ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Lp1,2,4 - Skissteknik 2 09/10, MMF265

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2010-05-14 - 2010-05-18
Antal svar: 11
Procent av deltagarna som svarat: 31%
Kontaktperson: Barbro Briheim»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Teknisk design 300 hp
Utbildningsprogram studenten tillhör: Teknisk design 300 hp


Läs detta först!

Tack för att du svarar på denna enkät. Din insats är viktig för att programledningen och examinator ska få reda på att kurserna ligger rätt i utbildningen och att de gagnar studenterna på det sätt som är tänkt. Vi är intresserade av vad som varit bra med kursen och vilka moment som bör bevaras. Vi är även intresserade av om något varit mindre bra och som borde ändras eller utebli enligt er uppfattning. Det finns även möjligheter att lämna kommentarer om kursen. Tänk även på att hålla kommentarerna på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?*

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete.

11 svarande

Högst 2 timmar»5 45%
Cirka 4 timmar»4 36%
Cirka 6 timmar»2 18%
Cirka 8 timmar»0 0%
Minst 10 timmar»0 0%

Genomsnitt: 1.72

- Eftersomkursen är utspridd över tre perioder blir det inte mer än 2 h per vecka.» (Högst 2 timmar)
- » (Cirka 4 timmar)
- Rätt jämn fördelning av arbetet.» (Cirka 6 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?*

11 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»0 0%
75%»5 45%
100%»6 54%

Genomsnitt: 4.54

- » (100%)

3. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat på egen hand?

11 svarande

0 timmar»0 0%
mindre än 2 timmar»4 36%
mindre än 4 timmar»5 45%
mindre än 6 timmar»1 9%
mer än 6 timmar»1 9%

Genomsnitt: 2.9

- » (mindre än 2 timmar)
- De timmar som är nämnda ovan, hur mycket man jobbat per vecka, inkluderar undervisningen, eftersom vi hållt på och skissat även då.» (mer än 6 timmar)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

4. Hur begripliga är kursens mål som ges i kurs-PM?*

11 svarande

Jag har inte sett/läst målen»6 54%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»2 18%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»3 27%

Genomsnitt: 2.18

- Lägga upp det på hemsidan.» (Jag har inte sett/läst målen)
- » (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)

5. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

6 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»6 100%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 2

- Jag vet inte om det är målen...men kursens innehåll är lite för simpelt. Vi har hållt på med samma saker hela tiden i stort sett. Samma tekniker. Sista två läsperioderna har jag inte lärt mig någonting nämnvärt.» (?)
- » (Ja, målen verkar rimliga)

6. Testade examinationen om du uppnått målen?

7 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»2 28%
Ja, i hög grad»2 28%
Vet ej/har inte examinerats än»3 42%

Genomsnitt: 3.14

- » (I viss utsträckning)
- Examinationen, dvs visning av skisser, vissar ju vad vi gjort och vad vi lärt oss under ett års tid.» (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

7. Till hur stor hjälp har undervisningen/föreläsningarna varit för din inlärning?*

11 svarande

Mycket liten»1 9%
Ganska liten»3 27%
Ganska stor»5 45%
Mycket stor»2 18%

Genomsnitt: 2.72

- Längre lektioner med mer innehåll!!!» (Ganska liten)
- Det hade blivit lite mer motiverande om man fått höra vad man gjort bra och inte bara det negativa.» (Ganska stor)
- Kanske obligatorisk närvaro (dvs faktiskt ta upp närvaron) framför allt på slutet har det väl varit lite si och så med det, och då är det ju svårt att ha genomgångar också.» (Ganska stor)
- » (Mycket stor)

8. Till hur stor hjälp har handledningen varit för din inlärning?

10 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»3 30%
Ganska stor»4 40%
Mycket stor»3 30%

Genomsnitt: 3

- Man lär sig sjukt mycket genom tt titta på andra som skissar också.» (Mycket stor)

9. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?*

11 svarande

Mycket liten»7 63%
Ganska liten»3 27%
Ganska stor»1 9%
Mycket stor»0 0%

Genomsnitt: 1.45

- Finns inget kursmaterial (endast undervisning)?» (Mycket liten)
- » (Mycket liten)
- Kanske utdelning av utvalt kursmaterial? Eller exempel på hur andra har skissat bra/dåligt?» (Mycket liten)
- tror inte vi hade någon...» (Ganska liten)
- Skissmaterial behöver man ju. Någon kurslitteratur hade vi inte.» (Ganska stor)

10. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?*

11 svarande

Mycket dåligt»1 9%
Ganska dåligt»3 27%
Ganska bra»6 54%
Mycket bra»1 9%

Genomsnitt: 2.63

- Som alltid har externa föreläsare svårt med webbsida och sånt, kanske kan ha en hemsida utanför student.chalmers.se? Ungefär som matteinstitutionen hade?» (Mycket dåligt)
- Kurshemsidan användes väl inte förrän på slutet.» (Ganska dåligt)
- » (Ganska dåligt)
- Hade varit bra om uppgifterna lades upp på hemsidan allt eftersom de delades ut.» (Ganska dåligt)
- Det tog en ganska lång tid innan hemövningarna lades upp på kurshemsidan, men annars är det bra.» (Ganska bra)


Arbetsklimat

11. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?*

11 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»1 9%
Mycket bra»10 90%
Har ej sökt hjälp»0 0%

Genomsnitt: 3.9

- » (Mycket bra)

12. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga klassen fungerat?*

11 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»2 18%
Mycket bra»4 36%
Har ej sökt samarbete»5 45%

Genomsnitt: 4.27

- » (Mycket bra)

13. Hur var arbetsbelastningen på kursen?*

11 svarande

För låg»0 0%
Låg»3 27%
Lagom»7 63%
Hög»1 9%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 2.81

- Obligatorisk uppvisning av sksser vid varje gång så att man gör det man ska hela tiden och inte låter det vänta till på slutet av kursen.» (Lagom)
- » (Lagom)
- Den kan man själv styra väldigt mycket.» (Lagom)

14. Hur var totala arbetsbelastningen under läsåret?*

11 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»3 27%
Hög»8 72%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.72

- lp1: hög främst p.g.a. ergonomi-kursen lp2: hög lp4: lagom» (Hög)
- » (Hög)

15. Tränade du skissning på egen hand under lp3, då ingen undervisning gavs?

11 svarande

Nej, inte alls»0 0%
Mycket lite»1 9%
Ganska lite»6 54%
Ganska mycket»4 36%
Mycket»0 0%

Genomsnitt: 3.27

- Jag skissade i Design och användaranpassning-kursen, men inte på fritiden.» (Ganska lite)
- Vi använde det som ett verktyg för att ta fram produkter.» (Ganska mycket)


Sammanfattande frågor

16. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?*

11 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»6 54%
Gott»3 27%
Mycket gott»2 18%

Genomsnitt: 3.63

17. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Antalet hemövningar är rimliga. Bevara processen där man skissar småskisser först och sedan avslutar med presentationsskiss - nyttigt!»
- roligt att det är så fritt skissande, att inte allt bhöver vara en presentationsskiss!»
- Björn Hayden»
- Materialskissandet»
- Björns förmåga att lägga kritiken på en nivå som passar den som har skissat. Han har gett väldigt bra konstruktiv till alla, oavsett vilken nivå man ligger på. Det gjorde det roligt att gå till skisslektionerna.»
- Små grupper»

18. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Nya typer av hemövningar eller kanske mer frihet till vad man vill skissa. T.ex. hemövning med "Motoriserad skottkärra" kan kanske ändras så att man inte måste göra en skottkärra, utan något annat som ska motoriseras och förbättras. Färre krav på antalet skisser på de 3 materialen. (Uppgiften som löper över hela året.)»
- obligatorisk närvaro som faktiskt tas.»
- Att lektionerna är så korta och att man kan gå sen»

19. Övriga kommentarer

- Bra jobbat Hayden. Det här var en bra kurs!»
- Jag vill ha betyg eller liknande på någon skisskurs!! Bara så att man har en siffra eller någonting att visa upp, och inte bara en portfolio! Det finns så många skisser som man gör som inte är "vackra" som är svåra att ha med i en portfolio men som förhoppningsvis kan betygsättas»

20. Har vi glömt någon fråga som du tror skulle vara viktig att ha med?*

- nej»
- Nej.»
- nej»
- Nej.»
- Nej»
- nej»
- Nej»
- Nej»
- nej»
- Nej»
- Nej»

* obligatoriska frågor


Kursutvärderingssystem från