ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


TIELL vt13 - Styrteknik, LET085

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2013-06-05 - 2013-09-16
Antal svar: 17
Procent av deltagarna som svarat: 37%
Kontaktperson: Emma Högberg»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Elektroingenjör 180 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

17 svarande

Högst 15 timmar»3 17%
Cirka 20 timmar»9 52%
Cirka 25 timmar»3 17%
Cirka 30 timmar»1 5%
Minst 35 timmar»1 5%

Genomsnitt: 2.29

- En kurs som inte krävde hemarbete. Gött.» (Högst 15 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

17 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»1 5%
75%»1 5%
100%»15 88%

Genomsnitt: 4.82

- Intressant ämne, och man behövde undervisningen för att klara labbarna. » (100%)
- Näst intill.» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

17 svarande

Jag har inte sett/läst målen»1 5%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»1 5%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»15 88%

Genomsnitt: 3.76

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

16 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»16 100%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 2

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

17 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»3 17%
Ja, i hög grad»13 76%
Vet ej/har inte examinerats än»1 5%

Genomsnitt: 2.88


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

16 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»1 6%
Ganska stor»7 43%
Mycket stor»8 50%

Genomsnitt: 3.43

- Inte läst alls i kurslitteraturen.» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

17 svarande

Mycket liten»2 11%
Ganska liten»5 29%
Ganska stor»7 41%
Mycket stor»3 17%

Genomsnitt: 2.64

- Hade vi ens någon kurslitteratur?» (Mycket liten)
- Lite svårt att orientera sig i manualerna ibland.» (Ganska stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

16 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»7 43%
Mycket bra»9 56%

Genomsnitt: 3.56

- Det man behövde veta fanns att finna.» (Mycket bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

17 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»2 11%
Ganska bra»2 11%
Mycket bra»13 76%
Har ej sökt hjälp»0 0%

Genomsnitt: 3.64

- Under laborationerna skulle det fungera bättre om det fanns "hjälplista" där man kunde skriva upp sitt namn så att man inte behöver vänta på hjälp så länge, då det finns andra elever som syns/hörs mer än andra.» (Ganska dåliga)
- De som hördes mest fick även oftast mest hjälp» (Ganska bra)
- Man fick hjälp när man behövde det och handledarna var engagerade i ämnet.» (Mycket bra)
- Borde införas kösystem i form av en lista under labbtillfällena.» (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

17 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»3 17%
Mycket bra»14 82%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.82

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

17 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»17 100%
Hög»0 0%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3

- Man kunde klara sig utan att spendera tid utanför utsatt lektions- och labbtid. Det är bra.» (Lagom)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

17 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»10 58%
Hög»7 41%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.41

- Matematisk analys tog upp största delen av ens tid.» (Hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

17 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»0 0%
Gott»7 41%
Mycket gott»10 58%

Genomsnitt: 4.58 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Kul kurs som gav bra erfarenheter och inblick i vad man kan komma att jobba med i arbetslivet.» (Gott)
- Väldigt rolig kurs. Varierande och stimulerande! Lärarna var klockrena, riktigt bra.» (Mycket gott)
- Mycket lärorik och trevlig kurs där man fick testa de mesta man lärt sig under första året på utbildningen.» (Mycket gott)
- Rolig kurs» (Mycket gott)
- roligaste kursen jag någonsin läst i hela mitt liv!» (Mycket gott)
- Roligaste kursen jag läst» (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Typ allt.»
- upplägget»
- Allt.»
- Allt»
- Hissen var rolig.»
- Morgan, han är en mycket bra lärare»
- Den stora andelen laborationstid gjorde mycket för att man skulle hålla fokusen på kursen uppe. det är roligare att arbeta praktiskt, och när man har roligt när man pluggar, då lär man sig!»
- Allt var bra, så allt! »

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Skulle kanske behövas två eller tre till labbtillfällen.»
- En till handledare på labbarna vore bra»
- Kölista vid labbtillfällena. Detta pga det ofta blev så att dom mest högljudda personerna fick hjälp först och oftast.»
- Delmål på rapporten.»
- Inget»
- Kanske mindre grupper i labbsalarna»
- Använda en "hjälplista" på laborationen»
- Tyckte att det var svårt att läsa på om vissa viktiga delmoment i projektet. Det fanns inga riktlinjer på vart man kunde hitta information om specifika lösningar, säg PWM och FIFO-register. I efterhand känns det att det borde varit enkelt att lösa, men det var allt annat än självklart när det var nytt och man blev tvungen att förlita sig på hjälp av läraren.»

16. Övriga kommentarer

- Mycket bra!»
Genomsnitt totalt för detta stycke: 4.58

Genomsnitt totalt för alla frågor: 4.58
Beräknat jämförelseindex: 0.89


Kursutvärderingssystem från