ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


LP2 - Matematisk analys i en variabel TD, TMV181

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2009-12-18 - 2010-01-13
Antal svar: 13
Procent av deltagarna som svarat: 41%
Kontaktperson: Barbro Briheim»


Läs detta först!

Tack för att du svarar på denna enkät. Din insats är viktig för att programledningen och examinator ska få reda på att kurserna ligger rätt i utbildningen och att de gagnar studenterna på det sätt som är tänkt. Vi är intresserade av vad som varit bra med kursen och vilka moment som bör bevaras. Vi är även intresserade av om något varit mindre bra och som borde ändras eller utebli enligt er uppfattning. Det finns även möjligheter att lämna kommentarer om kursen. Tänk även på att hålla kommentarerna på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?*

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

13 svarande

Högst 15 timmar»1 7%
Cirka 20 timmar»1 7%
Cirka 25 timmar»6 46%
Cirka 30 timmar»2 15%
Minst 35 timmar»3 23%

Genomsnitt: 3.38

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?*

13 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»0 0%
75%»7 53%
100%»6 46%

Genomsnitt: 4.46


Mål och måluppfullelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål som ges i kurs-PM?*

13 svarande

Jag har inte sett/läst målen»8 61%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»4 30%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»1 7%

Genomsnitt: 1.84

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

7 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»5 71%
Nej, målen är för högt ställda»2 28%

Genomsnitt: 2.28

- För hög nivå på matlab och för mycket regler och formler som förutsätts att man lär sig utantill. Finns en enkel lösning och den kallas formelsamling.» (Nej, målen är för högt ställda)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

8 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»1 12%
Ja, i hög grad»5 62%
Vet ej/har inte examinerats än»2 25%

Genomsnitt: 3.12

- Mycket svår examination i förhållande till tidigare år.» (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?*

13 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»1 7%
Ganska stor»7 53%
Mycket stor»5 38%

Genomsnitt: 3.3

- bättre möjligheter till hjälp vid datorövningarna, fler hjälplärare!» (Ganska stor)
- Mer matlabövningar med genomgångar och mer demos på uppgifter som visas under matteövningarna.» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?*

13 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»0 0%
Ganska stor»8 61%
Mycket stor»5 38%

Genomsnitt: 3.38

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?*

13 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»3 23%
Ganska bra»9 69%
Mycket bra»1 7%

Genomsnitt: 2.84

- Facit till matlab uppgifterna behöver göras utförligare. Alla uppgifter bör läggas ut samtidigt då vi var många som inte gjorde dem under datorövningarna pga datorbrist och obefintliga genomgångar. » (Ganska dåligt)
- Facit till Matlab-övningarna hade varit bra att ha tillgång till.» (Mycket bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?*

13 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»3 23%
Ganska bra»8 61%
Mycket bra»2 15%
Har ej sökt hjälp»0 0%

Genomsnitt: 2.92

- Om någon ställer frågor under föreläsningarna borde inte föreläsaren göra sig lustig på den elevens bekostnad. Vem vågar då ställa frågor??» (Ganska dåliga)
- Vår övningslärare (Fant) svävade ut onödigt mycket när han skulle förklara uppgifter men det fanns ju andra man kunde gå till samt mattesupporten i biblioteket. » (Ganska bra)
- Återigen matlaben där separata övningar för TD med en äldre studen (samma upplägg som i inledande matematik)skulle vara en oerhörd förbättring. Eftersom M läser mycket mer matlab än TD tror jag undervisningen måste läggas upp annorlunda.» (Ganska bra)
- Bra möjligheter på övningarna, men inte under föreläsningarna.» (Ganska bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga gruppmedlemmar fungerat?*

13 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»3 23%
Mycket bra»8 61%
Har ej sökt samarbete»2 15%

Genomsnitt: 3.92

- Försöka uppmuntra till diskussion genom t.ex frivilliga övningsuppgifter för grupp.» (Ganska bra)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?*

13 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»3 23%
Hög»10 76%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.76

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?*

13 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»8 61%
Hög»5 38%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.38


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?*

13 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»7 53%
Gott»6 46%
Mycket gott»0 0%

Genomsnitt: 3.46

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Det mesta förutom matlab.»
- Läraren Peter Hansbo som vi hade. Han tog många exempel och var inbjudande att lyssna på. Jättebra.»
- Peter Hansbo"s verklighets- och ingenjörsförankrade undervisning med mycket exempel och mindre bevis.»
- Strukturen planeringen av föreläsningarna var bra.»
- Övningarna»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Matlab, som TD-student startade man med ett rejält minus gentemot maskinstudenterna och det faktum att i princip alla de 30 stycken ambitiösa eleverna i slutändan helt gav upp Matlab säger det mesta. Någon slags genomgång av uppgifterna utanför de vanliga matlab-timmarna är ett absolut måste för framtiden tycker jag. C.H. Fant tog några sådana frivilligt för oss vilket gav otroligt mycket även om det var för sent.»
- Jag var bara på de första Matlab-övningarna, och upplevde att de inte gav särskilt mycket eftersom det inte hölls några genomgångar, så resten av läsperioden gick jag inte på övningarna utan jobbade själv med Matlab istället. Hade uppskattat mer organiserad undervisning (som på Inledande Matematik-kursen).»
- Å HERRE GUD vad dåligt upplägg det är på Matlab "undervisningen". Vi på TD har ju INGEN chans att lära sig någonting eftersom det inte existerar någon som helst undervisning av datorprogrammet annat än den vi hade förra läsperioden. Datorerna räckte inte till, "lärarna" var till INGEN hjälp, det enda de sa var att de sympatiserade vår hopplöshet gentemot inlärningen av programmet. Jag har missat hela Matlab denna läsperiod och kunde inte tentafrågan alls. Vet inte hur följande Matlab kommer att gå. Och jag vet att jag inte är ensam om denna uppfattning från min klass!!!! Ska Chalmers fortsätta ha Matlab som obligatoriskt inslag för civilarna är det på tiden att ni utbildar lärare som sköter undervisning. Under all kritik!»
- Matlabsundervisningen»
- mer hjälp till matlab!»
- TD borde få egen undervisning i MATLAB, liknande den vi hade under första läsperioden.»
- Mer hjälp med MatLab, att tentan motsvarar sammanfattningens kunskapskrav och inte blir för mycket specialfall och kluringar?»
- Mer demos på övningarna, så man får se exempel. Och riktiga matlabgenomgångar, speciellt för TD som ej har haft lika stor matlabkurs innan.»

16. Övriga kommentarer

17. Har vi glömt någon fråga som du tror skulle vara viktig att ha med?*

- Fungera matlab-undervisningens upplägg?»
- Nej»
-
- Ingen kommentar.»
- Hur arbetsbelastningen är vecka för vecka, alltså om det krävs för mycket vissa veckor eller för lite andra.»
- Nej»
- nej»
- nej»
- nä»
- Nej»
- Nej»
- nej»
- nope»

* obligatoriska frågor


Kursutvärderingssystem från