ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Verksamhetsförlagd utbildning 2, VFU2, CIU210, MPLOL, VT12, CIU210

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2012-05-29 - 2012-10-16
Antal svar: 3
Procent av deltagarna som svarat: 50%
Kontaktperson: Sheila Galt»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Teknisk matematik 300 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

3 svarande

Högst 15 timmar»0 0%
Cirka 20 timmar»0 0%
Cirka 25 timmar»1 33%
Cirka 30 timmar»1 33%
Minst 35 timmar»1 33%

Genomsnitt: 4

- Har försökt hålla mig inom ramarna!» (Cirka 25 timmar)
- Det tar mycket tid att först fräscha upp sina kunskaper och sedan skapa en lektion som är didaktiskt genomtänkt och bra.» (Minst 35 timmar)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

2. Hur begripliga är kursens mål?

3 svarande

Jag har inte sett/läst målen»0 0%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»0 0%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»3 100%

Genomsnitt: 4

- Dock finns det en otydlighet hur detta kan synas och till vilken grad som krävs för att målet ska anses uppnått.» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)

3. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

3 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»3 100%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 2

- Dock inte till verkligheten, dvs schemamatchning mot skolan» (Ja, målen verkar rimliga)
- Däremot är det ett stort spann mellan hur viktiga jag anser dem vara. Vissa är mer "finlir"än andra.» (Ja, målen verkar rimliga)

4. Testade examinationen om du uppnått målen?

3 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»0 0%
Ja, i hög grad»3 100%
Vet ej/har inte examinerats än»0 0%

Genomsnitt: 3

- Men eftersom ni inte är med mer missar ni mycket som i värsta fall också inte syns i loggboken.» (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

5. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

3 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»2 66%
Mycket bra»1 33%

Genomsnitt: 3.33

- Återigen hade uppgifterna kunnat komma upp lite tidigare. Jag föreslår att deadline för första uppgiften skjuts upp lite för att öka sannolikheten att man hinner ha sin första lektion.» (Ganska bra)
- Blev bättre mot slutet, men det var tråkigt att det dröjde så att få feedback på loggböcker» (Ganska bra)
- Kanon!» (Mycket bra)


Arbetsklimat

6. Hur var möjligheterna att få hjälp av din(a) handledare på gymnasieskolan?

3 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»2 66%
Mycket bra»1 33%
Har ej sökt hjälp»0 0%

Genomsnitt: 3.33

- Schemat var inte idealt men de svarade alltid på mail! Det var bra!» (Ganska bra)
- Har inte haft den mest engagerande handledaren. Vågar inte alltid säga vad han tycker fast att han har åsikter som är värdefulla för mig. Välj handledare som verkligen har tid för sina studenter och kan inspirera. » (Ganska bra)

7. Vad tycker du om den feedback du har fått av dina handledare på Chalmers?

3 svarande

Mycket dålig»0 0%
Ganska dålig»0 0%
Ganska bra»3 100%
Mycket bra»0 0%
Har ej fått feedback»0 0%

Genomsnitt: 3

- Den har kommit sent » (Ganska bra)
- Gick sådär till en början, lite sena kommentarer. Åsa tog över på slutet vilket blev bra men det bästa hade varit om man fått kommentarer varje vecka. Och kontinuerligt utryckt tipsa om var man ska lägga krutet.» (Ganska bra)

8. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

3 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»1 33%
Mycket bra»1 33%
Har ej sökt samarbete»1 33%

Genomsnitt: 4

- Har inte sökt jätte mycket samarbete men det jag behövt har blivit jätte bra.» (Mycket bra)
- Det har inte funnits utrymme eller naturliga fora för samarbete» (Har ej sökt samarbete)

9. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

3 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»0 0%
Hög»3 100%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 4

- Vilket är bra.» (Hög)
- Många timmar är nerlagda på allt skrivande...så att fokus på skolverksamheten ibland fått stått tillbaka.» (Hög)

10. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

3 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»1 33%
Hög»2 66%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.66

- Konstig period, LP4» (Lagom)
- Även om man försöker begränsa sina åtaganden och portionera ut tiden så krävs det mycket "spilltid" mellan lektioner och aktiviteter för att få ihop skoldagen, vilket gör att den blir lång. Väl hemma har det krävts mycket eget arbete med sådant man inte hunnit med under dagen.» (Hög)


Kursspecifika frågor

11. Har loggboksskrivandet varit givande?

3 svarande

Inte alls»0 0%
Något»0 0%
Ganska bra»1 33%
Väldigt bra»2 66%

Genomsnitt: 3.66

- Kunde ha blivit bättre med mer feedback» (Ganska bra)
- Dock kändes den sena uppgiften att sammanfatta via lärandemålen som att någon inte orkade läsa igenom loggboken på slutet, utan vi fick själv i uppdrag att berätta vilket betyg vi skulle ha. Egentligen är det bra att själv reflektera, men det framkom inte på ett bra sätt alls.» (Väldigt bra)
- Men ibland skulle jag önskat att jag haft tid att reflektera utan att skriva ner tankarna. Nu ansågs loggboken så viktig att nästan all reflektion fick gå en vägen.» (Väldigt bra)

12. Har VFU-uppgifterna varit relevanta för ditt lärande?

3 svarande

Inte alls»0 0%
Något»0 0%
Ganska bra»1 33%
Väldigt bra»2 66%

Genomsnitt: 3.66

- Experimentverkstaden var under förväntan. Synd! Annars var de bra.» (Ganska bra)
- Möjligtvis behöver man fundera över upplägget på experimentverkstaden, främst när det gäller att utveckla en aspekt av en station med tanke på samarbetet med de som håller i den.» (Väldigt bra)

13. Har muntlig feedback vid VFU-besöken varit givande?

3 svarande

Inte alls»0 0%
Något»1 33%
Ganska bra»1 33%
Väldigt bra»1 33%

Genomsnitt: 3

- Första besöket kände jag mig lite överkörd. Sedan blev det bättre.» (Något)

14. Har din övningsundervisning varit givande för att utveckla dina ämneskunskaper?

3 svarande

Inte alls»0 0%
Något»0 0%
Ganska bra»0 0%
Väldigt bra»3 100%

Genomsnitt: 4

- Man lär sig bäst på att undervisa själv! A och O!» (Väldigt bra)

15. Vilket lärandemål har du haft bäst möjlighet att utveckla under VFU2?

(Se kurs PM)

- 2,4 och 5 som sitter tajt ihop vid handledning»
- Att ta tillvara forskning och andras erfarenheter samt lärplattformsarbete»
- Kursmål 1.»

16. Vilket lärandemål har du haft sämst möjlighet att utveckla under VFU2?

(Se kurs PM)

- 8.»
- inget specifikt, mest att det varit så många delmoment att själva undervisningen ibland blir lidande.»
- Kursmål 8.»


Sammanfattande frågor

17. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

3 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»1 33%
Gott»2 66%
Mycket gott»0 0%

Genomsnitt: 3.66 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Finns fortfarande saker att förbättra. Till största delen tycker jag att det har att göra med vilka handledare man får och tydligheten i kursmålen.» (Gott)

18. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- VFU-uppgifter är mycket givande.»
- Besöken (gärna fler). Den snabba feedbacken på loggboken (hände ibland och det var uppskattat). VFU-uppgifterna »

19. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Det svåraste är att få ihop bra VFU-besök, så att det blir givande.»
- Bättre kontakt med handledarna att de har tid, har tillräckligt med lektionstid, se över hur de undervisar så att de kan vara förebilder för oss.»

20. Övriga kommentarer

- Går det att tillåta perioden att vara en vecka till? Med tanke på när de flesta elever slutar skulle det kännas mer naturligt.»
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.66

Genomsnitt totalt för alla frågor: 3.66
Beräknat jämförelseindex: 0.66


Kursutvärderingssystem från