ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


V10 Meteorologi, oceanografi och tidvatten, LNC049

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2010-05-25 - 2010-09-19
Antal svar: 26
Procent av deltagarna som svarat: 31%
Kontaktperson: Monica Olsson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Sjökapten 180 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

26 svarande

Högst 15 timmar»7 26%
Cirka 20 timmar»14 53%
Cirka 25 timmar»2 7%
Cirka 30 timmar»2 7%
Minst 35 timmar»1 3%

Genomsnitt: 2.07

- Eftersom läraren i meteorologi var otroligt dålig och inte på minsta sätt inspirerande blev det mest att läsa inför tentan. Inför kursen hade jag stora förhoppningar och stort intresse som dock förstördes av läraren. Oceanografin arbetade jag lite mer med och mest med tidvattnet.» (Högst 15 timmar)
- är rätt så hemma på detta sedan tidigare» (Högst 15 timmar)
- Har haft mycket personliga familjesaker att ta hand om denna termin» (Cirka 20 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

26 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»1 3%
75%»10 38%
100%»15 57%

Genomsnitt: 4.53

- har gått på oceanografin» (50%)
- Har missat 2 av 3 oceanografi föreläsningar» (75%)
- Föreläsningarna i meteorologi är helt meningslösa. Läraren läser bara från sin Powerpoint-presentation och kan inte svara på frågor. Svarar bara att vi ska söka på nätet. Oceanografin är intressant med kunnig föreläsare som dock skulle fått mer tid. Föreläsningarna i tidvatten är som alltid intressanta och välplanerade.» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

26 svarande

Jag har inte sett/läst målen»8 30%
Målen är svåra att förstå»2 7%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»10 38%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»6 23%

Genomsnitt: 2.53

- olika för de olika kurserna. anser att meteorologin kunde vara mer strukturerad» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

22 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»2 9%
Ja, målen verkar rimliga»16 72%
Nej, målen är för högt ställda»4 18%

Genomsnitt: 2.09

- Med en annan lärare i meteorologi kunde undervisningen kanske hålla en högre klass med mer praktiska övningar i aktuella väderprognoser. Oceanografi och tidvatten är på en bra nivå.» (Nej, målen är för lågt ställda)
- Målen verkar rimliga men mer tid borde läggas på oceanografin som kändes välldigt komprimerad i jämförelse med de andra två delarna.» (Ja, målen verkar rimliga)
- så mycket arbete för så lite poäng. det är som att arbeta gratis och det gillar ingen!» (Nej, målen är för högt ställda)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

23 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»13 56%
Ja, i hög grad»10 43%
Vet ej/har inte examinerats än»0 0%

Genomsnitt: 2.43

- Tidvatten var bra men de andra två på gränsen till för enkla.» (I viss utsträckning)
- Meteoroligdelens alternativfrågor kan bytas mot mer omfattande frågor av större relevans.» (I viss utsträckning)
- Anser att det ställdes för få frågor på delmomentet oceanografi. Varje fråga var värd många poäng, och de var inte uppdelade i fler underfrågor. Det kändes som att man pga detta och genom att ha läst på fel moment lätt kunde misslyckas med deltentan.» (I viss utsträckning)
- Jag klarade tentan men kan ingenting om meteorologi.» (I viss utsträckning)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

26 svarande

Mycket liten»2 7%
Ganska liten»10 38%
Ganska stor»12 46%
Mycket stor»2 7%

Genomsnitt: 2.53

- I meterologin har det varit näst intill en självstudie kurs. Powerpoint är en bra verktyg, dock omd et används på rätt sätt. Att läsa högt från powerpoint på tavlan är inte pedagogiskt!» (Mycket liten)
- Det hade varit betydligt mycket mer användbart med en föreläsare i meteorologi som har tillräckliga kunskaper.» (Ganska liten)
- Har bara fått lärdom på tidvattenlektionerna. De andra var usla på att göra ämnet intressant » (Ganska liten)
- görans och ulfs föreläsningar har varit till stor hjälp, men antons kunde vi lika gärna ha skippat» (Ganska liten)
- Ett problem som med sorglig tydlighet börjar framträda är att Sjösektionen Chalmers har svårt att få fram kompetenta lärare inom de ämnen man undervisar. Det trumpeteras gärna ut att Chalmers är och har som mål att vara en av världens bästa sjöfartsskolor. Sådana ambitioner är lovvärda och riktiga, för att inte säga nödvändiga för att hålla dyra svenska befäl konkurrenskraftiga. Men skolans ledning måste också nås av insikten att världens bästa skola bygger man genom att anställa världens bästa lärare, inte genom att hålla flest utvärderingar eller bygga flest och finast lokaler (inte allenast i alla fall). Det duger INTE att sätta in en glad hobbyflygare som huvudföreläsare vid en meteorologikurs, även om herr Vialle säkerligen är en alldeles utomordentlig lärare i hans egentliga ämnen. En meteorlogikurs på högskolenivå kräver en person som åtminstone är utbildad meteorlog och som helst har doktorerat på området. Föreläsningen med extern föreläsare från SMHI visade med all tydlighet vilken enorm skillnad det är när föreläsningar hålls av någon som är på området mycket väl insatt. Detta är nivån som alla föreläsningar bör ligga på. Jag har förståelse för antalet kurser i ämnet på Chalmers kanske inte är tillräckligt för att göra ett underlag för en lektorsanställning inom ämnet men i så fall få tjänsten tillsättas tillsammans med andra högskolor (GU?) eller helt sonika köpas in. Undervisningen i tidvatten håller mycket hög klass. Föreläsningen om orkaner hölls också god nivå. Oceanografin kommer troligen också få utstå en del kritik men här ligger inte problemet i kunskapsnivån hos föreläsaren utan snarare i bristande tydlighet om vilka kunskaper som krävs för att klara tentamen, samt att litteraturen som används på Chalmers är en annan än den föreläsaren är van vid. Men detta känns mest som inkörningsproblem som uppstått pga. av en extern föreläsare och som borde kunna lösas genom en grundlig genomgång mellan föreläsaren och skolan om vad undervisningen ska bestå uti (byt litteratur om så krävs). » (Ganska liten)
- Tidvatten bäst undervisning. Oceanografin för få föreläsningar . Meteorologin dåliga och många föreläsningar» (Ganska liten)
- Läraren kunde inte allt som skulle läras ut.» (Ganska liten)
- gäller inte alla lärare tidvatten läraren var kanon» (Ganska liten)
- Olika mellan olika föreläsare, men oceanografi fungerade väl medan meterologi fungerade sämre. » (Ganska liten)
- Mycket stor i tidvatten, ganska stor i oceanografin och obefintlig i meteorologin.» (Ganska stor)
- Tidvatten: Ganska stor Oceanografi: Mycket stor Meteorologi: Mycket liten!!! Gav inget som man inte kunde läsa sig till själv och på kortare tid.» (Ganska stor)
- Oceanografiföreläsningarna har varit bra. Valle är rörig....men det är ju inte hanns ämne heller riktigt....» (Ganska stor)
- oceanografi- mycket tidvatten- mycket meteo- mycket liten» (Ganska stor)
- Enda undantaget är meteorologin, där undervisningen bestod av högläsning av powerpointpresentationer, där mycket var felaktiga uppgifter.» (Ganska stor)
- Dålig kurslitteratur men då föreläsaren varit ännu sämre och bara tagit text ordagrant från vår bok till power-pointföreläsning och inte kan svara på frågor utöver det. » (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

26 svarande

Mycket liten»6 23%
Ganska liten»8 30%
Ganska stor»7 26%
Mycket stor»5 19%

Genomsnitt: 2.42

- Vadå kurslitteratur. För att kunna svara på oceanografifrågorna var man tvungen att delta på hans lektioner. Om inte så kuggar man. Tycker man ska kunna ha möjligheten att läsa in det som ska komma på examinationen i kurslitteraturen om man missat föreläsningar. Så icke i detta fallet. Dåligt» (Mycket liten)
- Nav1:an som kursliteratur känns direkt olämplig för sitt ändamål framför allt när man har en föreläsare i oceanografi som säger att man inte skall lita på det som står i den utan borde ha köpt den boken som står som referenslitteratur då kurslitteraturen skall innehålla för många faktafel. » (Mycket liten)
- Meteorologin och oceanografin hade inte gått att klara med endast den litteratur som anvisats.» (Ganska liten)
- dålig lit till oceanografin » (Ganska liten)
- Kurslitteraturen för oceanografin som var angiven (Navigation 1) var helt värdelös, då mycket av all fakta var felaktig enligt vår lärare.» (Ganska liten)
- Invitation to oceanography borde inte vara referens bok med tanke på att kursen gick efter den och inte Nav 1. » (Ganska stor)
- "Nav-ettan" är bra» (Ganska stor)
- Jag lånade boken Invitation to Oceanography och hade under kursen. Denna borde vara obligatorisk. Marinens böcker kan strykas helt.» (Mycket stor)
- Tidvatten: ganska liten Oceanografi: Ganska stor Meteorologi: Mycket stor!!!» (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

26 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»2 7%
Ganska bra»17 65%
Mycket bra»7 26%

Genomsnitt: 3.19

- Som vanligt får man hoppa mellan studentportalen, programhemsidor och Ping-pong, där det sistnämda inte är användarvänligt» (Ganska dåligt)
- mer av tidvattenlektionerna på nätet kanske» (Ganska bra)
- Bra att man fick föreläsningarna utskrivet på papper och ihophäftat!» (Mycket bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

26 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»8 30%
Ganska bra»12 46%
Mycket bra»5 19%
Har ej sökt hjälp»1 3%

Genomsnitt: 2.96

- Inom Tivattten och ocenaografi kunde man får svar dock inte inom Met. » (Ganska dåliga)
- Inte på tidvatten men på de andras pass. Har de kompetens ens att få stå där o undervisa» (Ganska dåliga)
- anton kan j inte svaren till sitt ämne.» (Ganska dåliga)
- Frågade man frågor svarade Anton och tillade att det var så han hade förstått saken! Meteorologi är vetenskap och kan bara förstås på ett sätt och betydde således inte att han var säker och det är dåligt om man är föreläsare på världens bästa kaptensutbildning! Var man inte nöjd med svaret fick bl.a. jag höra att detta inte är något dagis där jag kan få svar på mina frågor hursomhelst. Jag blev hänvisad att söka själv på Google! Enormt låg stil!» (Ganska dåliga)
- Mycket bra i tidvatten, ganska bra i oceanografin och obefintlig i meteorologin.» (Ganska bra)
- I oceanografi och tidvatten, mycket goda. I meteorologin, gränsar det till katastrof.» (Ganska bra)
- Oceanografiföreläsaren var väldigt bra» (Mycket bra)
- återigen varierande på de olika delarna» (Mycket bra)
- Dock ej i meteorologin, där läraren hade stora brister om kunskapen i ämnet.» (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

25 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»2 8%
Mycket bra»19 76%
Har ej sökt samarbete»4 16%

Genomsnitt: 4.08

- Läraren i meteorologi har verkligen svetsat samman kursen i en gemensam grupp mot honom själv.» (Mycket bra)
- samma pluggkompis som alltid» (Mycket bra)
- Vi fick hjälpas åt och försöka förstå då inte föreläsaren kunde!» (Mycket bra)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

26 svarande

För låg»1 3%
Låg»3 11%
Lagom»11 42%
Hög»10 38%
För hög»1 3%

Genomsnitt: 3.26

- med undantag för oceanografin som var på en vettig nivå.» (Låg)
- Sant för samtliga kurser även om oceanografi skulle ha tjänat på ytterliggare någon föreläsning för att ge mer uttrymme till frågor på slutet även om tempot var lagom. Tempot på tidvatten tyckte jag personligen var alldeles för lågt. » (Låg)
- Anledningen till att stoppa tre viktiga kurser till ett verkar vara en mysterium för mig. varför har skoledningen bråttom? Det är viktiga kurser som borde läses för sig, för omfattning har inte varit som delkurser för en 7,5 p kurs. Utan nästan varje del har varit en 7,5 p kurs. » (Hög)
- dock lite ojämt fördelad» (Hög)
- Det kändes som att vi, mestadels i oceanografin, gick igenom mycket mer och svårare moment än vad som vi förväntades lära oss och kunna till tentamen, istället för att fokusera på väsentligare saker.» (Hög)
- som sagt för så lite poäng.» (För hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

24 svarande

För låg»0 0%
Låg»4 16%
Lagom»11 45%
Hög»7 29%
För hög»2 8%

Genomsnitt: 3.29

- Har inte läst så många kurser» (?)
- Matematiken tar väldigt mycket tid.» (Hög)
- förutom att vi hade en 4 tim. föreläsning med tungt, nytt material i Oceanografi fredagen före tentaveckan så kändes arbetsbelastningen jämn och bra.» (Hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

26 svarande

Mycket dåligt»1 3%
Dåligt»10 38%
Godkänt»11 42%
Gott»4 15%
Mycket gott»0 0%

Genomsnitt: 2.69

- Det är en väldigt omfattande kurs jämfört med antalet poäng. Det är en mycket ojämn nivå mellan de olika ämnena där oceanografi har varit på väldigt hög nivå, tidvattnet på en lagom nivå och meteorologin ganska förvirrad.» (Dåligt)
- Förutom tidvatten som var kanon» (Dåligt)
- förutom tidvatten kursen den var bra» (Dåligt)
- Dessa tre ämnen borde inte vara sammanslagna till en kurs.» (Dåligt)
- Meteorologitimmarna kunde man lika gärna ha läst sig in på hemma, eftersom all fakta stod i Navigation 1. Tidvattenkursen var väldigt bra, medan det blev för stressigt på oceanografin, allt som läraren sade var man tvungen att anteckna, vartenda ord i princip, så det var svårt att hinna med. Dessutom fanns det ingen möjlighet för oss att återkoppla om man hade missat något, eftersom det han sade inte fanns i vår angivna kurslitteratur, eller gick att hitta på internet.» (Dåligt)
- Mycket gott för tidvatten, godkänt för oceanografin och obefintlig i meteorologin.» (Godkänt)
- Bra kurs. Tycker att nivån på övningsfrågorna som vi fick i oceanografi inte riktigt stämmer överens med nivån på föreläsningarna.(Frågorna var ganska svåra). Med tanke på antalet högskolepoäng som kursen motsvarar så var nivån lite för hög i oceanografi.» (Godkänt)
- Oceanografin + tidvatten- mkt bra med kunniga lärare och bra föreläsningar och övningar Meteorologin- Ta bort kursen eller skaffa en riktig lärare!! Finns inget så oinspirerade som än lärare som inte kan sitt ämne. » (Godkänt)
- Oceanografin var bra» (Gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Föreläsarna i oceanografi och tidvatten. Gästföreläsarna. »
- Göran Larssons tidvattendel var väldigt bra.»
- Göran»
- ulf i oceanografi»
- Allt i tidvatten»
- Vår Oceanografilärare som även besvarat många meteorologifrågor. Han är grym! Tidvattenföreläsningarna var också bra.»
- Diversiteten»
- Oceanografiläraren»
- Övningstillfällena i tidvatten. Lärare som studerat ämnet de undervisar i.»
- inget»
- Tidvattnet var bra. Göran Larsson är en mkt bra lärare. »
- De utskrivna föreläsningarna.»
- Om kursen skall vara sammansatt med tidvatten, oceanografi och meteorologi.»
- Tidvattenlektionernas upplägg, vilket kan bli svårt då Göran går i pension.»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Antingen att kurserna delas upp eller att omfattningen minskar. Det vore bäst för kunskaps nivån för sjöbefäl att dela upp kurserna i separata delar. »
- Ta bort Anton Vialle som föreläsare i meteorologi. En sådan lärare hör inte hemma på en högskola. Elever betalar för att kunna studera där och förtjänar riktiga och engagerade lärare. En som tar vara på elevernas intresse och kan besvara deras frågor. Sedan bör boken Invitation to Oceanography vara obligatorisk. Marinens böcker kan strykas helt. Fler timmar oceanografi.»
- En annan, mer kompetent lärare i meteorologi och en något lägre nivå på oceanografin. »
- In med bra lärare som vet vad de pratar om. Och bättre kurslitteratur »
- anton bör bytas ut, tidvattnet bör man kunna läsa sig till inte, bara vara hänvisad till görans föreläsningar och ulf borde få mer tid till sitt ämne.»
- Det måste till en annan huvudföreläsare i meteorlogi.»
- Fler ocean. Föreläsningar och bättre litteratur»
- Låt Anton Vialle gå sin egen kurs! Att läsa från en power point kan jag med göra.»
- Det bör vara två eller flere olika kurser, inte sammanklumpat. och jämnare svårighetsgrad, samt mer föreläsningar i oceanografi»
- Meteorologin är svår att hänga med i på föreläsningarna för den ovane»
- skulle vara bra med tydligare, lättåtkomligare referenslitteratur i Meteorologin»
- Inget illa menat mot läraren personligen, men det hade varit bättre med en lärare som faktiskt har studerat ämnet, i detta fall meteorologi.»
- lägg inte ihop dom här tre kurserna mer»
- Meteorologin- känns löjligt att ha gjort en sådan kurs under sin högskoleutbildning. »
- Allt annat! Bort med föreläsaren! Det vore sorgligt om framtida sjöstudenter ska ha en okunnig hobbymeteorolog! Jag hoppas att jag slipper se Anton Vialle någon gång i framtiden i Chalmers lokaler! Vi behöver en ordentlig kurslit. som reder ut begreppen på ett bra sätt men tydliga illustrationer. Det gör inget att det är på engelska.»
- Anton Vialle har inga kunskaper i meteorologi och bör inte undervisa i ämnet.»
- högre poäng eller minder saker man ska lära sig.»
- Kurslitteraturen!!! Framför allt bör kurser utgå från litteraturen och man bör kunna hitta den information man behöver för att klara kursen i den förutom om man kompletterar med ytterliggare material. »
- Ta tillbaka den dyra, engelska boken om oceanografi, i den fanns alla svaren på frågorna som läraren ville ha, som var näst intill omöjliga att hitta själv. Må så vara att studenter ska besparas från att köpa dyra böcker om det går, men den boken är direkt nödvändig för kursen. Att lägga den sista av 4 oceanografiföreläsningarna fredagen tre dagar innan tentan var även det ett otroligt dåligt drag, eftersom det var där man fick svaren på nästan hälften av det som läraren ville att vi skulle kunna för den kursen. Ulf är en oerhört kunnig man på sitt ämne, men tyvärr är det svårt att sitta och hetsanteckna 4 timmar i sträck, och dessutom få tid att ställa frågor. Dessutom pratar han väldigt tyst, så satt man inte längst fram var det mycket svårt att alls höra vad han sade.»

16. Övriga kommentarer

- Kunskaps nivån hos oss som blivande sjöbefäl borde inte vara lågt för att lektorerna inte kan ämnet eller att skolledningen har bråttom med att färdig utbilda oss. Kompetensen hos oss borde vara valordet hos skolan. »
- Om Anton Vialle får hålla fler kurser i meteorologi på Chalmers begår kursledningen tjänstefel. De måste vara medvetna om problemet. Man har faktiskt ett ansvar mot studenterna som satsar tid och pengar på en utbildning.»
- Det här borde varit tre separata kurser.»
- Meteorologinföreläsningarna gav inget som man inte kunde läsa i power-pointen eller läroböcker själv. Oceanografin var mycket intressant och med en lärare som har såpass stor kunskap inom ett minst sagt relevant område borde mer tid disponeras för detta ämne. (Ex. matematiken känns betydligt mer orelevant och vi har trots det haft avsevärt mycket mer tid för den kursen). Meteorologin hade bra tidsdisposition men dålig föreläsare.»
- Är inte säker på att upplägget med tre tentor i en fungerar. Det kanske är bättre att dela upp kursen i tre separata kurser, och tre separata tentor. Förstår inte helt säkert varför de överhuvudtaget i nuläget är i en och samma kurs.»
- Om denna utbildning ska vara världsklass så ska också lärarna vara kunniga och kunna lära ut.»
- Jag vill vara stolt över mitt yrke och det val jag har gjort. Jag vill därför få bästa möjliga utbildning för jag och mina klasskamrater vill bli bäst nautiker i världen! Det är vår chans att överleva i den här branschen! Då kan man inte som skola snåla på lärare och sätta vemsomhelst på ett ämne som är så viktigt för oss nautiker som meteorologi är. Det är nog sorglogt att man komprimerat ämnet som man har gjort. Hyr in en riktig meterolog till samtliga föreläsningar så vi kan komma ut efter fyra år och kunna vårt yrke till 100 %! Vi hade en gästföreläsare en gång men han hade eget material med sig så det var inte tid för särskilt månge egna frågor samt det faktum att jag var en av ca 12 st som på eftermiddagspasset skulle ner till simulatorn. Jag fick en 4 på tentan. Givetvis vill man ha en 5a men jag skämns över att ha blivit godkänd när jag inget kan! Då är det en dålig tentamen alternativt alldeles för låga krav som vemsomhelst som inte ens gått kursen skulle kunna svara rätt på! Är det sånt svenskt sjöbefäl ni vill ha? Okunnigt? Jag får helt enkelt ta på mig ansvaret att nu i efterhand försöka lära mig meteorologi på egen hand och hitta litteratur någonannanstans! Skäms på er! Detta är inte det Chalmers som ni så gärna vill prata om. Hur bra ni är och att detta är världsklass! Detta är fillipinarklass! Mitt mål som sjökapten är iallafall inte att bli som en fillipare! Jag vill vara stolt över att vara sjökapten och i det vara en kunnig sådan. Jag väntar mig att det är den utbildningen ni ska ge mig! Ni har lite att tänka över och ta handling! Lycka till!»
- Att lära av Göran Larsson är ett nöje! Oceanografin var också mycket intressant.»
- det är bra att få bra och djup kunskap inom detta område men i så fall ska det vara en 7 poängs kurs.»
- Ge Ulf en microfon och inför den engelska oceanografiboken som kurslitteratur igen, så ska nog allt ordna sig.»


Kursutvärderingssystem från