ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


09/10 Sjömanskap C, SJO660

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2009-12-13 - 2010-01-20
Antal svar: 28
Procent av deltagarna som svarat: 35%
Kontaktperson: Monica Olsson»
Utbildningsprogram studenten tillhör: Sjökapten 180 hp


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

28 svarande

Högst 15 timmar»6 21%
Cirka 20 timmar»8 28%
Cirka 25 timmar»4 14%
Cirka 30 timmar»3 10%
Minst 35 timmar»7 25%

Genomsnitt: 2.89

- Har inte läst ARPA"n då jag har den sen tidigare. Således har det bara varit 2 timmar med Colreg, varför utvärderingen inte riktigt känns relevant, eller representativ för kursen i sin helhet, för min del. / Joanna» (Högst 15 timmar)
- Jag har under en lång period långt innan läsperioden startat läst på i Sjötrafikregelboken (den ljusblåa från Sjöfartsverket)» (Minst 35 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

26 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»0 0%
75%»2 7%
100%»24 92%

Genomsnitt: 4.92

- HAr gjort alla arpa-körningar men missade tyvärr Björns lektion/er (repetition av Colreg)» (75%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

26 svarande

Jag har inte sett/läst målen»0 0%
Målen är svåra att förstå»2 7%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»11 42%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»13 50%

Genomsnitt: 3.42

- Otydligt om vad man ska lära sig ang. ARPA. » (Målen är svåra att förstå)
- Fler gamla tentor och instuderingsfrågor behövs för att förstå principen och betydelsen av colreg. Kursen kräver mycket förståelse och relativt lite kunskap.» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

26 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»1 3%
Ja, målen verkar rimliga»19 73%
Nej, målen är för högt ställda»6 23%

Genomsnitt: 2.19

- Målen är mycket höga som sig bör med tanke på hur viktig kursen är för säker sjöfart och personligt ansvar för befäl.» (Ja, målen verkar rimliga)
- känns som det skulle varit fler undervisnings timmar i sjövägsreglerna» (Nej, målen är för högt ställda)
- Tycker det är vansinnigt att behöva lägga så mycket krut på att lätra sig helt osannolika lanternkonstellationer. Varför kan inte den delen Ljud och ljus vara en test i att läsa boken snarare. Man kunde gott få ha mes sig den på tentan. Styrningsreglerna kunde då fått ännu mer träning. Min uppfattning är att dom är MYCKET viktigare.» (Nej, målen är för högt ställda)
- Med tanke på hur viktig del av utbildningen denna kurs är, borde den bestå av fler poäng. » (Nej, målen är för högt ställda)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

26 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»2 7%
Ja, i hög grad»18 69%
Vet ej/har inte examinerats än»6 23%

Genomsnitt: 3.15

- För låga krav på denna del borde ställas krav att man skall kunna hantera utrustningen på bryggan för att bli godkänd. Känner mig inte säker med att veta att vissa av mina klasskamrater inte kan hantera en radar. » (I viss utsträckning)
- 100% krav» (Ja, i hög grad)
- Tycker dock inte att det borde vara 100 %, fast förstår samtidigt varför det är det. Men i så fall borde det vara 100 % på samtliga andra tentor, gör man fel vid en lastning till exempel kan ju vara farligare än att vidta fel åtgärd vid en trafiksituation» (Vet ej/har inte examinerats än)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

26 svarande

Mycket liten»1 3%
Ganska liten»7 26%
Ganska stor»10 38%
Mycket stor»8 30%

Genomsnitt: 2.96

- Mycket underligt upplägg på kursen. Alla lärare poängterar hur svår tentan är att klara, men trots det har vi bara haft en lärarledd lektion. Att det motiveras med att vi hade undervisning i sjövägsreglerna i Sjömanskap A tycker jag haltar rätt rejält. Om det nu är så svårt att klara kursen, varför får vi inte mer hjälp i samband med tentan?» (Mycket liten)
- Den har vair bra, dock kunde det vara mer än ett fåtal tillfällen» (Ganska stor)
- Bra med simulatorkörningar. Dock kunde de ha varit hårdare på övningarna.» (Ganska stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

26 svarande

Mycket liten»3 11%
Ganska liten»3 11%
Ganska stor»9 34%
Mycket stor»11 42%

Genomsnitt: 3.07

- I och med att vi inte har haft lärarledd undervisning så har det varit lite lurigt att tolka reglerna. Instuderingsråden som ligger på Pingpong är till viss hjälp, men hela dokumentet är ganska amatörmässigt skrivet. Idén är bra, men den informationen borde ha getts under lektionstid istället.» (Mycket liten)
- Lagtext=kurslitteratur?» (Ganska stor)
- Har bara använt oss av en bok och Björns instuderingsråd. Skulle ha funnit några fler övningstentor. » (Ganska stor)
- Ljusblå boken är bra. Den räcker» (Ganska stor)
- Förståelse är mycket svårare att läsa sig till än kunskap. Förståelsen är avgörande i denna kurs.» (Ganska stor)
- Sjötrafikföreskrifter är ganska svårläst. » (Ganska stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

26 svarande

Mycket dåligt»1 3%
Ganska dåligt»5 19%
Ganska bra»14 53%
Mycket bra»6 23%

Genomsnitt: 2.96

- Svårt att få svar på frågor via mail. Övningstentor och övrig info angående COLREG tentan fanns inte tillgänglig förän mycket sent på kursen. » (Mycket dåligt)
- Fler gamla tentor och instuderingsFRÅGOR, med tillhörande SVAR krävs för att få FÖRSTÅELSEN man måste ha för att rätt kunna TILLÄMPA informationen i colreg.» (Ganska dåligt)
- Fanns knappt något» (Ganska dåligt)
- Hade varit bra med fler övningstentor på webben så man får en bättre uppfattning om hur examinationen kommer se ut.» (Ganska bra)
- Fler interaktiva tester och ett kompendium med olika radar situationer bör skapas. Ett kompendium där studenten får radarbilder av kluriga situationer och de lösningar som ni skulle ha valt, så vi på icke lektionstid (som är alldeles för lite) kan studera.» (Ganska bra)
- Bra instuderingsfrågor» (Ganska bra)
- Fler test på nätet/ Pingpong» (Ganska bra)
- Mer tester o instuderingsmaterial hade varit trevligt» (Ganska bra)
- ping-pong» (Mycket bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

26 svarande

Mycket dåliga»2 7%
Ganska dåliga»3 11%
Ganska bra»12 46%
Mycket bra»8 30%
Har ej sökt hjälp»1 3%

Genomsnitt: 3.11

- Björn svara ju aldrig på mailen!» (Mycket dåliga)
- Tyvärr gick ju kursen tidigare förra hösten, och tiden i simulatorn har ju varit begränsad så där har inte så mycket tid funnits. Men frågor har ändå besvarats bra, dock tid för diskussion saknas.» (Ganska bra)
- Få timmar med läraren men man har alltid haft möjlighet att använda mail» (Ganska bra)
- På undervisningstillfällen god, via mail dålig. » (Ganska bra)
- bara att skicka mail till Björn» (Mycket bra)
- PÅ lektion, jättebra. Har inte mailat in frågor.» (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

26 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»2 7%
Ganska bra»5 19%
Mycket bra»18 69%
Har ej sökt samarbete»1 3%

Genomsnitt: 3.69

- samarbetet på bryggorna i simulatorn bör STÄNDIGT VARIERAS för att man skall lära sig bryggsamarbete med olika personligeheter och kunskaper.» (Ganska dåligt)
- Svart att fa nagon att byta grupp.» (Ganska bra)
- I och med att vi har varit tvugna att ägna oss åt väldigt mycket självstudier så har vi pluggat själva.» (Mycket bra)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

26 svarande

För låg»0 0%
Låg»2 7%
Lagom»13 50%
Hög»10 38%
För hög»1 3%

Genomsnitt: 3.38

- mer lärarledd handledning i hur man ska tolka reglerna hade vart att föredra.» (Låg)
- Den tar mycket kraft» (Hög)
- Måste vara hög med tanke på kursens relevans och nödvändighet för säker sjöfart. Bör få större utrymme och motsvara fler högskolepoäng!» (Hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

26 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 3%
Lagom»15 57%
Hög»9 34%
För hög»1 3%

Genomsnitt: 3.38

- alldeles för lite i början, sen hopade allt ihop sig på slutet, » (Lagom)
- Läser även SOL» (Hög)
- Se kommentar på 11 ovan» (För hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

26 svarande

Mycket dåligt»1 3%
Dåligt»2 7%
Godkänt»10 38%
Gott»10 38%
Mycket gott»3 11%

Genomsnitt: 3.46

- kunde ha funnit mer övningar för att träna på sjövägsregler och ljus, dagersignaler osv. » (Godkänt)
- BRB är väldigt kompetent, men kan dock vara lite opedagogisk ibland. Cimbritz är en väldigt arrogant och dryg lärare som ger ett oseriöst intryck.» (Gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Björns genomgång av varje regel. Mycket tydlig och pedagogisk»
- Hög godkäntnivå. Senare i programmettenta»
- 100% tentan!»
- Högt ställda krav för främjandet av hög säkerhet och goda förutsättningar för persoligt ansvar till sjöss.»
- Simulatorköringarna. »
- De många simulatortimmarna. »

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Fler lärarledda lektionstimmar och gärna i seminarieform. Då får man möjlighet att tillsammans med andra elever och med lärarens stöd diskutera och resonera kring olika trafiksituationer.»
- Sänd inte ut mejl som sprider onödig oro, när Ni formulerade er med "Omkörning!" började jag undra om Ni ändrat er angående mitt G på uppkörningen. Vi var flera som kände denna osäkerhet.»
- andra lärare»
- Att kraven höjs på de som är i simulatorn. skrämmande vad dåliga en hel del av deltagarna är på radarsystemet utan att för den del få U och ytterligare ett år att växa in i rollen. »
- En bättre jämnhet mellan lärarna, om möjligt fler simulatorkörningar»
- Det skulle vara perfekt om ni hade ett övningsprogram på skolan, typ Navrules.com. Kolla in och kolla upp tack»
- Möjligheten att repetera och lärartid närmare tentan»
- mer övningstentor, övningar över lag. Det är bara att lägga ut en massa övningar på ping-pong som man kan få skriva ut! Hur enkelt som helst. Bara att gör! »
- Boken med på tentan i Ljud och ljus. Dagens upplägg känns helt föråldrat. Ena stunden läser man om avancerade system med Häggen och i nästa stund ska man in och nöta in regler från 1972 som knappt används (Ljud å ljus)»
- Fler lärarledda lektioner»
- Mer tid! Möjlighet till mer simulator träning = tillgång till någon sorts simulator på fritiden. Fler gamla tentor och instuderingsfrågor behövs för att förstå principen och betydelsen av colreg. Kursen kräver mycket förståelse och relativt lite kunskap.»
- mer fokus på colreg. Är 100% ett rimligt krav? Mer repetition av colregs. Lite mer förvarning om ARPA-teori-uppgiften på uppkörningen. »
- Mer tester o instuderingsmaterial pa hemsidan»
- Kanske borde mera kraft läggas på att förklara hur Trail-manövern fungerar och hur denna skall användas på rätt sätt. För egen del har jag aldrig stött på denna funktion på praktiken och fokuserade därför inte så mycket på att använda Trail. Eftersom uppkörningen till stor del går ut på att behärska Trail borde man kanske trycka mera på detta så att alla använder och tränar på detta. »
- Andra lärare»
- Flytta tid från sjömaskap A till C för att få några fler tillfällen för repetition på COLREG»
- Fler repetitionsföreläsningar innan tentan»

16. Övriga kommentarer

- Vid simulatorkörningarna, framför allt vid olika övningsledare, vad det olika "krav" som ställdes på en. När man exempelvis hade Björn skulle man agera på ett visst sätt, när det var Johan Cimbritz ett annat osv. Kändes aldrig som att man riktigt fick en uppfattning på vad som verkligen gällde, för man fick tänka på vad just den personen hade för krav.»
- Bra kurs. »
- Mer djupdykning och förklaring på inbördes förhållanden i TSS och trång farled.»
- Fler gamla tentor och instuderingsfrågor behövs för att förstå principen och betydelsen av colreg. Kursen kräver mycket förståelse och relativt lite kunskap.»
- ARPA-uppkörningen var rörig. Vet flera som kuggade pga läraren inte såg trialen. En lärare kan väl springa runt och en sitta framför skärmarna? »

17. Hur har du upplevt seminarieserien?

28 svarande

(på denna fråga var det möjligt att välja flera svarsalternativ)

Mycket dålig»0 0%
Ganska dålig»2 7%
Ganska bra»10 35%
Mycket bra»3 10%

- Menar ni arpa? Björn är väldigt kompetent. En tillgång för skolan. Johan tycker jag spelar för mycket apa ibland. Jättetrevlig när han lugnar ner sig och inte klämmer fram krystade skämt.» (Ganska bra)
- vilka?» (Mycket bra)
- Vad är det? » ()

18. Är det något du skulle vilja ändra på i seminarieserien?

(på denna fråga var det möjligt att välja flera svarsalternativ)

- Mer egna körningar skulle vara bra, ställ frågor när ni går runt så vi förbereds på vilka frågor som kommer under uppkörning.»
- Det långa avståndet mellan tenta och undervisning»
- Fler till antalet»Kursutvärderingssystem från