ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


V11 lp3 Materialadministration, SJO320

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-03-10 - 2011-03-30
Antal svar: 33
Procent av deltagarna som svarat: 55%
Kontaktperson: Monica Olsson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Sjöfart och logistik 180 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

33 svarande

Högst 15 timmar»1 3%
Cirka 20 timmar»9 27%
Cirka 25 timmar»11 33%
Cirka 30 timmar»8 24%
Minst 35 timmar»4 12%

Genomsnitt: 3.15

- GRupparbeterna har tagit tid men varit lärorika och relevanta» (Cirka 20 timmar)
- 2 grupparbeten är 1 för mycket» (Cirka 25 timmar)
- Väldigt mycket grupparbete» (Cirka 25 timmar)
- Det blev aningen mindre motiverande att gå på föreläsningarna när man insåg att föreläsaren läste rakt av från läroboken. Det hade varit bättre om han gjorde om innehållet lite.» (Cirka 25 timmar)
- Arbets bördan på kursen har varit välldigt hög» (Cirka 30 timmar)
- föreläsningar + två arbeten» (Cirka 30 timmar)
- eftersom vi hade 2 grupparbeten utöver föreläsningarna fick vi lägga mycket tid.» (Cirka 30 timmar)
- Var MYCKET. 2 st arbeten där framför allt NSAB var oerhört tidskrävande. Med tanke på att det även var en tentamen som inte alls relaterade till övningstentor och endast lite till föreläsningarna.» (Minst 35 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

33 svarande

0%»0 0%
25%»3 9%
50%»1 3%
75%»12 36%
100%»17 51%

Genomsnitt: 4.3

- Så hemskt tråkiga föreläsningar med högläsning ur boken» (25%)
- Har valt att inte gå på föreläsningarna, tycker inte att de ger mig något, allt går väldigt fort och det är svårt att hänga med, då är det mycket lättare att lära sig genom att läsa kurslitteraturen.» (25%)
- Sjuk vid några tillfällen.» (75%)
- missade några föreläsningar.» (75%)
- Jag var på alla föreläsningar» (100%)
- Bra föreläsare» (100%)
- Men läraren tog upp allt det viktiga i slutet av föreläsningarna så man stressade. Sen läste han bara av läroboken. Förklarade inte så bra» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

33 svarande

Jag har inte sett/läst målen»9 27%
Målen är svåra att förstå»5 15%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»14 42%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»5 15%

Genomsnitt: 2.45

- Det finns inga lärandemål i kurs-PM. Endast syfte/innehåll och dessa är mycket diffusa.Jag tycker det är mycket dåligt att det inte finns tydliga lärandemål. Kurslitteraturen är på ca 750 sidor och då kan det vara bra att ha en förståelse för vad man förväntas kunna efter kursen.» (Jag har inte sett/läst målen)
- Fanns inte med i Kurs-pm» (Jag har inte sett/läst målen)
- På det kurs PM vi erhållit finns inga mål för kursen. Detta måste fixas, så får det inte vara!» (Jag har inte sett/läst målen)
- Det är oklart vad som skall framgå som mål. Vi har gått igenom en bok på 700 sidor och som jag förstår det efter tentan skall vi kunna hela boken utantill.» (Målen är svåra att förstå)
- "En fördjupad kunskap i logistik" är för brett. Det innebär i princip att vi skall kunna 700+ sidor kurslitteratur.» (Målen är svåra att förstå)
- kursPM är kortfattat.» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)
- pararbetet behöver struktureras upp.» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)
- Bra Kurs-PM» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

25 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»18 72%
Nej, målen är för högt ställda»7 28%

Genomsnitt: 2.28

- Målen är oklara.» (Nej, målen är för högt ställda)
- Jag vet inte vad målen är» (Nej, målen är för högt ställda)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

31 svarande

Nej, inte alls»6 19%
I viss utsträckning»9 29%
Ja, i hög grad»5 16%
Vet ej/har inte examinerats än»11 35%

Genomsnitt: 2.67

- taskig tenta, den borde fokusera på sånt som föreläsningarna fokuserat på, istället för att finta bort studenterna med detaljer.» (Nej, inte alls)
- Inte mycket av det som gicks igenom på lektions tid kom på tentan. Man kan inte lära sig en bok utantill» (Nej, inte alls)
- Mycket i tentamen kändes irrelevant. Dålig genomgång om ämnena som var med.» (Nej, inte alls)
- Huruvida målen nu är ställda testade examinationen i form av tenta inte det som jag uppfattat varit fokus på kursen under de föreläsningar och inlämningsarbeten som varit.» (Nej, inte alls)
- Det är inte rimligt att man ska full koll på en hel bok och dess innehåll i minsta detalj.» (I viss utsträckning)
- Examinationen tog upp mer än vad kursen omfattade» (I viss utsträckning)
- Kände att tentan var den svåraste någonsin, matteuppgifterna var båda två tillkrånglade, med saker vi knappt tagit upp på föreläsningarna, även om jag inser att man måste läsa själv också. Dessutom tyckte jag att vissa av teorifrågorna var saker vi inte tagit upp så mycket och hade väldigt höga poäng med tanke på hur litet vi pratat om dem.» (I viss utsträckning)
- Dock tyckte vi många att tentan var dåligt utformad. Det kom en räkneuppgift som han aldrig gått igenom, men som i förbigående nämnde en gång hur man kan lösa den. Det kom en fråga som ingen av de jag pratat med har lyckats hitta i någon av våra läroböcker. En annan fråga var i något som han gick igenom förra året, men inte repeterade i år. Vidare var räkneuppgifterna i tentan mycket svårare än teoriuppgifterna men man fick inte fler poäng.» (I viss utsträckning)
- tentan var svår och det kom en uppgift som läraren inte har gått igenom» (Ja, i hög grad)
- Var svår tentamen då vissa delar knappt nämnda på föreläsningarna.» (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

33 svarande

Mycket liten»5 15%
Ganska liten»11 33%
Ganska stor»12 36%
Mycket stor»5 15%

Genomsnitt: 2.51

- Då undervisningen har gåt ut på att han läser ur en bok så har inte undervisningen varit till någon störe nytta» (Mycket liten)
- Går aldeles för fort under föreläsningarna. Han springer igenom kapitlen. Det finns ingen tid för frågor som man inte förstår.» (Mycket liten)
- Allt har gått väldigt fort och chans till upprepande kapitel har varit obefintlig.» (Ganska liten)
- Jag har lärt mig mycket men fick inte visa det på tentan. » (Ganska liten)
- pingpong har inte använta alls under kursen. man har varit tvungen att anteckna allt eller memorera vad som hra tagits upp utan mölighet att gå tilllbaka och repetera i lugn och ro. föreläsningarna har därför inte gett så mycket.» (Ganska liten)
- De läraren undervisade kom ju inte det han gick igenom på tentan? » (Ganska liten)
- Föreläsaren har högläsning ur boken. Jag tycker att föreläsaren skall vara ett komplement till kurslitteraturen. Dock tycker jag att arbeten var bra.» (Ganska liten)
- Skulle vilja ha fler lärarledda lektioner. Med förklaringar och fler praktiska övningstillfällen» (Ganska stor)
- anteckningarna var viktiga» (Ganska stor)
- ta räkneexemplen långsammare.» (Ganska stor)
- Som sagt var det högläsning från boken, då jag gick på majoriteten av föreläsningarna kunde jag "spara in" på läsandet.» (Ganska stor)
- Farid är en mycket god föreläsare.» (Mycket stor)
- Jättebra föreläsare» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

33 svarande

Mycket liten»2 6%
Ganska liten»3 9%
Ganska stor»21 63%
Mycket stor»7 21%

Genomsnitt: 3

- Boken är svår att förstå och välldigt omfatande och då man behövde kunna hella boken utantill för att klara tentan så har boken inte varit till stor hjälp» (Mycket liten)
- Svårläst kursbok» (Ganska liten)
- Bra bok» (Ganska stor)
- bra med bara en bok, men den är tungt skriven.» (Ganska stor)
- Eftersom hela kursen kretsar kring boken så har den varit till ganska stor hjälp.» (Ganska stor)
- Bra litteratur» (Ganska stor)
- tur att vi hade en bok, men endå väldigt svårt att ta till sig allt i en 700 sidor lång bok. ättesvårt att veta vad som var viktigt eftersom det inte gavs några hänvisningar till kapittel eller sidor som var av större eller mindre vikt.» (Ganska stor)
- Logistikens grunder av Kenth Lumsden är rätt pedagogisk och omfattande, även om vissa av hans förklaringar kan vara lite luddiga ibland. Men personligen tror jag att vi skulle få stor användning om läroboken var på engelska då många av oss kommer att senare arbeta med omvärlden och det vore bra om vi kände till de engelska termerna.» (Ganska stor)
- Kurslitteraturen var bra, men det är svårt att veta vad man skall lära sig ur boken.» (Ganska stor)
- Bra Literatur. Lätt att hitta info I och Farid följer Boken i sina föreläsningar.» (Mycket stor)
- här förklaras det mer grundligt. och man kan läsa om det är något man inte förstår under timmarna» (Mycket stor)
- Bra bok! » (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

32 svarande

Mycket dåligt»17 53%
Ganska dåligt»11 34%
Ganska bra»2 6%
Mycket bra»2 6%

Genomsnitt: 1.65

- oeisterande!» (?)
- Endast ett dokument lades upp i Ping-pong.» (Mycket dåligt)
- Inga dokument öht på Pingpong. Allt delades ut på papper vilket var totalt onödigt» (Mycket dåligt)
- Riktigt dålig uppdatering på plingplong» (Mycket dåligt)
- Användes inte överhuvudtaget.» (Mycket dåligt)
- Finns inget på kurshemsidan, endast en filinlämning är möjlig för NSAB arbetet. Inte ens kurs-PM finns tillgängligt vilket jag tycker att det borde. Frågor som dyker upp skulle kanske kunnas sammanfattas och lägga upp på ping-pong. När frågor har ställts så har läraren många gånger sagt att fler studenter har ställt samma fråga tidigare.» (Mycket dåligt)
- Fruktansvärt dålig administration. En enda övningstenta som kom upp väldigt nära tentan, alltså lite för sent. Vi fick ett häfte på lektionen men det borde ha legat på PingPong så de som missade föreläsningen kunde få tillgång till det. » (Mycket dåligt)
- Obefintlig. Det finns ingenting på PingPong. Inget kurs PM eller övningsuppgifter eller powerpoints. Övningstentor fick vi hämta ut från studentcentrum.» (Mycket dåligt)
- Användandet av Ping-Pong är under all kritik. Jag saknar övningar så man kan träna på att räkna på de olika matematiska metoderna som ingår i kursen. Vi fick ett häfte med övningar på North-West-metoden, men inget mer. Det är till stor hjälp med övningar så man kan träna själv på det som man går igenom på föreläsningarna. Då lär man sig se matematiska samband och lära sig tillvägagångsätt. » (Mycket dåligt)
- Endast övningstenta utdelad» (Mycket dåligt)
- Bättring! Det minsta jag som student ska kunna hitta på Ping Pong är väl iaf ett kurs-PM?!? Powerpoints från föreläsningar lades inte heller upp.» (Mycket dåligt)
- Sämst hittils på Chalmers! Lägger inte upp materialet han lovar.... föreläsningar och dylikt skulle komma men blev inget. Tror läraren la upp 1 fil på 7 veckor» (Mycket dåligt)
- Farid behöver nog en kurs i Ping-Pong. Skulle vilja ha mer material via webben tex fler övningstentor och övningsfrågor överlag så man kan testa sina kunskaper» (Ganska dåligt)
- ingenting har lagts upp!! Vill ha marerial på pingpong!Övningstenta tidigare!» (Ganska dåligt)
- pingpong används inte alls trots att man kanske borde använda det, för att få övningstentor och annan info om ändringar i kurs PM etc.» (Ganska dåligt)
- det fanns inget på webbsidan men utdelat material fungerade bra» (Ganska dåligt)
- I början av kursen delade föreläsaren ut kurs-PM och ett häfte vi behövde till grupparbetet. Flera i klassen bad honom att lägga ut kursmaterial på pingpong, men det enda han lade ut var en enda övningstenta. » (Ganska dåligt)
- Väldigt lite läggs ut på pingpong» (Ganska dåligt)
- Har fått allt jag behövt...inget strul för min del» (Mycket bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

32 svarande

Mycket dåliga»1 3%
Ganska dåliga»1 3%
Ganska bra»14 43%
Mycket bra»15 46%
Har ej sökt hjälp»1 3%

Genomsnitt: 3.43

- Får snabba, men dårliga svar.» (Ganska dåliga)
- hjälpsam lärare» (Ganska bra)
- Farid svarar om man har frågor. Men saken är väl den at det inte har funnits mycket tid att diskutera svaren.» (Ganska bra)
- svaren som gavs kunde vara väldigt svårtydda, tex uppfattade många att savingsvärde inte skulle komma på tentan, vilet det gjorde varpå man kände sig lite lurad» (Ganska bra)
- Farid svarar snabbt på mail.» (Mycket bra)
- Farid har alltid svarat på mail när man ställt frågor, men jag upplever att han har givit lite olika svar till oss elever. Kanske beror detta enbart på missförstånd, men det har varit lite olika bud på vad som gäller.» (Mycket bra)
- Man kunde skicka in frågorna via mail som han besvarade snabbt, det var bra.» (Mycket bra)
- Lättast att nå via mail, men tog sig absolut tid att träffas och prata. Var mycket bra! » (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

33 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 3%
Ganska bra»9 27%
Mycket bra»23 69%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.66

- 2 grupparbeten kan vara svårt att få ihop.» (Ganska bra)
- Eftersom uppgifterna är väldigt oklara samt att vi inte har fått nödvändigt material för att klara av uppgifterna var det viktigt att samarbeta med övriga studenter.» (Mycket bra)
- Bästa sättet att lära sig är att försöka själv och sedan diskutera med sin kompisar. Vi har alltid varit bra i klassen på att ge varandra hjälp.» (Mycket bra)
- 2 grupparbeten...Kul » (Mycket bra)
- Hade aldrig klarat tentan utan hjälpen av andra...» (Mycket bra)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

33 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»8 24%
Hög»17 51%
För hög»8 24%

Genomsnitt: 4

- Presentation, grupparbete och tentaplugg = högt men ok» (Hög)
- Väldigt mycket med två olika grupparbeten, en presentation och en tenta. » (Hög)
- för mkt med 2 grupparbeten» (Hög)
- Två rapporter och en redovisning plus en salstenta är mycket och pga av att det blev en del föreläsningar inställda i början på kursen tog det lite tid att komma igång. Annars tycker jag det fungerat bra.» (Hög)
- väldigt mycket eget arbete» (Hög)
- Två inlämningsarbeten, en presentation plus en mycket omfattande tenta.» (Hög)
- NSAB grupparbetet var mycket energi- och tidskrävande. Vidare var vi många osäkra på hur djupt vi skulle gå.» (Hög)
- Framförallt praktikfallet "NSAB"» (För hög)
- ett stort grupparbete, ett mindre grupparbete och en sluttentamen som var helt obeskrivligt svårt med tanke på kursens innehåll.» (För hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

31 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 3%
Lagom»15 48%
Hög»12 38%
För hög»3 9%

Genomsnitt: 3.54

- pga. att den andra kursen vi läser har ett bra/strukturerat upplägg.» (Lagom)
- den andra kursen var lätt» (Lagom)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

33 svarande

Mycket dåligt»5 15%
Dåligt»6 18%
Godkänt»11 33%
Gott»6 18%
Mycket gott»5 15%

Genomsnitt: 3

- Den värsta kursen jag har upplevt på Chalmers! Inte på grund av att den är svår, men på grund av att vår föreläsare lägger upp den på ett sätt som gjorde att vi hade svårt att lösa praktikfallet. Vissa frågor klarar vi inte att svara på, och när vi frågar om hjälp så får vi svar/ledtrådar som gör oss mer förvirrade. Det fanns som sagt endast en övningstenta i Ping-Pong, inget annat! Jag tycket att det räcker med tentamen, man borde alltså ta bort praktikfallet samt inlämningsuppgiften med tillhörande redovisning. Om praktikfallet skall hållas kvar, borde man få mer hjälp av föreläsaren. Förslagsvis kan studenter och föreläsare samlas vid något/några tillfällen för att få hjälp med arbetet. Denna kurs sänker mitt förtroende för det program jag läser.» (Mycket dåligt)
- Tråkig och svår kurs med hög arbetsbelastning» (Mycket dåligt)
- Föreläsaren missade ett antal med föreläsningar! Det var ett mycket högt tempo.» (Mycket dåligt)
- Först och främst behövs en tydlig målsättning!Läraren ska vara mer tydlig med vad vi skall lära oss och hur han vill att sakerna skall presenteras» (Mycket dåligt)
- behöver struktureras om helt. 1 grupparbete, nya powerpoints som läggs upp på pingpong före föreläsningen, tenta som är på samma spår som resten av kursen.» (Dåligt)
- Fick inget grepp om vad man skulle få ut av kursen och administrationen kring kursen var obefintlig. Det förväntades alldeles för mycket av oss när vi inte visste vad vi skulle lära oss. » (Dåligt)
- Två tunga grupparbeten och en tenta på en tjock bok är inte lätt. Lärt mig mycket men inget jag fick visa upp på tentan. Känns som jag fokuserat på fel saker. Borde varit tydligare.» (Dåligt)
- Två grupparbeten är ett för mycket. Mycket tid har lagts på att ta reda på exakt vad man skall göra och mindre tid på att faktiskt slutföra arbetena.» (Godkänt)
- Jag har lärt mig mycket under kursen som jag kommer att ha nytta av framöver. Den har varit intressant och rolig, men tyvärr speglar inte tentamen vad som har varit viktigt under föreläsningarna. Farid sa i början av kursen att om man gör många beräkningar på NSAB kommmer man att klara mattefrågorna på tentan. Det var verkligen inte sant och förväntas man kunna mer om bla North-West meroden tycker jag inte att man ska mörka med det. Det ska vara tydligt vad man förväntas kunna och sedan ska man som student själv ta ansvar för att man lär sig det. Jag känner mig förd bakom ljuset när tentan inte speglar kursen. Det känns verkligen som Farid varit ute efter att sätta dit oss. Många frågor på tentan berörde saker som vi knappt pratat om på föreläsningarna och endast pratat om som hastigast. Jag menar inte att man i förväg ska tala om vilka frågor som ska komma på tentan. Jag menar att om det finns tydliga lärande mål så kan man undvika att lägga oerhört stort fokus på saker som absolut inte kommer att prövas. Jag har varit ambitiös och läst på ordentligt, läst hela boken och repeterat det som nämnts på föreläsningarna, men jag kände inte alls igen mig på tentan. Tentan SKA spegla kursen. Jag tycker att alldeles för stor del av tentan utgörs av sådant som kan uppfattas som kuriosa eller "överkurs" efter att ha gått den här kursen. Att man ställer en fråga som är lite extra klurig för de som lagt ner lite extra tid är helt ok, men inte fem frågor.» (Godkänt)
- alltså kursen ger oss teorier, men jag skulle kanske vilja se mer av hur de tillämpas i verkligheten.» (Godkänt)
- Godkänt men inte mer.. Hade behövts mer kvalitativ undervisning utav föreläsaren och material på kurshemsidan.» (Godkänt)
- Jag lärde mig rätt mycket om logistik, mest från det omfattande NSAB grupparbetet. Men lärarens brist på engagemang på lektionerna och den slutliga tentan drar ner helhetsintrycket.» (Godkänt)
- BRa struktur. Välplanerat. Bra literatur. Seriöst intryck.» (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Tentamen»
- Farid Rohani»
- Kurslitteraturen»
- inlämningsuppgifter.»
- Föreläsningstakt och information.»
- Grupparbeten »
- Nsab var bra men tog för mycket tid och då det ej gav några högskolle poäng så skulle man ha kunnat använda tiden som man la på nsab på annat, men själva uppgiften var bra»
- NSAB ska absolut vara kvar, men det som var roligast var ändå att få göra det "lilla arbetet" och få redovisa inför klassen. Mycket givande och en bra chans att få träna på att stå inför folk. Dessutom lärde man sig väldigt mycket på att lyssna på andra som redovisade. Jag upplever att många delar min åsikt och jag tycker det var mycket lyckat.»
- Farid»
- NSAB - man lär sig mycket av det och nivån alltså arbetsmängden förutsatt att det struktureras upp.»
- INGET!!!»
- Litteraturen, NSAB och konceptarbeten inkl obligatoriska redovisningar, det var väldigt lärorikt.»
- Tyckte tentan var bättre än många av mina kollegor. Många utgick mycket mer från äldre övningstentor än litteraturen, vilket i mina ögon inte är bra. Bra att tentan skiljde sig mycket från gamla tentor.»
- det stora praktikfallet»
- NSAB grupparbete eller hellre något annat i liknande stil.»
- Boken»
- Grupparbeten, mycket bra med presentation inför klassen»
- NSAB»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Praktikfall, inlämningsuppgift samt tillsätta en annan föreläsare. »
- gärna nån gästföreläsare som arbetar med logistik dagligen, dvs från näringslivet»
- Bättre föreläsningar med mindre högläsning ur böckerna.»
- Redovisningar av första inlämingsuppg. uttnyttja mindre grupper och ge mer tid åt diskussion.»
- Komma igång direkt första veckan med grupparbetena. Tog cirka 4 veckor innan man förstod vad som skulle göras.»
- Att föreläsningarna finns utlagda på ping-pong.»
- ÖVNINGSUPPGIFTER, ÖVNINGSUPPGIFTER, ÖVNINGSUPPGIFTER,ÖVNINGSUPPGIFTER och ÖVNINGSUPPGIFTER. Sammanställ ett häfte med övningsuppgifter som man kan plugga på innan tentan. För att klara ränkeuppgifterna på tentan måste man träna på det. Vi har inte alls fått någon möjlighet till detta och därför var tentan mycket svårare än vad den borde varit. »
- Lära ut vad som kommer vara kärnan i kursen, vi hade 2 olika beräkningar på tentan, vilka Farid bara nämt i förbi farten, man kan inte bara göra enkla uppgifter på lektioner(om knappt några alls) sen ta några helt andra på tentan. Samt mkt större fokusering på vad som är viktigt rent generellt över hela kursen, inte bara pladdra på om lite allt möjligt. »
- tenta, ppts, 1 grupparbete, »
- Man måste börja använda pingpong och ge oss studenter någonting att arbete med förutom en 700 sidor bok som ska förväntas utav oss att lära oss utantill. Det finns räkneuppgifter som vi ska kunna men inget material att arbeta med från lärarens sida. Klarare mål för att vi studenter skall kunna förbereda våra studier.»
- Arbetena i kursen behöver göras om då de inte ger några högskolle poäng och kräver stor tid att göras så behöver något göras »
- Användandet av Ping-Pong. Det kan inte vara så svårt för Farid att själv skriva ned några övningar som man kan träna på. Att hänvisa till gamla tentor duger inte då dessa sett likadana ut förutom den som vi skrev. Och genom att göra olika övningsuppgifter kan man vända och vrida på problem så man lär sig det utan och innan och fördjupar sina kunskaper. »
- Det är ett problem att grupparbeterna ger lata studenter möjlighet att bara glida med. Har varit med om att en deltagare inte gjort ett skit men ändå fått 4. Inte så lätt för Farid att veta detta...men...kanske en utvärdering av grupparbetena (från studenterna) skulle kunna ge en indikation på att någon är en glidare.»
- Två grupparbeten plus tenta?»
- grupparbete + ändra inte deadlines hela tiden, känns väldigt fräckt mot de som gjort klart sina arbeten i tid.»
- ALLT!!!»
- boken, tentan»
- Förklara transportalgoritmen i ett lugnare tempo och repetera gärna. När du lämnar ut övningsuppgifter så lämna gärna med facit så att man vet att man gjort rätt. Gör en tenta som motsvarar kursen!»
- inte lika många arbeten. NSAB Arbetet var inte alls genomtänkt»
- kusrhemsida, föreläsningar, »
- Inte läsa rakt av boken/powerpoint. Gör om tentan så att frågorna behandlar de saker vi faktiskt har gått igenom under denna kursen. Mer kursrelaterade material på kurshemsidan/pingpong.»
- Tentamen eller föreläsningarna... måste hänga ihop bättra»
- Mer planerade föreläsningar med PP stöd. Läsa rätt ur boken kan jag göra själv hemma.»
- Ta bort logistiska koncept grupparbetet, inför en hemtentamen som skrivs under kursens gång med hjälp av kurslitteraturen dvs. Logistikens grunder, Lumsden.»

16. Övriga kommentarer

- Vill ha mera logistik kurser överlag på programet»
- Logistiska koncept, har inte riktigt förstått idéen med de arbetena. Lärde mig personligen endast om det jag själv läste och gjorde ett arbete om och inget om de andra trots att jag lyssnade på samtliga redovisningar, det var väldigt blandad kvalité på redovisningarna (och opponeringarna). Alla kanske skulle ha gjort en kort sammanfattning (kort stycke), samlat dem i ett dokument och lagt upp på ping-pong?»
- Tentan var obeskrivligt svår. Det fanns delar i den som vi inte har gått igenom under kursen. Det fanns även inslag av material som Farid hade nämnt att vi inte skulle fokusera på. »
- Något behövs göras Åt dena kurs det är ett intressant ämne men kursen är inget vidare»
- Jag är nöjd med kursens innehåll, men mycket besviken på hur tentan såg ut i förhållande till vad som varit viktigt under kursen. Jag tar med mig massor av kunskap, men fick tyvärr inte visa det på tentan och kommer förmodligen inte få något högt betyg (vilket var min ambition) och jag vet helt ärligt inte jag klarade tentan överhuvudtaget vilket känns riktigt surt. GÖR OM, GÖR RÄTT! Inför lärandemål (som för övrigt funnits i alla andra kurser jag läst). »
- ++++++++++++++++»
- Kursen höll ett mycket högt tempo. Vi hade två inlämningsuppgifter att jobba med. Båda dessa var uppsattser. Den ena större än den andra. Vi delades in i 2 olika grupper. Vilket gjorde att det var mycket svår att jobba med arbetet eftersom att de båda uppsattserna skulle skrivas under samma tid och man skulle få det till att passa med de olika personerna i de olika grupperna. Sedan hade vi en bok att läsa på ca 750 sidor där alla kapitel var viktiga enligt Fharid. Allt detta skulle vi hinna med att läsa,skriva och plugga till på samma gång som vi hade fullt upp med att plugga till vår andra kurs i lasthantering som vi hade under samma tid. Temtan var mycket svår, jag tycket att vi hade fått förlite ut av föreläsningarna för att ha en tenta av denna svårighetsgrad. Allt som allt är jag grymt missnöjd med denna kursen och jag hoppas att ni kommer att göra något åt detta!!!»
- Inte okej att ha uppgifter på tentan som man aldrig gått igenom eller bara nämnt någon gång. Svårt för en som elev att veta vad man ska kunna då. »
- Jag tycker att kursen i sig har varit väldigt lärorik med båda NSAB och konceptarbetena.»
- NSAB arbetet var väldigt svår då informationen var knapp och förkunskaperna från kursen innan räckte inte. »
- känns som farid har tröttnat lite och att han ite anstränger sig för att göra något extra, tex lägga upp material på pingpong.»
- Jag blir irriterad när man kommer till en tenta och ser igenom den och känner att, -"Är det det här examinatorn vill att vi ska få med oss efter avslutad kurs?" Fokus har jag tydligen lagt på helt fel ställe under tentapluggandet eftersom jag tittat på tidigare tentor samt gått på det som har lagts vikt på under föreläsningar och inlämningsarbeten. Vad ska man gå på då? Det är inte lätt att under de veckor vi har en kurs att ta in alla detaljkunskaper i ett område som är så omfattande som materialhantering.»


Kursutvärderingssystem från