ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


TKDAT vt10 Elektriska kretsar och fält, EEM076

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2010-05-18 - 2010-06-04
Antal svar: 37
Procent av deltagarna som svarat: 31%
Kontaktperson: Lars Nordlund»


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

36 svarande

Högst 15 timmar»7 19%
Cirka 20 timmar»12 33%
Cirka 25 timmar»10 27%
Cirka 30 timmar»2 5%
Minst 35 timmar»5 13%

Genomsnitt: 2.61

- Man lade tyvärr relativt lite tid på det i början.» (Högst 15 timmar)
- Mycket självstudier, mestadels av studietiden åts upp av Bärkraftig Resursanvändning.» (Cirka 20 timmar)
- Mer i slutet än i början.» (Cirka 25 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

36 svarande

0%»0 0%
25%»2 5%
50%»1 2%
75%»11 30%
100%»22 61%

Genomsnitt: 4.47

- Var fast i thailand i två veckor så då kunde jag inte deltagit» (50%)
- 100% föreläsningar 0% övningar» (75%)
- Missat några föreläsningar, speciellt torsdagsföreläsningar.» (75%)
- Allt utom räkneövningarna.» (75%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

36 svarande

Jag har inte sett/läst målen»13 36%
Målen är svåra att förstå»2 5%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»11 30%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»10 27%

Genomsnitt: 2.5

- Inget jag lagt på minnet iaf, har jag sett dem så har de varit som de flesta andra kursmål (dåligt formulerade och utan detaljerad beskrivning).» (Jag har inte sett/läst målen)
- Målen är lätta att förstå och får kursen att verka ligga på en väldigt grundläggande nivå. Tyvärr är det mycket svårare i verkligheten än vad det verkar på de få, enkla målen.» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

28 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»25 89%
Nej, målen är för högt ställda»3 10%

Genomsnitt: 2.1

- Till synes är de det. I praktiken inte!» (Ja, målen verkar rimliga)
- Känner som sagt inte till målen, men jag vet att kursen var otroligt svår att klara av ifall man inte satsade fullt ut från början. Kände igen en del från gymnasiet, men det hjälpte mig bara under genomgångarna av kretselement.» (Ja, målen verkar rimliga)
- Yt- och dubbelintegraler har vi t.ex. aldrig stött på i matten innan.» (Nej, målen är för högt ställda)
- Det var för många mål, svårt att få ordentlig förståelse för allt.» (Nej, målen är för högt ställda)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

30 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»4 13%
Ja, i hög grad»13 43%
Vet ej/har inte examinerats än»13 43%

Genomsnitt: 3.3

- Även om jag kunde räkna på uppgifter från tidigare tentor så var årets uppgifter omöjliga för mig. Sedan om det beror på att jag inte kan kursens innehåll eller om det var onödigt svår tenta är öppet för tolkning. Jag känner ändå att det kanske var för det bästa, då kursen är såpass viktig att jag faktiskt vill lära mig den. Omtenta i augusti, yippie!» (I viss utsträckning)
- Kursmålen nämner dioder, som inte verkade ingå i kursen.» (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

36 svarande

Mycket liten»2 5%
Ganska liten»7 19%
Ganska stor»9 25%
Mycket stor»18 50%

Genomsnitt: 3.19

- Labbarna gick någorlunda som rinnande vatten, men hur mycket de förberedde en inför tentan är väl öppet för diskussion.» (Ganska liten)
- Kunde varit mer övningstillfällen!» (Ganska stor)
- Fältföreläsningarna var värdelösa, men räkneövningarna räddade.» (Mycket stor)
- Bra föreläsare som tog sig tid för frågor. Bra räkningsdemo med föreläsaren. Också en kunnig övningledare. Bra labbhandledare.» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

36 svarande

Mycket liten»1 2%
Ganska liten»10 27%
Ganska stor»16 44%
Mycket stor»9 25%

Genomsnitt: 2.91

- Har inte öppnat boken, tycker den krånglar till otroligt mycket. Det finns mycket mer pedagogiska sätt att framföra informationen på.» (Mycket liten)
- Jag har lagt mycket energi på självstudier, men måste påpeka att boken är en av de sämsta jag varit med om. Av övningsuppgifterna är det få som faktiskt har en lösning i facit (som man får leta upp online) och ofta är facit direkt felaktigt. I vissa utförliga lösningar är det dessutom räknefel.» (Ganska stor)
- Värdelös/ingen litteratur i fältdelen» (Ganska stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

36 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»4 11%
Ganska bra»23 63%
Mycket bra»9 25%

Genomsnitt: 3.13

- Det hade varit väldigt bra om det fanns bestämt innan exakt vilka uppgifter som skulle avklaras, inte att de kom ut samma vecka det gällde. Inser att detta hade att göra med att det var en ny upplaga av kursboken i år, men det hade underlättat om man kunnat kika på uppgifter längre i förväg.» (Ganska dåligt)
- Lösningar till tenta kunde komma upp tidigare» (Ganska dåligt)
- Vill ha tillgång till det som skrivs på tavlan. Man kände att man hade väldigt lite att snegla på när tentan närmade sig och då ville man repetera KVL och KCL, även när man inte fört anteckningar!» (Ganska dåligt)
- Övningstentorna kom ut lite väl sent annars har den funkat bra» (Ganska bra)
- pdf:erna på elfält var väldigt svåra att läsa, hade alldeles för dåligt upplösning.» (Ganska bra)
- Instruktionerna till labbarna var jättedåliga. Alldeles för otydliga, vi fattade inte vad vi skulle göra.» (Ganska bra)
- Tentor kom ut väldigt sent, annars ok.» (Ganska bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

36 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»7 19%
Ganska bra»15 41%
Mycket bra»7 19%
Har ej sökt hjälp»7 19%

Genomsnitt: 3.38

- Endast en handledare på övningstillfällen.» (Ganska dåliga)
- Dåligt med övnings tillfälle mellan 08:00-10:00» (Ganska dåliga)
- mer handledda räkneövningar vore bra.» (Ganska dåliga)
- Jag tycker det borde varit två övningspass i veckan.» (Ganska bra)
- Under labben så fick man nästan ingen hjälp av den manliga handledaren, han verkade anta att man kunde allt redan. Den kvinnliga handledaren var istället otroligt bra och var tydlig när hon hjälpte en.» (Ganska bra)
- Det var bra om man bortser från labbarna, särskilt sista labben. Då kunde man sitta i två timmar och vänta på hjälp. Räknetillfällena däremot var jättebra.» (Ganska bra)
- Svar på mail kom väldigt snabbt.» (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

36 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 2%
Ganska bra»9 25%
Mycket bra»22 61%
Har ej sökt samarbete»4 11%

Genomsnitt: 3.8

- Jag lär mig oftast bäst på egen hand. Tycker att det nästan alltid är för hög ljudnivå vid gruppövningar för att jag ska kunna koncentrera mig och hänga med.» (Ganska dåligt)
- Klassen är stökig och har dålig respekt för varandra» (Ganska bra)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

36 svarande

För låg»0 0%
Låg»2 5%
Lagom»17 47%
Hög»15 41%
För hög»2 5%

Genomsnitt: 3.47

- I början gick det väldigt trögt och sedan blev belastningen otroligt hög när man märkte att det var stor skillnad på uppgifterna i boken (förhållandevis lätta och konsekventa) och de som skulle komma på tentan (mycket högre nivå, där det inte gick så lätt att söka ledning i litteraturen). Man kan tycka att om man utan större besvär kan göra uppgifterna i boken, borde man klara tentan. Det stämde inte för mig i alla fall. Jag tycker att det dessutom är lättare att lära sig genom att öva samma sak många gånger och på så sätt bygga upp förståelse för till exempel en krets. Det var för få uppgifter med facit i boken för att kunna göra det.» (Hög)
- Så hög som den ska vara för att man ska veta att man inte lärt sig innehållet när tentan väl kommer. Perfekt arbetsbelastning!» (Hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

36 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 2%
Lagom»16 44%
Hög»17 47%
För hög»2 5%

Genomsnitt: 3.55

- behövs fler tillfällen med handledare / alt. fler handledare» (Lagom)
- Se ovan.» (Hög)
- Läste kandidat samtidigt.» (Hög)
- Att bärkraftig resursanvändning krävde inlämningsuppgifter bidrog ju inte direkt till arbetsinsatsen i elkretsar.» (För hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

36 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»2 5%
Godkänt»14 38%
Gott»17 47%
Mycket gott»3 8%

Genomsnitt: 3.58

- Ants är väldigt kunnig och bra på det han gör. Tyvärr är det svårt att följa med på undervisningen om man inte har någon intuitiv kunskap om ellära.» (Dåligt)
- Boken är enorm, men innehåller väldigt lite matnyttigt. En tredjedel verkar vara uppgifter, av vilka bara ett fåtal har lösningar. Är tanken att vi ska gissa oss till resten?» (Godkänt)
- Om kursen intresserat mig hade jag haft ett gott intryck.» (Godkänt)
- Kretsdelen var väldigt bra, men än en gång - fältdelen är under all kritik» (Godkänt)
- Det är en viktig kurs!» (Gott)
- Fält-delen kändes ganska svag med matematik som man inte läst än, krets-delen var mycket bra.» (Gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Labbarna, de var intressanta.»
- Labbarna»
- Labbarna»
- Den välstrukturerade uppgiftslappen.»
- Inga kommentarer.»
- Föreläsningarna»
- Ants Silberbergs välstrukturerade föreläsningar.»
- Räkningsdemo, övningstillfälle.»
- Mycket bra att man börjar från grunden.»
- Marie Ström, väldigt positiv och bra hjälplärare.»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Labb 3. Kunde vara tydligare i Lab-PM:en om hur man hanterade apparaterna. Man satt som ett stort frågetecken i minst 2hm tills man fick hjälp av en handledare.»
- Boken.»
- ta bort den dära jävla gula PSpice-kompendiet!!! Den är ju gjort för de som aldrig har sett ett datorgränssnitt tidigare, PLUS att läroboken innehåller samma information.»
- Något bör göras så att man börjar räkna tidigare, t.ex. tidigare labbar. Labbarna var dock krångliga, uppgifterna konstigt formulerade och kändes värdelösa»
- Lite mer övningstillfällen per vecka i alla fall när tentorna närmar sig»
- Lite mer dynamisk undervisning och inte så stort glapp mellan kurslitteraturen och tentorna.»
- Inga kommentarer.»
- Borde tänka igenom laborationerna, känns inte som att jag fick mycket ut från dem...»
- Fler handledare på övningstillfällen. De första två föreläsningarna i fält gav inte så mycket.»
- Hela fältdelen. Problemet är matten. Antingen är envariabelkursen alldeles för lätt eller så är fältdelen alldeles för svår. Jag lutar mot det senare. Vi har aldrig sett ytintegraler eller rotationsoperatorer eller ens integraler i samband med vektormatte förut. Att vi sedan plötsligt ska tvingas ta in detta för en förhållandevis liten del av en kurs känns dumt. Föreläsarna hade ingen eller liten förståelse för de mattekunskaper vi besitter. De rabblade svåra formler i syfte att förklara ännu svårare formler. Som student känner man sig bara dum och undrar vad det är för fel på en. Till slut lärde vi oss att efterapa uppgiftslösningar under räkneövningarna. Jag kan inte hävda att vi i praktiken fick någon reell kunskap att tala om. Det bör finnas vettig kurslitteratur i fältdelen för den som vill förstå på riktigt istället för att apa efter.»
- Labb 2 var lite otydlig, svårt och veta vad man skulle göra. Ett övningstillfälle till med övningledare skulle vara bra»
- Svårt att hänga med på föreläsningarna om elektriska fält, eftersom vi inte har lärt oss det man behöver kunna för att förstå alla ekvationer mm.»
- Att kretselementen tog en så sjukt lång tid att gå igenom på föreläsningarna, för de flesta personer är det ganska mycket repetition. Om man på kurshemsidan kan lägga ut sammanfattad info som det stod på tavlan och gå igenom det under föreläsningar medan man räknade på det hade det nog varit bättre. Det fanns dåliga räkneuppgifter i boken så om man kan se till att det finns vettiga räkneuppgifter skulle det nog lära ut mer.»
- Mera handledare vid övnings-tillfällerna, nu var det bara en och det blev snabbt kö»
- mer handledda räkneövningar. något mindre flum i första föreläsningarna på fältdelen?»

16. Övriga kommentarer

- En en gång beröm till den kvinnliga handledaren för tydliga anvisningar om hur man skulle utföra momenten på labben utan att göra allt åt en. Den manliga handledaren kan sluta idiotförklara folk...»
- Det gula häftet som stod som rekommenderad kurslitteratur var fullständigt onödigt.»
- Som en fotnot var det roligt att jämföra Bärkraftig Resursanvändning med föreläsningarna i fält. I BRA får vi lära oss att försiktighetsprincipen är en viktig princip att beakta vid införande av nya teknologier. Av fältföreläsarna får vi istället lära oss att alla nya tekniker är lovliga tills motsatsen bevisas, och att människor som lider av t.ex. elallergi får bära hela bevisbördan. Rätt motbjudande människosyn tycker jag, och i synnerhet när rummet är fullt av lättpåverkade 19-åringar som söker auktoriteter att bygga sin världssyn på.»


Kursutvärderingssystem från