ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


TIDAL vt13 - Datakommunikation, LEU061

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2013-06-05 - 2013-09-16
Antal svar: 17
Procent av deltagarna som svarat: 25%
Kontaktperson: Emma Högberg»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Dataingenjör 180 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

17 svarande

Högst 15 timmar»2 11%
Cirka 20 timmar»8 47%
Cirka 25 timmar»3 17%
Cirka 30 timmar»4 23%
Minst 35 timmar»0 0%

Genomsnitt: 2.52

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

17 svarande

0%»0 0%
25%»1 5%
50%»3 17%
75%»6 35%
100%»7 41%

Genomsnitt: 4.11


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

15 svarande

Jag har inte sett/läst målen»0 0%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»1 6%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»14 93%

Genomsnitt: 3.93

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

15 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»15 100%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 2

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

15 svarande

Nej, inte alls»1 6%
I viss utsträckning»2 13%
Ja, i hög grad»11 73%
Vet ej/har inte examinerats än»1 6%

Genomsnitt: 2.8


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

16 svarande

Mycket liten»1 6%
Ganska liten»3 18%
Ganska stor»10 62%
Mycket stor»2 12%

Genomsnitt: 2.81

- Föreläsningarna var inte alls stimulerande och stor mängd koffein var inte nog för att göra det möjligt för mig att koncentrera mig tillräckligt. » (Mycket liten)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

16 svarande

Mycket liten»3 18%
Ganska liten»2 12%
Ganska stor»6 37%
Mycket stor»5 31%

Genomsnitt: 2.81

- Ciscokursen överskuggade litteraturen » (Mycket liten)
- Denna boken var mer sövande än föreläsningarna. Amerikanskt skrivet, fylld med ord som inte hör till. Vissa kapitel var stora och fyllda med onödiga metaforer eller referenser som man var tvungen att ta sig igenom för att få reda på det man söker. Valet av kursbok är under all kritik! » (Mycket liten)
- Cisco: Mycket stor Kurslitteratur: Mycket liten (köpte aldrig, kostade för mycket)» (Ganska stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

16 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»6 37%
Mycket bra»10 62%

Genomsnitt: 3.62

- Mycket tid la föreläsaren ner på att administrera ping pong och mycket tid för att förklara ping pong. Kändes som många föreläsningar började med 15–,30 min ping pong undervisning. Kunde inte denna tiden använts bättre? » (Ganska bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

16 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»5 31%
Mycket bra»7 43%
Har ej sökt hjälp»4 25%

Genomsnitt: 3.93

- Det var ok. Men man kunde enkelt känna sig dum när man får ett hånskratt eller fniss om frågan som ställdes var något examinatorn fann trivialt. Varför denna attityden kan man undra? Är vi inte här för vi inte kan ämnet i fråga? » (Ganska bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

16 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»1 6%
Mycket bra»14 87%
Har ej sökt samarbete»1 6%

Genomsnitt: 4

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

16 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 6%
Lagom»8 50%
Hög»7 43%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.37

- Hög men bra» (Hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

16 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»7 43%
Hög»8 50%
För hög»1 6%

Genomsnitt: 3.62

- Hög om man valde att göra cisco men det var ju frivilligt.» (Hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

17 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»1 5%
Godkänt»5 29%
Gott»4 23%
Mycket gott»7 41%

Genomsnitt: 4 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Bra med mycket labbar och inlämningar. Inte så bra föreläsningar.» (Godkänt)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Cisco»
- Cisco-kursen»
- Laborationerna, de var till stor hjälp för inlärningen.»
- Webkursen från Cisco tillsammans med föreläsningarna gav mycket god förståelse i ämnet.»
- Skötseln av kurshemsidan var riktigt bra och bör bevaras.»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- fler labbtillfällen»
- hade varit kul med fler labbar.»
- "Kompaktare" kursbok i den mening att densiteten av information bör var högre då det var väldigt många sidor av utspädd information i nuvarande bok. Förövrigt bra bok.»

16. Övriga kommentarer

Genomsnitt totalt för detta stycke: 4

Genomsnitt totalt för alla frågor: 4
Beräknat jämförelseindex: 0.75


Kursutvärderingssystem från