ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


TIEPL ht12 Tillämpad matematisk statistik, LMA521

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2012-12-17 - 2013-02-27
Antal svar: 48
Procent av deltagarna som svarat: 36%
Kontaktperson: Lars Nordlund»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Ekonomi och produktionsteknik


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

47 svarande

Högst 15 timmar»6 12%
Cirka 20 timmar»14 29%
Cirka 25 timmar»12 25%
Cirka 30 timmar»15 31%
Minst 35 timmar»0 0%

Genomsnitt: 2.76

- skitkurs» (Cirka 20 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

47 svarande

0%»0 0%
25%»3 6%
50%»4 8%
75%»17 36%
100%»23 48%

Genomsnitt: 4.27

- Tyckte inte jag lärde mig så mycket på föreläsningarna så hoppade de i slutet. Övningarna hade jag gärna gått på om det inte hade varit i en föreläsningssal..» (25%)
- tröttnade på ulla» (50%)
- Jag har gått på alla föreläsningar men inte övningarna då de låg sist på torsdagar då vi hade non-stop föreläsningar. (Hint till den som gör schema)» (75%)
- Det var intressant med historier om håkan men då man inte haft honom så förstod man inte alla samt att det var lite för mycket tid som gick åt till det» (75%)
- Krockat med en annan kurs » (75%)
- Fruktansvärt med dubbelpass, omotiverande.» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

47 svarande

Jag har inte sett/läst målen»5 10%
Målen är svåra att förstå»2 4%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»9 19%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»31 65%

Genomsnitt: 3.4

- kommer inte ihåg dem. » (Jag har inte sett/läst målen)
- tentan kunde fokuserat tydligare på det vi faktiskt lärt oss under undervisningen läst, mer klara och tydliga uppgifter som inte kan misstolkas eller liknande» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)
- Jättebra att Ulla går igenom målen efter att vi lärt oss det, då förstår man ´,vad som var det viktigaste!» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)
- Målen har vi kollat på flera gånger och själva fyllt i under kursens gång.» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

41 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»1 2%
Ja, målen verkar rimliga»35 85%
Nej, målen är för högt ställda»5 12%

Genomsnitt: 2.09

- Självklart rimliga mål. Dock tycker jag ej kursen strävar mot dessa.» (Ja, målen verkar rimliga)
- Kursen innehåller väldigt mycket olika saker.» (Nej, målen är för högt ställda)
- För svår tenta! ligger ej på rätt nivå för undervisningen, samt boken» (Nej, målen är för högt ställda)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

42 svarande

Nej, inte alls»4 9%
I viss utsträckning»11 26%
Ja, i hög grad»18 42%
Vet ej/har inte examinerats än»9 21%

Genomsnitt: 2.76

- Tentan var inte representativ för kursen» (Nej, inte alls)
- Tycker det är lågt att lägga in samma uppgifter som förra årets tenta. 3 st exakt lika. Är det verkligen ok!? Då kan ju studenterna lika väl strunta i att gå på föreläsningarna och plugga gamla tentor. Tycker då att eximimination förlorar sitt syfte...i övrigt tyckte ja den var bra.» (Nej, inte alls)
- Tentamen var ej som förväntad. De frågor och övningstentamen som vi fått utdelat var mycket enklare om man jämför med det som dök upp på tentamen. Jag är mycket besviken.» (Nej, inte alls)
- Nivån under kursens gång och på övningstentorna mycket lägre än nivån på själva tentan. Annars var allt riktigt bra. » (I viss utsträckning)
- typiska problem för kursen så som de olika fördelningarna, samt formlerna för diskret och storkastisk variabel saknades, otydliga frågor!» (I viss utsträckning)
- Kunskapen testades relativt dåligt på examinationen. » (I viss utsträckning)
- Tentan var helt annorlunda än vad som sagts!» (I viss utsträckning)
- Väldigt ojämn nivå på tentan. Några uppg som var så enkla att man trodde att det var något fundamentalt som man missat. Personligen anser jag att många frågor på tentan var konstigt formulerade och svårtolkade» (Ja, i hög grad)
- Klurig tenta!» (Ja, i hög grad)
- men jag fick godkänt så skits samma» (Vet ej/har inte examinerats än)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

47 svarande

Mycket liten»2 4%
Ganska liten»10 21%
Ganska stor»18 38%
Mycket stor»17 36%

Genomsnitt: 3.06

- Svårt att följa med ibland på föreläsningarna. Fokus borde vara på att göra bra föreläsningar istället för att lätta upp stämningen då och då (när studenter börjar zona ut) och dra "roliga" historier. Ganska löjligt, sänker nivån. Vikarien som vi hade en föreläsning med var fantastisk. Han använde schysta plottar som han gjort i matlab, hade en mer matematisk vinkel på det han förklarade. Kändes mer professionellt helt enkelt. » (Ganska liten)
- boken är utförlig » (Ganska liten)
- orka lyssna..» (Ganska liten)
- Så fort vi gick ifrån den gröna boken kändes allt rätt så taget-ur-luften, då blev det genast väldigt mycket svårare att hänga med och förstå. Gärna mer teori/bakgrund till de senare delarna av kursen med andra ord.» (Ganska stor)
- Ulla är en underbar lärare, den bästa som Chalmers har!» (Ganska stor)
- Riktigt bra föreläsningar i bra tempo. Bra med minirepetition ibland på föreläsningarna. » (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

47 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»5 10%
Ganska stor»18 38%
Mycket stor»24 51%

Genomsnitt: 3.4

- jag lärde mig nog aldrig särskilt mycket» (Ganska liten)
- För många böcker dock. Jag köpte inte ens alla. » (Ganska stor)
- Dock är nivån på övningstentorna och i kurslitteraturen lägre än den som kommer på sluttentamen. » (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

46 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 2%
Ganska bra»22 47%
Mycket bra»23 50%

Genomsnitt: 3.47

- mycket papper som inte fanns digitalt » (Ganska dåligt)
- Gillar inte att Ping-Pong används då vet aldrig använts förut. Hade viljat ha en lektion ägnad till att lära sig det. » (Ganska bra)
- Varför envisas med en egen hemsida istället för att använda Pingpong som sig bör?» (Ganska bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

46 svarande

Mycket dåliga»2 4%
Ganska dåliga»2 4%
Ganska bra»17 36%
Mycket bra»22 47%
Har ej sökt hjälp»3 6%

Genomsnitt: 3.47

- Övningar i föreläsningssalar? Varför ändrade ni inte detta, även om det påpekades under hela kursen?» (Mycket dåliga)
- Kändes som han på övningarna inte kunde något» (Mycket dåliga)
- Det var endast på lektionstiden man fick hjälp eller om man skickade mail. Man fick ingen respons på frågeställningen man skulle skicka in och då frågeställningen skulle sättas var ej lärarna tillgängliga. Det var även en gång som Fia satte oss i en övning under en lektion och sedan gick en halvtimma innan lektionen slutade. Man hade gärna viljat ha henne kvar för frågor och dels för att det var lektionstid.» (Ganska dåliga)
- kunde haft två övningar i veckan tycker jag. Bra när man kör fast så kan man ställa frågor och kankse köra tal som fler har problem med på tavlan.» (Ganska bra)
- Övning i en föreläsningssal med böcker som slår igen sig själva fungerar inte.» (Ganska bra)
- EPIs övningar var fulla men MIs övningar var det knappt några på. Konstigt. » (Ganska bra)
- Hade gärna velat ha en till exercise i veckan.» (Ganska bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

47 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 2%
Ganska bra»10 21%
Mycket bra»33 70%
Har ej sökt samarbete»3 6%

Genomsnitt: 3.8

- jag är en dålig människa» (Ganska dåligt)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

47 svarande

För låg»0 0%
Låg»2 4%
Lagom»22 46%
Hög»18 38%
För hög»5 10%

Genomsnitt: 3.55

- Tycker belastningen var mycket låg de första veckorna för att det sedan skulle göras två inlämningsrapporter. Det hade varit bättre om den ena gjordes de första veckorna och man hade en inlämning efter hälften av tiden innan man påbörjade nästa. » (Låg)
- Det hade varit bra att ha en dugga mitt i, så man kunde få reda på ifall man kunde sakerna eller ej. Dessutom hade det motiverat till att hänga med i veckouppgifterna mer.» (Lagom)
- Den va lagom totalt, men ojämt spridd. Det va för lite i början och för mycket i slutet.» (Lagom)
- Känns som att det var mycket som kom på en gång de sista veckorna. Vet inte om det kan berott på Ullas sjukfrånvaro en vecka eller om upplägget var sådant. » (Hög)
- Otroligt mycket att göra för 7.5 poäng. De sista böckerna är bra och intressanta men man hinner inte!» (För hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

47 svarande

För låg»0 0%
Låg»2 4%
Lagom»16 34%
Hög»22 46%
För hög»7 14%

Genomsnitt: 3.72

- Matematisk Statisik var mycket räknande så det jämnade ut det. » (Lagom)
- Läste två 7,5 hp-kurser till.» (Hög)
- läste ett vettigt ämne vid sidan av denna kursen» (Hög)
- Har läst fyrar kurser denna läsperiod» (För hög)
- jämfört med andra kurser på samma poäng var det mycket högt!» (För hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

47 svarande

Mycket dåligt»3 6%
Dåligt»2 4%
Godkänt»15 31%
Gott»14 29%
Mycket gott»13 27%

Genomsnitt: 3.68 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Dålig kommunikation mellan lärare och elever då det inte framgick tydligt vad som gällde. Fick känslan av att de enda gånger man fick reda på saker var då man frågade. Fanns inga instruktioner om hur lång grupprapporten skulle vara. Vi fick först höra att rapporten gav bonuspoäng och en vecka innan tenta var plötsligt de poängen en del av de totala poängen. Vi fick även höra att tentamen skulle bestå av 100 poäng och 5 poäng av 100 är mycket mindre än 5 poäng av 40. Det betyder att rapporten blev större än den uttrycktes att vara. Dessutom fick vi dagen innan tentamen reda på att man fick medtaga ordbok och grammatikbok som hjälpmedel. Detta då en student mailade och frågade. Denna information har aldrig nämnts och framgick inte i PM vilket den borde gjorts. Det ända som stått har varit rekomenderad litteratur. Grammatikboken man fick medtaga hade kokboken dessutom skickat tillbaka så det var endast ett fåtal i klassen som hade den. Självklart gör inte böckerna tentamen åt än men visst påverkar det resultatet med ett x antal procent. » (Mycket dåligt)
- Hade hellre läst enbart huvudboken. Hade tyvärr inte valt kursen ifall jag visste hur den hade varit. Mindre snack på föreläsningarna och lär ut istället! Vi hade kunnat haft 3 veckors övning istället vilket hade varit mycket bättre.» (Mycket dåligt)
- usch» (Mycket dåligt)
- Det gås igenom lite för många moment precis på slutet.» (Godkänt)
- Svårt att bli intresserad av en kurs där föreläsaren är säger och visar hur man ska göra utan att förklara varför. I många fall har jag en känsla av att Ulla bara kastar upp formler på tavlan.» (Godkänt)
- Mindre algebra och uträkningar på tavlan! Repetion av föregående lektion på 25 min kan ibland uppfattas onödigt. » (Godkänt)
- Besviken på tentan» (Godkänt)
- Tentans utformning drog ner omdömet » (Godkänt)
- Nyttig. Alla borde läsa den. Sen om den är rolig eller inte är individuellt.» (Gott)
- Upplägget är bra och känns genomtänkt. Väldigt pedagogiskt och överskådligt.» (Gott)
- Tung men rolig kurs! » (Mycket gott)
- Ulla är jättebra!» (Mycket gott)
- Ulla gör att kursen blir så mycket roligare! Den känns levande och mer verklig, vilket underlättar väldigt mycket för inlärningen!» (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Labben är bra»
- Carl hade väldigt bra engelska och jag tycker det var mycket bra att han endast pratade det på lektionstillfällena.»
- Ulla Tycker jag har varit jätte bra.»
- Läraren. Ulla var mysig, med hennes sidestorys (Typ om hur hon och Håkan fann varandra), och hon var även väldigt pedagogisk.»
- Föreläsningstempot, anekdoterna, laborationen»
- Ullas fantastiska sätta att hålla uppe uppmärksamheten under föreläsningarna.»
- Ulla!»
- Ulla, väldigt pedagogisk och bra lärare.»
- Räkneövningar, »
- Ulla la ut lösningarna till tentan samma dag som vi gjorde den. VÄLDIGT BRA JOBBAT! Det borde fler lärare ta efter! »
- Labben, Ulla»
- Ulla.»
- Ulla som är en väldigt bra lärare. »
- ULLA och allt med henne och hennes undervisning!»
- Allt»
- Ulla!»
- lösningsboken, sammanfattningen, labben, föreläsaren!»
- De mentala pauserna!»
- Kursupplägget»
- kurslitteraturen»
- Lärare och kurslitteratur»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Mer teori kring den icke-gröna-boken -delen av kursen.»
- Mer tid till försöksplaneringen och staatistiska kontrollen. Kändes ihop hafsat!»
- Bättre kommunikation. Det skall klart framstå i PM vad som gäller ang. allt. Det vill säga hur många sidor etc som gäller för inlämningsuppgifterna, vad som gäkller på tentamen osv. »
- Sprid ut lektionerna och lägg inte båda passen så dom är fyra timmar långa, ganska mastigt.»
- Ändra övningarna till ett vanligt klassrum. Vet ingen som tyckte det var bra att vara i en föreläsningsal.»
- Att ha övningar i ett klassrum, inte en föreläsningssal.»
- Saknar härledningar. Gör presentationer med interaktiva tabeller och fördelningar etc (som visas med projektor) istället för att skriva på tavlan. Tror Ulla jobbat med detta så länge att hon blivit en gnutta blind, skulle nog inte skada om hon hittade på nya sätt och moment att lära ut på.»
- Mindre snack. Det kan va kul men när man inser att 1 föreläsning hade varit tillräckligt istället för 2 då hälften bara är orelevant snack blir man fundersam.»
- Väldigt mycket formler/utantillkunskap i slutet i kombination med dubbla uppslagsverk på matematikdelen under tentan känns obalanserat.»
- Rekommenderade tal för faktorförsök och statiskt kvalitetsstyrning vore bra. »
- Jag tycker Ulla ska koncentrera sig på att göra roliga föreläsningar istället för tråkiga skämt. Jag hade gärna sett att kursen höll en lite mer akademisk nivå. Dagens upplägg hade säkert passat bra på gymnasiet. Mer bevis hade varit bra för ökad förståelse...»
- Se till att man får mer tid till kvalitetstyrningen, jag hann inte ens öppna boken innan tentan fast jag låg i fas genom försöksplaneringen. Man läser minst en kurs till också!»
- Att det man går igenom den sista veckan inte ska komma på provet. Jag menar egentligen att det som gicks igenom den sista veckan kanske skulle ha gåtts igenom tidigare. Det gav inte så mycket tid till förståelse så den sista frågan på tentan gick inte på grund av tidsbrist. »
- Att övningstentorna och examinationstenta ligger på samma nivå! »
- Inget»
- Några fler övningar i veckan.»
- tentan»
- Inget»
- Tentamen var för svår och testade inte det som vi borde testats på. Helt ok om flertalet var svåra. Men här fanns inga frågor som kunde ge en 3a då allt var frågor som berörde betyg 4 eller 5. Mycket tråkigt.»
- Högre tempo på föreläsningarna. Högre tempo mer alerta elever och de små sidohistorierna behövs inte.»
- Tentamen»
- ut med stencilerna på nätet »
- återuppliva kursen i vibrationsteori! folk väljer ju denna kurs, antingen för att man måste ha den eller för att man lätt får sina 7,5 poäng. »
- Labben bör tas bort helt eftersom den känns helt onödig och man lärde sig näst intill ingeting på den. Böckerna var bra men ibland blev det lite för mycket brödtext som gjorde boken jobbig att läsa»
- Upplägget på kursen. Tycker början av kursen hade ett lägre tempo. Sen när sista boken kommer in har kursen ett riktigt högt tempo. »

16. Övriga kommentarer

- Jag hoppas ni förstår att detta inte sägs för att trampa någon på fötterna och jag hoppas att ni inte tar detta personligt. Någonstans har det skett vissa missförtånd»
- Kul kurs! Bra lärare!»
- Jag tycker att övningstentorna som fanns inte alls motsvarade svårighetsgraden på tentan vilket gjorde att man blev lite uppgiven när tentan väl kom.»
- Bra och roliga föreläsningar! Höll dock inte samma nivå som förväntades av eleven.»
- Hoppas jag glömmer allt snart»
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.68

Genomsnitt totalt för alla frågor: 3.68
Beräknat jämförelseindex: 0.67


Kursutvärderingssystem från