ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


VT12 lp4 Datorstödd tillverkning, LMU091

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2012-05-25 - 2012-06-15
Antal svar: 9
Procent av deltagarna som svarat: 42%
Kontaktperson: Federico Porrez»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Maskiningenjör 180 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

9 svarande

Högst 15 timmar»6 66%
Cirka 20 timmar»2 22%
Cirka 25 timmar»0 0%
Cirka 30 timmar»1 11%
Minst 35 timmar»0 0%

Genomsnitt: 1.55

- Få lektionstimmar fanns schemalagda» (Högst 15 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

9 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»0 0%
75%»2 22%
100%»7 77%

Genomsnitt: 4.77

- Har haft andra kurser som har krockat» (75%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

9 svarande

Jag har inte sett/läst målen»4 44%
Målen är svåra att förstå»1 11%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»1 11%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»3 33%

Genomsnitt: 2.33

- Vi fick inga konkreta kursmål.» (Jag har inte sett/läst målen)
- Vi fick aldrig några kursmål. Det hade varit bra om kursmålen låg uppe på kurshemsidan då det är lättare att tentaplugga om man har kursmålen.» (Jag har inte sett/läst målen)
- Har ej hittar några kursmål fast jag sökt vilket absolut bör förbättras.» (Jag har inte sett/läst målen)
- Finns det ens tydliga kursmål? Jag har då inte hittat några.» (Jag har inte sett/läst målen)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

6 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»1 16%
Ja, målen verkar rimliga»5 83%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 1.83

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

7 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»3 42%
Ja, i hög grad»4 57%
Vet ej/har inte examinerats än»0 0%

Genomsnitt: 2.57

- Fanns inte några kursmål upplagda på kurshemsidan» (?)
- CNC-programmeringsdelen var bra. Den andra delen med teori var lite svårt att veta vad, hur mycket och hur ingående man skulle kunna de olika delarna. speciellt då utvecklingen går framåt så fort och vår bok var tio år gammal.» (I viss utsträckning)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

9 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»1 11%
Ganska stor»5 55%
Mycket stor»3 33%

Genomsnitt: 3.22

- Det kan vara "skönt" att läraren bara har halva sin lektion och vi får ledigt resten av tiden, men till tentan hade man inte lärt sig något utan fick plugga in allt själv i princip.» (Ganska liten)
- bra att lägga upp powerpoints på kurshemsidan, då man kan använda dom som stöd när man tentapluggar. dock saknade vår kurslitteratur både sidnummer i mitten och en innehållsförteckning längst bak där man kan slå upp det man söker.» (Ganska stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

9 svarande

Mycket liten»1 11%
Ganska liten»2 22%
Ganska stor»3 33%
Mycket stor»3 33%

Genomsnitt: 2.88

- En mer uppdaterad bok hade varit uppskattad.» (Mycket stor)
- Där hittade vi ju all information. Dock saknades sidnumrering i mitten av boken vilket gjorde det svårt att slå i boken. Boken var dock tio år gammal och tog upp ganska uråldriga metoder. men bra att vi fick den gratis! tack! :)» (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

9 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»3 33%
Mycket bra»6 66%

Genomsnitt: 3.66


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

9 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»1 11%
Ganska bra»4 44%
Mycket bra»3 33%
Har ej sökt hjälp»1 11%

Genomsnitt: 3.44

- Eftersom ingen ansvarig lärare hade sitt kontor på lindholmen.» (Ganska dåliga)
- Mejlade både Hans-Börje och Ulf och fick snabba svar! :)» (Mycket bra)
- Snabba svar via email, uppskattas väldigt! Fortsätt med det!» (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

9 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»1 11%
Mycket bra»7 77%
Har ej sökt samarbete»1 11%

Genomsnitt: 4

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

9 svarande

För låg»1 11%
Låg»3 33%
Lagom»5 55%
Hög»0 0%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 2.44

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

9 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»4 44%
Hög»4 44%
För hög»1 11%

Genomsnitt: 3.66


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

9 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»1 11%
Godkänt»4 44%
Gott»4 44%
Mycket gott»0 0%

Genomsnitt: 3.33 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Kursmålen bör finnas och vara upplagda på kurshemsidan. Borde finnas en form av veckoplanering från läraren där han skriver vilka tal man ska göra varje vecka för att ligga i fas.» (Dåligt)
- Man lär sig för lite under kursen, man kan få med så mycket mer. Speciellt mer CAM.» (Godkänt)
- För lite CAM, man har inte riktigt greppat det. » (Godkänt)
- Lite mer CAM hade varit roligt.» (Gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Hans-börje. Go lärare! Bra typtentor.»
- CNC laben, övningarna i CNC.»
- CNC-inlämningsuppgiften. CAM-lektionerna. »
- Maskinuppbyggnad och laserlabben»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Mer CAM och nyare kurslitteratur.»
- förnya boken, instuderings frågor till teorin kanske? CNC-uppgiften borde förnyas då det varit samma i tio(?) år. lätt att kopiera av andra.»
- Mer CAM, man kan tex göra ett litet projekt där man får räkna skärdata, cada fram en valfri detalj och bereda den i CAM och sedan fräsa ut den med en 5 axlig fräs om det finns på johanneberg? CAM övningarna som var låg på gymnasienivå, knappt. "klicka här, fyll i enl bild, gör så". Man behöver inte tänka för att klara dem...»
- Mer lärarledda lektioner. CNC-programeringslektionerna bör ändras om. Att läraren går igenom NÅGOT tal och sedan får vi tid att lösa tal själva och fråga om hjälp. Fixa kursmål.»
- Programmera i ISO istället så att man kan simulera sina program, rätt värdelöst att bara skriva kod på ett papper utan att kunna se vad man gjort. Använd tiden som finns till föreläsningar, då lär man sig mer.»
- Kanske att man vid undervisning av maskinens uppbyggnad kan gå ner i labbet och titta på lite reservdelar och på maskinen skulle det kanske ge mer förståelse»
- CAM-övningarna. Dessa borde vara en större utmaning alternativ tas bort och istället ersättas av en föreläsning där programmet visas/körs.»

16. Övriga kommentarer

- Det hade varit roligt att ha ett projekt där man går ifrån CAM till G-kod till val av maskin tex.»
- Överlag en bra kurs men CAM delen kan utvecklas, speciellt eftersom utvecklingen går däråt.»
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.33

Genomsnitt totalt för alla frågor: 3.33
Beräknat jämförelseindex: 0.58


Kursutvärderingssystem från