ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Maskinkonstruktion 2012, MMF092

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2012-12-20 - 2013-01-30
Antal svar: 15
Procent av deltagarna som svarat: 23%
Kontaktperson: Samuel Lorin»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Maskinteknik 300 hp


DIN EGEN ARBETSINSATS

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen? Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

15 svarande

Högst 15 timmar.»3 20%
Cirka 20 timmar.»8 53%
Cirka 25 timmar.»1 6%
Cirka 30 timmar.»3 20%
Minst 35 timmar.»0 0%

Genomsnitt: 2.26

- Blev lite mer på slutet, men överlag ca 15 timmar per vecka.» (Högst 15 timmar.)
- Vi jobbade väldigt lite i början av kursen men lade sedan ner mycket mer tid när det led mot sitt slut. » (Cirka 20 timmar.)


MÅL OCH MÅLUPPFYLLELSE

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningsätt du skall ha tillägnat dig i kursen.

2. Hur begripliga är kursens mål?

15 svarande

Jag har inte sett/läst målen.»2 13%
Målen är svåra att förstå.»1 6%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare.»4 26%
Målen beskriver tydligt vad jag skall lära mig under kursen.»8 53%

Genomsnitt: 3.2 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Kunde innehållit mer» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare.)

3. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

14 svarande

Nej, Målen är för lågt ställda.»2 14%
Ja, målen verkar rimliga.»12 85%
Nej, målen är för högt ställda.»0 0%

Genomsnitt: 1.85 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

4. Testade examinationen om du uppnått målen?

Denna fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

13 svarande

Nej, inte alls.»0 0%
I viss utsträckning.»11 84%
Vet ej/har inte examinerats än.»2 15%

Genomsnitt: 2.15 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Duggorna var lätta.» (I viss utsträckning.)
Genomsnitt totalt för detta stycke: 2.42


UNDERVISNING OCH KURSADMINISTRATION

5. Till hur stor hjälp har kurslitteraturen och annat kursmaterial varit för din inlärning?

15 svarande

Mycket liten.»3 20%
Ganska liten.»6 40%
Ganska stor.»5 33%
Mycket stor.»1 6%

Genomsnitt: 2.26 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- svårt med ingen annan kurslitteratur förutom i stort sett föreläsningarna, vissa delmoment blev oklara hur dom skulle genomföras.» (Mycket liten.)
- Har inte haft så mycket kurslitteratur. Föreläsningsslides har vart till hjälp.» (Ganska liten.)
- Labbarna var kanon!» (Ganska stor.)

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

15 svarande

Mycket liten.»1 6%
Ganska liten.»4 26%
Ganska stor.»9 60%
Mycket stor.»1 6%

Genomsnitt: 2.66

- Det var lite jobbigt med bara powerpoint när man skulle plugga inför duggorna.» (Mycket liten.)
- Föreläsningarna har varit nödvändiga för projektet.» (Ganska stor.)

7. Hur väl fungerade kursadministrationen, webbsida, utdelat material mm?

15 svarande

Mycket dåligt.»0 0%
Ganska dåligt.»0 0%
Ganska bra.»10 66%
Mycket bra.»5 33%

Genomsnitt: 3.33 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Har varit lite segt ibland.» (Ganska bra.)
- Var ibland väldigt svårt att veta vad man skulle göra på de olika punkterna som skulle vara med i slutrapporten. Kändes inte riktigt som att alla metoder var tillämpbara på projektet kaffebryggare.» (Ganska bra.)
Genomsnitt totalt för detta stycke: 2.8


ARBETSKLIMAT

8. Hur var möjligheten att få hjälp och ställa frågor?

15 svarande

Mycket dåliga.»0 0%
Ganska dåliga.»2 13%
Ganska bra.»4 26%
Mycket bra.»9 60%

Genomsnitt: 3.46 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Har inte sökt så mycket hjälp, men det har funnits gott om handledningstillfällen att söka hjälp på.» (Ganska bra.)
- Det har varit skit bra det har alltid funnit flera handledare tillgängliga och vi har blivit uppmuntrade till att komma och fråga om det skulle vara något. » (Mycket bra.)

9. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

15 svarande

Mycket dåliga.»0 0%
Ganska dåliga.»2 13%
Ganska bra.»3 20%
Mycket bra.»10 66%

Genomsnitt: 3.53 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- väldigt svårt att samarbeta med personer som man inte riktigt känner/vet hur dom fungerar som personer. Ambitionsnivåer kan variera.» (Ganska dåliga.)
- Har varit lite svårt att dela upp arbetet på rättvist sätt. Sen skulle det vara bra om man hade en ansvarig som tog hand om utdelning av arbetet samt inlämmningstid och hade lite koll vad och när saker skulle vara gjorda och när de skulle vara inne.» (Ganska bra.)

10. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

15 svarande

För låg.»0 0%
Låg.»5 33%
Hög.»10 66%
För hög.»0 0%

Genomsnitt: 2.66 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Låg i början för att mot slutet kräva lite mer tid.» (Låg.)
- Den var låg i början men mot slutet har den blivigt för hög. Jag tycker att arbets strukturen behövs ses om då man blev lite låst i början. Med låst menar jag att man skulle vilja börja arbeta med vissa saker men för att börja med det så behövdes flera saker göras innan och de sakerna kunde inte göras förens i slutet på kursen.» (Låg.)
- Lade ner ganska lite tid i början av projektet och sedan blev det väldigt mycket fram mot slutet. Hade man jobbat kontinuerligt under kursens gång tror jag belastningen skulle känts lägre.» (Hög.)

11. Hur har tillgången till datorer/programvaror varit?

15 svarande

Mycket dålig.»1 6%
Ganska dåliga.»3 20%
Ganska bra.»8 53%
Mycket bra.»3 20%

Genomsnitt: 2.86 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- För små salar gång på gång. Tycker det är oacceptabelt att skriva duggor så trångt. Datorer ofta upptagna när man kom till övningarna. » (Mycket dålig.)
- Skulle ha velat jobba med CES hemifrån.» (Ganska bra.)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

15 svarande

För låg.»0 0%
Låg.»1 6%
Lagom.»9 60%
Hög.»4 26%
Mycket hög.»1 6%

Genomsnitt: 3.33

- Reglerteknik tar mycket tid.» (Lagom.)
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.13


KURSENS MÅLSÄTTNINGAR

13. Hur tycker du att kursens målsättningar har blivit uppfyllda? Jag tycker att:

(Tar helt avstånd = 1, Instämmer helt = 5)

Matrisfråga

Jag har goda kunskaper i omkonstruktionsmetoder som används inom modern produktutveckling.
15 svarande

0 0%
1 6%
1 6%
8 53%
5 33%

Genomsnitt: 4.13 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Jag har grundläggande kunskaper inom materialval vid omkonstruktion.
15 svarande

0 0%
0 0%
3 20%
7 46%
5 33%

Genomsnitt: 4.13 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Jag kan analysera en befintlig produkts funktion och konstruktion och utifrån detta föreslå lämplig omkonstruktion.
15 svarande

0 0%
1 6%
1 6%
6 40%
7 46%

Genomsnitt: 4.26 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Jag kommer att rekommendera andra teknologer att gå kursen nästa år.
15 svarande

0 0%
1 6%
4 26%
3 20%
7 46%

Genomsnitt: 4.06 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Genomsnitt totalt för detta stycke: 4.15


KURSENS DELMOMENT

14. Föreläsningar

(Dåligt = 1, Mycket bra = 5)

Matrisfråga

- Rikard är bra. Materialvalsföreläsningarna har vi haft redan i materialteknikskurserna. (M-programmet)»
- De som hade hand om föreläsningarna var bra men det blev tråkit med bara powerpoint och jag höll på att somna mot slutet av varje förläsning.»
- Ibland gick föreläsningarna lite långsamt.»
- LCA lämnade frågetecken»

Omkonstruktion, produktarkitektur, moduler och plattformar
14 svarande

0 0%
1 7%
2 14%
7 50%
4 28%

Genomsnitt: 4 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Industridesign och designkvalitet
15 svarande

0 0%
2 13%
3 20%
4 26%
6 40%

Genomsnitt: 3.93 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Robust konstruktion
15 svarande

0 0%
2 13%
3 20%
5 33%
5 33%

Genomsnitt: 3.86 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

DFA
15 svarande

0 0%
1 6%
8 53%
5 33%
1 6%

Genomsnitt: 3.4 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

LCA
15 svarande

0 0%
3 20%
7 46%
4 26%
1 6%

Genomsnitt: 3.2 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

FMEA/7Q
15 svarande

1 6%
3 20%
5 33%
4 26%
2 13%

Genomsnitt: 3.2 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Materialval
15 svarande

0 0%
1 6%
4 26%
6 40%
4 26%

Genomsnitt: 3.86 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

15. PROJEKTUPPGIFT OCH LABORATIONER

(Dåligt = 1, Mycket bra = 5)

Matrisfråga

- Projektet var rörigt. Det stod vad som skulle vara med i PM, men det verkade bara vara rekommendationer. Förtydliga och korta ner pm.»

Innehåll (produkt, deluppgifter)
15 svarande

0 0%
1 6%
2 13%
8 53%
4 26%

Genomsnitt: 4 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Omfattning av projektuppgift
15 svarande

0 0%
0 0%
2 13%
9 60%
4 26%

Genomsnitt: 4.13 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Laboration RD&T
14 svarande

0 0%
1 7%
5 35%
4 28%
4 28%

Genomsnitt: 3.78 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Design-FMEA
15 svarande

0 0%
1 6%
9 60%
4 26%
1 6%

Genomsnitt: 3.33 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Laboration DFA
15 svarande

0 0%
3 20%
8 53%
3 20%
1 6%

Genomsnitt: 3.13 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

LCA
15 svarande

0 0%
3 20%
7 46%
4 26%
1 6%

Genomsnitt: 3.2 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Konstruktions-FMEA
15 svarande

0 0%
0 0%
8 53%
6 40%
1 6%

Genomsnitt: 3.53 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Laboration Materialval
15 svarande

0 0%
0 0%
4 26%
5 33%
6 40%

Genomsnitt: 4.13 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Projekt-PM
15 svarande

0 0%
1 6%
2 13%
6 40%
6 40%

Genomsnitt: 4.13 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.67


HANDLEDNING

16. Hur upplevde du handledningen i kursen?

(Dåligt = 1, Mycket bra = 5)

15 svarande

Mycket dålig»1 6%
Dålig»0 0%
Godkänd»2 13%
Bra»5 33%
Mycket bra»7 46%

Genomsnitt: 4.13 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Vid ett tillfälle satt vi i över en timme och bara väntade på vår tur. Bättre att boka upp halvtimmar eller kvartar med de grupper som vill.» (Godkänd)
- Snabba svar från Samuel.» (Bra)
- alla har varit väldigt tillmötesgående och duktiga, framför allt Samuel» (Mycket bra)
Genomsnitt totalt för detta stycke: 4.13


EXAMINATION

17. Vad anser du om kursens examinationsform?

(Dåligt = 1, Mycket bra = 5)

Matrisfråga

- Kanske något svårare duggor»
- Ingen info om hur stora/omfattande duggorna var där av kunde man ej vet hur mycket tid man skulle lägga ner till att studera till dessa. Vilket skappade stor oro och ångest inför dem. Dock väldigt bra upplägg med duggor.»
- Gör duggorna svårare och låt dem spegla kunskapen bättre. Låt dem bli större del av betyget så man har större chans att påverka sitt betyg. »
- Det svåra var omfattningen av duggorna, man visste vad/hur djupt innehållet skulle vara. »
- Svårt att säga, i grupper om fem studenter kommer alltid några åka snålskjuts på andra.»

2 st duggor istället för tenta var rimligt
15 svarande

0 0%
0 0%
2 13%
4 26%
9 60%

Genomsnitt: 4.46 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Fördelningen (25% duggor - 75%projekt) var rättvis
14 svarande

0 0%
1 7%
2 14%
4 28%
7 50%

Genomsnitt: 4.21 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Genomsnitt totalt för detta stycke: 4.34


SAMMANFATTANDE FRÅGOR

18. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

15 svarande

Mycket dåligt.»1 6%
Dåligt.»0 0%
Godkänt.»3 20%
Gott.»8 53%
Mycket gott.»3 20%

Genomsnitt: 3.8 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Allmänt rörigt, men kul kurs!» (Godkänt.)

19. Vad bör främst bevaras tilll nästa år?

- Labbarna»
- Samuel»
- Projektet»
- Bra handledare! Okej projekt, men kan vara svårt att välja grupp när man inte känner någon.»
- I helhet var det mycket bra»
- Duggorna.»
- Upplägget med duggor tillsammans med projekt.»

20. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Materialfrågelabben gav inte speciellt mycket, kanske borde ni ta bort den.»
- Förläsningarna, inte så mycket powerpoint!»
- Avix, träligt program»
- Ändrat upplägg på labbarna»
- Kanske bestämma grupper. Varför är det kaffebryggare år efter år? efter år efter år...»
- "Bästa koncept" tävlingen bör vara för bästa koncept och inte "kan vara bästa koncept" baserade på en massa ANTAGANDEN. Man ska inte kunna vinna med en häftig design utan några som helst grunder till om den ens fungerar, kostnader, miljöpåv. osv. Blev riktig besviken då det verkar som den häftigaste designen med snyggaste renderingen vann, inga av de koncepten som hade en bra SÄLJADE presentation eller grunder kom topp 3. Bara massa antaganden att det ska fungera..»
- Föreläsningar med endast PP är väldigt tröttsamma. Ändra på det.»

21. Övriga kommentarer

-
- Skulle varit mer lärorikt med opponering än frågor på redovisningen tillfället enligt mig.»
- Rolig kurz!»
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.8

Genomsnitt totalt för alla frågor: 3.56
Beräknat jämförelseindex: 0.69


Kursutvärderingssystem från