ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Business development, LBT818

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2009-04-09 - 2009-05-09
Antal svar: 3
Procent av deltagarna som svarat: 12%
Kontaktperson: Linda Andersson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Affärsutveckling bygg 180 hp

1. Hur begripliga är kursens mål?

3 svarande

Jag har inte sett/läst målen»1 33%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»1 33%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»1 33%

Genomsnitt: 2.66


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

2. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

2 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»1 50%
Nej, målen är för högt ställda»1 50%

Genomsnitt: 2.5

3. Testade examinationen om du uppnått målen?

2 svarande

Nej, inte alls»1 50%
I viss utsträckning»0 0%
Ja, i hög grad»1 50%
Vet ej/har inte examinerats än»0 0%

Genomsnitt: 2


Undervisning och kursadministration

4. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

3 svarande

Mycket liten»1 33%
Ganska liten»1 33%
Ganska stor»0 0%
Mycket stor»1 33%

Genomsnitt: 2.33

5. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

3 svarande

Mycket liten»3 100%
Ganska liten»0 0%
Ganska stor»0 0%
Mycket stor»0 0%

Genomsnitt: 1

6. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

3 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»2 66%
Ganska bra»0 0%
Mycket bra»1 33%

Genomsnitt: 2.66

7. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

3 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»1 33%
Hög»2 66%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.66


Arbetsklimat

8. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

3 svarande

Mycket dåliga»1 33%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»1 33%
Mycket bra»1 33%
Har ej sökt hjälp»0 0%

Genomsnitt: 2.66

9. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

3 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»1 33%
Mycket bra»2 66%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.66

10. Hur upplever du den totala arbetsbelastningen under läsperioden?

3 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»1 33%
Hög»1 33%
För hög»1 33%

Genomsnitt: 4


Önskade åtgärder

11. Vad bör främst bevaras till nästa år?

12. Vad bör främst förändras till nästa år?


Övriga kommentarer

13. Övriga kommentarer

- Det grundläggande problemet i den här kursen har varit att de kursansvariga inte har haft ett intresse att hålla i kursen. Det är iaf den uppfattning jag har fått. De kursansvariga har kommit föreläsningar i vissa fall oförberedda och utan en riktig plan med vad som ska gå igenom. Kommunikationen mellan de två föreläsarna har varit bristfällig då de har lyckats med att ta upp samma grejer under sina respektive föreläsningar. Det har inte funnits någon plan för vad de som ska tas upp och hur studenterna ska kunna använda den förvärvade kunskapen. I vanliga fall kan man förvänta sig att det finns någon bra litteratur men kurslitteraturen var i min uppfattning totalt värdelös. Värdelöst på det sättet att den inte vara anpassad till våra förkunskaper En del av examinationen var i form av ett grupparbete där vi skulle ta fram en affärsplan utifrån en marknadsplan som genomarbetas i tidigare kurs. Att ta fram en affärsplan är ett stort arbete och den nödvändiga feedback och handledningen fanns inte. Bara en sån sak att ha ett handledningstillfälle direkt efter dagen då uppgiften har presenteras får en att tänka om föreläsarna har tänkt igenom upplägget. Ett annat exempel är att en av föreläsarna ber oss att skicka in en del av arbetet ett visst datum men hör sen själv inte av sig förrän 1,5 vecka efteråt. Feedbacken var på fyra rader, bra jobbat! Vidare har vi inte fått lära oss de viktiga hjälpmedel och ”,instrument”, som används vid framtagning av en affärsplan. Det räcker inte bara att gå igenom teorin utan man måste omsätta den i praktiken, detta främst genom att man kanske har övningsuppgifter. Ett tydligt exempel är det här med processer. Det räcker inte att bara definiera processen utan man måste även exemplifiera. Man måste få ut här tänkandet är när man tar fram processer. De exempel som tas upp bör vara mer ingående för annars kan man inte förvänta sig att studenterna ska ingående kunna kartlägga processer för ett företag. Till sist har man inte haft de rätta förkunskaper, iaf om man tittar på innehållet från föregående kurser och vad som förväntas att man ska kunna till den här kursen. Till exempel kan det inte förväntas av en student att göra en ekonomisk analys om studenten saknar dessa förkunskaper och dessutom inte får lära sig de under kursens gång. Sammanfattningsvis kan man säga att ta fram en affärsplan är ett stort arbete och om markandsplanen som affärsplanen bygger på är undermålig då bör handledarna påpeka detta. Tills nästa år skulle jag föreslå att de kursanvariga har en markandsplan som samtliga elever utgår ifrån. Den energi som studenten lägger ner på arbetet ska bestå av att förstå sammanhanget och hur det hela fungerar och inte att sitta och pilla med siffror eftersom vissa förutsättningar har ändrats. »


Kursutvärderingssystem från