ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Analytisk kemi, KAM010, Lp1 2012

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2012-10-15 - 2012-11-04
Antal svar: 36
Procent av deltagarna som svarat: 48%
Kontaktperson: Jessica Andersson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Kemiteknik 300 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

35 svarande

Högst 15 timmar»8 22%
Cirka 20 timmar»11 31%
Cirka 25 timmar»9 25%
Cirka 30 timmar»4 11%
Minst 35 timmar»3 8%

Genomsnitt: 2.51

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

36 svarande

0%»0 0%
25%»1 2%
50%»0 0%
75%»7 19%
100%»28 77%

Genomsnitt: 4.72


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

36 svarande

Jag har inte sett/läst målen»13 36%
Målen är svåra att förstå»4 11%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»9 25%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»10 27%

Genomsnitt: 2.44

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

26 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»23 88%
Nej, målen är för högt ställda»3 11%

Genomsnitt: 2.11

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

28 svarande

Nej, inte alls»1 3%
I viss utsträckning»11 39%
Ja, i hög grad»8 28%
Vet ej/har inte examinerats än»8 28%

Genomsnitt: 2.82


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

35 svarande

Mycket liten»2 5%
Ganska liten»12 34%
Ganska stor»17 48%
Mycket stor»4 11%

Genomsnitt: 2.65

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

35 svarande

Mycket liten»5 14%
Ganska liten»8 22%
Ganska stor»16 45%
Mycket stor»6 17%

Genomsnitt: 2.65

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

35 svarande

Mycket dåligt»9 25%
Ganska dåligt»8 22%
Ganska bra»15 42%
Mycket bra»3 8%

Genomsnitt: 2.34


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

35 svarande

Mycket dåliga»4 11%
Ganska dåliga»4 11%
Ganska bra»14 40%
Mycket bra»2 5%
Har ej sökt hjälp»11 31%

Genomsnitt: 3.34

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

36 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 2%
Ganska bra»6 16%
Mycket bra»26 72%
Har ej sökt samarbete»3 8%

Genomsnitt: 3.86

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

36 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 2%
Lagom»25 69%
Hög»7 19%
För hög»3 8%

Genomsnitt: 3.33

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

35 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»16 45%
Hög»14 40%
För hög»5 14%

Genomsnitt: 3.68


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

36 svarande

Mycket dåligt»4 11%
Dåligt»9 25%
Godkänt»14 38%
Gott»6 16%
Mycket gott»3 8%

Genomsnitt: 2.86

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Labbarna»
- Labbseminaret»
- Allt.»
- Herr Ewing är både kompetent och en duktig föreläsare, hans mentalitet är perfekt!»
- Labbarna och labbseminariet.»
- Labsemenarie och labbar»
- Laborationerna. De har varit väldigt intressanta och roligt»
- Labseminariet och labbarna var givande. Rekommenderade uppgifter i boken var bra att ha.»
- Laborationerna och dess tydliga anknytning till tentamen. Små labbgrupper så man hinner förstå allt under labben. Mycket bra!»
- Laboration seminariet och laborationerna i sig. Det är nästan endans från dem som man kommer ihåg och det är på dem man verkligen har lärt sig något. »
- labbarna var lärorika och Anna och Carina var väldigt duktiga handledare. »
- Laborationerna»
- Laborationerna var väldigt givande och bra. »
- Laborationerna var bra o lärorika.»
- Jättebra med genomgång av laborationer, dock för stressigt att gås igenom på en föreläsning -vi hann inte gå igenom allt. »
- Labbarna»
- Labbarna var bra.»
- Bra och genomgående laborationer»
- Anna och Carina är väldigt bra handledare! »
- Labbarna var givande.»
- Laborationerna var bra, och labseminariet som var i början av kursen. »

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Labbarna hade kunnat vara ännu mer pedagogiska»
- Föreläsningarna har onödigt många powerpoint slides, hälften hade räckt gott och resten hade kunnat skrivas på tavlor.»
- Kanske bara om man kunde lägga mer tid på att kunna hjälpa studenterna.»
- Högre tempo under de föreläsningarna med Cans, kromatografigenomgångarna blir ytters ointressanta när man redan har ett hum om teknikerna.»
- Lägg upp Powerpoint utan luckor i! Man hinner inte alltid att fylla i och om man är borta har man inte samma förutsättning att lära sig allt i kursen då viktiga saker fattas i materialet.»
- Vill ha en ännu tydligare struktur från början hur allt hänger samman. Kanske att man första lektionen börjar med en översikt i form av blockdiagram där man ser hur de olika analysmetoderna hänger ihop. Få tillgång till föreläsningsanteckningar i tid! »
- Oklart upplägg. Föreläsare borde lägga mer vikt vid hur olika metoder skiljer, så att de kan jämföras, samt mer fokus på hur tentan kommer ser ut. För mycket snack om saker som inte är tentarelevant. Laborationshandledarna ger dryga, irrelevanta rättningar på rapporter. »
- Föeläsarna måste bli bättre på att hålla tiden, nästan alla föreläsningar har slutat försent. Sen är det dåligt att föreläsnings-anteckningar har tomma rutor och inte ligger på samma ställe. Gillar heller inte att labbhandledarna är så olika, delt hur de tilkar rapportmallen samt att Hoda är väldigt seg/rättar dåligt. »
- Kanske lite fler övningsuppgifter som är relevanta för elektrokemin (har kommit räkneuppgifter på gamla tentor, men har inga absolut inga övningsuppgifter om det). Kanske fler statisktikövningsuppgifter då det finns 4 olika metoder ... »
- Kommunikationen mellan lärarna på kursen samt från labhandledarna till eleverna. Har man mailat en fråga ska det inte ta 1-2 veckor att få svar. »
- En viktig del av kursen är att kunna avgöra vilka analysmetoder som passar bäst för olika analytiska problem. Att läsa om varje metod för sig ger en uppfattning, men jag tror jag hade fått ut mycket utav en föreläsning/sammanfattningshäfte el. dyl. där man går in mer på djupet i hur man ska resonera när man väljer analysmetod i olika fall (d.v.s. hur tänker jag när jag tar fram lämpligaste provupparbetningsmetod, separationsmetod, och vilken detektor som passar bäst för det jag vill analysera?) De rekommenderade uppgifterna var bra, dock känns de lite enkla jämfört med de krav tentan sedan ställer, och vissa ansåg att de inte var tillräckligt representativa för de kunskaper vi förväntas ha efter kursen. Labhandledare bör också ha full koll på vad deras laboration går ut på och hur utförandet är beskrivet i handledningen (vissa hade full koll, andra .. lite sämre). Dessutom tycker jag det är rimligt att ha en gräns för hur lång tid handledare får ta till att rätta rapporten när elever förväntas lämna in den på bestämd tid.»
- -Alla kan bli sjuka, men om det ska bytas examinator måste detta göras bättre. Man kan inte ändra kursinnehåll, tentainnehåll, formelblad till tentan, av denna anledning. -Ordningen på föreläsningsanteckaningarna!! Det är värdelöst att ha tomma rutor i anteckningarna! Likaså måste det vara mer ordning på att anteckningarna läggs upp på hemsidan i tid. -Ordningen på föreläsningarna bör följas och om något ändras måste det stå på kurshemsidan, när områden kastas omkring vet man inte vad man missar. -Laborationshandledarna (Hoda) måste vara mer tillgängliga. Att få retur på en labrapport 5 veckor efter att den gjordes och behöva lämna in retur i tentaveckan är riktigt illa.»
- En bättre lektion i början om översikten, av de vi skall lära oss och det som kommer går igenom. Det var inte alls klart var som hörde ihop och inte för ens i slutet av kursen. Föreläsnings materialet bör aven ses över. »
- Att man inte kan få fullständiga powerpointbilder eftersom föreläsarna har fått för sig att precis alla lär sig på precis samma sätt som de. Detta lär ha tagits upp under mittmötet men ingenting hände. Formelbladet på tentan var inte samma som låg på kurshemsidan (och hette "Formelblad till tentan").»
- mycket! Det va jättemycket som var dåligt. - Hoda var dålig på HPLC laben och visste inte riktigt vad vi skulle göra så hon hittade på lite och vi följde inte handledningen. Dessutom har jag fortfarande inte hört någonting om rapporten och det har gått 4 veckor nu. Jag har mejlat henne och pratat med Aldo men det händer fortfarande ingenting. Jag vill absolut inte fixa en eventuell retur nu när kursen är slut för att hon inte gör sitt jobb!! det är inte rimligt att ni ställer krav på oss att lämna in en rapport inom en vecka och sedan får vi inte höra något på flera veckor. Det måste ligga inne i handledarnas arbetsschema att rätta dessa rapporter?? DÅLIGT! - Aldo va inte alls bra på föreläsningarna. Han fokuserade på helt fel grejer och första föreläsningen han hade stod han och förklarade att det är bra att vara på föreläsningarna. Är det verkligen någonting han skall säga till oss som är där? vi vet att man skall vara där... onödigt. - Föreläsnings-slidsen e jättedåliga med luckor med. Vad skall man göra om man av någon anledning missar föreläsningen? eller om man lär sig bästa genom att lyssna inte koncentrera sig på att fylla i luckor? bara för att ni lär er bäst genom luckor behöver inte alla studenter göra det! »
- Tänk på att om viktiga delar tas bort från föreläsningsanteckningarna för att eleverna verkligen måste skriva ner det(för att de ska lära sig bättre), måste föreläsarna vänta lite innan de gå vidare. Nu var man verkligen tvungen att stress skriva av och man hann inte lyssna. Tanken är god, men nu blev det bara fel. »
- Inte byta examinator mitt i kursen, även om det inte var något som gick att förutse tror jag det förstörde en hel del»
- Föreläsningar med tomma rutor gjorde svårt att ta igen föreläsningar man missat eller om man missade fylla i fanns det viktiga saker som vart utlämnande.»
- Har studenter en veckas deadline på rapporter borde handledaren inte få ta flera veckor på sig att rätt. Det borde inte vara tillåtet att inte lämna tillbaka retur förrän studenten själv tar tag i det och ber om respons. Detta gäller labben i HPLC med hoda som handledare.»
- Hoda var ingen bra handledare. Hon hade ingen koll på vad vi skulle göra så vi gjorde massa onödigt jobb. Sedan skickade vi in vår rapport lv 3 och fick mejla och fråga om den lv 7. Då fick vi tillbaka en rapport, fast de va inte våran. Man ska inte behöva BE om sitt rapport efter 4 veckor.. Många har inte ens fått tillbaka dom än! Sedan är aldos föreläsningar inte så bra! Han sa att om vi inte kunde svara på vissa frågor redan så kunde vi lika gärna gå därifrån, det verkar pedagogiskt? Sedan efter varje av hand föreläsningar så insåg jag att jag inte hade en aning om vad han pratat om. Så ska de inte vara. De blev ju lite rörigt när Ann-Sofie försvann men de är inte så mycket att göra något åt. »
- Allt kursmaterial på kurshemsidan, det är förvirrande när olika lärare använder olika hemsidor.»
- Byt inte examinator mitt i kursen! Ann-sofie visade tidigt i kursen ett formelblad och ett dokument med anvisningar på vad som kommer på tentan. När Aldo sedan tog över ändrade han visst i detta dokumentet inte ens en vecka innan tentan! och formelbladet var mer än halverat. Tentan handlade tillslut endast om hans senaste två föreläsningar (en vecka innan tentan) och ann-sofies del var som bortblåst.»
- Föreläsaren bör vara förberedd och inte göra utsvängningar under själva föreläsningen. Färre rapporter. Bort med PowerPoint-slides.»
- Jag tycker det är MYCKET dåligt att PP-slidesen har luckor som man ska fylla i. Jag kan acceptera att en del, kanske de flesta, lär sig genom att skriva ned det de hör, jag lär mig på det sättet. MEN jag lär mig genom att skriva ner förklaringarna som föreläsaren säger, inte att fylla i luckor som gör att jag inte hinner uppfatta och skriva ned förklaringarna till varför det är så. Ann-Sofie sa att hon skulle lägga ut ifyllda slides, vilket hon sedan inte gjorde. Då hon sa att hon skulle lägga ut efter föreläsningarna så skrev jag inte ut slides innan föreläsningen utan tänkte göra det efter, men då hon inte gjorde detta så hade jag inte föreläsningar att plugga på. Att byta examinator mitt i kursen är ju inte jättebra, även om omständigheterna inte kunde hjälpas. Det fungerade ändå hyfsat. Men att nästan alla föreläsningar är på engelska medan tentan är på svenska gjorde inte saken lättare, speciellt då ords betydelse spelade stor roll för att klara poäng på tentan, en ordlista hade inte varit fel för de viktiga orden. Övningstentorna stämde inte överens med hur tentan faktiskt såg ut. Om tentan inte kommer se ut som övningstentorna som läggs ut tycker jag man borde informera studenterna om det så de kan plugga på det de faktiskt kommer testas på. Anna Said kallade oss barn, inte helt uppskattat och mycket oproffesionellt... Hoda tog VÄLDIGT lång tid att rätta labbrapporterna, vi fick sedan tillbaka en retur precis innan tentaveckan, det är inte ok. I kurs-PM står det att man måste vara godkänd på labbarna för att tenta, det borde formuleras om då detta inte stämmer.»
- Att vissa labhandledare tog en evighet på sig att svara på mail, rätta labrapporterna, samt godkänna folk. Att det på tentatesen inte stod någonting om godkända hjälpmedel, ansvarig lärare eller någonting! »

16. Övriga kommentarer

- Inga kommentarer.»
- Anna Said beter sig ibland oprofessionellt och nedlåtande. Carina är duktig som labbhandledare!»
- Snabbare rättning av HPLC-rapporten, har ju gått flera veckor sen vi skicka in!»
- Kursen räddas av boken som är mycket bra»
- Har varit en intressant kurs men rörig. Finns inte så mycket struktur och kommunikationen har varit extremt dålig. Gillade inte heller att vissa frågor i tentamen byggde på varandra och kan man inte svara på den ena så blir det då svårt att göra nästa uppgift även om man kanske vet hur man ska göra den.»
- På grund av omständigheterna är jag inte allt för upprörd av detta, men det var ändå lite jobbigt när man bytte lärare strax in på tentan, och fokuset för vad som var de viktigaste delarna i kursen flyttades om lite. Bl.a. kom det ut ett nytt "förberedelse inför tenta"-dokument med lite ändrat innehåll, formelsamlingen man fick på tentan var inte samma som den som låg uppe på kurshemsidan som "formelsamling till tentamen", och sedan speglas ju alltid lärares största intressen inom kursen i tentans utformning.. »
- Stort sett: använd kurshemsidan, organisera bättre, läs på vad som skall stå på tentan och i Kurs-PM, på tentan fattades i princip allt som ska finnas med...»
- Nu blev det ju en olyckligt slut på kursen och det får man ha överseende med. =D»
- Kursen är 3 hp. Vi har sjukt mycket material vi ska kunna. Om man tittar på allt vi skulle kunna så motsvarar de fan inte 3 hp. Snarare 30 hp. Så otroligt mycket detaljer. Ska en kurs vara 3 hp så får man ju begränsa den därefter! Vi har mer föreläsningar i en 3 hp kurs än vad vi hade i en 7,5 hp kurs. Borde inte de säga något om skev belastning? Om det är så viktigt att man ska kunna så mycket, då får ni ju utöka kursen så de blir mer rimligt. »
- Behöver inte skicka mail varje gång man lägger upp föreläsningsanteckningar.»
- Man både inte ta tenta uppgifter på en gammal tenta som vi har tillgång till, isf ska man ta bort den från kurshemsidan. vissa uppgifter på tentan var exakt samma uppgifter som den extentat.»
- Kursen har varit överlag rätt rörig. Tänk på att lägga ut föreläsningsanteckningarna i god tid, det blir kaos om hela klassen måste springa till datasal innan lektionen. Föreläsarna borde tänka ut vilka bilder som verkligen är relevanta och vilken ordning de ska visa på föreläsningarna, samt bli bättre på att hålla tiden, så att sista delen av föreläsningarna slipper stressas igenom. Sen borde tentan ha ett försättsblad där det står betygsgränserna, tillåtna hjälp, med mera, allt för att det inte ska bli rörigt på tentan. »
- Jättetråkigt att Ann-Sofie blev så sjuk, men det gick ut rätt mycket över oss studenter (tycker jag). Tentan var inte som de vi fått ut (mycket mer räkning i år), språket i tentan var lite svår att förstå ibland och det var (såvitt jag vet) första gången vi hade föreläsningar på engelska och därför synd att såpass mycket av föreläsningarna tvingades gå på engelska. »
- Situtaionen då Ann sofie inte kunde ta hand om kursen blev lite konstig. Det var mycket information som slutade komma då och föreläsningsanteckningarna lades inte upp på kurshemsidan»
- Vissa labbhandledare tog lång tid på sig att rätta labbrapporter och svårt att utröna i mailet sen om man var godkänd eller inte.»
- Dokumentet "Förberedelser inför tentamen" som beskrev vilka delar tentamen skulle bestå av ändrades när examinatorn byttes, det gick inte ut någon information om detta vad jag märkte förutom att en annan version med nya moment lades upp på Aldos Orwarlab-hemsida strax innan tentan. Det gamla dokumentet med felaktig information låg kvar på kurshemsidan. Mycket dåligt skött! Tentan var nästan en exakt kopia av en gammal tenta. Är det inte meningen att poängen på tentan skall representera kunnskapsnivån i ämnet och inte bero på om man hade tur och gick igenom precis den tentan som kom? »
- Det kändes mer som en 7,5 hp -kurs då man hade tre stora labbrapporter samt en skriftlig tentamen. »
- Att Ann-Sofie var tvungen att lämna över kursen är väl inget som man kan göra något åt, men det kunde skötts på ett mycket snyggare sätt! Att ändra i pappret som beskriver vad tentan handlar om, fast bara lägga upp det på sin egen hemsida och inte på kurshemsidan är inte bra. Att säga att det ska vara Ann-Sofie som har skrivit frågorna, när det sedan är så uppenbart att det inte är det. »


Kursutvärderingssystem från