ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Elektrisk mätteknik och vågfysik, FFY616, Lp2 2011

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-12-05 - 2012-01-22
Antal svar: 24
Procent av deltagarna som svarat: 70%
Kontaktperson: Jessica Andersson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Kemiteknik med fysik 300 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

24 svarande

Högst 15 timmar»0 0%
Cirka 20 timmar»9 37%
Cirka 25 timmar»8 33%
Cirka 30 timmar»4 16%
Minst 35 timmar»3 12%

Genomsnitt: 3.04

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

23 svarande

0%»0 0%
25%»1 4%
50%»0 0%
75%»2 8%
100%»20 86%

Genomsnitt: 4.78


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

24 svarande

Jag har inte sett/läst målen»10 41%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»8 33%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»6 25%

Genomsnitt: 2.41

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

17 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»17 100%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 2

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

21 svarande

Nej, inte alls»1 4%
I viss utsträckning»4 19%
Ja, i hög grad»10 47%
Vet ej/har inte examinerats än»6 28%

Genomsnitt: 3


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

24 svarande

Mycket liten»1 4%
Ganska liten»5 20%
Ganska stor»16 66%
Mycket stor»2 8%

Genomsnitt: 2.79

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

24 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»3 12%
Ganska stor»13 54%
Mycket stor»8 33%

Genomsnitt: 3.2

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

24 svarande

Mycket dåligt»1 4%
Ganska dåligt»5 20%
Ganska bra»10 41%
Mycket bra»8 33%

Genomsnitt: 3.04


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

23 svarande

Mycket dåliga»3 13%
Ganska dåliga»4 17%
Ganska bra»8 34%
Mycket bra»6 26%
Har ej sökt hjälp»2 8%

Genomsnitt: 3

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

24 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»4 16%
Mycket bra»20 83%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.83

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

24 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»17 70%
Hög»7 29%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.29

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

24 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»6 25%
Hög»14 58%
För hög»4 16%

Genomsnitt: 3.91


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

24 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»3 12%
Godkänt»13 54%
Gott»8 33%
Mycket gott»0 0%

Genomsnitt: 3.2

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Bra och strukturerade föreläsningar»
- häftet om elektrisk mätteknink»
- Tyckte att elektro-delen var givande och kul. Jättebra med elektro-dugga! Bonusuppgifter är mycket bra!»
- Det är bra med laborationer men dom borde finslipas lite. »
- elektriskt mätteknik separerat från vågfysiken på tentan. »
- Jag tror att det är bra att ha elläran som ett särskilt moment, men det är tråkigt att läraren inte är konsekvent i rättningen. »
- Bertils entusiasm för ämnet, de sporadiska räknestugorna, räkneövningarna.»
- Bra upplägg med dugga i elmät istället för inlämningsuppgifter»
- Duggan och inlämningsuppgifterna var mycket bra, man stimulerades att plugga. »
- Upplägget var bra med ellära de första veckorna, dugga på den och sedan en tenta som handlade om vågfysik. Bra labbar.»
- boken är bra.»
- Det är bra att ha en dugga på Elmätdelen och sedan fokusera helt på vågfysiken på tentan!»
- systemet med en dugga som examinerar hela el-delen. »
- informativa och användbara föreläsningar»
- Duggan i elmät! Det känns som ett mer seriöst upplägg att ha en dugga än några inlämningsuppgifter. »
- Eldugga, bonuspoäng.»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Färre mätuppgifter på varje labtillfälle så att man inte känner sig stressad utan har tid att förstå. Tillräckligt med utrustning i labbet så att det räcker till alla. Inför gärna ett tillfälle för kosultationstid varje vecka, så att man kan ställa frågor.»
- labb pm skall vara tillgängliga tidigare»
- De som håller i labbarna kan i princip aldrig besvara frågorna (den killen som kom in sista labben verkade dock bättre). Kursboken och Bertils föreläsningar räckte inte till för att besvara ens alla frågor i boken, och nya formler plockades fram så sent som läsvecka 7 vilket gör det svårt att få en klar bild över vad vi faktiskt förväntas kunna. »
- Elmät-häftet borde struktureras upp och bli mer allmänt. För tillfälet mest typexempel.»
- Bättre kurshäfte till elläran. Det är inte så tydligt som det är nu.»
- Tydligare beskrivning av laborationerna och förvarna om vilka komponenter som brukar strula. »
- mer egna räkneövningar kanske, en gång i veckan bara för att kunna räkna och få ställa frågor. »
- Föreläsaren borde vara mer konsekvent i sin rättning av duggor och inlämningsuppgifter!!!!!»
- Föreläsningenarna har inte hållt en tillräckligt hög klass. De har varit alldeles för mycket avskrivande av långa meningar som ändå står i boken. Föreläsningarna har varit som en direkt översättning av boken och inte ett komplement som jag anser att det borde vara. Laboratioenerna har också varit dåliga. Man sitter i 4 h och arbetar med olika kopplingar, men när man ber om hjälp slutar det ofta med att laborationshandledarna inte lyckas hitta något fel och man får gå vidare till nästa uppgift.»
- Det var lite väl lite uppgifter i boken, som dessutom ej heller var några "typiska" uppgifter som gjorde att man fick grepp om varje kapitel. Det skulle vara bra med kompletterande uppgifter som examinatorn gjort själv för att få en känsla för vad för typ av uppgifter som förknippas med kapitlet.»
- El-labarna var inte alls bra. Handledarna var alldeles för få för en klass på 35 personer. Vi fick vänta ca 30 min för att få hjälp varje gång. Dessutom var samarbetet mellan handledarna inte bra, den ena sa att vi skulle lösa uppgiften på ett sätt medan den andra visade en annan metod istället för att hjälpa oss förstå den första, vilket bara gjorde en mer förvirrad. Killen vi hade var dessutom mycket otrevlig, svarade sällan på frågor och gick iväg innan man fått ställa alla frågor man hade. Han verkade inte ha koll på något alls och lyssnade inte på eleverna. DÅLIGT! Han borde verkligen ha bättre koll och kunna svara på frågor man ställer om han ens ska få vara kvar som labhandledare. Tjejen däremot var bra, för hon tog sig tid att hjälpa till och förklarade för oss. Till nästa år behövs fler handledare så att alla hinner bli klara på 4 timmar istället för 5, mer kompetenta handledare som har tid att FÖRKLARA och VILL hjälpa, annars är labarna helt bortkastad tid!! Även Föreläsaren verkar inte ha så bra koll på vad han lär ut, har svårt att svara på frågor och förklara vissa bitar. Ett tips är att försöka minska ner på texten som skrivs på tavlan och skriva stödord istället för meningar. Alternativt dra ner på tempot. I nuläget går det inte att hinna skriva och lyssna samtidigt. Jag är även besviken på att föreläsaren "rättar godtyckligt" som han själv uttryckte det. Jag har klasskompisar som fått olika mycket poäng för exakt samma lösningar. Då detta påpekades ändrades rättningen inte så de fick samma poäng. Det måste vara rättvist!!! Omduggan i el borde även läggas tidigare, så tidigt som möjligt efter ordinarie, inte i läsvecka 7.»
- Inför räkneövningar, uppgifterna i boken är svåra och det hade varit bra att ha fler tillfällen att kunna ställa frågor. Laborationerna tog väldigt lång tid, och kopplingarna fungerade ofta väldigt dåligt. Därför kom fokus på att löda nya plattor etc. istället för att vi lärde oss det laborationen gick ut på. »
- Kursboken tycker jag var opedagogisk »
- labbarna behöver planeras bättre, de tar väldigt lång tid. labbhandledaren var väldigt osympatisk och ohjälpsam, sa bara att man skulle koppla om eller felsöka, vilket man gjort och därför ber om hjälp. »
- Labbarna blir lätt röriga, de är ibland för hög nivå för att man ska få ut något av dem.»
- Labbarna, det gav visserligen lite vana att använda multimeter och oscilloskop men för det mesta var det bara fyra timmar av felsökning som inte gav någon förståelse. »
- Labborationerna i el-delen fungerade ej. nästan hela tiden lades på att sitt och vänta. Känns som att de skulle kunna förbättras mkt om det var mer utförlig genomgång av labbarna iförhand samt att man inte skall behöva vänta i en halv timma för att få hjälp.»
- Laborationerna, lite mindre uppgifter och mer välgenomtänkta, blev för mycket tidspress utan att förstå innebörden av uppgiften»
- Nu hade vi en räkneövning inför duggan och en inför tentan, men det borde definitivt vara en inlagd varje vecka! »
- Vara lite tydligare med vad som menas med frågorna.»

16. Övriga kommentarer

- Bertil verkar vara en väldigt engagerad föreläsare som lägger ner mycket mer tid på förberedelser än vad en genomsnittlig föreläsare gör. »
- Det var trevligt med en examinator som vad det i alla fall verkade som, lade ner mycket tid på kursen samt var intreserad och verkligen brydde sig om hur det gick för oss på duggor labbar och tenta. Det var uppstyrda föreläsningar och snabb rättning av duggor och inlämningsuppgifter vilket uppskattas mycket. »
- På både duggan och tentan var vissa frågor tvetydiga och rättningen av åtminstone duggan verkade vara ganska godtycklig (tentan har jag inte sett ännu). I momenten om magnetism och EM-vågor saknades kurslitteratur och vi var hänvisade till föreläsningsanteckningar från föreläsningar där många ekvationer på kort tid hade skrivits upp på tavlan utan att förklaras. Om man hade skrivit upp rätt saker på sitt formelblad så klarade men magnetism-frågan på tentan. Utdelat material såsom labb-pm och gamla tentor lades ut på kurshemsidan väldigt sent. »
- Duggan var ett bra upplägg men det känns lite omotiverande att den bara behövs klaras för att klara kursen. Jag ser gärna att den gett bonuspoäng till tentan snarare än bonusuppgifter utöver duggan. Eftersom el-delen var så intensiv de första två veckorna och man var helt slutkörd efter lp 1 så hade det mkt negativ påverkan på transportkursen som jag inte började arbeta med förrän lv 3 och därmed hela tiden låg efter i.»
- Rolig kurs! kemi och anknytningar till molekylär nivå var roligt.»
- Labbarna var kämpiga men nyttiga.»
- Jag tog inte inte riktigt elduggan på allvar och missade den.»


Kursutvärderingssystem från