ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Matematisk statistik, LKT325, lp2 2012

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2012-12-10 - 2013-01-27
Antal svar: 14
Procent av deltagarna som svarat: 48%
Kontaktperson: Inga-Lena Hagelin»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Kemiingenjör 180 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

14 svarande

Högst 15 timmar»1 7%
Cirka 20 timmar»1 7%
Cirka 25 timmar»6 42%
Cirka 30 timmar»3 21%
Minst 35 timmar»3 21%

Genomsnitt: 3.42

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

14 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»1 7%
75%»7 50%
100%»6 42%

Genomsnitt: 4.35


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

14 svarande

Jag har inte sett/läst målen»0 0%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»3 21%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»11 78%

Genomsnitt: 3.78

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

14 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»13 92%
Nej, målen är för högt ställda»1 7%

Genomsnitt: 2.07

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

13 svarande

Nej, inte alls»1 7%
I viss utsträckning»4 30%
Ja, i hög grad»5 38%
Vet ej/har inte examinerats än»3 23%

Genomsnitt: 2.76


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

14 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»0 0%
Ganska stor»5 35%
Mycket stor»9 64%

Genomsnitt: 3.64

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

14 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»1 7%
Ganska stor»4 28%
Mycket stor»9 64%

Genomsnitt: 3.57

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

14 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»4 28%
Mycket bra»10 71%

Genomsnitt: 3.71


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

14 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»1 7%
Ganska bra»4 28%
Mycket bra»8 57%
Har ej sökt hjälp»1 7%

Genomsnitt: 3.64

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

14 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»2 14%
Mycket bra»10 71%
Har ej sökt samarbete»2 14%

Genomsnitt: 4

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

14 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»3 21%
Hög»9 64%
För hög»2 14%

Genomsnitt: 3.92

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

14 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»5 35%
Hög»7 50%
För hög»2 14%

Genomsnitt: 3.78


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

14 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»4 28%
Gott»8 57%
Mycket gott»2 14%

Genomsnitt: 3.85

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Ulla är helt underbar!»
- Båda lärarna har varit bra och undervisat bra.»
- Föreläsarna! Man förstod väldigt bra när både Ulla och Fredrik förklarade»
- Det var bra lärare, tyckte att det var lätt att förstå och hänga med i undervisningen. »
- Fredrik som lärare de två sista veckorna! »
- Lärarna har varit mycket duktiga, de sammanfattande veckobladen har varit fantastiska (borde även finnas för de två sista veckorna)»
- Föreläsarens undervisningssätt på var superbra!»
- Ulla.»
- Båda lärarna»
- Ulla»
- Fortsätt som tidigare, det var bra!»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- För mycket arbetsbelastning, tre stycken böcker, en labb och samtidigt läser vi på KI tre stycken andra kurser. Test och variansanalys känns som att det bara kastas in på slutet mot tentamen. »
- Tydligare genomgång på laborationen.»
- Jag tycker inte att tentauppgifterna 1-5 speglade vad undervisningen handla om eller vad övnigstentorna fokuserat på. Förstår att uppgifterna var passande och att jag kanske borde pluggat mer men jag tycker inte att de representera vad kursen fokuserade på.»
- Tentan skiljde sig mycket i svårighetsgrad från övningstentorna.»
- Tentan var vääldigt svår!»
- Det mesta har varit jättebra. Det enda jag kan klaga på är att formelsamlingen inte känts helt anpassad till kursinnehållet.»
- Inget»
- Tentan var mycket svår och det var tog mig väldigt lång tid att lösa vissa tal.»
- Tentas svårghetsgrad var lite för hög»

16. Övriga kommentarer

- Läsperioden är FÖR överklamrad av kurser, även om de andra kurserna inte är 7,5 hp så känns arbetsbelastningen som att de likaväl kunde varit det.»
- Mycket att lära sig!»
- Trevlig kurs!»
- Tycker inte att det var rättvist mot min klasskompis att hon blev av med miniräknaren när det säkert satt fler med den typen av miniräknare. Det fanns låneräknare men de räckte inte till henne. Det är vårat ansvar att ta reda på vad en godkänd miniräknare är men tycker inte att det är rätt att hon blev av med sin bara för att tentavakten råkade se hennes. Med tanke på situationen och att tentan är nästan omöjlig att utföra utan miniräknare tycker jag hon kunde fått behålla den. Antingen får man låna ut räknare till alla, eller lära sig att radera minnet i miniräknarna. »
- Ulla var väldigt rolig :) »
- Tentan var svårare än de vi fått att öva på.»
- Det var lite jobbigt att byta föreläsare i läsvecka 5, jag vet att det är oundvikligt och på sätt och vis bra att vi kunde vara på Johanneberg, men det är alltid svårt att byta lärare när man har vant sig vid en annan. Men annars var kursen bra upplagd. »
- Mycket bra föreläsningar»


Kursutvärderingssystem från