ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Frågor om grupparbete 10/11 (4)

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2012-04-17 - 2012-04-27
Antal svar: 24
Procent av deltagarna som svarat: 16%
Kontaktperson: Johan Bankel»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Maskinteknik 300 hp


Frågor kring arbete i grupp:

Hej!

Du har under din tid som student verkat i olika grupper, olika både vad gäller sammansättning och syfte.
Du har ibland varit beroende av de andra i gruppen, men kanske lika ofta att andra varit beroende av dig. Det brukar i sådana sammanhang uppkomma en del friktion bland gruppmedlemmarna, men inte nödvändigtvis. Vi vill därför ställa en del frågor om hur du har gjort/gör eller agerat/agerar i olika sammanhang när det gäller arbete i grupp.

1. Vad är en grupp för dig?

Hur uppfattar du en grupps arbete i rangordning?

Rangordningsfråga. Siffran anger medelposition.

1.Ett sammanhang där man har gemensamma syften och mål1.5
2.Ett sammanhang där man hjälper varandra2.3
3.Annat:2.9
4.Ett sammanhang där man har sociala relationer3.3
5.Ett sammanhang där man har en struktur3.4

- Ett sammanhang där en individs intellektuella förmåga överträffas av flera individers intellektuella förmåga» (?)
- Om man tänker skolmässigt» (?)

2. Varför arbetar du i grupp?

Rangordningsfråga. Siffran anger medelposition.

1.Få en uppgift gjord1.2
2.Att utvecklas som människa2.6
3.För att jag är tvungen3
4.Få trygghet och gemenskap3.2
5.Att få betydelse för andra3.7
6.Jag vill helst inte arbeta i grupp4

- Jag utför en uppgift för att utvecklas som människa» (?)
- skolmässigt» (?)
- Grupparbeten känns som ett sätt för lärare att komma undan rättning. Oftast är grupperna för stora och uppgifterna "linjära" det blir 6 pers framför en dator. » (?)

3. Ser du någon skillnad på gruppens arbete beroende på hur länge du skall verka i gruppen?

Välj i turordning:
Ja det blir viktigare att ta en roll som känns bekväm för mig om jag skall vara i gruppen en längre tid.
Ja, jag satsar inte så mycket energi om jag skall vara en kort tid i gruppen.
Ja, jag blir angelägen om att arbetet kommer igång fort om vi har kort tid på oss.
Nej det har ingen betydelse.

Rangordningsfråga. Siffran anger medelposition.

1.Ja det blir viktigare att ta en roll som känns bekväm för...1.2
2.Ja, jag blir angelägen om att arbetet kommer igång ...2
3.Ja, jag satsar inte så mycket energi om jag skall vara ...2.5
4.Nej det har ingen betydelse2.6

- grupparbetets längd påverkar hur mycket socialt engagemang man orkar satsa. Arbetets längd skvallrar om dess tyngd, åtminstone i den akademiska världen. I andra fall kan ett kortare arbete ha mer tyngd och då gäller det omvända.» (?)

4. Brukar du arbeta i samma grupp om tillfälle bjuds?

24 svarande

Ja»19 79%
Nej»5 20%

Genomsnitt: 1.2

- Men det beror ju på gruppens sammansättning. Klart man inte väljer att göra det om man inte trivs i gruppen/om inte gruppen fungerar» (Ja)
- Men det kan ibland bli mer av en principsak. Ibland är det skönt om man hade blandade grupper men då finns risken att man inte kommer trivas också.» (Ja)
- Jag är här för att utbilda mig och då gäller det att kunna arbeta med många olika människor. Det förefaller osannolikt att mina närmsta vänner kommer närvara på min framtida arbetsplats. Det är också dumt att blanda personliga relationer med arbetsrelationer.» (Nej)
- Blir ofta olika grupper men oftast med personer jag känner.» (Nej)
- Jag gillar att lära känna nya personer och även om jag gillar de jag jobbat med är det intressant att jobba med nya personer med.» (Nej)

5. Om Ja, för att:

24 svarande

(på denna fråga var det möjligt att välja flera svarsalternativ)

Jag har lärt känna de andra gruppmedlemmarna»16 66%
Jag tycker att det är tryggt»11 45%
Jag tycker att det är jobbigt att lära känna nya människor»0 0%
Jag tycker att det blir effektivare så»16 66%
Jag har fått en roll som jag trivs med»5 20%

- Effektivare bara för att man vet vad de andra kan och hur dom fungerar från början men det behöver inte alltid bli totalt effektivare om man ser till hela arbetet.» (Jag har lärt känna de andra gruppmedlemmarna, Jag tycker att det är tryggt, Jag tycker att det blir effektivare så)

6. Om Nej, för att:

24 svarande

(på denna fråga var det möjligt att välja flera svarsalternativ)

Jag gillar att arbeta med nya människor»5 20%
Jag får ut mer av att arbeta med nya grupper»5 20%
Jag lär mig mer om jag verkar i nya grupper»5 20%
Jag gillar inte att få en speciell roll i grupper»1 4%
Det tar för lång tid innan arbetet kommer igång annars»0 0%
Jag tycker att arbeta i grupp är överskattat»0 0%

- det är en nödvändig övning inför ett framtida arbetsliv» (Jag gillar att arbeta med nya människor, Jag får ut mer av att arbeta med nya grupper, Jag lär mig mer om jag verkar i nya grupper, Jag gillar inte att få en speciell roll i grupper)

7. Vilken roll är den du oftast tar/blir tilldelad i en grupp?

24 svarande

(på denna fråga var det möjligt att välja flera svarsalternativ)

Ledaren»15 62%
Den sociale»12 50%
Den tyste»4 16%
Den klagande»4 16%
Den aggressive»2 8%
Den uppgiftsorienterade»15 62%
Medlaren»9 37%
"Clownen”,»3 12%
Den "vara tillags"»3 12%
Annan:.............................»1 4%

- Man är olika i olika grupper, det är därför man måste byta grupp för att lära sig vad man är bra på eller hur man klarar av en roll man är ovan. » (Ledaren, Den sociale, Den tyste, Den klagande, Den aggressive, Den uppgiftsorienterade, Medlaren, "Clownen”,, Den "vara tillags")
- Den som vill fixa med organisation av gruppen och projektet.» ()
- Lätt att bli destruktiv när man kommer i en grupp där det inte är så effektivt samt att man inte kan styra arbetet då andra tar över och som man själv uppfattar det då "gör fel".» (Den tyste, Den klagande, Medlaren, "Clownen”,, Den "vara tillags", Annan:.............................)
- Det kan variera stort mellan olika grupper» (Den sociale, Den tyste, Den klagande, Medlaren)

8. Vilka uttalade normer för gruppens arbete brukar ni anta i fall ni bestämmer er för att anta sådana?

24 svarande

(på denna fråga var det möjligt att välja flera svarsalternativ)

Vad skall vi göra»22 91%
Hur vi skall vara mot varandra»4 16%
Praktiska frågor som tider, vad gäller vid frånvaro»19 79%
Återkopplingregl. - ge varandra posi- och negativ återkoppl.»1 4%
Processamtal kring gruppen som helhet hur arbetet går»1 4%
Process. hur samspelet i grpen fungerar (samspelsrelaterat)»3 12%
kommunikation exp.vis om vikten av att lyssna till varandra»3 12%
Kring ansvarstagande»16 66%
Andra»2 8%
Inga»0 0%

- Det ena grupparbete som fått utrymme till punkterna ovan är kandidatarbetet. Om man ser bara till det skulle man kunna kryssa i alla punkterna men oftast så är det väldigt på pressade små uppgifter i olika grupper och det finns inte tid till mer strukturerade/givande sätt att arbeta på.» (Vad skall vi göra)
- Dokumentation. Hur information delas» (Praktiska frågor som tider, vad gäller vid frånvaro, Andra)

9. Vilka outtalade normer har du mött i grupper, exempelvis?:

24 svarande

(på denna fråga var det möjligt att välja flera svarsalternativ)

Normer kring vad man får säga och inte säga?»10 41%
Normer kring vilka känslor man får visa och inte får visa?»4 16%
Normer kring vilka värderingar man får ha och inte ha?»10 41%
Andra …,…,…,…,…,…,»2 8%
Inga»9 37%

- allt möjligt, gruppens normer baseras på en gröt av samtliga ingående individers normer.» (Normer kring vad man får säga och inte säga?, Normer kring vilka känslor man får visa och inte får visa?, Normer kring vilka värderingar man får ha och inte ha?, Andra …,…,…,…,…,…,)
- finns många som inte kan ta att man påpekar att de inte gör det de ska» (Normer kring vad man får säga och inte säga?)
- Normer kring när det är lämpligt att tala och när man bör vara tyst, även om man har motsägande åsikter» (Andra …,…,…,…,…,…,)
- Det är osvenskt att bli upprörd och konfrontera andra. Visa saker får man inte tycka för att det inte anses tillräckligt "fint". Chalmerister ska vara väldigt "fina" ibland =)» (Normer kring vad man får säga och inte säga?, Normer kring vilka känslor man får visa och inte får visa?, Normer kring vilka värderingar man får ha och inte ha?)

10. Är det viktigt att var trogen de uttalade normerna?

24 svarande

Ja»22 91%
Nej»2 8%

Genomsnitt: 1.08

- Om man bryter gruppens normer riskerar byter man gruppens dynamik och revolutionerar gruppens rollfördelning alternativt så utgår man ur gruppen.» (Ja)
- Beror på hur seriösa de är» (Ja)
- Men inte del den utstrålning att det blir paragrafrytteri. Lite flexibilitet måste finnas» (Ja)
- Finns det normer som de ovan, (jag har aldrig varit med om det), så håller jag inte riktigt med. jag tycker att alla måste få säga vad de tycker annars blir inte jobbet bra. Även om man kanske inte gillar det de andra har att säga måste man lyssna på det och kompromissa.» (Nej)

11. Om ja:

24 svarande

(på denna fråga var det möjligt att välja flera svarsalternativ)

De är viktiga för att de reglerar beteenden som tjänar grpen»16 66%
Annat:…,…,…,…,…,…,…,̷»5 20%

- Hålls inte de uttalade normerna blir det lätt så att man inte håller sig till annat som sagts. Man anser att det inte är någon fara om en deadline inom gruppen förbises och så vidare.» (De är viktiga för att de reglerar beteenden som tjänar grpen)
- Om man bryter gruppens normer riskerar byter man gruppens dynamik och revolutionerar gruppens rollfördelning alternativt så utgår man ur gruppen. Inget av de ovanstående effekterna löser problemet som gruppen försöker lösa, det går bara åt onödig energi även om det ibland är tvunget.» (Annat:…,…,…,…,…,…,…,̷)
- Det som gäller brukar vara allmänt god stämning och fason. Det bör alltid följas oavsett arbetet.» (Annat:…,…,…,…,…,…,…,̷)
- Respekt» (Annat:…,…,…,…,…,…,…,̷)
- För annars är det lätt att man tappar produktiviteten inom gruppen. Goda ursäkter för motsägande beteende kan dock gå bra ibland.» (De är viktiga för att de reglerar beteenden som tjänar grpen)
- Både ja, och nej. Det gynnar samhörigheten men kan hämma utvecklingen om normerna är felaktiga» (Annat:…,…,…,…,…,…,…,̷)

12. Om nej:

24 svarande

(på denna fråga var det möjligt att välja flera svarsalternativ)

Jag tror inte att de har någon betydelse för grpens funktion»1 4%
Det känns bättre att göra som man vill»3 12%
Annat…,…,…,…,…,…,…,…»0 0%

- Finns det normer som de ovan, (jag har aldrig varit med om det), så håller jag inte riktigt med. jag tycker att alla måste få säga vad de tycker annars blir inte jobbet bra. Även om man kanske inte gillar det de andra har att säga måste man lyssna på det och kompromissa.» (Det känns bättre att göra som man vill)

13. Är det viktigt att följa gruppens outtalade normer?

22 svarande

Ja»15 68%
Nej»7 31%

Genomsnitt: 1.31

- Beror på om du vill bli vän med gruppmedlemmarna eller om de endast är tillfälliga kontakter.» (Ja)
- Inte alltid, då de är outtalade är det svårt att veta om alla har samma normer och om alla tycker att det är det som gäller.» (Nej)
- Har ingen tagit upp något så måste man få tala fritt tycker jag.» (Nej)
- Tror det är viktigt att bryta dom ibland för att öppna upp arbetsmiljön.Man vill bryta dom och ibland provocera lite men det kan ibland slå tillbaka och då får man en undertryckt roll istället. Fast meningen med det kanske var att få in bättre/annorlunda tänk/gruppdynamik.» (Nej)

14. Om ja:

24 svarande

(på denna fråga var det möjligt att välja flera svarsalternativ)

Annars blir det konflikter»10 41%
Jag blir utesluten om jag bryter dem»1 4%
Min status försämras i gruppen om jag bryter dem»4 16%

- Konflikter uppstår lättare om det är en outtalad känslig norm som bryts» (Annars blir det konflikter)
- Av respekt för andra kanske man inte ska yttra sig om opassande saker som kan såra.» ()
- Det är sällan konflikterna i sig som är problemet utan effekten/känsla/vibbar/energi de efterlämnar. Att bryta mot outtalade normer kan få en negativ personlig anknytning som har en tendens att hänga kvar en längre tid.» (Annars blir det konflikter)
- Lojalitet!» ()

15. Om nej:

24 svarande

(på denna fråga var det möjligt att välja flera svarsalternativ)

De måste bli uttalade innan de kan gälla»6 25%
Jag tycker alla skall få göra som de vill»2 8%

- Konstiga val» ()
- DOck kan det i många fall vara så att man blir utanför om man inte följer dem» (De måste bli uttalade innan de kan gälla)

16. Vad gör ni om någon i gruppen inte följer överenskomna normer?


Rangordningsfråga. Siffran anger medelposition.

1.Komm. som är till hela grpen men egentl. en person i grpen?2.1
2.En grpmedl ger konstruktiv ind.vid. återkoppl till personen?2.4
3.Grpen ger konstruktiv ind.vid. återkoppl till grpmedl i grp?2.7
Kommenterar skämtsamt?2.7
5.Struntar i det?2.7
6.Utesluter personen från social gemenskap?3.6
7.Utesluter personen från arbetet?4

17. Har du upplevt "Statushierarkier" i grupper som du deltagit i och som har utryckts exempelvis enligt nedan:

24 svarande

(på denna fråga var det möjligt att välja flera svarsalternativ)

Mest omtyckt minst omtyckt»11 45%
Mest inflytelserik minst inflytelserik»15 62%
Mest makt minst makt»10 41%
Annat»3 12%
Nej jag har inte upplevt detta»4 16%

- finns i alla grupper, hela tiden.» (Mest omtyckt minst omtyckt, Mest inflytelserik minst inflytelserik, Mest makt minst makt, Annat)
- Den som tar plats får ofta som han/hon vill.» (Annat)
- Så är det i princip alltid i grupper, det är bara att inte lägga för mycket vikt vid det utan försöka göra så att alla blir hörda hela tiden. » (Mest omtyckt minst omtyckt, Mest inflytelserik minst inflytelserik, Mest makt minst makt)

18. Hur har grupper som du varit medlem i främst hanterat frustration och osäkerhet:

Påståendena är ngt långa så de får inte plats vid respektive alternativ så därför finns de uppräknande nedan.
1 Genom att förminska sig själv och bli förvirrade och inkompetenta och "inte kan något" utan lutar sig mot en eventuell ledare.
2 Blir aggressiva och söker orsakerna till att det är som det är i yttre orsaker eller hos en grpmedl eller ledare. "Någon annans fel".
3 Grpen flyr från arbetet blir tramsigt och nervärderar arbetsuppg.
4 Att gruppen blir problemlösande och behåller uppgiften i fokus.
5 Annan .........................
6 Ingen av dessa grupper.

23 svarande

Genom att förminska sig själv och bli förvirrade och inkompe»6 26%
Blir aggressiva och söker orsakerna till att det är som det»1 4%
Grpen flyr från arbetet blir tramsigt och nervärderar arbets»7 30%
Att gruppen blir problemlösande och behåller uppgiften i fok»7 30%
Annan ......................................»1 4%
Ingen av dessa grupper.»1 4%

Genomsnitt: 2.95

- Alternativ 3 är också relativt vanligt» (Genom att förminska sig själv och bli förvirrade och inkompe)
- Gruppuppgifter är sällan svåra utan mer "jobbiga" vilket får grupper att haverera oftare än de borde. "jobbiga" uppgifter kanske är Chalmers historia men tillför INGENTING. Kandidatarbetet är det absolut mest lärorika och roliga kurs/arbetet jag gjort, vilket man strukturerar själv och får coaching i utan någon given projektmodell eller problemlösningsmetodik. » (Grpen flyr från arbetet blir tramsigt och nervärderar arbets)
- problemlösande, men inte nödvändigtvis på ett konstruktivt sätt. Felaktiga beslut kan lätt tas och alla slås för sin åsikt.» (Annan ......................................)

19. Hur har ni främst hanterat konflikter i grupper?

23 svarande

Genom undvikande»0 0%
Foglighet, - att lägga ner sin ståndpunkt»2 8%
Strid, - att vinna»0 0%
Förhandlande, hitta en kompromiss»15 65%
Samförstånd»6 26%
Annat sätt .......................»0 0%

Genomsnitt: 4.08

20. Hur hanterar ni eventuella mellangruppskonflikter

21 svarande

Genom undvikande»4 19%
Foglighet, - att lägga ner sin ståndpunkt»1 4%
Strid, - att vinna»1 4%
Förhandlande hitta kompromiss»9 42%
Samförstånd»6 28%
Annat sätt .......................»0 0%

Genomsnitt: 3.57

- Förstår inte frågan.» (?)
- Aldrig varit med om. Jobbar aldrig grupp mot grupp» (?)
- Ibland foglighet, om förhandlandet blir svårartat eller tar lång tid. Ibland Strid, om det handlar om prestige.» (Förhandlande hitta kompromiss)

21. Du märker att en i gruppen ofta får dålig kritik av en annan i gruppen. Vad gör du?

24 svarande

(på denna fråga var det möjligt att välja flera svarsalternativ)

Lägger mig inte i»6 25%
Byter samtalsämne då kritik kommer upp»6 25%
Stödjer efteråt den som blir kritiserad»11 45%
Hejar i tysthet på den som kritiserar»0 0%
Tar upp det i gruppen som ett grupproblem»4 16%
Ger återkoppling till den som kritiserar»13 54%
Annat …,…,…,…,…,…,…,̷»2 8%

- tar sida beroende på om kritiken är berättigad eller inte. Skarvar kritiken om den är för hård.» (Annat …,…,…,…,…,…,…,̷)
- Beror på om personen förtjänar det eller inte.» (Byter samtalsämne då kritik kommer upp, Stödjer efteråt den som blir kritiserad)
- Vad man gör och vad man skulle vilja göra kan vara ett problem vis ett sånt här tillfälle.» (Byter samtalsämne då kritik kommer upp, Stödjer efteråt den som blir kritiserad)
- Beror helt på hur bra kontakt man har med de inblandade.» (Lägger mig inte i, Byter samtalsämne då kritik kommer upp, Stödjer efteråt den som blir kritiserad, Ger återkoppling till den som kritiserar)


Ni har gemensamt avsatt tid för att redovisa vad ni har gjort sedan förra mötet. Du märker att en i gruppen pustar och verkar något otålig samt verkar tycka att delredovisningarna tar för lång tid.

22. Vad gör du som projektledare?

- Man låter personen tala klart och sedan går man igenom strukturen för hur man ska förhålla sig vid nästa redogörelse av arbetsuppgifterna sedan sist för att alla ska trivas.»
- Inget, det är bestämt att vi ska göra såhär och alla får foga sig i det.»
- Förklarar att vi har avsatt tid för detta och ber honom/henna att ha tålamod»
- Uppmärksammar tecknen på irritation och frågar medlemmen rakt ut vad som är på gång.»
- Fram med bitch-blicken på hen.»
- Ibland kan det vara befogat att bli något frustrerad på sådana möten, men oftast är det viktigt. Man måste då förmedla uppfattningen om att det behöver göras även om det inte är den roligaste delen av ett projekt.»
- Säger åt den»
- Frågar om den personen är otålig och vad han/hon föreslår åt saken.»
- Poängterar vikten av att vi ska delredovis»
- Förklarar att det här är något vi måste göra för att kunna förbättra oss och ha koll på vad som är/blir gjort. Säga att ingen troligtvis tycker att detta är kul men vi måste ändå göra det.»
- Frågar personen som är otålig om det är något den skulle vilja framföra eller säger till den otåliga personen att du uppfattar hans/hennes beteende som otåligt och undrar om det är något som denne skulle vilja säga»
- Frågar om det är något speciellt och försöker lösa det. Det är inte alltid ett måste att alla måste vara med. Låter personen gå isåfall eller om det är viktig får personen glatt sitta kvar. Förklara varför det är viktigt med tiden eller försöka se om det faktiskt tar lång tid får man skynda på.»
- Frågar vad problemet är och förklarar varför vi redovisar»
- Försöker hitta kopplingar till ngn annan medlems uppgift för att komma vidare»
- Ignorerar. Om det inte går så fråga om personen har bråttom någonstans eller tycker att vi kan göra redovisningarna på något annat sätt.»
- Snabbar på processen, den tillför inget direkt värde»
- Försöker snabba på om möjligt. Annars frågar vad problemet är.»

23. Vad skulle du göra om du var gruppmedlem?

- Man låter personen tala klart och sedan går man igenom strukturen för hur man ska förhålla sig vid nästa redogörelse av arbetsuppgifterna sedan sist för att alla ska trivas.»
- samma som en projektledare.»
- Förklara att vi har avsatt tid för detta och be honom/henna att ha tålamod»
- Prata med personen om vad det är frågan om. »
- Bli irriterad.»
- Se 22.»
- Säga åt den»
- Frågar om den personen är otålig och vad han/hon föreslår åt saken.»
- Poängtera vikten av delredovisningarna»
- Ungefär samma sak som om jag var projektledare om projektledaren ignorerar att någon är väldigt irriterad.»
- Personligen brukar jag vanligtvis alltid ifrågasätta saker som jag finner onödigt, så ja, om jag är under tidspress så skulle jag fråga om det är nödvändigt, oavsett konsekvens, och i dagsläget har jag några bra förslag/tekniker på bättre sätt att göra re-cap. Dock skulle jag bara strida för en förändring om jag tror jag skulle få majoriteten med mig och jag har tillräckligt starka argument för att skapa en förändring. »
- Om det tar för lån tid så uppmärksamma detta eller är tiden relevant så får väl personen själv bestämma sig för att sitta kvar eller gå. Ibland krockar saker med annat och då får man ta att vissa inte kan vara med bara man gör sitt på det stora hela. Chalmers kan vara en gröt ibland. =)»
- Visa stöd för projektledaren»
- Försöker hitta kopplingar till ngn annan medlems uppgift för att komma vidare»
- Försöka lätta upp stämningen. Kanske kliver in i rollen som ledare/medlare.»
- Fråga om vi kan gå vidare?»
- Antagligen väntar på vad ledaren ska göra. »


Ni har fått ett uppdrag där mycket hänger på att resultatet ligger i linje med ledningens önskemål om att förändra inriktningen på företagets produkter.

Du märker att, trots att alla har sagt sig förstå uppgiften och att ni har uttalat och är överens om vilka normer som skall gälla så har några börja bryta mot dessa genom att någon kommer sent, en annan har inte gjort det arbete som har utlovats. Vad gör du för att försöka bryta denna negativa trend?

24. som projektledare?

- Man måste prata om orsakerna till detta beteende och hur vi gemensamt kan lösa så att det inte blir ett upprepande mönster.»
- Säger till alla att skärpa sig. Alt. statuerar ett exepmel genom att säga att de som kommer sent får bjuda på fika.»
- Tar upp det på ett möte»
- Poängtera alla fel genom att föreslå skärpning eller en förändring av normerna.»
- diskuterar saken»
- Som projektledare skulle jag ta upp i gruppen att det inte är ok att inte hålla sig till reglerna och försöka rycka upp de som bryter mot det. Alternativt prata med personen avsides.»
- Börjar med att definiera vilka ståndpunkter vi har och verifierar dessa med gruppen. Bokar in ett möte med företaget för att söka ytterligare verifiering tsm med gruppen»
- Sätter mig ned med respektive person och förklarar att det inte är acceptabelt. Alla måste göra det de ska och man måste respektera varandra och det gör man inte om man struntar i sina uppgifter eller kommer sent. »
- Jag skulle prata med personen som kommer sent separat, bara så att jag gör denne uppmärksam på att jag har noterat det, det brukar hjälpa. Fungerar inte det så ser jag till att kontakta individen innan mötet för att påminna denne, men bara ett par gånger, fungerar inte det så säger jag det rätt ut till personen att jag inte tycker det är okej att bryta mot normerna på det viset. »
- Motivera, styra över arbetet så det görs i en mindre grupp eller se till så att personen får mer information eller hjälp om arbetet. Om personen bara struntat i uppgiften är det bara att ställa denna mot väggen och reda ut varför.»
- Diskutera problemet, om personen i fråga inte löser sin uppgift hjälpa personen att klara av det alternativt fördela om arbetet»
- Pratar om det. Kompromissar.»
- Påvisar fakta och frågar varför?»
- Pratar med de ansvariga och kollar om det finns någon orsak till att saker inte sköts»

25. om du var gruppmedlem?

- Man måste prata om orsakerna till detta beteende och hur vi gemensamt kan lösa så att det inte blir ett upprepande mönster.»
- Tar upp det på ett möte»
- Ta upp alla normbrott. Förklara varför jag bryter mot dem.»
- I 90% av grupperna jag varit med i har överänstämmelsen varit att om någon kommer sen bjuder denne på fika. Folk kommer därför sällan sent (det blir snabbt dyrt) och om någon gör det en enstaka gång brukar folk vara ganska nöjda med fika. När det gäller att inte utföra det arbetet man åtagit sig (av ren lathet) måste gruppen ta ett snack så det inte händer igen, ett sådant beteende är oacceptabelt. »
- diskuterar saken»
- Se om det går över annars ta prata med projektledaren eller med personen som det gäller.»
- Säga att jag inte hänger med på stådpunkterna (om jag inte gör det) och säga att jag önskar att vi går igenom dem tsm. »
- Be projektledaren ta upp detta problem.»
- Jag skulle försöka se till att det inte sker ofta, vara bättre förberedd till nästa tillfälle, kanske planera in lite extra tid för saker och ting osv. »
- samma som för projektledaren men man försöker mer styra över det på projektledaren så att denna tar ansvar inför gruppen.»
- Förklara problemet och be om hjälp, kanske byta arbetsuppgift»
- Pratar om det. Kompromissar.»
- Pratar med projektledaren»
- Antagligen försöka prata med de ansvariga»


Ledaregenskaper

Här följer några frågor om hur du ser på ledarskap och dess betydelse.

26. Minns du något exempel på bra ledarskap?

Vilka ord skulle du vilja benämna det med?
Markera de fyra viktigaste

24 svarande

(på denna fråga var det möjligt att välja flera svarsalternativ)

stimulerande»2 8%
aktiverande»8 33%
samordnande»15 62%
lyssnande»15 62%
entusiasmerande»9 37%
argumenterande»2 8%
dirigerande»4 16%
motiverande»16 66%
underlättande»3 12%
coachande»4 16%
stödjande»8 33%
delegerande»10 41%
självhävdande»0 0%
andra»1 4%

- Det beror mycket på hur drivet är hos de övriga i gruppen men hos de ledarna som jag ser som mina förebilder så har de haft en tendens att värka lite i bakgrunden men komma med direktiv/beslut och struktur, ledning av diskussionen mer än aktivt deltagande » (samordnande, lyssnande, entusiasmerande, dirigerande)
- Rättvis» (lyssnande, entusiasmerande, motiverande, andra)

27. Vilken typ av ledarskap tycker du har fungerat i projektledarrollen?

Markera de fyra viktigaste.

24 svarande

(på denna fråga var det möjligt att välja flera svarsalternativ)

stimulerande»1 4%
aktiverande»5 20%
samordnande»16 66%
lyssnande»10 41%
entusiasmerande»7 29%
argumenterande»3 12%
dirigerande»4 16%
motiverande»11 45%
underlättande»3 12%
coachande»5 20%
stödjande»7 29%
delegerande»12 50%
självhävdande»0 0%
andra»0 0%

- Har inte haft någon uttalad projektledare i något arbete. Kan vara så att någon blir ofrivillig projektledare ibland. Att det blir som en outtalad ledare för att denne sitter inne på mycket information eller kunskap om uppgiften.» ()
- Har inte funderat så mycket på det. De jag jobbat med i projekt har varit ganska självgående så det har inte behövts så mycket ledarskap» ()

28. Vilka personliga kvaliteter anser du vara av störst betydelse hos ledaren?

Markera de fyra viktigaste.

24 svarande

(på denna fråga var det möjligt att välja flera svarsalternativ)

självkännedom»11 45%
tolerans»6 25%
positiv inställning»13 54%
intresse för människor»3 12%
engagemang»15 62%
empati»2 8%
öppenhet»7 29%
strukturerande»12 50%
flexibilitet»8 33%
emotionell intelligens, EQ (förmåga att motivera sig själv)»6 25%
andra»2 8%

- Kompetens » (tolerans, engagemang, öppenhet, andra)
- Kompetens» (positiv inställning, flexibilitet, andra)

29. Vilken betydelse har projektledarskapet för att gruppen skall fungera bra?

Vi tänker både på gruppens arbete och funktion.

22 svarande

Stor betydelse»8 36%
Rätt stor betydelse»13 59%
Inte så stor betydelse»1 4%
Ingen betydelse»0 0%

Genomsnitt: 1.68

- Det är viktigt men det har också att göra med drivet är hos de andra inom gruppen.» (Stor betydelse)
- Beror på hur allvarligt man tar av att ha en projektledare.» (Rätt stor betydelse)
- Det beror helt på gruppen och hur motiverad den är från start. Men ledarskap är i längden mycket viktigt för att hålla motivationen uppe när det går trögt» (Rätt stor betydelse)
- Det har mycket med gruppen att göra. Det blir viktigare om gruppen är ny och medlemmarna inte känner varandra väl.» (Inte så stor betydelse)Kursutvärderingssystem från