ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


ZBASS vt13 - Fysik, del C, LMA538

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2013-05-13 - 2013-09-16
Antal svar: 71
Procent av deltagarna som svarat: 28%
Kontaktperson: Emma Högberg»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Tekniskt basår 60 hp
Utbildningsprogram studenten tillhör: Tekniskt basår 60 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

71 svarande

Högst 15 timmar»9 12%
Cirka 20 timmar»18 25%
Cirka 25 timmar»22 30%
Cirka 30 timmar»12 16%
Minst 35 timmar»10 14%

Genomsnitt: 2.94

- Lagom» (Cirka 20 timmar)
- Lite för lite tyvärr» (Cirka 25 timmar)
- För mycket!!» (Cirka 30 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

71 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»2 2%
75%»13 18%
100%»56 78%

Genomsnitt: 4.76

- Missade en del i slutet på grund av sjukdom» (75%)
- Knappt några övningar. Fann inte att dessa gav så mycket efter föregående period. » (75%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

70 svarande

Jag har inte sett/läst målen»29 41%
Målen är svåra att förstå»1 1%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»13 18%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»27 38%

Genomsnitt: 2.54

- Detta är (tyvärr) ingenting jag brukar lägga så stor fokus på. Brukar sällan minnas om vi fått sätt målen eller ej. Lever nog men en förhoppning på att målen på Chalmers skall vara bra satta!» (?)
- Möjligt att jag läst dem, men jag brukar sällan lägga dem på minnet.» (Jag har inte sett/läst målen)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

54 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»1 1%
Ja, målen verkar rimliga»47 87%
Nej, målen är för högt ställda»6 11%

Genomsnitt: 2.09

- Vet ej!» (?)
- Kan inte minnas att jag som sagt, sett dem.» (?)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

62 svarande

Nej, inte alls»2 3%
I viss utsträckning»11 17%
Ja, i hög grad»45 72%
Vet ej/har inte examinerats än»4 6%

Genomsnitt: 2.82

- Mattis var väldigt nonchalant.» (Nej, inte alls)
- Jag tycker tentan berörde alla de områden som vi gick igenom vilket var mycket bra, det var en välgjord tenta som absolut gick att klara om man hade pluggat.» (Ja, i hög grad)
- Bra att det kommer en fråga på varje del. Då får man med hela kursen. » (Ja, i hög grad)
- Kollar oftast inte på kursmålen då jag tycker det ärcker med att gå på föreläsningar, se gamla tentor osv för att se vad man ska kunna» (Vet ej/har inte examinerats än)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

71 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»10 14%
Ganska stor»30 42%
Mycket stor»31 43%

Genomsnitt: 3.29

- Tyvärr så måste jag svara ganska liten här. Det var förvånande mycket man behövde läsa sig till i boken för att över huvud taget kunna göra många av de rekommenderade uppgifterna. I vanliga fall så har jag upplevt att föreläsningsanteckningarna brukar räcka långt. Men inte här.» (Ganska liten)
- Man förstår inte föreläsningarna när mattias pratar han bara svamlar massa. Han är verkligen ingen pedagogisk ledare. » (Ganska liten)
- Jag har mycket minnen kvar ifrån fysiken i gymnasiet och det mesta av undervisningen var alltså mer som en repetition för mig än att jag lärde mig något nytt.» (Ganska liten)
- Jag tyckte inte alls om upplägget att ha storgruppsövning i slutet av veckan. Jag var väldigt positiv först men sen insåg jag att det nästan inte gavs några exempel på de andra föreläsningarna. De sköts istället upp tills på fredagen. Exempel direkt efter man lär sig något nytt gör att man fattar de som har gåtts igenom. » (Ganska stor)
- Det kändes ibland som att Mattias inte visste vad han pratade om och bara skrev på tavlan det som stod på hans lapp. Sen skrev han obegripligt utan att förklara så hans föreläsningar var inte så bra men den andre var väldigt bra!» (Ganska stor)
- Föreläsningarna har varit viktiga men föreläsarna kunde ha varit mycket bättre. Denna kurs har hållt lägst kvalité på undervisningen. » (Ganska stor)
- Tyvärr så har en del av föreläsningarna varit lite "fattiga" på exempel att gå tillbaka att kolla på. De exempel vi har är så kort formulerade att man har svårt att i efterhand förstå dem.» (Ganska stor)
- Även om jag kom in på TB med goda förkunskaper och därför hade färre saker att lära mig, så känner jag att utbildningen gav mig god studieteknik samt vana med tempot som en högskola håller.» (Ganska stor)
- Storgruppsövningarna var hur bra som helst för inlärningen och förberedelse till tentan. Man förstod även hur examinatorn/lärarna ville att lösningsgången skulle struktureras vilket även indirekt gjorde att man lärde sig mer då man hela tiden blir tvungen till att motivera varför man gör på ett visst sätt. » (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

70 svarande

Mycket liten»2 2%
Ganska liten»17 24%
Ganska stor»25 35%
Mycket stor»26 37%

Genomsnitt: 3.07

- kursliteraturen för den här kursen har varit mycket dålig.» (Mycket liten)
- Önskar man hade kunnat hämta mer information ur kurslitteratur. Heureka ger en diffus bas, men inga ingående förklaringar. I dessa kapitel var det dessutom väldigt få exempel givna i kurslitteraturen,» (Ganska liten)
- Se föregående frågans kommentar.» (Ganska liten)
- Heureka A/1 och B/2 tycker jag är ganska luddiga i texten och personligen höll jag mig mest till sammanfattningarna eller läste igenom något om jag tyckte att något var oklart. Jag tycker att uppgifterna i böckerna var bra, men texten i dem mindre bra. Extrauppgifterna på nätet var jättebra att använda sig av när man repeterade.» (Ganska stor)
- Boken började tappa nu. Det var inte så bra förklaringar på saker.» (Ganska stor)
- Formelsamlingen har varit ett nära måste. För min personliga inlärning har kurslitteraturen varit mindre nödvändig än för de flesta då jag hade bra förkunskaper.» (Ganska stor)
- Extrauppgifterna och ledningen till dom har varit bra. Vissa uppgifter saknades tyvärr ledning på» (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

71 svarande

Mycket dåligt»1 1%
Ganska dåligt»6 8%
Ganska bra»25 35%
Mycket bra»39 54%

Genomsnitt: 3.43

- Jag hatar hur stökigt det är på kurshemsidan. Sen var det väldigt oklart med fusklappen. Men info om den och om vars exemplena kommer ifrån. Hela upplägget var det lite info om. » (Mycket dåligt)
- Varför har ni undermappar på kurshemsidan för fysik C och B. Lägg dem som separata kursen så går det fortare att komma in på dem.» (Ganska dåligt)
- Har varit väldigt svårt och ibland omöjligt att hitta rätt material eftersom det varit svårt att navigera på studentportalen och kurshemsidan och framför allt att hitta rätt kurshemsida då man många gånger kommit in på förra årets hemsida. » (Ganska dåligt)
- Lab-anmälan kom upp sent och var lite svår att hitta» (Ganska bra)
- Var problem med vissa av dokumenten när man skulle skriva ut dem då de inte gick att skriva ut alla sidorna i dokumentet. » (Ganska bra)
- Studentportalen har krånglat till och från, bland annat inför förra läsperioden där det inte gick att avanmäla sig från omtentan då sidan felanmälde och sa "det gick inte att genomföra" eller liknande.» (Ganska bra)
- Kanon med extra material! Men vart tog Arkimedes "death ray" vägen?(den las aldrig upp?) :)» (Mycket bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

70 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»3 4%
Ganska bra»24 34%
Mycket bra»36 51%
Har ej sökt hjälp»7 10%

Genomsnitt: 3.67

- Har fått möjlighet att fråga under övningstillfällena, däremot har vi inte alltid fått så givande svar. Självklart har vi fått hjälp till rätt svar, men ofta har man inte fått förklarat för sig var man tänkt fel, utan fått uppgiften skriven i boken med rätt svar. Ofta finns det ju flera sätt att möta en uppgift på och har man då gjort fel någonstans längs vägen är det väldigt lärorikt att veta var och varför just det steget var fel,» (?)
- Eftersom kursen gick så fort hade det varit gött med ännu ett övningstillfälle i veckan. » (Ganska bra)
- Har ej sökt hjälp mycket» (Ganska bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

70 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»3 4%
Ganska bra»7 10%
Mycket bra»55 78%
Har ej sökt samarbete»5 7%

Genomsnitt: 3.88

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

71 svarande

För låg»1 1%
Låg»1 1%
Lagom»30 42%
Hög»29 40%
För hög»10 14%

Genomsnitt: 3.64

- Jag fick intrycket av att kursen var väldigt "nerbantad" på grund av att så många studenter innan har haft så svårt med kursen, men jag kan ha fel och att det inte är så mycket mer än det vi lärt oss som är tänkt att vi ska lära oss. Hur som helst kände jag att det inte var nån större utmaning för mig och att jag gärna hade lärt mig lite mer.» (Låg)
- Det enda som var lite småfinurligt var att provet var lagt på en lördag. » (Lagom)
- Upplägget skapade dålig tid för repetition » (Hög)
- Intensiv då tentan låg alldeles för tidigt.» (Hög)
- Kursen var väldigt stressig fram mot tentan eftersom den går så fort. Konceptet kändes förvisso bra, det var skönt att kunna fokusera helt på matematiken efter. Problemet var att ha den sista föreläsningen eftermiddagen innan tentan (som dessutom var morgontenta), det kändes inte helt lyckat och mitt resultat blev lidande.» (Hög)
- Att ha en tentamen dagen efter sista föreläsningen gjorde att man inte kunde prestera sitt max. » (För hög)
- Varför så kort period?!» (För hög)
- Vi hann precis gå igenom allt innan det var dags för tenta. Bra ide att ha fysiktentan före matematiktentan, men 4 veckor var alldeles för kort, 5 veckor hade varit mer rimligt.» (För hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

71 svarande

För låg»0 0%
Låg»2 2%
Lagom»26 36%
Hög»35 49%
För hög»8 11%

Genomsnitt: 3.69

- Jag gillar att vi inte behövt ha båda tentorna samtidigt att tänka på.» (Lagom)
- Den var hög pga att man läste matte samtidigt och skulle göra tentan under tiden man läste matten. Det optimala skule vara om man spred ut föreläsningarna så man gjorde båda tentorna under samma vecka, den ena tentan i början på veckan och den andra i slutet. » (Hög)
- Det var för kort om tid. Kursen borde ha legat över en 7 veckors period istället för 5. » (För hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

69 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»6 8%
Godkänt»25 36%
Gott»23 33%
Mycket gott»15 21%

Genomsnitt: 3.68 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- En nackdel tycker jag är den snabba genomgången av de olika kursdelarna. Svårt att få en djupare förståelse, blir mer att man lär sig sakerna bara för att klara tentan.» (Godkänt)
- Fysikböckerna Heureka A & B(detta gäller för samtliga fysikurser) är riktigt dåliga. Om det finns bättre kurslitteratur så rekommenderas att ni går över till detta. Uppgifterna är allmänt skumma, dåligt formulerade och boken förklarar inget på ett bra sätt.» (Godkänt)
- Tentan var för svår i jämförelse med vad vi gått igenom på föreläsningarna och de gamla tentor vi fått att öva på.» (Godkänt)
- Betyget dras ner mycket pga den korta av de två föreläsarna, kommer tyvärr inte ihåg namnet på denne. När någon frågade något så var det antingen att han inte svarade på frågan alls eller på något helt annat. Han gav överlag ett ganska inkompetent intryck och jag fick mycket lite ut av de föreläsningarna. » (Godkänt)
- Mattias kan vara tydligare tycker jag, det kan vara svårt att hänga med på vad han förklarar ibland.» (Godkänt)
- Tentan kom lite väl nära inpå sista föreläsningen. Gillade storgruppsövningarna.» (Gott)
- Pedagogiska och kunniga lärare, engagerande föreläsningar, intressant material.» (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Exempelföreläsningarna var ett bra koncept. »
- Stefan»
- Stefan var en duktig undervisare. Rolig och tydlig. Gör er inte av med honom!»
- Väldigt bra övningsledare. Erik var awesome»
- Jag tyckte att det fungerade bra med lite mer intensiv undervisning och tenta på ett tidigare datum.»
- Extrauppgifterna, de var väldigt användbara inför tentan.»
- storgruppsövning och föreläsningsstruktur»
- Storgruppsövningarna! De var bra :)»
- Lärarna och upplägget, Stefan och Mattias är båda väldigt pedagogiska och om det var något jag inte förstod och bad om hjälp så försökte de båda att förklara på olika sätt tills jag förstod! »
- Stefan var väldigt duktig som föreläsare.»
- mycket extrauppgifter, storgruppsövningarna.»
- En av föreläsarna ( tror han heter stefan) hade ofta förberett powerpoint inför föreläsningarna där han gick igenom vad vi skulle lära oss idag så man fick en liten introduktion. Det gjorde det mycket lätt att följa med för man var lite förberedd på vad som skulle komma. I slutet hade alltid 10 min kvar för att sammanfatta allt, "knyta ihop säcken" och ta eventuella frågor. Det kändes alltid så himla förberett och ambitiöst och underlättade inlärningen väldigt mycket trots att vi jobbade med många olika ämnen inom fysiken i en och samma kurs. Tycker han borde hålla en sommarkurs om detta för alla andra föreläsare om detta, för det funkade skitbra! :) »
- Samma föreläsare & mängd information.»
- Föreläsaren»
- Extrauppgifter! Det var guld värt :)»
- Att man tentar av den tidigare. »
- Stefan borde få vara kvar»
- Storgruppsövnigen! »
- De är bra med några dagar mellan tentorna men kanske inte hela 2 veckor.»
- Stefan.»
- Laborationerna»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Mindre teorigenomgångar, mer övningsexempel.»
- Tenta senare Storgruppstillfälle. Bör överläggas om det är nödvändigt »
- Jag kan tycka att vissa uppgifter på tentan lurade folk att det var svårare än vad det var. Istället för att testa kunskaper blev det ibland en större svårighet att förstå uppgiften. »
- Man bör få iallafall en dag mellan sista föreläsningen och tentamen.»
- Bättre tider för tentamen. Inte så hastigt inpå sista förel. Det var rätt tight denna gång!»
- Mindre förvirring. Planeringen sa att kursen började två veckor innan läsperioden. Tydlig och tidig info om den tidiga tentan. Färre rekommenderade uppgifter.»
- Avslutningen, datumet av tentan»
- Förlätta tentor nivå»
- Jag tyckte inte alls om upplägget att ha storgruppsövning i slutet av veckan. Jag var väldigt positiv först men sen insåg jag att det nästan inte gavs några exempel på de andra föreläsningarna. De sköts istället upp tills på fredagen. Exempel direkt efter man lär sig något nytt gör att man fattar de som har gåtts igenom. »
- Det var lite dumt att ha tentan på en helgdag på lördag.»
- mindre rek. övningsuppgifter i boken och mer svårare uppgifter från gamla tentor etc. som mer testar det som faktiskt kommer på tentamen sen.»
- Frågeformulering på tentan. Det gick att missförstå precis varenda fråga. Kändes som man på vissa frågor testades mer i sina svenskakunskaper än i fysikaliska kunskaper... »
- Förslagsvis lägga tentan en vecka senare så man exempelvis enbart har matteundervisning en vecka och sen fysiktentan på en lördag. Men nu i efterhand kändes det inte som hela världen att ha den så tätt inpå, men just den veckan kändes det väldigt stressigt. »
- Mathias var inte fullt lika duktig som föreläsare.»
- Schemaläggningen var dålig då vi körde nya lektioner nästan fram till någon dag innan tentamensdagen. Sen borde kurshemsidorna göras enklare att hitta och använda sig av. »
- kursliteraturen»
- Jag ser det som att jag hade kunnat få ett högre betyg om jag bara ändå hade de där extra 3-4 veckorna på mig att studera. Istället fick vi ny kunskap 2 dagar innan tentan och i stort sett ingen repetitionsvecka.»
- Kanske är bättre att inte ha kursen som en intensivkurs, eventuellt lägga upp den på annat sätt.»
- Inget! Det var kanon!»
- Inte ha Mattias. Att inte ha föreläsning med nya grejer på torsdagen och sen ha tentan redan på lördagen. Hellre tentan på måndagen.»
- Endast en lärare per kurs eller halva tiden var. Blev jätte jobbigt när dem varva med varandra och dem verkade inte ha haft något kommunikation. Deras undervisning hörde inte ihop. »
- Att tentan inte ska infalla en dag efter sista föreläsning och sista uppgifter. Man fick inte någon dag på sig att repetera.»
- Ge denne man en pedagogik utbl..........»
- Anse tyvärr att Mattias föreläsningsexempel var lite korta, man fattade när man var på plats men när man går tillbaka och kollar på dem i efterhand så förstår man inte. Siffror saknas, text till varför man gör saker och ting finns inte.»
- Om det är möjligt vore det ju väldigt bra att få några dagar mellan sista föreläsningen och tentan.»
- Se till så att lärarna är bättre på att samarbeta, samt visa gärna båda sätten som man kunde tänka på vid interferens (av båda lärarna då som hade olika metoder)»

16. Övriga kommentarer

- Tenta var mkt svårt och vissa delar har man inte tagit på förläsning»
- Materialet på kurshemsidan var till stor hjälp, mycket bra upplägg! Dock vet jag att många inte började titta på extrauppgifterna förräns lite för sent eftersom de trodde att det var någonslags överkurs för extraintresserade. Jag tror att det skulle hjälpa att döpa om dem till "Typexempel" eller "Övningsuppgifter" och betona att det är på den nivån man förväntas kunna materialet, övningarna i boken är oftast för simpla.»
- Stefan var jättebra och engagerad som föreläsare. Mattias var som föreläsare ojämn, när han lät saker ta sin tid var han jättebra, men direkt när han blev stressad skyndade han igenom så att man inte hann förstå.»
- Jag har i princip bara synpunkter på tentan. Föreläsningarna har varit bra, föreläsningarna bra o boken har ökat förståelsen. Jag ser mig själv som en ambitiös elev o har varit på varenda föreläsning, storgruppsövnig, varenda övningstillfälle o tom gått på flertalet övningstillfällen som inte va avsedda för mig o min grupp. Utan bara för att få lite extra hjälp, eftersom jag ville prestera bra i den här kursen.jag har också gjort ALLA övningsuppgifter i boken utom på sista kapitlet och ALLA extrauppgifter. Alla extrauppgifterna gjorde jag dessutom tre gånger. Jag kände mig ganska förberedd inför tenta. Men när jag kom dit så fattade jag inte mycket o fick 5p dvs underkänd. Tyckte att frågeformuleringarna var riktigt luddiga. Faktiskt på alla frågor utom den första. Det här känns inte helt rimligt. Och jag vet att jag inte är dum i huvudet efter som jag klarat alla andra tentor o dessutom hyffsat bra, så vad är problemet då undrar jag...? Jag vet liksom inte riktigt hur jag ska förbereda mig inför omtenta nu... Och det känns inte alls kul. »
- Vi hade ju i år två föreläsare. Jag tycker Stefan var otroligt bra och lyckades göra hans delar av kursen intressant, och han svarade bra på frågor. Tyvärr så var inte Mattias lika bra. Han hade svårt att svara på frågor och förklara. Och jag upplevde att han inte var lika noggrann som Stefan. Det kunde ibland vara svårt att få någon nytta av anteckningarna från hans föreläsningar. Han gjorde inte så många exempel. Och då blir de svårt att veta hur man ska använda och räkna med den nya informationen vi gått igenom. Exempel på nya formler mm fastnar och förstås så otroligt mycket bättre med konkreta exempel. Rent generellt så tycker jag att det här "nya" sättet, att de har storgruppsövningar på fredagar för att räkna uppgifter på. Var ganska dåligt. Det är bättre att ha det som i de andra kurserna, dvs att man räknar lite uppgifter varje föreläsning och sen mot slutet repeterar kursen med tentatal osv.»
- Till skillnad från övriga "labbtillfällen" under terminen så var "föreläsnings-labben" mycket bra sätt att kompletera med. (Så borde labbarna vara)»
- Väldigt spretig kurs så det är lite svårt att få ett riktigt helhetsgrepp. »
- Mattias prata bara om onödiga grejer och inget vi hade användning för. Stefan var bra och pedagogisk.»
- Lärarna vi hade var väldigt duktiga tyckte jag, men det var nog både på gott och ont att vi fick ha två olika lärare vid olika lektioner. Man skulle kunna tycka att det var bra var att de lärde ut på olika sätt för då ger det studenterna en chans att använda det sättet som passar dem. Men jag kunde känna att på grund av att den ene lärarens tankesätt inte riktigt matchade med den andre så kunde det lämna mig lite förvirrad vid vissa genomgångar. Jag kände helt enkelt att det inte riktigt var något samarbete mellan lärarna när det gällde utlärandet och lösningsgångar. Inget jätteproblem men kanske värt att tänka på.»
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.68

Genomsnitt totalt för alla frågor: 3.68
Beräknat jämförelseindex: 0.67


Kursutvärderingssystem från