ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


12lp3åk1: TDA143 Programmerade system

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2012-03-05 - 2012-04-16
Antal svar: 63
Procent av deltagarna som svarat: 64%
Kontaktperson: Jamal Nasir»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Industriell ekonomi 300 hp
Utbildningsprogram studenten tillhör: Industriell ekonomi 300 hp

1. Allmänna frågor om kursen*

Gradera påståendena om kursen på en skala 1-4, där
1 innebär att du INTE ALLS instämmer i påståendet, och
4 betyder att du HELT OCH HÅLLET instämmer i påståendet

Matrisfråga

Sammanfattningsvis var kursen mycket bra*
63 svarande

5 8%
14 22%
35 56%
8 12%
Vet ej»1

Genomsnitt: 2.74 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Kursens mål var tydliga*
63 svarande

2 3%
19 35%
26 49%
6 11%
Vet ej»10

Genomsnitt: 2.67 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Examinationen speglade kursmålen på ett bra sätt*
63 svarande

1 2%
15 30%
24 48%
10 20%
Vet ej»13

Genomsnitt: 2.86 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Kursadministrationen fungerade utmärkt bra*
63 svarande

0 0%
8 16%
22 44%
20 40%
Vet ej»13

Genomsnitt: 3.24 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Kursen kändes angelägen för min utbildning*
63 svarande

11 17%
24 38%
21 33%
6 9%
Vet ej»1

Genomsnitt: 2.35 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Kursen krävde en relativt stor arbetsinsats*
63 svarande

0 0%
6 9%
31 50%
25 40%
Vet ej»1

Genomsnitt: 3.3 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

2. Vad tycker du främst bör behållas i kursen?

Vi uppskattar (och förväntas få) din konstruktiva kritik

- Övningarna»
- Generellt hade en Matlab-kurs känts mer relevant för utbildningen. I övrigt var programmeringsdelen på kursen bra och bör behållas om kursen skall vara kvar i nuvarande form. »
- Jag tycker att det var jättebra att det fanns många handledare! »
- labbarna, learning by doing. de unga handledarna!!»
- Programmeringsdelen är väldigt bra som den är.»
- Laborationerna, eftersom det bästa sättet att lära sig är genom praktisk övning.»
- Programmeringsdelen»
- Gästföreläsningarna!»
- Bra och tydliga powerpoints»
- Hjälplärare som kan hjälpa oss när vi ska programmera.»
- handledarna»
- Alla extra handledare de var grymma!!!»
- Handledarna var superbra vid laborationerna»
- bra upplägg med övningarna »
- labbarna var väldigt givande. föreläsningarna med Christer var inte så bra»
- Laborationshandledarna var väldigt duktiga och engagerade.»
- Möjligheterna till handledning på labbarna.»
- Programeringsövningarna var det som jag anser mest givande.»
- Upplägget med laborationer fungerade väldigt bra och hjälpte mycket. Dock bör arbetsbördan på de olika laborationerna jämnas ut lite, eller tiden för varje labb anpassas. Innehållet i kursen kändes väldigt bra, man har fått en bra uppfattning om vad man kan göra i programmeringen.»
- De fina powerpointsen och föreläsningarna om programmeringsdelen. Bra labhandledare, som varit väldigt vänliga och hjälpsamma.»
- Datorövningarna. De är dem som ger kunskapen, riktigt bra med antalet handledare som var närvarande. Trots att de fortfarande studerar har de kunskaper som räcker långt i handledandet.»
- Handledarna! De var otroligt bra!»
- Programmeringsdelen»
- Programmeringen»
- Handledarana»
- Programmeringen, men övningar.»
- laborationerna»
- Handledarna som gjorde ett stort jobb! Utan dem hade kursen varit obegriplig! Stort Tack speciellt till Anton o Dastan»
- programmeringsdelen funkgerade väldigt bra. bra föreläsningar och bra handledning.»
- Programmeringsdelen»
- En del föreläsningar i datorteknik var mycket bra. Christers Power Points är väldigt bra!»
- Tentamen speglade kursen vilket var bra. Uppskattade äldrekursarna som fungerade som hjälplärare under programmeringstillfällena.»
- Handledare, som Dastan som hjälpte till med extralektioner osv. »
- Kursens laborationshandledare var utomstående. Fantastiskt bra insatts. »
- Laborationerna, som underlättade mycket vid inlärningen av programmeringen.»
- Laborationspassen, utan dessa skulle man aldrig klara kursen.»
- javadelen»
- Laborationerna, men påpeka gärna tydligare hur väl de speglar tentan, och att "kunna" laborationerna är det som krävs, inte bara förstå dem i efterhand, utan att verkligen "kunna" dom. Jättebra uppgifter, men tror inte alla förstod att det var den kunskapsnivå som faktiskt-krävdes. Alltså, BRA uppgifter och upplägg, men få alla att FÖRSTÅ att det faktiskt krävdes att man "kan" det också.»
- Att de fanns så många (och jättebra) handledare på datorövningarna!»
- Laborationerna gav mycket och handledarna var riktigt duktiga. »
- Labbar»
- Studenthandledarna!! Det var först under diskussion om kod och metoder som det sa klick. Annars så är det ett svårt ämne att greppa»
- Dastan! Den killen är guld. Anställ honom på livstid och ge honom något fint i julklapp! »
- Alla laborationer var väldigt givande. »
- Handledningstillfällena, fast i mindre grupper. Funkar inte när en hel klass vill ha hjälp av 3 personer. »
- Handledarna. De gjorde kursen.»
- Har inga synpunkter»

3. Saknade du något i kursen?

Vi uppskattar (och förväntas få) din konstruktiva kritik

- Jag hade uppskattat om vi hade haft mer lektioner där fokus ligger på att eleven får ställa frågor och jobba självständigt.»
- nej det var bra»
- Grafikavsnittet borde ägnas lite mer tid åt i början av momentet, det är ett ganska stort avsnitt där "allt kommer på en gång".»
- Nej»
-
- Kunde haft någon till hjälplärare för det brukade vara lång kö på tavlan.»
- Mer moderniserat utlärande..»
- tydligare mål när det kommer till datorkunskapen»
- Det är synd att man måste labba 2 och 2, det känns som att man lär sig mindre då.»
- Jag saknade relevans. Programmering känns långt ifrån industriell ekonomi. Det är bra att man får en inblick till IT-basen men jag anser att detta bör vara en valbar kurs - förslagsvis ett val mellan kemi och programmering. Detta för att få en inblick i alla valbara inriktningar.»
- Jag hade gärna sett att Christer programmerade "live" under föreläsningarna. Att bara visa färdig kod på projektorn och sen visa hur programmet funkar blir inte samma sak. Jämför med att om en matematiklärare inte hade skrivit en lösningsgång för hand, utan bara visat upp en färdig lösningsgång, det blir inte samma förståelse. Jag förstår att detta kan ta mycket tid, men det är något som hade hjälpt otroligt mycket. »
- Jag tycker att alla elever ska rekommenderas eclipse som sdk istället för jGrasp.»
- Mer genomgångar av grunderna i kursen. Det är viktigt att man repeterar hur man skapar ett objekt och vad det leder till osv. flera gånger. Detta behövs för att få helhetssynen. Gärna tillsammans med handledare i större grupper. Vi körde en extragenomgång med Dastan ungefär fyra veckor in på kursen som var mycket givande. Detta förslag borde tas på allvar.»
- Nej»
- Tydligare koppling till utbildningen och på vilket sätt man kan ha nytta av kursen och programmering i framtiden»
- Mer genomgångar i små grupper »
- Genomgång i mindre grupper hade varit bra! Och fler labbar som liknar tentan ex den med äggklockan hade varit bra att öva på på dator!»
- Mer info på datadelen, då det framgick dåligt vad vi egentligen skulle kunna till t.ex. tentan»
- mer övergripande och grundläggande undervisning på datortekniken. kursen gick in på olika områden utan att vi fick någon sammanhoppling av dessa»
- Nej»
- Det hade varit bra med fler handledningspass sista veckan innan lab 4 skulle in och i sådana fall kanske färre i början av kursen.»
- Nej.»
- Nej !»
-
- nej, förutom tydligare besked om vad man ska kunna. Förståelse räcker inte, du måste verkligen kunna programmera.»
- Kanske inte skulle vara helt fel att ha någon slags dugga på programmeringsdelen, så blir det ett extra incitament att läsa på föreläsningarna. Den kanske borde ge bonuspoäng till tentan?»
- Digital- och datateknik delen av kursen var i mina ögon svår att greppa. Att det var så många gästföreläsare gjorde att den röda tråden försvann lite. Jag hade hellre sett en föreläsare i alla de momenten.»
- Föreläsningar i datasal, så elever kan pröva själva samtidigt som föreläsningen pågår. »
- Programmerings exempel och förklaring vad all olika kod faktiskt har för funktion. Känslan blev att man borde lära sig det mesta utantill och att få delar av koden var viktig. Detta resulterade iboförstående. »
- En tydligare struktur kring dig och dat-delen. Att ha gästföreläsare är kul i sig, men det ger ingen struktur i den delen av kursen och det är svårt att veta vad som faktiskt ingår och vad man förväntas kunna. En ide är att bara ha en gästföreläsare som har hand om alla områdena.»
- Nej, tyckte att den låg på en lagom grundläggande nivå.»
- Ja, mer utförliga exempel och genomgångar på föreläsningarna. Att exempel görs från grunden.»
- Övningar i att skriva kod för hand, typ en dugga. Att studera inför tentamen, som skrevs för hand, skiljde sig lite väl mycket från övriga kursen, där kompilering och liknande var mer i fokus.»
- Jag saknade mer hjälp, vilket var svårt att få.»

4. Finns det något du tycker kan tas bort ur kursen?

Vi uppskattar (och förväntas få) din konstruktiva kritik

- Datorteknikdelen. Både kass och onödig»
- Ta gärna bort datatekniken, eller åtminstone minska ner betydelsen för den delen. Att den påverkar kursens resultat i den utsträckning den gjorde nu (16/20 på tentan) är orimligt!»
- Inlämningarna»
- datortekniks-inlämningarna eller teoridelen på tentan. det känns onödigt att både ha inlämningar som man sedan även har prov på. känns bättre isåfall att de skriftliga inlämningarna betygsätts som godkända. »
- De fyra (?) tilläggsavsnitten om operativsystem, algoritmer, databaser och software engineering genererar vansinniga sant/falskt-frågor på tentan som t.ex. "en trojansk häst är ett virus som smittas andra program". Hur är detta relevant för min förmåga att förstå och producera kod? Man borde slopa dessa sidospår och eventuellt ha en gren (t.ex. databaser eller algoritmer) som man går djupare inpå istället för att bara röra vid ytan på alla fyra. JGrasp borde förpassas till ett ställe där solen aldrig lyser, varför använder man inte Eclipse? Mycket blod svett och tårar hade sparats. Sättet att tentera känns väldigt föråldrat. Just kodskrivandet blir i mångt och mycket utantillkunskap, vilket i vissa fall kanske kan vara bra, men min skicklighet som programmerare när jag skriver program ligger inte i att jag vet i huvudet vilka klasser som ingår i vilka paket eftersom kompilatorn och IDE:n sköter detta åt mig så att jag kan fokusera på att producera vettig kod. Dessutom om jag gör fel när jag skriver på papper kan jag behöva sudda en hel sida för att få in 3 extra rader, ett problem som inte existerar på en dator. En internetlös datorsal hade varit något att fundera på.»
- Datatekniken. Den krävde ofta stora delar självstudier då flera saker som inlämningsuppgifterna behandlade inte nämndes under föreläsningarna vilket drog ner intrycket av den delen.»
- Gästföreläsarna och första delen på tentan kan förkortas.»
- Inlämningsuppgifterna»
- Gästföreläsningarna va inget vidare»
- endel gästföreläsare gav inte så mycket»
- Del 1 på tentan angående datateknik. Ersätt med större fokus på inlämningsuppgifterna till gästföreläsningarna.»
- Datatekniken, alternativt lägga den som en separat kurs. Många glömde bort den delen och gav den inte tillräckligt mycket fokus. Man hade nog lärt sig mer om man fick mer ingående information om ämnet samt mer tid. »
- Jag tycker att för mycket fokus läggs på faktafrågor på tentan, möjligt att de speglar målen men det är inte lika givande att studera sådana frågor som att studera själva programmeringen.»
- Jag tycker väl inte att de moment som behandlar datateknik bör tas bort, men de bör definitivt få ett bättre sammanhang och struktur. Att ta in 10 olika gästföreläsare som pratar om helt olika saker är otroligt förvirrande och man ser inte den minsta koppling mellan varken det de olika föreläsarna pratar om, eller någon koppling mellan själva programmeringen och datatekniken. »
- Datorteknikdelarna. Detta med anledning av att de föreläsningarna bara skrapade på ytan till datortekniken och istället för djupare förståelse tillägnar man som elev sig viss fakta enbart. Jag skulle också kunna tänka mig att datortekniken koncentreras mer mot ett visst ämne, t ex datalagring/binära tal istället för att man försöker "få med lite av varje". Föreläsningen om spelgrafik var väldigt bra och intressant men jag vet inte om den hör hemma i den här kursen, den skrapade bara på ytan så minimalt att man inte har någon nytta av den - mer än att den var väldigt kul och intressant.»
- I rekommendationerna på nödvändig litteratur bör tilläggas att man klarar sig fint med Christers PowerPoints och att Datateknikboken inte heller är helt nödvändig. Jag lade ut 1000 spänn på något jag inte använt mycket. (och ändå har jag klarat mig riktigt bra i kursen)»
- Jag tycker inte att föreläsningarna gav särskilt mycket.»
- Begränsa teori delen till bara inlämningsuppg eller frågor på tentan,inte både ock»
- DATATEKNIKEN.»
- Datateknik-delarna med inlämningsuppgifter. »
- Datateknik»
- Delen som inte var programmering kändes som att den vägde lite mycket om man såg till hur tidsfördelningen var mellan de två delarna.»
- Datortekniken på tentan. Det är svårt att veta vad som kommer och alldeles för brett i förhållande till hur mycket tid man hinner lägga ned på det.»
- Kursen hade alldeles för många obligatoriska moment! Att ha både teoretiska inlämningar samt programmeringsinlämningar tar upp otroligt mycket mer timmar än kursens 7,5 poäng. »
- En del av alla deluppgifter. »
- Dig och datten borde varit mer konkret och fokuserade på ett område. Tentans dig och datt var inte riktigt avspeglande. »
- Datateknikdelen kändes överflödig då man inte fick tillräckligt med kunskaper för att kunna tillämpa dem samtidigt som det kändes som det tog onödig tid från programmeringen. »
- Jag tyckte att det mesta i kursen var relevant.»
- en del av digodaten var onödig. Speciellt när tenta frågorna inte var anpassade till att föreläsarna säger olika saker från år till år..»
- gästföreläsningarna, mindre betoning på data-teknik delen, jag skulle hellre se en sammanfattande instuderingsuppgift som behandlar det. Åtminstone tydligare betoning på att första delen av tentan baseras på gästföreläsningarna, det framgick inte alls.»
- Alla gästföreläsningar. De var för mycket av för olika saker. Minskning av antalet gästföreläsningar och borttagning av de tillhörande inlämningsuppgifterna tycker jag borde tas i betänksamhet. »
- Läs ovan.»
- Det är alldels för många delmoment och delinlämningar»
- Nej»
- JA! Datatekniksdelen var helt värdelös. Helt skilda områden inom datateknik som fick en föreläsning var. Ett hopplock att massa olika områden som inte alls kändes som det borde ingå i en grundläggande programmeringskurs. Hade mycket hellre sett att man istället valde ut ett specifikt datatekniksområde (t ex) och började från grunden i dessa och hade ett flera tillhörande föreläsningar till detta. Inlämningsuppgifterna var också extremt dåliga eftersom många frågorna som var med inte hade gåtts igenom på föreläsningarna.»
- Mentaliteten hos vissa handledare att göra jobbet åt eleverna. Det ger absolut ingenting, och man blir bara mer förvirrad av att behöva bygga vidare på kod man inte förstår. »

5. Vilka moment i kursen gynnade ditt eget lärande mest?

Välj ut ett eller flera inslag som du vill lyfta fram!
Om något inslag saknas i listan kan det kommenteras i fritextrutan.
Svar för alla moment behövs inte.

Matrisfråga

- Laborationerna var givande, men inlämningsuppgifterna till datateknikdelen gav inte så mycket.»
- Jag skulle hellre ha sett mer tid med handledare i mindre grupper. Då har ahdnledare kunnat gå igenom eventuellt repetera vissa viktiga moment man måste kunna för att klara labbarna. Handledararna var riktigt bra och bör därför utnyttjas till fullo. »
- första frågan speglar inte min åsikt angående lektionerna»
- Powerpointsen var helt okej Bättre än bok !»
- Tentan var mycket bra»
- Det är olämpligt att del 1 på tentan kräver såpass höga poäng för godkänt. Ta bort "sant eller falskt" - frågorna eller gör de mindre avgörande.»
- Svaret på sista frågan(tillfällen för kritik) baserar på att inte handledningen vid övningstillfällena avses då hade svaret varit mycket lärorikt.»
- Övningarna och tiden med handledarna är allt. Men Christers genomgångar är fortfarande nödvändiga för att få grunderna.»
- Jag lärde mig allt genom labbarna, inget på föreläsningarna.»
- Kursen var bra, men det hade varit mycket bättre och bara haft programmering och gått djupare in på den, istället för att ha datateknik också. Det var väldigt svårt att plugga på datatekniken till tentan, för det blev väldigt mycket och man visste inte vad man skulle läsa på. »
- Stor eloge till laborationshandledarna som hade stort engagemang och lade ner mycket tid på att svara på frågor och lära ut, även utanför tiden för handledning. »
- bra med många handledare»
- Mer student handledare!! Bästa någonsin! »
- Dastan var strålande, och så även de andra "hjälparna". Boken och föreläsningarna var överflödiga (öppnade knappt boken och slutade gå på föreläsningarna efter ett tag), men det var främst för att powerpointsen var så pass bra att det inte krävdes någon mer litteratur eller storgruppsgenomgång.»
- Föreläsningarna behövs uppdateras och göras lättare att ta till sig med små eller obefintliga kunskaper i programmering. Sammanfattning eller kompendie till dig-dat delen. »
- Kurslitteraturen används i alldeles för liten mån, och föreläsarna referar aldrig till några avsnitt i böckerna som kan vara vettiga att läsa, vilket gör att man heller inte gör det. »

Att få hjälp och svar på frågor
60 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»37 63%
Lärorikt»19 32%
Mindre lärorikt»2 3%
Ingick inte i kursen»2

Genomsnitt: 1.39

Föreläsningar
60 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»3 5%
Lärorikt»34 57%
Mindre lärorikt»22 37%
Ingick inte i kursen»1

Genomsnitt: 2.32

Övningar
59 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»37 64%
Lärorikt»18 31%
Mindre lärorikt»2 3%
Ingick inte i kursen»2

Genomsnitt: 1.38

Projektarbete
53 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»8 50%
Lärorikt»6 37%
Mindre lärorikt»2 12%
Ingick inte i kursen»37

Genomsnitt: 1.62

Inlämningsuppgift - ej grupparbete
56 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»3 6%
Lärorikt»20 42%
Mindre lärorikt»24 51%
Ingick inte i kursen»9

Genomsnitt: 2.44

Kurslitteratur
60 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»4 6%
Lärorikt»15 25%
Mindre lärorikt»40 67%
Ingick inte i kursen»1

Genomsnitt: 2.61

Självverksamhet
60 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»33 55%
Lärorikt»23 38%
Mindre lärorikt»3 5%
Ingick inte i kursen»1

Genomsnitt: 1.49

Tentamen
57 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»16 28%
Lärorikt»33 57%
Mindre lärorikt»8 14%
Ingick inte i kursen»0

Genomsnitt: 1.85

Tillfällen för kritik (feedback)
53 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»8 34%
Lärorikt»7 30%
Mindre lärorikt»8 34%
Ingick inte i kursen»30

Genomsnitt: 2

Genomsnitt totalt för detta stycke: 2.85


Genomsnitt totalt för alla frågor: 2.85
Beräknat jämförelseindex: 0.61

* obligatoriska frågor


Kursutvärderingssystem från