABBARNA! Pelle, boken och labbpartner»
- Laborationerna, de hjälper väldigt mycket.»
- bra kursbok»
- Labbarna, skapade verkligen förståelse för det man höll på med.»
- SI passen!»
- Jan Innehåll»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- På ett rent personligt plan så är jag inte särskilt förtjust i "klipp-och-klistra-grafik", utan skulle hellre se att man gick direkt på "riktig" programmering direkt. Å andra sidan kan jag se poängen med att folk får mjukstarta genom att skriva program som liknar sådana som de känner igen från sitt tidigare datoranvändande.»
- Det är inte 1980 längre, det är 2010. Programmeringstentor kan och borde skrivas på dator med tillgång till kompilator. Om trafikverket lyckas begränsa åtkomsten på datorerna bör Chalmers klara av att göra det samma vid tentor.»
- Mer praktiska tillämpningar, gärna egna projekt»
- Bättre fokus på "programmeringstänket" istället för att bara lära sig all syntax.»
- lite svår tenta i förhållande till vad man borde ha lärt sig»
- Examinationen»
- Tydligare kursmål»
- Laborationsutverderingen kunde gjorts smidigare.»

16. Övriga kommentarer

- Överlag bra, dock rätt svår kurs. Bra lärare.»


Kursutvärderingssystem från