ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


LP1_12/13 Ledarskap och samarbete, LBT812

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2012-10-25 - 2012-11-12
Antal svar: 14
Procent av deltagarna som svarat: 56%
Kontaktperson: Christina Larsson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Affärsutveckling bygg

1. Sammanfattande intryck av kursen*

Gradera påståendena om kursen på en skala 1-5, där
1 innebär att du INTE ALLS instämmer i påståendet, och
5 betyder att du HELT OCH HÅLLET instämmer i påståendet

Matrisfråga

Sammanfattningsvis var kursen mycket bra*
14 svarande

0 0%
8 57%
4 28%
2 14%
0 0%
Vet ej»0

Genomsnitt: 2.57 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

2. Allmänna frågor

Gradera påståendena på samma sätt som ovan.

(Med examination avses alla moment som är underlag för betygssättning i kursen.)

Matrisfråga

- Det var svårt eftersom många lektioner var inställda och läraren inte dök upp. Jag tycker att det minsta man kan kräva av en lärare är att den är närvarande.»
- För många inställda lektioner! »
- Kursen känns relevant för AE-programmet men tyvärr får man inte ut så mycket av den då de faktiska förelsäningstillfällena är få eftersom flera föreläsningar ställdes in. Seminarieuppgifterna kändes vettiga men det saknades uppföljning av dessa. »
- Detta är en otroligt viktig kurs för oss på AE och det är tråkigt att vi bara har haft ca hälften av föreläsningarna.»

Kursens mål var tydliga
14 svarande

1 7%
1 7%
8 61%
3 23%
0 0%
Vet ej»1

Genomsnitt: 3

Examinationen speglade kursmålen på ett bra sätt
14 svarande

1 8%
3 25%
3 25%
5 41%
0 0%
Vet ej»2

Genomsnitt: 3

Kursadministrationen fungerade utmärkt bra
14 svarande

3 21%
6 42%
3 21%
2 14%
0 0%
Vet ej»0

Genomsnitt: 2.28

Kursen kändes angelägen för min utbildning
14 svarande

0 0%
0 0%
2 14%
8 57%
4 28%
Vet ej»0

Genomsnitt: 4.14

Kursen krävde en relativt stor arbetsinsats
13 svarande

2 15%
2 15%
6 46%
3 23%
0 0%
Vet ej»0

Genomsnitt: 2.76

3. Vad tycker du främst bör behållas i kursen?

- Gästföreläsare»
- Hemtentan»
- Kurslitteraturen "Leadership"»
- Kursboken var bra!»
- Tyckte de föreläsningar som blev av var bra! »
- Gästföreläsningarna»
- Gästföreläsningen om stratergi.»

4. Saknade du något i kursen?

- Det var väldigt få Undervisningar som blev av. Föreläsaren var ständigt borta på grund av olika anledningar. Det måste förbättras. Tydligen är det här en trend eftersom förra årets studenter inte heller fick många undervisningstillfällen. »
- En lärare som prioriterar kursen, kanske hade jag då tagit den mer på allvar.»
- tydliga mål om vad som examinerades »
- Struktur. Att PowerPoints ligger ute innan föreläsningen.»
- Jag saknade att man inte gick igenom många områden pga inställda lektioner. Plus ett engagemang från läraren.»
- Mer konkreta exempel på tillämpning av ledarskap»
- En tydlig struktur och uppföljning av seminarieuppgifterna. »
- Föreläsningar. Eller extrainsatta om de blev inställda, alt en vikarie som föreläser istället.»
- Struktur»

5. Finns det något du tycker bör ändras i kursen?

- Mer diskussion i klass där olika case ska lösas. Inte bara sitta och lyssna utan få tex öva på olika förhandlingsstrategier.»
- Om ingen annan på chalmers vill hålla i kursen tycker jag att en föreläsare som konsult kan föreläsa. Den kursansvariga idag har alldeles för mycket att göra och ställer in 70% av lektionerna vilket innebär att vi inte får den kunskap vi behöver. Han har inte tid, engagemang eller ork att driva kursen vilket inte heller ger oss elever något intresse i att lära oss.»
- Seminarierna kändes ibland lite väl simpla, kanske bör ses över till nästa år?»
- Mathias kanske borde planera sina barns tandläkarbesök på ett bättre sätt.»
- Färre inställda lektioner och mer konkreta exempel på tillämpning av ledarskap»
- Kursens upplägg över huvudtaget bör ändras, först och främst bör man se till att det faktiskt blir några föreläsningar och sen att det arbete man gör med seminarieuppgifter och diskussioner följs upp och leder någonstans. »
- Föreläsningarna. Mathias kan ju sitt ämne så himla bra och det är jättesynd att han inte får ut det till oss. Vi kan gott göra fler inlämningar och ha fler diskussioner i klassen.»
- Fler föreläsningar.»

6. Vilka moment har gynnat ditt lärande mest i kursen?

Välj ut ett eller flera inslag i kursen som du tycker varit till hjälp för din inlärning!
Ett minus som svar betyder att du inte tycker att momentet varit så givande för dig.
Svar för alla moment behövs inte.

Använd gärna fritextrutan för förklaringar!

Matrisfråga

- Många gästföreläsare uteblev. Genom hemtentan lärde jag mig faktiskt något. Fick leta svar på nätet»
- Vi blev lovade feedback på inlämningsuppgifterna men har inte fått något. Ska man inte få det innan tentan?»
- Feedback på de få inlämningar vi hade, hade varit intressant att få.»

Föreläsningar
14 svarande

2 14%
OK»7 50%
5 35%
++»0 0%
Vet ej/ Ingick ej»0

Genomsnitt: 2.21

Övningar/övriga lektioner
13 svarande

0 0%
OK»6 54%
4 36%
++»1 9%
Vet ej/ Ingick ej»2

Genomsnitt: 2.54

Att få hjälp och svar på frågor
13 svarande

1 9%
OK»10 90%
0 0%
++»0 0%
Vet ej/ Ingick ej»2

Genomsnitt: 1.9

Kurslitteratur och annat kursmaterial
14 svarande

3 21%
OK»9 64%
1 7%
++»1 7%
Vet ej/ Ingick ej»0

Genomsnitt: 2

Inlämningsuppgifter_ej i grupp
13 svarande

1 9%
OK»3 27%
7 63%
++»0 0%
Vet ej/ Ingick ej»2

Genomsnitt: 2.54

Projektarbete i grupp
13 svarande

0 0%
OK»3 42%
3 42%
++»1 14%
Vet ej/ Ingick ej»6

Genomsnitt: 2.71

Muntlig redovisning
13 svarande

0 0%
OK»2 100%
0 0%
++»0 0%
Vet ej/ Ingick ej»11

Genomsnitt: 2

Tentamen
14 svarande

0 0%
OK»0 0%
0 0%
++»0 0%
Vet ej/ Ingick ej»14

Genomsnitt: 0

Hemtentamen
14 svarande

0 0%
OK»4 28%
6 42%
++»4 28%
Vet ej/ Ingick ej»0

Genomsnitt: 3

Dugga
13 svarande

0 0%
OK»0 0%
0 0%
++»0 0%
Vet ej/ Ingick ej»13

Genomsnitt: 0

Självverksamhet
13 svarande

0 0%
OK»4 66%
2 33%
++»0 0%
Vet ej/ Ingick ej»7

Genomsnitt: 2.33

Studiebesök
13 svarande

0 0%
OK»0 0%
0 0%
++»0 0%
Vet ej/ Ingick ej»13

Genomsnitt: 0

Gästföreläsare
14 svarande

0 0%
OK»2 16%
5 41%
++»5 41%
Vet ej/ Ingick ej»2

Genomsnitt: 3.25

Feedback under kursens gång
14 svarande

3 50%
OK»3 50%
0 0%
++»0 0%
Vet ej/ Ingick ej»8

Genomsnitt: 1.5

Feedback vid examination
13 svarande

2 66%
OK»1 33%
0 0%
++»0 0%
Vet ej/ Ingick ej»10

Genomsnitt: 1.33

Laborationer
13 svarande

0 0%
OK»0 0%
0 0%
++»0 0%
Vet ej/ Ingick ej»13

Genomsnitt: 0

Annat
13 svarande

0 0%
OK»0 0%
0 0%
++»0 0%
Vet ej/ Ingick ej»13

Genomsnitt: 0

7. Övriga kommentarer

- Finns stora möjligheter för den här kursen att bli bra. »
- Jag tycker att vi måste få tillfälle att ha lektionerna som blir inställda. »
- Denna kurser håller inte Chalmers standard som den administreras idag. Om CSN visste hur få av de föreläsningar vi ska ha haft i timmar så skulle inte vi studenter få studiemedel... Bara det säger en del. Antingen sätts det in en vikarie eller så dyker föreläsaren upp. »
Genomsnitt totalt för detta stycke: 2.57

Genomsnitt totalt för alla frågor: 2.57
Beräknat jämförelseindex: 0.39

* obligatoriska frågor


Kursutvärderingssystem från