ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


V11 lp3 Sjöförsäkringar, SJO290

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-03-10 - 2011-03-30
Antal svar: 39
Procent av deltagarna som svarat: 45%
Kontaktperson: Monica Olsson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Sjöfart och logistik 180 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

39 svarande

Högst 15 timmar»20 51%
Cirka 20 timmar»13 33%
Cirka 25 timmar»2 5%
Cirka 30 timmar»2 5%
Minst 35 timmar»2 5%

Genomsnitt: 1.79

- Då kursmaterial blev tillgängligt efter 4 veckor så blev självstudierna mycket begränsade till en början.» (Högst 15 timmar)
- Går den mest för att få lite info om sjöförsäkringar, går mäklarkursen och inriktar mig mot den.» (Högst 15 timmar)
- Ca 15 h i veckan» (Högst 15 timmar)
- Tycker ämnet är intressant i sig och såg fram mot en intressant kurs. Blev dock snabbt besviken då föreläsningarna sällan gav något och motivation att studera sjönk som en sten.» (Högst 15 timmar)
- Endast föreläsningar, inget eget arbete» (Högst 15 timmar)
- Eftersom det tar rätt lång tid att läsa igenom Scandinavian Law-boken och verkligen förstå det som står i den så har man inte fått ut alltför mycket av tiden.» (Cirka 20 timmar)
- 1-2 föreläsningar i veckan som tydligen inte hade något med tentan att göra samt hemma studier för att ha en chans att kunna begripa norsk lagtext översatt till engelska. » (Cirka 20 timmar)
- Har varit på alla föreläsningar men eget arbete, genom att läsa några böcker skedde inte.» (Cirka 20 timmar)
- Otroligt många sidor att läsa in utan handledning om vad man skulle fokusera på. Robert Severins kurser i juridik borde ses som en förebild för denna kurs. » (Cirka 30 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

39 svarande

0%»2 5%
25%»1 2%
50%»4 10%
75%»14 35%
100%»18 46%

Genomsnitt: 4.15

- Vi har ju inte haft någon undervisning. Vi har bara lyssnat på företagspresentationer...» (0%)
- Missat två gästföreläsare» (75%)
- Undervisningen hade inget med tentan att göra, så att gå på föreläsningarna va ganska meningslöst, men jag gick dit i alla fall för de gav lite praktiska exempel, men vi lärde oss inget nytt.» (75%)
- Missade föreläsningen om Risk management» (75%)
- Men det hade ju uppenbarligen varit smartare att inte delta i undervisningen och sitta hemma istället och läsa kurslitteraturen under dessa timmar. Om man ska följa det mail som sändes ut av kursansvarig en vecka innan tentan där det stod att "tentan endast baseras på kurslitteraturen och ej på gästföreläsningarna" som var det enda vi hade som "undervisning" - gästföreläsningar alltså.» (75%)
- Eftersom tentan inte baserades på det som gicks igenom på lektionerna, verkade jag inte ha missat så mycket. » (75%)
- Missade några föreläsningar kanske två eller tre pga sjukdom.» (75%)
- Har inte missat en enda föreläsning, vissa gästföreläsare är bättre andra lite sämre. Men överlag så har föreläsningarna varit okej.» (100%)
- MAn var där för att döva sitt dåliga samvete. Ska väl tilläggas att all undervisning inte var genomt dålig, men det skulle ha varit mer undervisning och inte bara berättelser.» (100%)
- Missade bara en» (100%)
- Även om det visade sig vara relativt poänglöst.» (100%)
- 100% av föreläsningarna, svårt att bestämma "del av undervisningen" på att läsa själv» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

39 svarande

Jag har inte sett/läst målen»11 28%
Målen är svåra att förstå»8 20%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»12 30%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»8 20%

Genomsnitt: 2.43

- det skulle framgå mycket tydligare att tentan inte hade någon som helst anknytning till föreläsningarna och att föreläsningarna endast vad för egen persolig fördjupning i ämnet» (Målen är svåra att förstå)
- Det kom inte fram så tydligt i kursplanen att föreläsningarna inte skulle ha någonting med tentan att göra utan man va tvungen att studera allt själv hemma på egen hand.» (Målen är svåra att förstå)
- Väldigt oklara mål med vad som krävs för kursen» (Målen är svåra att förstå)
- Målen finns, men det finns lite hjälp (nästan ingen) om hur man skall upppnå dem.» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)
- målen stämmer inte med vad föreläsarna gick igenom» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)
- Målen är bra uppsatta i kurs-PM. » (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

29 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»1 3%
Ja, målen verkar rimliga»19 65%
Nej, målen är för högt ställda»9 31%

Genomsnitt: 2.27

- Upplägget på kursen är helt nytt för studenterna. ingen annan kurs har tidigare i programmet har tidigare byggts upp på litteraturstudier och gästföreläsningar. Upplägget är bra men kräver mer handledning från skolan. Det är trevligt och önskvärt om ansvarig från skolan uppenbarar sig någon mer gång än första lektionen.» (?)
- Det finns inga mål» (?)
- Målen hade varit helt ok om vi hade fått lärarled undervisning. Nu har vi inte haft en enda föreläsning där vi har haft chans att prata om boken och det vi nu ska examineras på. Att på egen hand utbilda sig inom ämnet, känns som ett skämt.» (Nej, målen är för högt ställda)
- Det är svårt att veta vilka mål som ställts då examinatorn vägrat informera studenterna om dem» (Nej, målen är för högt ställda)
- Med rätt förkunskaper och bättre struktur så kan målen nås, men endast gästföreläsare är inget bra koncept. Ha en gästföreläsare och en lärarledd föreläsning i veckan, en praktisk och en mer teoretisk som förbered studenterna för gästföreläsaren. Då kan man nå målen och förstå marknaden som målen avser.» (Nej, målen är för högt ställda)
- Att lära sig norsk lagtext översatt till engelska själv hemma utan minsta hjälp från föreläsningar samt att läraren på föreläsningarna inte kunde hjälpa till gör målen extremt svåra att uppnå.» (Nej, målen är för högt ställda)
- för oss sjökaptener kändes kursen lite avancerad, SOL:arna hade det som i princip sista kurs medan kaptenerna hade det som fortsättning efter en väldigt bred och grundläggande kurs i juridik» (Nej, målen är för högt ställda)
- Förvisso en 7,5hp-kurs, men det har känts som att det var en distanskurs. SOL3orna hade andra förutsättningar än vi SK3or så det blev skillnad i undervisningen.» (Nej, målen är för högt ställda)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

37 svarande

Nej, inte alls»1 2%
I viss utsträckning»14 37%
Ja, i hög grad»4 10%
Vet ej/har inte examinerats än»18 48%

Genomsnitt: 3.05

- Det är svårt att veta vilka mål som ställts då examinatorn vägrat informera studenterna om dem» (Nej, inte alls)
- På tentan kom även frågor relaterade till Railway Carriage som absolut inte har med Sjöfärsäkringar att göra, vad jag förstått. Just den delen tycker jag inte framgick i målen och frågorna om dessa saker kändes lite överraskande och onödiga.» (I viss utsträckning)
- En aning för låg nivå på tentan, mer större och utredande tentafrågor hade varit önskvärt.» (I viss utsträckning)
- Jag tycker examinationen testade mer än vad som angavs i målen. Enligt kursmålen ska vi studenter "ha kännedom om sjöförsäkringsmarknaden och dess olika försäkringsformer". Tentan tyckte jag hade för detaljerade frågor för de målen.» (Ja, i hög grad)
- Svår tenta med frågor som inte rörde vad kursen handlade om, Sjöförsäkrningar. Det var två frågor om Järnväg vilket är helt irrelevant till vad kursen ska handla om. Oklart om hur mycket svar som krävdes på frågorna. Det var höga poäng, hur mycket ska man skriva? Oklart om vad man fick ha med sig på tentan.» (Ja, i hög grad)
- Tycker att den som gör tentan skall vara med på föreläsningarna.» (Vet ej/har inte examinerats än)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

38 svarande

Mycket liten»19 50%
Ganska liten»10 26%
Ganska stor»8 21%
Mycket stor»1 2%

Genomsnitt: 1.76

- Vi har inte haft någon undervisning!» (Mycket liten)
- Föreläsningarna är inte ens kopplade till examinationen. Dom är en "bonus". » (Mycket liten)
- eftersom att föreläsningarna endast var företagspressentationer på hur mycket dom omsatte och hur många kontor som finns världen över så tycker jag inte att "undervisningen" vartit till någon nytta» (Mycket liten)
- Undervisningen hade ingenting med tentan att göra över huvud taget.» (Mycket liten)
- Den hade tydligen inget med tentan att göra.» (Mycket liten)
- Föreläsningarna berörde de fysiska ämnena väldigt lite (titta på deras presentationer)» (Mycket liten)
- Som sagt var det endast gästföreläsningar och de är delvis ett bra komplement och man får lite inblick i marknaden (det var dock en hel del av dem som i princip bara var där för att marknadsföra sitt eget företag). Men vi kan inte BARA ha gästföreläsningar!» (Mycket liten)
- Vi hade bara gästföreläsare som mest pratade om hur bra deras företag var och detta visade sig vara helt irrelevant till tentan. Vi fick ingen utlovad slutgenomgång inför tentan av Anneli Rask. » (Mycket liten)
- Ganska liten eftersom tentan inte bygger på den, vilket jag tycker examinationen ska återkoppla till!» (Ganska liten)
- Endast gästföreläsare är ingen bra idé på en kurs. Mycket svårt att veta vad läraren vill förmedla. Då och då har det kommit ut lite på mailen om vad som gäller men det är svårt att se det hela i ett större sammanhang.» (Ganska liten)
- Har förstått att examinationen inte över huvudtaget kommer baseras på föreläsningarna vilket gör dem fullkomligt onödiga (om de nu kan ses som så?).» (Ganska liten)
- Bra med externa föreläsare som är experter på sitt område och detta gav väldigt mycket men eftersom det aldrig bands ihop så var de nästan onödiga tyvärr.» (Ganska liten)
- måna intressanta föreläsningar!» (Ganska liten)
- Undervisning är tydligen inte benämningen på informationen vi tagit del av. Gästföreläsningarna har dock varit mycket givande.» (Ganska stor)
- Lärde mig mer av att gå på föreläsningarna än att läsa i böckerna men eftersom tentan var på böckerna känns det konstigt.» (Ganska stor)
- Har inte missat en enda föreläsning och det är tack vare dem som jag har kunnat förstå en del av det jag läst i böckerna.» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

38 svarande

Mycket liten»12 31%
Ganska liten»13 34%
Ganska stor»10 26%
Mycket stor»3 7%

Genomsnitt: 2.1

- Otroligt dålig litteratur. » (Mycket liten)
- Man borde kunna hitta en bättre litterarut istället för en norsk lagbok!» (Mycket liten)
- Svårt att få tag på litteraturen eftersom den var försenad till bokafét. Dessutom en svår och mycket dyr bok som jag inte hade råd med» (Mycket liten)
- Böckerna är dåligt formulerade och enbart lagtext med sidhänvisningar i kurs-PM, men när man har en gästföreläsare som har 6 kapitel som skall läsas som förkunskap så är det svårt att få in all information när litteraturen är undermålig. Kurslitteraturen dröjde dessutom 3-4 veckor och det får inte hända!» (Mycket liten)
- Man kan inte lära sig en lagbok utantill, allt man kan göra är att lära sig hitta i den, så litteraturen är nödvändig för att klara tentan, men inte till hjälp för min inlärning. » (Mycket liten)
- Fanns inte än till alla...» (Mycket liten)
- Mycket dåliga läshänvisningar, man kan inte lämna hänvisningen läs kap 8-11,14,18-23 och sedan tro att folk skall lära sig något det är långt mer än 200 sidor med lagtext och lite kommentarer och vi har ingen aning om vad som är viktigt av detta. Skulle säkert kunna vara bra litteratur med vettiga läshänvisningar» (Mycket liten)
- jag läste inte den tjocka boken alls och kunde svara på samtliga tentafrågor. » (Mycket liten)
- Vet inte hur pass mycket jag lyckats lära mig än så länge. Har inte examinerats och kämpar med boken och hoppas att jag ska klara tentamen.» (Ganska liten)
- Tråkigt att inte boken kom ut i tid. Materialet på ping-pong håller varierande kvalité. Alldeles för lite instuderingsfrågor.» (Ganska liten)
- Kurslitteraturen väldigt svårläst» (Ganska liten)
- Fick aldrig tag på Scandinavian Maritime Law, fick bara tag på den gula och den tog inte hela spektrat» (Ganska liten)
- Den gula boken gav viss ledning, medans den stora bara var flummig. Vi borde ha haft genomgång av litteraturen. Litteraturen var på engelska och tentan på svenska, svårt att veta vad orden betyder på svenska. Det är inte bara att slå upp i ordlista...» (Ganska liten)
- Jag tyckte att böckerna var svåra att förstå. Svår engelska.» (Ganska liten)
- Läste "gula boken" skrivet av Svante. » (Ganska liten)
- Ganska stor då tentan baserade sig på det, dock var det rätt så mosigt utformat.» (Ganska stor)
- Man trodde ju att man skulle lära sig saker från gästföreläsningarna och ha med sig på tentan, att de skulle komplettera kurslitteraturen men en vecka innan tentan fick man som sagt ett mail där det står att det endast är kurslitteraturen som gäller så då fick man ju använda den så gott man kunde.» (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

38 svarande

Mycket dåligt»7 18%
Ganska dåligt»13 34%
Ganska bra»13 34%
Mycket bra»5 13%

Genomsnitt: 2.42

- För få övningstentor, oklara mål, bristfällig information om t.ex vad vi får ha på tentan. » (Mycket dåligt)
- Material fanns ej åt alla studenter» (Mycket dåligt)
- Kursansvarig hade knappt någon kontakt alls med föreläsaren och va otydlig med att tentan inte kommer ha något med föreläsningarna att göra.» (Mycket dåligt)
- Alla ppt kom ej upp på kurshemsidan innan tentan. Dåligt med övningsfrågor. Ett plus att svaren till tentan faktiskt kom upp på pingpong.» (Mycket dåligt)
- Kursen förflöt, vissa powerpoints kom upp snabbt, andra dröjde lite längre. Examinatorn visade upp sig första dagen och har inte synts till sedan dess, mycket dålig stil anser jag.» (Ganska dåligt)
- Mycket material har kommit upp sent och P&I villkoren tog slut. Efter påpekan om detta hänvisades vi till studentexpeditionen där det skulle finnas fler ex men de var slut även där. » (Ganska dåligt)
- Föreläsningsmaterialet las ut nästan direkt efter varje föreläsning vilket var bra men att endast få en och tillslut 2 övningstentor och ganska magert med luddiga instuderingsfrågor så var det mycket svårt att veta vad man skulle lärt sig.» (Ganska dåligt)
- Det tog lång tid inna föreläsningsmaterial kom upp. Tror inte de sista föreläsningarna kom upp alls innan tentan. » (Ganska dåligt)
- Sakerna kom upp som vi behövde, det var ungefär så långt det spelade roll.» (Ganska bra)
- presentationer och dyligt låg snabbt på hemsida» (Ganska bra)
- Pingpong har varit välutnyttjat. utdelat material kommer direkt från "verkligheten"» (Mycket bra)
- Detta fungerade mkt bra men jag skulle gärna se att kursansvarige besökte lektionerna mer så man kunde ställa frågor direkt till henne och så att hon även ser vad gästföreläsarna säger och vad vi lär oss?!» (Mycket bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

39 svarande

Mycket dåliga»16 41%
Ganska dåliga»8 20%
Ganska bra»6 15%
Mycket bra»3 7%
Har ej sökt hjälp»6 15%

Genomsnitt: 2.35

- Hade vi ens en lärare på kursen..?» (Mycket dåliga)
- Helt otroligt att en kurs får läggas upp på det här sättet. Hade vi läst kursen på distans hade det givits tid till att ställa frågor rörande kursen till examinatorn. Här har vi hängt helt i luften och förväntas att på egen hand förstå vad som är viktigt och av betydelse, samt tolka och kunna förstå den juridik som ligger som grund för att uppnå målen.» (Mycket dåliga)
- Eftersom att examinatorn ej var delaktig i kursen var det mycket svårt att ställa frågor» (Mycket dåliga)
- Korta dåliga svar på mailade frågor» (Mycket dåliga)
- Närvaron av ansvariglärare, var är den?» (Mycket dåliga)
- Föreläsaren kunde ingenting om det som själva tentan ska handla om, så enda sättet att få hjälp va att maila kursansvarig och hoppas på svar på det som va otydligt efter att ha läst allt som påstås vara relevant inför tentan.» (Mycket dåliga)
- Sten gjorde sitt för att hjälpa oss att ställa frågor till föreläsarna. Men i övrigt fick man ju inte lära sig något och då är det också svårt att fråga.» (Mycket dåliga)
- Sena svar från examinatorn via mail samt att vi endast fick tillfälle att träffa henne en gång under hela kursen gjorde det svårt att få hjälp. Sten svarade dock snabbt och bra!» (Mycket dåliga)
- Vi fick ingen utlovad slutgenomgång pga läraren blev "sjukskriven". Vi fick ingen ny tid för detta innan tentan heller. » (Mycket dåliga)
- Eftersom Vi enbart hade gästföreläsare och ingen lärare som var direkt kopplad till det vi skulle lära oss.» (Mycket dåliga)
- Eftersom vi sett anneli en gång och det var första lektionen så har det varit svårt med det. Att inte ens dyka upp på tentagenomgången var mycket dåligt, om hon varit med innan och visat sig så skulle det varit ok men nu när vi inte sett henne och får reda på att hon "sjukanmält" sig så blir det bara skrattretande. Hon kanske var sjuk på riktigt det vet jag ingenting om men så som hon uppträtt i resten av kursen kändes det bara som en undanflykt.» (Mycket dåliga)
- Jag hade gärna velat gå igenom de övningstentor vi fått. Det är bra så man har en aning om vilken sorts svar som förväntas på tentan.» (Mycket dåliga)
- Att ställa frågor på föreläsningar var bra, men att höra av sig till och sedan få svar från examinatorn var inte lika lätt, kunde dröja länge innan man fick svar på ett mail och då var svaret väldigt dåligt formulerat.» (Ganska dåliga)
- Det gick att få svar på mailen av Anneli. På lektionstid var Sten inte särskilt duktig på att ta emot frågor och diskutera dom på ett vettigt sätt. Oftast ganska korta och generella svar. Väldigt sällan intressanta diskussioner.» (Ganska dåliga)
- Man var som ovan nämnt, tvungen att gå via pingpong eller mail hela tiden.» (Ganska dåliga)
- Visste inte till vem man skulle höra av sig. Sten kunde man höra av sig till men fick ett svar att jag skulle fråga Robert C??? » (Ganska dåliga)
- Lite fattiga svar från semiarieledaren» (Ganska bra)
- Möjligheten att ställa frågor till Sten var mycket bra, han betonade ofta att om det var något vi undrade var det bara att maila etc. Däremot har jag inte fått samma uppfattning från examinatorn!» (Mycket bra)
- jättebra återkoppling på mejl från kursansvariga!» (Mycket bra)
- Fanns ingen poäng att söka hjälp då det enda man hörde var att våra tillgängliga frågepersoner inte kände till hur tentan skulle byggas.» (Har ej sökt hjälp)
- Sten var bra enligt mina klasskamrater, Anneli vet jag inte... såg henne bara i några minuter första lektionen (kommer inte ihåg hur hon ser ut)» (Har ej sökt hjälp)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

39 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»11 28%
Mycket bra»18 46%
Har ej sökt samarbete»10 25%

Genomsnitt: 3.97

- I och med lärarens brist på närvaro i klassrummet så har vi fått hjälpa varandra så gott det går. Mest har vi bara gissat för vi har ju inte haft någon att fråga.» (Ganska bra)
- Inte haft något större samarbete förutom nu under tentapluggandet.» (Ganska bra)
- Har bra kompisar och vi pluggade på hårt för att ens ha en chans att klara tentan.» (Ganska bra)
- Vi fick sammarbeta när bristande kompetens av lärare» (Mycket bra)
- Alla hade samma problem med kursen som jag, så alla va öppna för samarbete för att ha en chans att klara tentan.» (Mycket bra)
- Vi startade studiecirklar sista veckan för att kunna diskutera fallen på övningstentorna, hade nog inte klarat mig annars(vet inte om jag klarat mig nu heller)» (Mycket bra)
- Vi har haft studiegrupper och så för att tillsammans försöka hitta det vi trode var viktigt att lära sig så det har fungerat väldigt bra och om man desutom hade haft en lärare som var minsta ok så skulle detta varit en bra kurs och om Severin som vi haft i Juridik skulle haft den känns det som att dessa mål hade varit lättuppnådda» (Mycket bra)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

36 svarande

För låg»3 8%
Låg»10 27%
Lagom»15 41%
Hög»1 2%
För hög»7 19%

Genomsnitt: 2.97

- Vet inte vad man skall plugga på» (?)
- När det visade sig att allt endast var självstudier hamnade man direkt efter med kursen» (För låg)
- Jag tycker att det borde varit mer föreläsningar så vi kunde få möjligheten att lära oss mer. » (För låg)
- Beror på hur man ser det men eftersom man inte visste riktigt vad som skulle pluggas på och hon inte visade sig så blev det tyvärr så att man sket lite i kursen för att om inte läraren bryr sig varför skall vi? Hade gärna haft en lektion i veckan till för att binda ihop de externa föreläsningarna» (För låg)
- För lite med enbart gästföreläsare. Minst ett tillfälle till per vecka med examinatorn hade varit bra för att skapa en sammanhängande bild av kursen.» (Låg)
- Eftersom det endast var en lektion i veckan då det var gästföreläsare där (som inte ens var obligatorisk - vilket det kanske bör vara om det är gästföreläsare? Det är ju inte så kul för dem om de kommer och det kanske endast är 10 studenter där?) Till följd av detta så kändes belastningen iaf inte särskilt hög. Dessutom var det därför svårt att veta vad det egentligen var man skulle kunna och vad kursen gick ut på, hur "djupt" den gick osv.» (Låg)
- Säger väl lagom, har ju inte gjort tentan än. Vet inte riktigt vad som krävs eller vad jag ska kunna så vi får väl hoppas att man har lyckats gissa rätt.» (Lagom)
- Det var mycket att läas, när det är på engelska tar det ju längre tid att läas och att förstå det man läser.» (Hög)
- Med för hög, menar jag inte att för många timmar har krävts till att klara kursen. Utan att belastningen är för hög om du förväntas kunna klara kursen på egen hand. » (För hög)
- Om man ska klara kursen så måste man läsa in all kunskap på egen hand då undervisningen inte gav så mycket» (För hög)
- Det har blivit mycket pluggande i slutet nu pga litteraturen var sen, läsa anteckningar och man har inte fått en aning om vad tentamen kommer att ta upp.» (För hög)
- Utan hjälp från föreläsningar så har man varit tvungen att lära sig en lagbok helt själv på egen tid, och den är inte lättläst. » (För hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

38 svarande

För låg»2 5%
Låg»7 18%
Lagom»17 44%
Hög»9 23%
För hög»3 7%

Genomsnitt: 3.1

- Inte särskilt hög belastning och ganska lite lektionstid.» (Låg)
- En kurs till hade inte varit några problem» (Låg)
- Man fick lägga allt krut på försäkrningarna så tank-kursen blev lidande trots att de båda är på 7,5hp.» (Hög)
- Ingen hjälp på föreläsningar, lära sig en tjock lagbok inför tentan och examensarbete samtidigt har varit väldigt tidskrävande.» (För hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

38 svarande

Mycket dåligt»13 34%
Dåligt»16 42%
Godkänt»7 18%
Gott»2 5%
Mycket gott»0 0%

Genomsnitt: 1.94

- Hade jag vetat om att kursen skulle bli så här dålig så hade jag inte valt den. Det började ju ganska illa när det visade sig att Severin inte alls skulle hjälpa oss. Att han dessutom inte ens hade en aning om att han var uppsatt som examinator är ju bara tragiskt... Jag kan inte direkt säga att jag har lärt mig något. Jag har försök att ta mig igenom litteraturen, men inför tentan så kommer jag förlita mig på de kunskaper som jag fick från Sjöfartsjuridiken. När man har så tung litteratur som SML är så MÅSTE man ha hjälp i form av en lärare som vägleder. Det går inte att slänga 14 kapitel juridik på engelska i ansiktet på eleverna och förvänta sig att dom kan lära sig själva. För det är vad vi har gjort, Vi har lärt oss själva. Jag är så otroligt besviken på den här kursen...» (Mycket dåligt)
- Det är tråkigt att säga men det är den sämsta kursen jag någonsin läst. Hade Sevirin hållt i kursen som utlovat hade det varit en helt annan sak!» (Mycket dåligt)
- En kursansvarig som inte visar sig på kursen, en annan som inte ens vet om att han är det. En utomstående person som deltagit i samtliga föreläsningar och svarat på våra frågor. Han har dock ej (även om han själv ville) fått vara delaktig i tentamen och har därför inte kunnat svara på våra frågor angående denna» (Mycket dåligt)
- Jag är tyvärr väldigt besviken på denna kursen. Jag valde den för att Robert Severin stod som ansvarig och han brukar vara väldigt duktig. Nu har Sten stått som någon form av seminariehållare med gästföreläsare. Gästföreläsarna har till stor del varit bra men det är mycket svårt att få en helhetssyn på kursen och vad man ska kunna när examinatorn aldrig visar sig. Skandalen inför tentagenomgången hoppas jag får en ordentlig utredning och att det aldrig mer sker på Chalmers. Att inte dyka upp sista gången och dessutom inte ha en plan B för det fallet är fruktansvärt dåligt. » (Mycket dåligt)
- Ingen kommunikation mellan kursansvarig och föreläsaren, otydliga och orimliga mål med kursen.» (Mycket dåligt)
- En kurs där inte examinatorn är med under läsperioden känns mer som en distanskurs. Vi borde fått en genomgång av kurslitteraturen. T.ex. Lagtext förklaras och hänvisas till litteraturen. » (Mycket dåligt)
- Ämnet i sig tyckte jag var det mest intressanta under dessa tre år på solprogrgammet och jag tycker att det är väldigt, väldigt synd att det inte var mer i kursen än företagsföreläsningar, det kunde blivit så himla bra! Sten Göthberg har varit mycket bra och jag tycker det är väldigt tråkigt att det inte fanns mer utrymme för honom! Jag tycker att det borde vara han som var examinatorn eftersom att det faktiskt var han som vi har haft varje föreläsning! Att det här ska ha varit en kurs på distans tycker jag är skitdåligt! Jag anser att vi går på chalmers som är en utav Sveriges mest kända universitet, vi tar lån för att gå här och då borde man få lite mer kvalité än det här!!! lärare/föreläsare är här för våran skull, det är inte vi studenter som är här för deras skull. Anneli borde tagit mer ansvar för kursen då jag tycker att sjöförsäkringar är av högsta grad något sol-studenter ska kunna! Anneli har varit med på en föreläsning, introduktionsföreläsningen, och skulle ha sammanfattningen i slutet men blev sjukskriven då. all respekt åt att man är sjuk, men då anser jag att man måste informera i tid och boka in en ny föreläsning eller lämna över sammanfattningen och tentan till Sten som faktiskt har erbjudit sig att skriva tentan. Jag tycker att alla företagsföreläsningar har varit väldigt intressanta och det är framför allt väldigt kul att få kontakt med människor som faktiskt jobbar med det här. Däremot borde det vara mer föreläsningar som komplement, då hade kursen enligt mig blivit kanonbra! » (Mycket dåligt)
- För det första stod det att Severin skulle ha kursen och sedan när vi förstod att det skulle bli Anneli så var det ok och honverkade väldigt bra första lektionen men efter 1,5 vecka när vi inte sett henne igen började man undra och hon kom inte på någon av de föreläsningarna vi hade så och kunde ju inte ha en aning om vad som sades på dessa.» (Mycket dåligt)
- Vi visste inte vad som skulle kunna komma på tentan. Då det i slutet av kursen sades att det som kommer på tentan kommer tas från böckerna och inte från föreläsningar var man bra klyven på vad man skulle kunna. Samtidigt hade inte föreläsningarna gett något då gästföreläsarna oftast pratade om sina egna företag eller repeterade vad som en gång sagts. » (Mycket dåligt)
- Gästföreläsarna och Sten var dem som räddade denna kursen från "mycket dåligt". Att sedan Hans Filipsson lyckades få mig att förstå allt på 2 timmar som jag inte förstått på 5 föregående föreläsningar. Han knöt ihop säcken och förklarade grundligt, inga krussiduller om företag eller liknanade, bara fokus på ämnet och att vi skulle förstå. Så föreläsningarna om dem varit själva på en betygskala skulle få ett "Godkänt" betyg med tanke på föreläsare och information. Att examinatorn inte är med på föreläsningarna och sedan via mail säger att "allt ni behöver veta inför tentan finns på pingpong". Är det en distanskurs som vi läser??» (Dåligt)
- Sten och hans kunskap har varit fenomenal, men vad hjälper det när han inte har med examinationen att göra?» (Dåligt)
- Dålig kommunikation gjorde att det var svårt att veta vad man skulle kunna inför tentan. Tycker inte att det är något bra upplägg på en kurs att examinatorn förväntar sig att man helt utan hjälp ska lära sig ett ganska komplicerat ämne via en bok samt att kunna tillämpa sjölagen utan att ens gå igenom den.» (Dåligt)
- Väldigt snurrigt, alla hade dålig koll, föreläsningarna var slöseri med tid, men det vi behövde inför tentan fanns på hemsidan.» (Dåligt)
- Man kan inte bygga en kurs på endast gästföreläsningar!!» (Dåligt)
- Jag tycker att man borde gå igenom de delar i kurslitteraturen som behandlas på föreläsningarna i förhand. Så man kan relatera till lagar och bestämmelser.» (Dåligt)
- Ingen föreläsning hade med målsättningen eller lärande ändamål att göra.» (Dåligt)
- Det kändes som det var förvirrat och ingen viste vad den andra gjorde. » (Dåligt)
- Dåligt deltagande utav ansvarig examinator gjorde att detta var en mycket rörig kurs med dålig kommunikation mellan examinator och läraren på föreläsningarna.» (Godkänt)
- Kunde varit bättre med ett högre närvaro av ansvarig lärare» (Gott)
- Varuförs föreläsningen ngt fattigt matrial. Danska föreläsaren mkt bra. Tecknandet oc kasko föreläsn mkt samma mtrl. » (Gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

-
- Hans föreläsning var mycket bra och kändes relevanta. Behåll vissa av föreläsarna. Tex kvinnan från Swedish Club. Svante. Hans. Annelis egen föreläsning. »
- Inget, ett helt nytt upplägg krävs»
- Hans Filipsson!!! Bästa föreläsningen på hela kursen. Dessvärre den enda som gav något alls»
- Externa föreläsare, dock inte lika många och med mindre företagsreklam.»
- Vissa av föreläsarna tex: om gemensamt haveri»
- Gästföreläsare som ger en praktisk insyn på ett i övrigt teoretiskt ämne.»
- Gästföreläsningar»
- Föreläsningen med Hans Filipsson bl.a. »
- Gästföreläsarna. Framförallt Hans Filipsson,Maria Berntson och han som föreläste om bärgning höll väldigt bra föreläsningar.»
- Föreläsningarna.»
- Sten Göthberg, hans kunskap, branschkännedom och kontakter. Forma den så den påminner uppbyggnadsmässigt som Linjesjöfart och hamnar.»
- Vissa av föreläsningarna var bra men de bör vara i kombination med annan undervisning.»
- Gästföreläsningarna»
- De externa gästföreläsningarna var mycket intressanta och Sten är mycket duktig!»
- Att allt laddas upp till webbsidan.»
- Låt Sten skriva tentan eftersom han sitter med på lektionerna»
- Gästföreläsarna, alltid bra med erfarna åsikter. Bra tt ställa frågor till (Sten är jättebra, ställde massor med frågor som vi inte tänkt på, bör absolut fortsätta (om han kan)) :)»
- Jag tycker dock att man ska bevara en eller två gästföreläsningar. T.ex. Maria Berntsson som föreläser om P&I- försäkringen och även har "case" som man jobbar med under lektionen. Och kanske någon bra föreläsare om Kasko-försäkringen. Då har man två gästföreläsare om sjöfartens två största försäkringar och man får en "input" från näringslivet. Men fler än så behövs inte.»
- Sten gjorde sitt jobb. Bra med gästföreläsare, men de hjälpte föga för inlärningen. Dispaschören och Hans Filipsson var de bästa. »
- Gästföreläsningar från branschen»
- De flesta externa föreläsningarna var mycket bra. Dock tog presentationen av det egna företaget för stor plats i vissa fall.»
- Företagsföreläsningarna är något jag tycker ska vara kvar.»
- Gästföreläsningarna.»
- De externa föreläsningara»
- Man bör ha kvar gästföreläsarna dock ej alla, och då reglera upp dom så de håller sig mer till ämnet än att sprida reklam åt sitt företag.»
- Gästföreläsningarna.»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Jag vet att det inte är konstruktivt, men jag har inget annat val än att säga, Allt. Närvaro av lärare i klassrummet, inga fler företagspresentationer, fler övningsuppgifter, bättre kommunikation från läraren osv... Sten borde även få mer utrymme. Han var riktigt bra och ska ha all heder åt sitt arbete. »
- Utöka gärna tex Hans närvaro på kursen. Han har koll på branschen och vad som är viktigt när man jobbar till sjöss. En bra ide vore att man hade lektioner kopplade till kurslitteraturen med tex Hans. Slopa föreläsningarna från Gard helt och hållet. Dom borde betala chalmers för att få komma hit på bästa studietid och göra reklam för sig själva. Hade NOLL behållning av deras föreläsningar. VIKTIGAST Examinatorn måste vara närvarande på undervisningen. Det är väl ändå en förutsättning för att man ska kunna skriva en tentamen. Det är ju uppenbarligen inte så idag, men det är helt vansinnigt och borde verkligen ändras. »
- Byta examinator och upplägg»
- Kursansvarig skall vara med på föreläsningar för att kunna besvara frågor och kunna sammankoppla tentan med vad som sagts under föreläsningar»
- Föreläsningar till hjälp att tolka litteraturen är ett måste, och bör införas per omgående.»
- Jag känner inte att kursen i sin nuvarande form är godkänd ur ett studerandeperspektiv och har upplevt den som ytlig.»
- - Gästföreläsarna borde prata mer om sitt ämne än om sitt företag. - Gästföreläsarna borde veta vad dem andra har pratat om, vissa saker har repeterats flera gånger. - Se till så att det inte är en distanskurs, fixa en föreläsare som kan koppla ämnet till litteraturen, en gäst- och en lärarföreläsning/vecka ex.vis tis/tors ed lärare först och gäst senare.»
- Kombinera med teoretiska föreläsningar i större utsträckning.»
- Ta fram en lärare till kursen som visar sig mer än en gång!»
- En lektion till i veckan där examinator eller annan lärare håller föreläsning så att det summeras upp och att man får en helhetsbild av kursen.»
- Allt utom föreläsningarna.»
- Precis som Lars Green gör tentan i Linjesjöfart och hamnar, så borde det vara Sten som gör tentan i Sjöförsäkringar. Jag betvivlar inte Annelis kunskaper i ämnet, men hon har ju inte varit med på föreläsningarna och det är helt ologiskt att tenta på endast kurslitteratur och vad är då syftet med föreläsningarna. Finns det ett eller om jag har fel på ovan, så har det inte kommit fram tydligt till oss i klassen.»
- 1. Lektioner som där man går igenom villkor lagar osv. 2. Vettigt material + anvisnigar och eventuella instuderingsfrågor. »
- Minst en föreläsning om kursmtrl/vecka»
- Lägga in fler föreläsningar! Hade varit bra att gå igenom vad som är mest väsentligt i kursböckerna samt sjölagen. Då kursböckerna var på engelska hade det även varit bra att få de korrekta svenska översättningarna till en del termer som är svåra att slå upp.»
- En handledare under kursens gång som har med tentan att göra, närvarande examinator så att tenta & undervisning blir något som speglar varandra.»
- Mindre "firmasnack". Det är nämligen helt ointressant för eleverna och det borde föreläsarna begripa.»
- Innan varje pass med gästföreläsare, eller i slutet av varje vecka för att knyta ihop säcken, kan man ha en föreläsning med t.ex. Lars Axelsson (kursens enda bra föreläsning, han hade om bärgning och ändå sammanfattade han allt som de tidigare föreläsarna sagt, och vi slutade ändå en halvtimme för tidigt!)»
- Lektionsuppbyggnaden! Mitt förslag är att man har två gästföreläsare som jag ovan nämnt och de resterande lektionerna kan väl läraren vara där och t.ex. gå igenom hur man bläddrar i P&I- och Kasko-villkoren som man får ha med på tentan, vad som egentligen menas med de olika fack-termerna i dem och ha fler "case" och diksussioner kring de olika försäkringarna. Mer info om tilläggsförsäkringarna t.ex. krigsförsäkring. SÅ man verkligen förstår hur den fungerar och vem som behöver den och till vad. Och även om transportförsäkringen för lastägaren som är detsamma som varuförsäkring? Där krävs helt klart en förtydling också för majoriteten visste inte vid tentamenstillfället om det var någon skillnad på de två!»
- Närvaro av examinator för frågor. Byte av kurslitteratur till t.ex. Handbok i Sjörätt av Jure samt Civilrätt. Alternativt kan dessa vara extraböcker eftersom alla studenter redan har dessa böcker från tidigare kurser. Borde ha ett tillfälle i slutet av varje läsvecka där man "knyter ihop" vad man lärt sig under veckan. »
- Tydligare information från examinator vad gäller kursmål och vad tentamen examinerar. Det framgick aldelles för sent att gästföreläsningarna inte hade något med tentamen att göra. Bättre materiel på ping-pong.»
- Lägg till lärarledda genomgångar av kurslitteraturen.»
- Att detta inte ska vara en kurs på distans. Att examinatorn håller i föreläsningar för att ge oss bästa möjliga förusättningar att få kunskap inom ämnet. »
- Skaffa föreläsningar som kopplar till de lärande ändamålen. Det är bra med gästföreläsare men vi måste ha någon koppling till lagtexten som tentamen och kursen faktiskt går ut på.»
- Det mesta andra. Tycker att läraren skall vara med kanske inte på alla lektioner men de flesta. Att Anneli och Svante MÅSTE prata med varandra! Ha sammanfattande lektioner av de externa föreläsarna. Gå igenom sjölagen hade varit en bra grej eftersom det var den vi använde på tentan och vi hade inte öppnat denna på lektiones tid inte ens hört den nämnas. Om Anneli skall ha kursen nästa år så måste hon visa sig mycket annars tycker jag att ni kan lägga ner denna kurs för den ger inget när man inte får möjligheter att lära sig det man skall.»
- Tillfällen att ställa frågor till den som ska göra tentan. »
- mindre självstudier, mer grundliga föreläsningar. »
- Bättre koppling mellan föreläsningar och tenta/littertur.»
- Man bör ha en riktig lärare där, som skriver tentan, är med på alla föreläsningar och håller själv i föreläsningar. Man bör ha föreläsningaar om hur man ska tolka sjölagen, man bör ha exempel på olika fall där man bör ta upp sjölagen. Man bör även ha mer föreläsningar om vad som står och hur man ska tolka olika saker i gula boken skriven av Svante. Man bör ha en bättre struktur genom att kanske ha ett upplägg och ordning i försäkringar så som Svante har skrivit i gula boken. Varför man bör ha föreläsningar om gula boken är för att den boken är svår att förstå. T ex vad är open cover? Hade varit ett bra exempel på vad man skulle ha kunnat gått igenom på en föreläsning då det är luddigt skrivet i boken, enligt mig. »
- Närvaron från examinatorn och bättre koll på var gästföreläsarnas Power points innehåller så att de inte blir så mycket utav "Företagspresentationer"»
- Samma examinator som den som "driver" kursen»

16. Övriga kommentarer

- Jag vet att Anneli inte kan hjälpa att hon blev sjuk inför sista föreläsningen. Det händer alla och jag har inget att säga om det. Vad jag däremot tycker att hon borde ha gjort är att antingen boka in en ny tid så snart som möjligt, eller informerat Sten om vad som gäller inför tentan. Om inte något av detta var möjligt så kunde vi iaf fått ett mail... Som det är nu har vi ingen aning om vilken nivå det kommer att vara på tentan. »
- Den här utvärderingen är full av kritik och den är riktad mot Anneli. Det är viktigt att hon tar åt sig av kritiken och gör någonting konstruktivt av den, speciellt då hon är sin "egen chef" på den här kursen. Det måste ha framkommit åsikter tidigare år och det vore bra om dessa togs upp på det möte som skall komma angående den här kursen.»
- Att ha en kurs som endast går ut på att eleven själv förskansar sig information genom egen inläsning skulle jag vilja kalla för distanskurs och detta bör givetvis framgå TYDLIGT i kurs-PM innan kursstart för att vi elever ska kunna välja kurs utifrån rätt förutsättningar. Enligt min mening valde 80% av klassen denna kurs enbart för att det i kurs-pm står att det är Robert Severin som ska hålla den. Klassen har mycket goda tidigare erfarenheter av Roberts föreläsningar och förmåga att tillgodose våra behov av hjälp för att klara kursen! »
- Jag valde kursen då jag såg att Severin stod som examinatot. Således blev jag mycket besviken när han inte höll i kursen.»
- Om nu tentan bygger på litteraturen så önskar jag att kursen skulle ha EN föreläsare som följer bokens uppbyggnad och förtydligar de viktiga delarna , tex ett kapitel per föreläsning. Jag tror också att kursen skulle upplevas som mer kvalitativ om vi haft en och samma föreläsare mer regelbundet och någon gång ibland ta in en gästföreläsare. Tack! »
- När jag sökte så valde jag (tillsammans med ca 90% av kaptensstudenterna) denna kurs eftersom det stod R.Severin som examinator. Jag har goda erfarenheter av Severin under Juridiken och Ekonomin, han fick mig som är mer praktiskt lagd att förstå ett teoretiskt ämne som Juridik. När man sedan får veta att han inte ens visste om att han var examinator i kursen så undrar man hur administrationen bakom alla kurser fungerar. Jag har som sagt inte mycket klagomål på föreläsningarna, snarare på examinatorn och administarionen bakom kursen.»
- Den här kursen känns totalt onödig i dagsläget för mig som framtida styrman/ kapten. Den är fylld av personer som presenterar sina företag och glömmer att föreläsa om det som är nyttigt för oss»
- Som sagts tidigare och vilket jag antar att ni läser på flera utvärderingar har denna kursen tyvärr varit ett riktigt lågvattenmärke och jag hoppas att det lyssnas på de åsikter som delges vid utvärderingarna.»
- Gör så att föreläsningarna är relevanta för tentan och basera inte hela tentan bara på att på egen hand läsa och försöka förstå en lagtext. Föreläsaren hade inte minsta kunskap om lagtexten och va inte till någon hjälp när man hade frågor eller liknande. »
- Anneli får vara med tydlig nästa år med att säga att det är en självstudiekurs. De flesta andra kurser är mer av gymnasiekaraktär, dvs läraren talar om precis vad som kommer att tenteras. Så är det exempelvis på Göran Larssons kurser. övningsuppgifter och tentauppgifter är väldigt lika.»
- En utveckling av upplägget måste till innan nästa kurs, anar att resultat på tentan kommer vara ganska nedslående på många i klassen...»
- Majoriteten av SK3 har valt denna kursen för att Robert Severin stod som examinator och vi har goda erfarenheter från tidigare kurser av/med honom. Vi får sedan reda på att han inte ens är tillfrågad om att stå som examinator på kursen! För dåligt!! Har man kanske skrivit på honom bara för att locka studenter till kursen?»
- Det känns alltid bra att skriva en kursutvärdering. Men när man vet att det för en själv inte kommer göra någon skillnad(eftersom kursen är godkänd), blir man mindre motiverad till det. Tror inte vi SK3 är den första klassen som anmärkt på den här kursen. Mycket konstigt att inget har ändrats då... Hoppas verkligen inte bara Anneli Rask läser denna utvärdering utan även Fredrik Olinderson och andra högt uppsatta personer. »
- När jag valde kurs var en viktig anledning att R.S. stod som examinator, en mycket engagerande lärare. Det visade sig emellertid att R.S. inte hade något med denna kurs att göra.»
- Jag tycker att Sten Göthberg har varit väldigt bra och han har hjälpt oss vid frågor och fått hit intressanta föreläsare. Det är väldigt synd att det inte blev mer än företagsföreläsningar och jag hoppas att examinatorn levererar mycket mer kvalité i kursen nästa år.»
- Snälla se till att fixa den här kursen annars lider jag stort med dem som måste gå den nästa läsperiod om det inte fixas så lägg upp en rekomendation att välja Befraktning.»
- En riktig skrot kurs som hade kunnat vara så mkt bättre. Försäkringar är något som jag verkligen gillar, så är riktigt besviken på kursen! »


Kursutvärderingssystem från