ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


TIMAL vt12 Driftsäkerhetsstyrning, LMT732

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2012-03-08 - 2012-03-25
Antal svar: 5
Procent av deltagarna som svarat: 21%
Kontaktperson: Lars Nordlund»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Maskiningenjör 180 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

5 svarande

Högst 15 timmar»1 20%
Cirka 20 timmar»3 60%
Cirka 25 timmar»1 20%
Cirka 30 timmar»0 0%
Minst 35 timmar»0 0%

Genomsnitt: 2

- Väldigt lågt tempo.» (Högst 15 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

5 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»1 20%
75%»1 20%
100%»3 60%

Genomsnitt: 4.4


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

5 svarande

Jag har inte sett/läst målen»0 0%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»4 80%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»1 20%

Genomsnitt: 3.2

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

5 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»5 100%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 2

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

5 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»2 40%
Ja, i hög grad»1 20%
Vet ej/har inte examinerats än»2 40%

Genomsnitt: 3


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

5 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»2 40%
Ganska stor»2 40%
Mycket stor»1 20%

Genomsnitt: 2.8

- Jag har läst mycket av det som vi har gått igenom, så inte så mycket stora nyheter. Men mycket av svaren på de frågor jag har haft har jag hittat i mina anteckningar eller i föreläsnings-slidesen.» (Ganska stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

4 svarande

Mycket liten»2 50%
Ganska liten»2 50%
Ganska stor»0 0%
Mycket stor»0 0%

Genomsnitt: 1.5

- Vi har inte haft någon litteratur, istället har vi haft 10kg med utdelat material att släpa runt på. Vissa delar av det materialet har varit till stor hjälp.» (?)
- Sjukt många häften som man aldrig läste igenom.» (Mycket liten)
- Man måste nästan ha en bok för en kurs. Måste ha nånting med ett register och inte bara lösa papper. » (Mycket liten)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

5 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»4 80%
Mycket bra»1 20%

Genomsnitt: 3.2

- Det ligger mycket material ute. Men, det finns väldigt många fel i de svar som ligger ute på kurshemsidan.» (Ganska bra)
- Kurshemsidan är alltid sämst! Borde lägga upp de meningslösa häftena om tex RCM och TPM» (Ganska bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

5 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»3 60%
Mycket bra»2 40%
Har ej sökt hjälp»0 0%

Genomsnitt: 3.4

- Det är lätt att ställa frågor, bra tillgänglighet.» (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

5 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»2 40%
Mycket bra»3 60%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.6

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

5 svarande

För låg»1 20%
Låg»1 20%
Lagom»3 60%
Hög»0 0%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 2.4

- Jag har inte arbetat med kursen förrän under tentaveckan. De sakerna som tas upp är väldigt rätt fram om man kan sin kvalitetsstyrning och produktionslogistik.» (För låg)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

5 svarande

För låg»1 20%
Låg»1 20%
Lagom»2 40%
Hög»1 20%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 2.6


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

5 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»3 60%
Gott»1 20%
Mycket gott»1 20%

Genomsnitt: 3.6 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Kursen är spretig. Lite markov, lite Duane, Lite RCM och lite Relex. Jag har svårt att se den röda tråden, känns som 7 fristående minikurser.» (Godkänt)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Studiebesök»
- Tja..... Upphör inte kursen?»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Bok istället för massor av lösa papper»
- Tydligen bör den försvinna»

16. Övriga kommentarer

- SKf var väll okej trist att de inte ansträngde sig mer och såg till att det fanns fika, bättre lokal och att man fick se när de satte ihop ett kullager»
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.6

Genomsnitt totalt för alla frågor: 3.6
Beräknat jämförelseindex: 0.65


Kursutvärderingssystem från