ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


TIDAL vt11 Objektorienterade applikationer, DAT055

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-03-10 - 2011-03-30
Antal svar: 19
Procent av deltagarna som svarat: 36%
Kontaktperson: Lars Nordlund»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Dataingenjör 180 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

19 svarande

Högst 15 timmar»3 15%
Cirka 20 timmar»7 36%
Cirka 25 timmar»2 10%
Cirka 30 timmar»4 21%
Minst 35 timmar»3 15%

Genomsnitt: 2.84

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

19 svarande

0%»1 5%
25%»3 15%
50%»1 5%
75%»3 15%
100%»11 57%

Genomsnitt: 4.05

- Uno, lär dig hålla tiderna!!!» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

19 svarande

Jag har inte sett/läst målen»4 21%
Målen är svåra att förstå»4 21%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»2 10%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»9 47%

Genomsnitt: 2.84

- Glömt var målen var.» (Jag har inte sett/läst målen)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

17 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»14 82%
Nej, målen är för högt ställda»3 17%

Genomsnitt: 2.17

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

17 svarande

Nej, inte alls»1 5%
I viss utsträckning»1 5%
Ja, i hög grad»9 52%
Vet ej/har inte examinerats än»6 35%

Genomsnitt: 3.17


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

19 svarande

Mycket liten»4 21%
Ganska liten»6 31%
Ganska stor»8 42%
Mycket stor»1 5%

Genomsnitt: 2.31

- Hade gärna haft några fler lektioner om hur man samarbetar i grupp på ett bra sätt. Tyckte personligen att i vårat projekt blev det några krockar för att man inte kunde fortsätta eftersom någon annan jobbade på klasser man behövde, eller t.o.m. arbetade med klasser som det var meningen att man själv skulle arbeta med. Men det kan i och för sig ha med att göra att en del i vår grupp inte varit på lektionerna alls.» (Ganska liten)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

19 svarande

Mycket liten»7 36%
Ganska liten»5 26%
Ganska stor»5 26%
Mycket stor»2 10%

Genomsnitt: 2.1

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

19 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»2 10%
Ganska bra»8 42%
Mycket bra»9 47%

Genomsnitt: 3.36

- Allt eftersom har det lagts ut saker som efterfrågats, bra!» (Mycket bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

19 svarande

Mycket dåliga»1 5%
Ganska dåliga»3 15%
Ganska bra»6 31%
Mycket bra»8 42%
Har ej sökt hjälp»1 5%

Genomsnitt: 3.26

- Uno är hjälpsam och engagerad men när det kommer till att göra sig själv förstådd så har han svårt med det. Många i gruppen instämmer.» (Ganska dåliga)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

19 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 5%
Ganska bra»6 31%
Mycket bra»12 63%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.57

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

19 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 5%
Lagom»10 52%
Hög»6 31%
För hög»2 10%

Genomsnitt: 3.47

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

19 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»5 26%
Hög»6 31%
För hög»8 42%

Genomsnitt: 4.15

- Hade tre kurser samtidigt och även om diskret matte och matte statistik var tillsammans 7.5 poäng kändes de som stora kurser då mycket kursmaterial ingick i båda. Bara statistiken innehåll 9-10 kapitel!» (För hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

19 svarande

Mycket dåligt»1 5%
Dåligt»3 15%
Godkänt»2 10%
Gott»7 36%
Mycket gott»6 31%

Genomsnitt: 3.73

- Gillade att vi fick syssla mycket med gruppprojektet då detta var väldigt lärorikt. Men föreläsningarna kändes väldigt långa och till ingen nytta. Detta gällde även den förra kursen med Uno» (Dåligt)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Föreläsaren var bra. Kursupplägget var bra.»
- projektet»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- en eller flera tillfällen för att repetera teori / gå igenom resultat från projekt arbeten vore bra»
- Känner ett antal personer som har fått sina identiteter stulna, så det svider ganska mycket att det krävs att man ska skriva sitt hela personnummer över allt i denna kursen. Tror jag har behövt skriva ner det på 5 - 6 ställen som alla kan se. Ni har väl för tusan redan våra personnummer? Detta har aldrig behövts på någon annan kurs vad jag minns. Bort!»
- Inget särskilt.»
- föreläsningarna! det vore bra om Uno kunde engagera studenterna mer i föreläsningarna, tex genom att alla har med sig sina datorer och kan lära sig skriva kod tillsammans med honom. Det är väldigt långtråkigt att lyssna i två timmar på saker som han beskriver på ett väldigt generellt och abstrakt sätt som inte är förståeligt för oss. Många andra studenter instämmer. De flesta studenterna sitter och spelar spel eller sover på föreläsningarna! Uno går alltid över tiden under föreläsningarna och hinner aldrig gå igenom de slides som är avsedda för föreläsningen. Material som han inte går igenom kommer ändå med i tentan!»
- Bättre föreläsningar, enklare tentor, enklare labbar, mildare rättningar vid labbar»

16. Övriga kommentarer

- Mycket kul att få göra något mer praktiskt för en gångs skull»
- Jag hade vilja sett att läraren skulle har varit större stöd i grupparbeten än vad det faktisk var..»
- Uno är engagerad som lärare och hjälper gärna men behöver jobba på sitt sätt att undervisa för det ger inget. Inte heller hans powerpoint slides är lärorika då de är så generella. Dessutom vill jag poängtera att han under kursens gång går igenom material på ett ytligt sätt och får oss studenter att tro att vi inte behöver gå in mer i detalj. Sedan blir det väldigt detaljerat på tentan. Detta gällde även för den föregående kursen "objektorienterad programmering".»


Kursutvärderingssystem från