ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Tillämpad matematik, TMA225, Lp4 2011

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-05-16 - 2011-09-04
Antal svar: 19
Procent av deltagarna som svarat: 57%
Kontaktperson: Jessica Andersson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Kemiteknik med fysik 300 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

19 svarande

Högst 15 timmar»13 68%
Cirka 20 timmar»4 21%
Cirka 25 timmar»2 10%
Cirka 30 timmar»0 0%
Minst 35 timmar»0 0%

Genomsnitt: 1.42

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

19 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»0 0%
75%»1 5%
100%»18 94%

Genomsnitt: 4.94


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

19 svarande

Jag har inte sett/läst målen»10 52%
Målen är svåra att förstå»5 26%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»4 21%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»0 0%

Genomsnitt: 1.68

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

7 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»1 14%
Ja, målen verkar rimliga»5 71%
Nej, målen är för högt ställda»1 14%

Genomsnitt: 2

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

13 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»6 46%
Ja, i hög grad»2 15%
Vet ej/har inte examinerats än»5 38%

Genomsnitt: 2.92


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

19 svarande

Mycket liten»1 5%
Ganska liten»10 52%
Ganska stor»3 15%
Mycket stor»5 26%

Genomsnitt: 2.63

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

19 svarande

Mycket liten»6 31%
Ganska liten»10 52%
Ganska stor»2 10%
Mycket stor»1 5%

Genomsnitt: 1.89

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

18 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»4 22%
Ganska bra»14 77%
Mycket bra»0 0%

Genomsnitt: 2.77


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

19 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»7 36%
Ganska bra»10 52%
Mycket bra»2 10%
Har ej sökt hjälp»0 0%

Genomsnitt: 2.73

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

18 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»3 16%
Mycket bra»15 83%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.83

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

19 svarande

För låg»1 5%
Låg»9 47%
Lagom»8 42%
Hög»1 5%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 2.47

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

19 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»5 26%
Hög»11 57%
För hög»3 15%

Genomsnitt: 3.89


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

19 svarande

Mycket dåligt»3 15%
Dåligt»7 36%
Godkänt»7 36%
Gott»1 5%
Mycket gott»1 5%

Genomsnitt: 2.47

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Strukturen på föreläsningarna har varit extremt bra. Lättöverskådliga anteckningar som är lätta att gå tillbaka till är resultatet.»
- Nils. Upplägget.»
- Nils är bra, synd bara att hans kunskaper slösas likt pärlor som kastas åt svinen.»
- Ganska bra föreläsningar, bra med färdigskrivna program så vi inte behöver lägga tid på det. Bra med demo av övningsuppgifter.»
- projektet var kul, när man väl kom igång med det»
- projektet är ganska roligt»
- Det praktiska arbetet med FEM och konvektion/diffusion laborationer samt ett långt projektarbete»
- Serier och summor! »

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Mer kommunikation mellan övningsledaren och föreläsaren. »
- Mycket märkligt val att lägga en kurs med så pass avancerad matematik på första året. En gemensam åsikt verkar vara att denna kurs bör ligga någonstans i tvåan istället.»
- SI skulle vara bra, det har hjälpt i tidigare kurser och har varit till stor hjälp. Det finns inget facit till rekommenderade uppgifter.»
- Övingsledaren. Kommunikationen mellan föreläsare och övningsledare samt kommunikation till studenterna.»
- Problemet med kursen är att den är aldeles för svår. Matematiken i den är svår och Nils har varit mycket formell i sina genomgångar och det har varit svårt att få en uppfattning om vad vi håller på med. Studioövningarna har varit totalt värdelösa då det varit väldigt oklart vad vi ska göra. Den studioledaren vi hade, Herman, kunde engelska väldigt dåligt och han visste inte heller hur MATLAB fungerar. Större delen av tiden under studioövningarna har vi suttit och försökt få koden att fungera och då Herman inte kunde MATLAB fick vi hela tiden använda facit (vid de tillfällen de fanns att tillgå...). »
- Den här kursens nivå är alldeles för hög för att vi ska kunna ha någon nytta som helst av kursen. Det enda man klarar kursen på är att tentan är helt typad och simpel. Att lägga den här kursen i LP4 år 1 är att slösa min tid. Jag läser kurser för att lära mig, detta har inte skett i denna kurs.»
- Kommunikationen mellan föreläsare och övningsledare borde bli bättre. Dom verkar inte veta vad dom håller på med i de separata momenten. »
- Matlab undervisningen. det kändes som den fastnade i ett copy paste stadie bara för att teorin är svår»
- Jag tycker överlag att det var en väldigt konstig kurs, svårt att förstå vad den egentligen gick ut på. Det finns flera problem. Det har varit väldigt otydligt vilka övningsuppgifter vi förväntats göra, både vanlig räkning och i studion. Det har funnits mycket bra material på kurshemsidan angående studioövningarna, men på grund av dålig kommunikation mellan föreläsare och övningsledare har vi elever varit väldigt förvirrade kring vad vi ska göra då de sagt olika saker. Vi har påpekat detta för dem men de rekommenderade fortfarande olika uppgifter efter tillsägning. Så bättre kommunikation mellan dem behövs! De övningsuppgifter som ligger på hemsidan är förvisso bra skrivna, men man har inte tid att göra dem allihop pga andra kurser. Det har varit mycket problem med dem eftersom det finns mycket snarlika uppgifter i boken, men dessa saknar facit, så man vet ej om man gör rätt. Vore bra om man kan hålla sig till en typ av uppgifter, antingen boken eller dokumenten från hemsidan. Också att ordna någon form av facit till boken. Vid vissa tillfällen kom övningsledaren och frågade oss vad vi nyss gått igenom på föreläsningen. Detta är något som jag anser att övningsledaren borde ha koll på innan lektion. Han kom ofta sent vilket gjorde att vi hamnade efter i undervisningen och var tvugna att göra vissa datorstudios utanför schemalagt tid. Han verkade inte heller vara så kunnig i matlab vilket skapade lite problem under projektet. En annan sak jag inte gillade var att övningsledaren i början av kursen gav oss läxor, och sa åt oss vad vi måste ha gjort till nästa gång, och sedan gick runt till var och en för att kontrollera att man gjort det. Vissa fick även gå upp på tavlan och visa övriga klassen. Det känns som helt fel metod, vi går på högskolan och har eget ansvar. Vi ska inte behöva få läxor och kontrolleras. Dessutom är det lärarens uppgift att demonstrera uppgifter, inte elevernas. Det tar dessutom viktig tid från studion. Det är bättre att vi får komma och ställa frågor när vi behöver. »
- Jag tyckte inte att det dels funkade bra i början, att förmedla vad vi egentligen höll på med, sedan tyckte jag inte att Hermann riktigt funkade i rollen som lärare. Han säger själv att han inte kan MATLAB så bra, kommer ofta försenat till lektionen och tog vid flera tillfällen upp till 10 minuter på sig att hitta någon sida i boken som han vill referera till. Dessutom var han inte förbered på förhand till att lösa uppgifter på tavlan, utan gjorde det direkt på lektionen vilket resulterade till vissa svårigheter och fel..»
- Jag försår inte riktigt kursens syfte när vi i sju veckor jobbar med matlabkod, men att vi får betyg på hur bra vi är på summor och serier.»
- Större möjlighet att ställa frågor och få hjälp, det kunde man inte med den övningsledaren vi hade. Till den här kursen behövs en övningsledare som kan förklara vad det är vi gör, varför och hur det fungerar. Lägg avsnittet om serier i början av kursen, det skulle förenkla en del i statistikkursen. Bättre struktur på genomgångar och föreläsningar, när man inte visste vad målet med varje enskild genomgång var visste men heller inte vad man till slut kom fram till eller hur man skulle använda det. »
- Ta bort studioövningarna, där har det mest använda kommandot ändå bara varit, ctrl-a, ctrl-c, ctrl-v. Lägg istället in någon mer föreläsning i veckan och någon riktig övning, så att det går att fokusera på att lära oss vad tillämpad matematik är för något och hur man använder det. Det har jag nämligen ingen aning om nu även om tentan gick bra... Med en till föreläsning kan även mer fokus läggas på serier och summor som är mycket viktigare att ha med sig i andra kurser. Nu när komplexen har dragit igång går det redan att märka att vi ligger långt bakom F och TM på den fronten!»

16. Övriga kommentarer

- Övningarna har till största del fungerat som 2 extra föreläsningar per vecka. Kursen känns större än 4,5 hp jämfört med de andra kurserna under läsperioden. Kursen är svår för Kf då det kräver mer rutin för att exempelvis se lösningar på tal.»
- Allmänt känt av studenterna är att den här kursen är mycket svår, den kommer alldeles för tidigt under studietiden, men att Tentan är löjligt lätt så det är ingen som orkar bry sig om att klaga på kursen då de ändå får höga betyg på den. På detta sätt kommer Nils undan då han inte behöver förnya kursen, vilket dock hade behövts!»
- För mig bestod kursen av att lyssna på föreläsningar jag inte förstår och att kopiera matlab-kod från en bok till min dator. Givande, skulle inte tro det...»
- Kursens innehåll är mycket svårt att greppa. Jag känner inte att jag vet vad jag behöver kunna eller riktigt vad jag har lärt mig. Jag tror att det är en kurs som ligger på en lite högre förkunskapsnivå än vad vi har. Den centrala delen i kursen som handlar om numeriska lösningar till diff.ekvationer tror jag är jättebra att kunna och förstå. Tyvärr så har inte kursen gett mig så mycket förståelse. »
- Dataövningarna var mycket ostrukturerade. Hermann kom minst 5 min försent varje gång. Det var svårt att hänga med på vad vi skulle göra, i ena sekunden ska vi göra MATLAB nästa ska vi gå igenom exempel på tavlan. Ibland var det läxförhör men ingen hade fattat att vi ens hade läxa och då tvingades flera av oss att lösa exemplet på tavlan. När Hermann hade genomgång av exempel upprepade han ofta exakt det vi hade lärt oss på föreläsningen innan, detta tog onödigt lång tid. Det hade varit bättre om vi fått en snabb repetition för att sen räkna på exempel eller programmera MATLAB.»
- Lite för rörig kurs, Herman har tyvärr inte fungerat som övningsledare, vi har inte vetat vilka uppgifter vi ska göra»
- Det är märkligt att man på denna kurs, som omfattar 6 poäng, bara la ner knappt hälften av den tid man la ner på matematisk statistik som är på 4,5 poäng. Det kändes som att kursen bygger på matematik som vi inte har lärt oss och att det därför inte förväntas av oss att vi ska lära oss och förstå teorin i kursen. Detta märktes tydligt på tentan som enbart byggde på utantillkunskap. Man visste sällan vad man skulle göra på datorövningarna. Eftersom man saknade förståelse för det vi gjorde gick datorövningarna mest ut på att kopiera matlabkod som man möjligen modifierade lite innan man försökte förstå vad koden gjorde. Den här kursen verkar inte seriös och den lever inte upp till sitt namn. »
- Rolig kurs, mycket av den matimatiken vi gjort tidigare under året så har man funderat kring tillämpningar och i denna kursen fick man en bra undervisning i detta!»
- Även om kursen egentligen skulle kunna göras svår så krävdes inte mycket arbete då kraven var lågt ställda. Det skulle gå att få ut så mycket mer om kursen lades senare i utbildningen!»


Kursutvärderingssystem från