ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Datorstödd tillverkning V10, LMU091

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2010-05-24 - 2010-06-06
Antal svar: 10
Procent av deltagarna som svarat: 32%
Kontaktperson: Nina Söderqvist»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Maskiningenjör 180 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

10 svarande

Högst 15 timmar»1 10%
Cirka 20 timmar»5 50%
Cirka 25 timmar»2 20%
Cirka 30 timmar»1 10%
Minst 35 timmar»1 10%

Genomsnitt: 2.6

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

10 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»0 0%
75%»4 40%
100%»6 60%

Genomsnitt: 4.6


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

10 svarande

Jag har inte sett/läst målen»4 40%
Målen är svåra att förstå»1 10%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»1 10%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»4 40%

Genomsnitt: 2.5

- Finns det kursmål överhuvudtaget? » (Jag har inte sett/läst målen)
- Det finns inga kursmål!! Omöjligt att veta vad man skall kunna. Svårt att plugga inför tenta då kursmål saknades.» (Jag har inte sett/läst målen)
- många olika lärare. Man förstod sent hur tentan skulle se ut.» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

7 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»7 100%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 2

- Finns inga mål.» (?)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

9 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»2 22%
Ja, i hög grad»3 33%
Vet ej/har inte examinerats än»4 44%

Genomsnitt: 3.22

- Tentan var helt okej innehållsmässigt, men eftersom kursmål saknades var det svårt att veta vad man skulle kunna. Allt har gåtts igenom vid föreläsningar så inget fel på den biten.» (Ja, i hög grad)
- finns mycket att ställa frågor på. Lätt hänt att det inte frågas alls på det man kan bäst, och det kan bli tråkigt. Den teoretiska fakta-biten på kursen kanske kunde göras om till ett inlämningsarbete?» (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

10 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»1 10%
Ganska stor»6 60%
Mycket stor»3 30%

Genomsnitt: 3.2

- Bra med prog. övningarna!» (Ganska stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

9 svarande

Mycket liten»2 22%
Ganska liten»2 22%
Ganska stor»4 44%
Mycket stor»1 11%

Genomsnitt: 2.44

- dags att byta ut boken, kändes uråldrig» (Mycket liten)
- Har inte använt böckerna mycket, enbart till CNC övningarna. Arponens bok kändes överflödig.» (Mycket liten)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

10 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»6 60%
Mycket bra»4 40%

Genomsnitt: 3.4

- Hemsidan fungerade bra, OH kopior fanns att få tag på i lagom tid.» (Mycket bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

10 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»1 10%
Ganska bra»4 40%
Mycket bra»5 50%
Har ej sökt hjälp»0 0%

Genomsnitt: 3.4

- Eftersom ingen av lärarna sitter på lindholmen var det begränsat att ställa frågor när man behövde hjälp» (Ganska bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

10 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»2 20%
Mycket bra»8 80%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.8

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

10 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 10%
Lagom»9 90%
Hög»0 0%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 2.9

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

10 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»3 30%
Hög»6 60%
För hög»1 10%

Genomsnitt: 3.8


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

10 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»1 10%
Godkänt»2 20%
Gott»4 40%
Mycket gott»3 30%

Genomsnitt: 3.9

- Att i något som består av 70% av tentan inte finnas något form av övningmaterial, kunskapsmål/fakta frågor osv känns dåligt tycker jag.» (Dåligt)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Labbarna»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- minst 2 datum för varje labb»
- Kunskapsmål osv!»
- Tråkigt malande på hur det var förr med NC-maskiner. Känns ointressant i modern tid, även fast det finns vissa som ännu har gammal teknik ute i industrin. Självklart är ändå det viktigt att känna till historien bakom.»

16. Övriga kommentarerKursutvärderingssystem från