ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


TSJKL 1213-2 Sjömanskap C, SJO660

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2012-12-20 - 2013-01-27
Antal svar: 15
Procent av deltagarna som svarat: 29%
Kontaktperson: Mattias Bingerud»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Sjökapten 180 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

15 svarande

Högst 15 timmar»5 33%
Cirka 20 timmar»1 6%
Cirka 25 timmar»1 6%
Cirka 30 timmar»4 26%
Minst 35 timmar»4 26%

Genomsnitt: 3.06

- Mycket bra och välutnyttjad tid i de nya simulatorerna. Även de studentledda körningarna har varit väldigt givande, det är lite synd bara att det inte har funnits mer tillfällen att gå på.» (Cirka 30 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

15 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»0 0%
75%»0 0%
100%»15 100%

Genomsnitt: 5

- Lite fler föreläsningar kring COLREG hade varit bättre, eftersom tentan är så omfattande.» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

15 svarande

Jag har inte sett/läst målen»0 0%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»4 26%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»11 73%

Genomsnitt: 3.73

- Dålig information om vad som gäller ang tentan. Borde vara mer lektioner som man går igenom colreg osv.» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)
- De var tydliga, dock hade det kunnata påpeka mer att tentan var uppdelad i två delar och att dessa låg på samma tid, det förvirrade mig då jag skulle anmäla mig för tentamententamen» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)

4. Jag upplever att jag efter avslutad kurs kan...

Matrisfråga

- Kunde haft mer lärarhandlett (repetition) med Björn under hösten. »
- Kanske skulle haft en lektion till i colreg. Den vi hade var mycket givande»

...handha en radar med ARPA-utrustning på fullgott sätt i olika trafik- och vädersituationer
14 svarande

Nej»0 0%
Delvis»0 0%
Ja, det kan jag»6 42%
Ja, med god marginal»7 50%
Vet ej, lärandemålet är otydligt»1 7%

Genomsnitt: 3.64

...beskriva såväl funktion, fördelar samt begränsningar hos en ARPA-anläggning
14 svarande

Nej»0 0%
Delvis»0 0%
Ja, det kan jag»7 50%
Ja, med god marginal»6 42%
Vet ej, lärandemålet är otydligt»1 7%

Genomsnitt: 3.57

...använda ARPA-utrustningens trailfunktion
14 svarande

Nej»0 0%
Delvis»0 0%
Ja, det kan jag»7 50%
Ja, med god marginal»6 42%
Vet ej, lärandemålet är otydligt»1 7%

Genomsnitt: 3.57

...beskriva och tillämpa regler och riktlinjer i Ship’,s Routing och Ship Reporting Systems (SRS)
14 svarande

Nej»0 0%
Delvis»2 14%
Ja, det kan jag»7 50%
Ja, med god marginal»5 35%
Vet ej, lärandemålet är otydligt»0 0%

Genomsnitt: 3.21

...tolka och tillämpa såväl de internationella sjövägsreglerna som motsvarande svenska bestämmelser
14 svarande

Nej»0 0%
Delvis»1 7%
Ja, det kan jag»4 28%
Ja, med god marginal»9 64%
Vet ej, lärandemålet är otydligt»0 0%

Genomsnitt: 3.57

5. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

15 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»13 86%
Nej, målen är för högt ställda»2 13%

Genomsnitt: 2.13

6. Testade examinationen om du uppnått målen?

15 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»2 13%
Ja, i hög grad»13 86%
Vet ej/har inte examinerats än»0 0%

Genomsnitt: 2.86


Undervisning och kursadministration

7. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

15 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»2 13%
Ganska stor»5 33%
Mycket stor»8 53%

Genomsnitt: 3.4

- För COLREG har den varit under all kritik» (Ganska stor)

8. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

15 svarande

Mycket liten»2 13%
Ganska liten»3 20%
Ganska stor»4 26%
Mycket stor»6 40%

Genomsnitt: 2.93

9. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

15 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»8 53%
Mycket bra»7 46%

Genomsnitt: 3.46

- Labb PM de första labbarna kom ut väldigt sent, men det blev bättre mot slutet av kursen.» (Ganska bra)
- Dock var det ibland svårt att komma åt A3 sjökort för labb pm, som fanns bakom låsta dörrar vilket vi inte har tillgång till. Det hade varit enklare om det var som i sjömanskap B kursen i våras. Vid labbkörningar på kvällarna så fungerar inte våra passerkort, vilket gjorde det betydligt svårare att ta sig in.» (Ganska bra)
- Kunde skicka ut labb pm snabbare ibland» (Ganska bra)


Arbetsklimat

10. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

15 svarande

Mycket dåliga»1 6%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»5 33%
Mycket bra»7 46%
Har ej sökt hjälp»2 13%

Genomsnitt: 3.6

11. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

15 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»2 13%
Mycket bra»13 86%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.86

12. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

15 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»4 26%
Hög»8 53%
För hög»3 20%

Genomsnitt: 3.93

13. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

15 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»3 20%
Hög»6 40%
För hög»6 40%

Genomsnitt: 4.2

- Tre kurser,tre tentor, varav två mycket omfattande (sjöfartsekonomin & Navigationssystem), uppkörning, inlämmningsppgifter samt grupparbete. Den här läsperioden kändes väldigt pressande, trots att vi läste normalt antal hp. » (För hög)


Sammanfattande frågor

14. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

15 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»1 6%
Godkänt»3 20%
Gott»7 46%
Mycket gott»4 26%

Genomsnitt: 3.93 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

15. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Så många körningar som möjligt»
- tiden i simulatorn.»
- Den ensamma körningen på labb 4 hjälpte inför labb 6»
- Studentledda simulatorkörningen är ett måste. Det går fort fram och timmarna i simulatorn räcker knappt, tycker både jag och flera sett till vad vi ska kunna efteråt. »

16. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Gå igenom parallelindex, COLREG i sin helhet»
- Mer undervisning i COLREG. Frågorna på tentan kan vara tydligare!»
- Skulle inte skadat med några föreläsningar till om P-index och lite mer tid att traila. Många kände sig osäkra på det i klassen vid uppkörningen. »
- mer studentledda körningar!»
- Kanske ha fler stundentledda simulatoekörningar under läsperioden»
- Lektioner i COLREG»

17. Övriga kommentarer

- Vissa lärare måste lära sig att hålla tider och försöka hjälpa eleven istället för att berätta att man inte kan köra båt! Vissa lärare var väldigt bra på att få hjälp av och resonera med! »
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.93

Genomsnitt totalt för alla frågor: 3.93
Beräknat jämförelseindex: 0.73


Kursutvärderingssystem från