ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


HT12 lp1 TIEPL Ekonomisk analys, LEU375

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2012-10-22 - 2012-11-11
Antal svar: 22
Procent av deltagarna som svarat: 56%
Kontaktperson: Zorica Geelnlard»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Ekonomi och produktionsteknik


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

22 svarande

Högst 15 timmar»5 22%
Cirka 20 timmar»8 36%
Cirka 25 timmar»8 36%
Cirka 30 timmar»1 4%
Minst 35 timmar»0 0%

Genomsnitt: 2.22

- Började plugga väldigt sent i läsperioden då jag var upptagen på annat håll» (Högst 15 timmar)
- Blir mest intensivast 3 veckor innan tentan då man sitter minst 8h 4dagar i veckan.» (Cirka 25 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

22 svarande

0%»0 0%
25%»2 9%
50%»0 0%
75%»7 31%
100%»13 59%

Genomsnitt: 4.4

- ALLA föreläsningar krockade med min andra kurs» (25%)
- Jan Möller är bäst!» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

22 svarande

Jag har inte sett/läst målen»7 31%
Målen är svåra att förstå»1 4%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»5 22%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»9 40%

Genomsnitt: 2.72

- Detta efter Jans omskrivning av kursPM» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

17 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»1 5%
Ja, målen verkar rimliga»14 82%
Nej, målen är för högt ställda»2 11%

Genomsnitt: 2.05

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

18 svarande

Nej, inte alls»2 11%
I viss utsträckning»6 33%
Ja, i hög grad»9 50%
Vet ej/har inte examinerats än»1 5%

Genomsnitt: 2.5

- tentan var alldeles för svår! hade lärt mig alla metoder och tyckte jag hade arbetsgången klar för mig men tentafrågorna snurrade till det så i skallen på mig att jag inte fick en chans att applicera det jag lärt mig. kände inte att denna tentamen kunde visa vad jag lärt mig!» (Nej, inte alls)
- För svår tenta.» (I viss utsträckning)
- Det var nån fråga som vi inte alls hade gått igenom vilket var dåligt. Uppgift 1.a» (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har följande varit till din inlärning:

Matrisfråga

- Jag vill ge en eloge till Jan Möller som gör att det känns meningsfullt och kul att gå på föreläsningarna! Han är enligt mig den bästa föreläsaren hittils.»
- Skaffade aldrig Den nya ekonomistyrbingen»
- På Jan Möllers föreläsningar så var det för mycket anekdoter och för lite undervisning, borde ha gått in djupare vid uträkningar etc.»
- Jan Möller är bäst!!»
- Cecilia var sjukskriven och Jan är ganska duktig på att "flumma" iväg och prata om annat.»

Föreläsningar med Jan Möller
22 svarande

Mycket liten»1 4%
Ganska liten»5 22%
Ganska stor»9 40%
Mycket stor»7 31%
Har ej använt mig av detta»0

Genomsnitt: 3

Föreläsningar med Cecilia Åberg
22 svarande

Mycket liten»5 23%
Ganska liten»9 42%
Ganska stor»7 33%
Mycket stor»0 0%
Har ej använt mig av detta»1

Genomsnitt: 2.09

Övningsdelen med självstudier utifrån övningsboken
22 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»1 5%
Ganska stor»7 35%
Mycket stor»12 60%
Har ej använt mig av detta»2

Genomsnitt: 3.55

Praktikfallet Megaproducts
22 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»1 4%
Ganska stor»9 40%
Mycket stor»12 54%
Har ej använt mig av detta»0

Genomsnitt: 3.5

Kursboken Den nya ekonomistyrningen
22 svarande

Mycket liten»8 42%
Ganska liten»4 21%
Ganska stor»5 26%
Mycket stor»2 10%
Har ej använt mig av detta»3

Genomsnitt: 2.05

Kursboken Företagsekonomi 100
22 svarande

Mycket liten»3 13%
Ganska liten»8 36%
Ganska stor»8 36%
Mycket stor»3 13%
Har ej använt mig av detta»0

Genomsnitt: 2.5

7. Vilken av övningsböckerna bidrog mest till din inlärning?

22 svarande

Övningsboken til Den nya ekonomistyrningen»1 4%
Övningar i industriell ekonomi (Möller)»20 95%
Har inte jobbat med någon av dessa.»1

Genomsnitt: 1.95

- Detta är en jättebra övningsbok!» (Övningar i industriell ekonomi (Möller))
- Båda böckerna bidrog, men Möllers bok kändes som den hade större del i kursen och är mycket lättare att arbeta med än den nya ekonomistyrningen» (Övningar i industriell ekonomi (Möller))
- Lätt att förstå» (Övningar i industriell ekonomi (Möller))
- Gjorde endast budgeteringsdelen i Den nya ekonomistyrningen» (Övningar i industriell ekonomi (Möller))

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

22 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»2 9%
Ganska bra»15 68%
Mycket bra»5 22%

Genomsnitt: 3.13


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

22 svarande

Mycket dåliga»2 9%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»7 31%
Mycket bra»11 50%
Har ej sökt hjälp»2 9%

Genomsnitt: 3.5

- Hade gärna haft övningstillfällen.» (Mycket dåliga)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

22 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 4%
Ganska bra»6 27%
Mycket bra»14 63%
Har ej sökt samarbete»1 4%

Genomsnitt: 3.68

- I min grupp hamnade det personer som inte gör &#%?@! så man får helt enkelt göra jobbet själv.» (Ganska bra) (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

22 svarande

För låg»0 0%
Låg»3 13%
Lagom»15 68%
Hög»4 18%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.04

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

22 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 4%
Lagom»12 54%
Hög»8 36%
För hög»1 4%

Genomsnitt: 3.4


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

22 svarande

Mycket dåligt»1 4%
Dåligt»2 9%
Godkänt»6 27%
Gott»11 50%
Mycket gott»2 9%

Genomsnitt: 3.5 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Kursen är bra men finns stor förbättringspotential. Väljer man att kopiera uppgifter från boken och använda sig av det på tentan tycker jag personligen inte man är en bra examinator. vad sätts egentligen på prov då? ett bra minne?» (Godkänt)
- Intressant kurs, arbetet med Megaproducts vad mycket bra. » (Gott)
- Lite för få lektionstimmar. hade gärna velat gå igenom varje moment långsammare och noggrannare med fler lektioner.» (Gott)
- Lärde mig mycket.» (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Praktikfallet»
- Jan Möller»
- Praktikfallet Megaproducts!»
- Praktikfallet.»
- Kursupplägget med praktikfallet och ordningen på avsnitten.»
- Möller. Han är väldigt bra. Synd att han ska bli sjukskriven. Praktikfallet var även det bra.»
- En entusiastisk lärare, typ Möller.»
- Jan Möller»
- praktikfallet, fast mindre grupper. inte så mkt jobb med 7 pers i en grupp. max 4"»
- Jan Möller och lektionsupplägget (fast fler timmar)»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Lättare tenta.»
- Tycker inte att Cecilia Åbergs del i denna kursen kändes meningsfull. Hennes del blev så kort och frånkopplad från resterande i kursen.»
- Bra om man kan få ut gamla tentor inför tentapluggandet. Även om lärarna i år kände att det inte fanns några representativa gamla tentor så borde dom ha satt ihop några fiktiva. »
- Mer strukturerade föreläsningar.»
- Hoppas både Jan och Cecilia har bättre hälsa. Har påverkat kursen lite men inte så mycket som det skulle ha kunnat.»
- Var en del föreläsningstid som gick bort för att föreläsaren kom några minuter sent och sedan skulle få igång utrustning etc.»
- bättre tenta där man får en chans att visa vad man lärt sig.»
- Fler lektionstimmar. Fler övningsuppgiftsgenomgångar på tavlan.»
- Lägg in övningstillfällen i schemat.»
- Ta ALDRIG med uppgifter som man tidigare räknat. jag kom ju t.o.m ihåg svaret när jag började räkna uppgiften på tentan.» (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)

16. Övriga kommentarer

- Möller och alla hans historier var mycket bra!»
- Jag hade velat veta om beräkningarna i praktikfallet var korrekt utförda (kunde haft en genomgång av detta). Då det hade varit till stor nytta på tentan senare. Jan borde hålla i denna kursen själv.»
- Personligen har jag svårt att ta till mig denna typen av föreläsningar med power point.Tycker att det ibland särskilt vid matematiska formler koncentrerades mer på att före ut budskapet att det var krångligt än vad det egentligen handlade om. (Är medveten om att tyngdpunkten i kursen inte alls är de matematiska formlerna men för detta finns inge behov av att försöka få i studenterna att det är krångligt.)»
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.5

Genomsnitt totalt för alla frågor: 3.5
Beräknat jämförelseindex: 0.62


Kursutvärderingssystem från