ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


2009/2010 Fartygsstabilitet och konstruktion, SJO620

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2009-10-15 - 2009-11-06
Antal svar: 20
Procent av deltagarna som svarat: 21%
Kontaktperson: Monica Olsson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

20 svarande

Högst 15 timmar»5 25%
Cirka 20 timmar»6 30%
Cirka 25 timmar»4 20%
Cirka 30 timmar»2 10%
Minst 35 timmar»3 15%

Genomsnitt: 2.6

- Asså jag började inte plugga förens 4 veckor innan tentan och då pluggade jag mycket, men innan det gick jag bara på föreläsningarne.» (Högst 15 timmar)
- Räknat i häftet och läst boken.» (Cirka 25 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

20 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»0 0%
75%»2 10%
100%»18 90%

Genomsnitt: 4.9

- Var borta 2 lektioner pga, operation.» (75%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

20 svarande

Jag har inte sett/läst målen»1 5%
Målen är svåra att förstå»1 5%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»11 55%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»7 35%

Genomsnitt: 3.2

- Målen kunde varit lite mer detaljerade men är bra!» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

20 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»11 55%
Nej, målen är för högt ställda»9 45%

Genomsnitt: 2.45

- Kan vara svårt att "komma in" i förståelsen med bara Mattematik A från gymnasiet.» (Ja, målen verkar rimliga)
- För antagande till denna kurs bör kraven på matematikkunskaper höjas.» (Nej, målen är för högt ställda)
- I målen som står i pm:et inbegrips att man ska använda matte som inte är ett krav för att komma in på utbildningen. Det innebär att föreläsningarna hålls på en nivå som är högre rent matematiskt och som gör att det bli svårt att hänga med om man inte är van vid mattematiken som används eller har räknat på det sättet förut...» (Nej, målen är för högt ställda)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

20 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»7 35%
Ja, i hög grad»10 50%
Vet ej/har inte examinerats än»3 15%

Genomsnitt: 2.8

- Många kapitel som inte berördes alls under tentan!» (I viss utsträckning)
- Jag vet ju inte hur det gick på tentan än.. =) Men den känndes bra!» (Vet ej/har inte examinerats än)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

20 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»2 10%
Ganska stor»7 35%
Mycket stor»11 55%

Genomsnitt: 3.45

- Lite konstigt upplägg på kursen, vissa saker under kapitel 1 i exemplen gick vi igenom näst sista veckan.» (Ganska stor)
- När vi väl vant oss lite vid själva pluggandet började saker och ting att lossna, men det här ämnet var riktigt krångligt. Ofta sa läroboken en sak och föreläsaren nåt annat vilket rörde till det ännu mer. Enda anledningen till att jag kände mig någorlunda säker inför tentan var att jag räknade hemma som en galning. » (Ganska stor)
- Bra att Martin är en lugn och sansad person, annars hade det nog varit svårt/svårare att förstå.» (Mycket stor)
- Mycket stor för att jag har lärt mig nästan allt på föreläsningarna, och sedan repetrat genom att räkna uppgifter i övningshäftet. Boken var ingen stor hjälp.» (Mycket stor)
- Alldeles extremt stor. Det enda som kunde varit bättre vore om jag kunde börjat plugga redan från början, men man lär sig väll av sina misstag! Och vi kunde ha börjat gå igenom någon övningsuppgift från typ första sidan i övningshäfftet lite tidigare i kursen, så att man fattade att det inte var så svårt som det först såg ut!» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

20 svarande

Mycket liten»4 20%
Ganska liten»7 35%
Ganska stor»7 35%
Mycket stor»2 10%

Genomsnitt: 2.35

- Kursboken var MYCKET svårbegriplig. » (Mycket liten)
- Boken beskriver bara formlerna bakom de fenomen som finns inte en ända formel som man direkt kan använda för att lösa de praktiska problem som ställs i övningarna och sedan på tenat och i riktiga arbetslivet. Ett vättigare sätt borde vara att först visa vilka formler man ska använda för att lösa problemen, gå igenom hur de ska användas och räkna med dom, när man sedan har förstått det här, då kan man gå igenom hur man kommer fram till det osv. Nu känndes det som om vi gjorde tvärt om och i början fick vi massa formler som man inte hade någon aning om vad man skulle göra med och som vi inte kunde lösa några uppgifter med. När man i slutet av kursen tittade på dom igen insåg man mycket lättare vad de beskrev/repektive hur de används...» (Mycket liten)
- Själva kursboken var helt obegriplig medan övningshäftet var väldigt nödvändigt!!» (Mycket liten)
- Rörig bok, olika uträkningar & benämningar på saker och ting om man jämför boken mot genomgångarna.» (Ganska liten)
- Svår Bok.» (Ganska liten)
- Boken känns väldigt onödig i alla fall för mig, jobbig att läsa och ganska flummig. Men öningshäfftet var bra.» (Ganska liten)
- Vissa saker förklarades inte i boken som istället förklarades på lektion. På så vis svårt att kunna repetera och kontrollera när man vill gå tillbaka och repetera.» (Ganska stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

20 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»11 55%
Mycket bra»9 45%

Genomsnitt: 3.45

- Väldigt bra att använda pingpong/studieportalen till att dela ut material!!!!» (Mycket bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

20 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»1 5%
Ganska bra»9 45%
Mycket bra»6 30%
Har ej sökt hjälp»4 20%

Genomsnitt: 3.65

- Klimatet var inte särskilt tillåtande för frågor och undringar..» (Ganska dåliga)
- Eftersom många, enligt min mening, ansåg kursen som svår, hade en stor del av eleverna fågor vid lektionstillfällena, vilket inte gav så stort utrymme för att få en god förklaring på sina frågor. Vederbörande lärare fick liksom "skynda på" för att överhuvudtaget hinna lämna någon hjälp till eleverna.» (Ganska bra)
- Vi kunde ju fråga under lektionerna men det hade varit bra med någon övningsllektion som vi hade regelbundet i navigation. Där man bara jobbar med övningshäfftet tillsammans med läraren (dig).» (Ganska bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

20 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»6 30%
Mycket bra»13 65%
Har ej sökt samarbete»1 5%

Genomsnitt: 3.75

- Stor del i att förstå kursen har faktiskt varit att hjälpas åt på den egna tiden efter lektionerna.» (Mycket bra)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

19 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»6 31%
Hög»11 57%
För hög»2 10%

Genomsnitt: 3.78

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

20 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»8 40%
Hög»9 45%
För hög»3 15%

Genomsnitt: 3.75

- Med alla ämnen blev det lite för stressigt ibland och man han inte jobba så mycket hemmma, då var man alldeles för trött. Mot slutet där de andra kurserna kom in (engelska och sjörätt) hade jag gärna bara ängnat mig åt repitition i de kurser som redan fanns. Men stabiliteten var en bra lugn kurs där man hade chans att hänga med!» (Hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

20 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»2 10%
Godkänt»8 40%
Gott»8 40%
Mycket gott»2 10%

Genomsnitt: 3.5

- Fortfarande lite ovisst om vad kursen egentligen skulle beröra och inte beröra!» (Godkänt)
- Bra på att skriva på tavlan! Man hängde med i sina egna anteckningar när man kollade igenom dem senare, strukturerat!! » (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Övergripande förståelse om allmän stabilitet.»
- Tiden.»
- Behåll bakgrunden till vissa områden som vi gått igenom, oerhört viktigt för att kunna få en övergripande förståelse!»
- Det var skönt att vi fick ut testtentor som gjorde att man fick nån sorts idé om vad som väntade»
- Genomgångarna av problem/ lösningar på föreläsningarna, det var så vi gick vidare över huvudtaget.»
- Srukturerat skrivande på tavlan, det var inte rörigt! Mycket bra!!»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Minska härledningarna.»
- Mer övningsuppgifter i helklass.»
- Upplägget bakom kursen bör ses över! Mer uträkningar och matematiska exempel på varje område.»
- Det gick alldeles för snabbt på föreläsningarna och läraren bara skrev upp massa uträkningar utan att man fattade nåt.»
- Kursboken bör omgående bytas ut till en lärobok, vilket jag inte ansåg att nuvarande bok har varit. Högre krav på matematikkunskaper. Räknetillfällen som vi haft i Terrester Navigation. »
- Det skulle vara jättebra om det kunde läggas in nån sorts räknestuga vid typ två eller tre tillfällen då man kunde få hjälp med att räkna igenom uppgifterna i exempelsamlingen. Det mesta klarade i alla fall jag och de som jag räknade med av själva, men det hade nog gett mer om man kunde ha en lärare att bolla idéer med.»
- Få lektionerna att bli lite roligare, mer entusiasm. Att ibland lära ut och förklara lite mer från grunden varför man gör på ett visst sätt, det är inte självklart för många!»
- Se över kurslitteraturen. Byt/lägga till en bok/häfte som verkligen beskriver vilka formler man behöver för de givna problemen som man får och hur man ska räkna med dom. Som en utökad formelsamling med mer text och förklaringar... typ Nu ska vi beräkna vad som händer med fartygets stabilitet om vi flyttar last... Då behöver vi veta... o s v. Sedan gå igenom hur man kommer fram till detta...»
- Kursboken»
- Ev. byta kurs bok, till något enklare.»
- Läroboken är för svårläst. Jag har i stället läst i häftet Skeppsteknik av Nils-Erik Knutson/Rolf Olsson. Häftet har en mycket tydligare struktur än Fartygsstabilitet av Huss och är mer lättläst.»
- Inte lika intensivt med föreläsningarna. »
- Några övningstillfällen där man jobbar i övningshäftet själv och någon genomgång på nån av de första uppgifterna i första kapitlet i övningshäfte lite tidigare i kursen!»

16. Övriga kommentarer

- Arbetsbelastningen var hög under kursen, och det kändes som att man fick lägga ner mer tid och arbete än 3 hp totalt. I och med att intagningskravet till FB VII är grundläggande behörighet och vi på den här kursen gick igenom saker som snarare uppkommer inom gymnasiekursen Matematik D så kände jag som inte läst mer än Matte B att det ställdes mycket höga (näst intill omöjliga) krav inom räknebiten, trots formelsamling.»
- En svår kurs som bör få en ordentlig översyn av ansvariga. Detta gäller främst förkunskaper i matematik, val av lärobok och räknetillfällen. läraren i fråga bör även göras uppmärksam på antagningskraven i matematik till utbildningen FB/MB/FBMBVII. Enligt min åsikt bedrevs föreläsningarna på en matematik-nivå vars krav var högre än de för att bli antagen till hela utbildningen. Vid flertalet tillfällen bedrevs undervisning i vilken kunskaper från Matematik C fordrades. »
- annars helt okey!»
- Bra föreläsningar. Lugnt och sansat. Tydlig struktur på genomgångar och väl redovisade lösningar av övningsuppgifter. »


Kursutvärderingssystem från