ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Tillämpad matematik Kf, TMA225, Lp4 2010

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2010-05-17 - 2010-06-06
Antal svar: 15
Procent av deltagarna som svarat: 41%
Kontaktperson: Jessica Andersson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

15 svarande

Högst 15 timmar»10 66%
Cirka 20 timmar»3 20%
Cirka 25 timmar»1 6%
Cirka 30 timmar»0 0%
Minst 35 timmar»1 6%

Genomsnitt: 1.6

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

15 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»1 6%
75%»3 20%
100%»11 73%

Genomsnitt: 4.66


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

15 svarande

Jag har inte sett/läst målen»6 40%
Målen är svåra att förstå»2 13%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»6 40%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»1 6%

Genomsnitt: 2.13

- Fel bok.» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

9 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»9 100%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 2

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

11 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»4 36%
Ja, i hög grad»2 18%
Vet ej/har inte examinerats än»5 45%

Genomsnitt: 3.09


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

15 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»3 20%
Ganska stor»8 53%
Mycket stor»4 26%

Genomsnitt: 3.06

- Mycket bra och givande föreläsningar med engagerad föreläsare!» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

15 svarande

Mycket liten»1 6%
Ganska liten»5 33%
Ganska stor»7 46%
Mycket stor»2 13%

Genomsnitt: 2.66

- Jag skaffade aldrig boken, men den verkade bra.» (Mycket liten)
- boken gav inget mer än föreläsningarna. vilket säger mer att föreläsningarna var bra än att boken inte var det. Litteraturen var i vissa fall inkonsekvent med vad vi lärde oss. » (Ganska liten)
- Det var bra att läsa litteratur för att komplettera föreläsningarna.» (Ganska stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

15 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»3 20%
Ganska bra»9 60%
Mycket bra»3 20%

Genomsnitt: 3

- Har inte stått samma på hemsidan som det vi verkligen skulle arbeta med, så det var svårt att veta hur långt det var menat att man skulle komma varje vecka.» (Ganska dåligt)
- Svårt att veta vilka länkar som var relevanta för kursen och inte.» (Ganska dåligt)
- Lite rörig kurshemsida tyvärr» (Ganska bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

15 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»10 66%
Mycket bra»4 26%
Har ej sökt hjälp»1 6%

Genomsnitt: 3.4

- Det har ibland varit väldigt svåt att få hjälp på datorövningarna, speciellt nu i slutet» (Ganska bra)
- Både Nils och Hermann var lättillgängliga om man behövde hjälp!» (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

15 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»6 40%
Mycket bra»9 60%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.6

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

15 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 6%
Lagom»13 86%
Hög»1 6%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3

- Var jättebra med en inte lika ruschig kurs med tanke på de andra kurserna vi läste samtidigt (MatStat med F2 typ)» (Lagom)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

15 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»3 20%
Hög»8 53%
För hög»4 26%

Genomsnitt: 4.06

- mycket med 3 kurser. (speciellt när man vill bygga cortège)» (Hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

15 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»1 6%
Godkänt»5 33%
Gott»6 40%
Mycket gott»3 20%

Genomsnitt: 3.73

- Svårt att förstå vad man ska ha detta till. Hade varit bra om vi fått reda på hur detta används praktiskt.» (Dåligt)
- Har fått höra att det vi läser i denna kursen kommer tillbaka senare, vilket tydligen skall göra att det vi inte förstår vad vi ska ha vissa saker till nu kommer klarna under senare år.» (Godkänt)
- Det känns som en kurs man kan har mycket nytta av i framtiden» (Gott)
- Trivdes jättebra med denna kurs, har lärt mig massor och fått upp ögonen för denna vetenskap!» (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Modelleringsbiten»
- Kurslitteraturen»
- Att stor del av examinationen bygger på projektet i slutet av kursen.»
- Upplägget och belastningen.»
- Projektet.»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Mer fokus på serier»
- Bättre genomgångar om hur och varför detta görs i matlab.»
- Kanske lite mer information om projektet i slutet»
-

16. Övriga kommentarer

- Tydligare genomgång om t.ex. L2-normen och max-normen. Gärna lite mer repetition av tidigare genomgångna moment. Då större delen av tiden går åt till att bevisa formler och liknande så försvinner meningen och innebörden med materialet, även fast det är den som viktigast för förståelsen. Ett bevis är meningslöst om man inte förstår vad man ska bevisa.»


Kursutvärderingssystem från