ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


TKITE 1112-2 Diskret matematik, TMV200

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-12-12 - 2012-01-12
Antal svar: 61
Procent av deltagarna som svarat: 46%
Kontaktperson: Mattias Bingerud»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Informationsteknik 300 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

61 svarande

Högst 15 timmar»22 36%
Cirka 20 timmar»23 37%
Cirka 25 timmar»10 16%
Cirka 30 timmar»4 6%
Minst 35 timmar»2 3%

Genomsnitt: 2.03

- Gick ej på föreläsningarna då jag inte tyckte de gav någonting. Föreläsaren var enligt mig fruktansvärt opedagogisk och hade sådana svårigheter att hantera det svenska språket så förståelsen för ämnet blev lidande.» (Cirka 20 timmar)
- Har krävts mycket eget ansvar och tid utanför föreläsningarna eftersom man inte lärde sig något på dem!» (Cirka 25 timmar)
- Kryssuppgifter och egna uppgifter tog en ganska stor del av den rollen» (Cirka 25 timmar)
- timmar jag la ner själv, kryssuppgifterna och den egna uppgiften.» (Cirka 30 timmar)
- Överarbetade mig själv på grund av uppgiftskonstruktion och kryssuppgifter.» (Minst 35 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

61 svarande

0%»4 6%
25%»11 18%
50%»10 16%
75%»18 29%
100%»18 29%

Genomsnitt: 3.57

- Föreläsningsmässigt. Insåg efter första föreläsningen att jag inte kommer hänga med för Genkai har för dåligt uttal och måste lära sig att prata snabbare. Inget illa menat, men cold hard facts are att det inte fungerar så bra.» (0%)
- Har deltagit i fåtalet föreläsningar och gått på de flesta övningstillfällen + SI-pass» (25%)
- Ej föreläsningar men uppgiftskonstruktion och redovisning av kryssuppgifter.» (25%)
- Gick bara på de tre första föreläsningarna. Vet inte om övningspassen också går under undervisning, men där gick jag på de flesta i alla fall. Anledningen till det var att jag då kunde välja en vettig handledare.» (25%)
- gått på övningar för att redovisa kryssuppgifter och egenkonstruerade uppgifter» (25%)
- Aldrig vart med om att föreläsningar har gett så lite» (50%)
- Gick på alla föreläsningar under ungefär halva kursen. » (50%)
- Gick första halvan av läsperioden ungefär men föreläsningarna gav inget annat än förvirring så slutade gå på dom(SI-passen räddade mig/oss).» (50%)
- ytterst få föreläsningar, då de enligt mig inte var givande för min inlärning. Istället gick jag på SI-pass och gjorde kryssuppgifterna. » (50%)
- Har deltagit på föreläsningar och några övningar i början» (50%)
- Med tanke på att föreläsningarna inte låg i fas med kursen tröttnade jag att gå på dem.» (50%)
- Gick inte på förläsningar men på övningspass etc» (50%)
- Var med på allt förutom SI passen på måndag morgon. Det är inte nyttigt att kliva upp så tidigt i början av veckan =)» (75%)
- Då det bitvis varit lite svårt att följa föreläsaren har det blivit mindre än vanligt.» (75%)
- Har deltagit i all SI pass och övingstilfällen. Föreläsningarna har varit så dåliga att efter ett tag slutade jag gå på dem när jag insåg att jag inte lärde sig någonting alls.» (75%)
- Nästan allt, men inte riktigt.» (100%)
- Men ej SI-passen.» (100%)
- Även ifall man var på 100% av föreläsningarna gav SI-passen otroligt mycket mer...» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

61 svarande

Jag har inte sett/läst målen»28 45%
Målen är svåra att förstå»1 1%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»18 29%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»14 22%

Genomsnitt: 2.29

- Vi har fått se dem lite för lite eventuellt!» (Jag har inte sett/läst målen)
- Dock bra att föreläsaren förklarde dem» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)
- Har inte kollat upp målen så noggrant» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

40 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»38 95%
Nej, målen är för högt ställda»2 5%

Genomsnitt: 2.05

- Om jag hade läst dom hade jag säkert tyckt de var rimliga. » (Ja, målen verkar rimliga)
- Har inte kollat upp målen så noggrant» (Ja, målen verkar rimliga)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

46 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»13 28%
Ja, i hög grad»30 65%
Vet ej/har inte examinerats än»3 6%

Genomsnitt: 2.78

- Var för mycket på kombinationer i förhållande till hur mycket vi hade jobbat med det. Hade varit okej om de hade varit en större del av kursen» (I viss utsträckning)
- Den prövade inte alla kunskaper, utan fokuserade mer på en större del utav det vi hade försökt lära oss under läsperioden. » (I viss utsträckning)
- Jag tyckte att det fanns moment som man la stor vikt på i kursen som inte ens var med på tentamen.» (I viss utsträckning)
- Har inte kollat upp målen så noggrant» (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

60 svarande

Mycket liten»27 45%
Ganska liten»21 35%
Ganska stor»11 18%
Mycket stor»1 1%

Genomsnitt: 1.76

- Läst liknande kurs innan så jag ansåg mig inte behöva närvara vid föreläsningar.» (Mycket liten)
- Föreläsaren har alltid legat efter och en majoritet av föreläsningarna är obegripliga samtidigt som han nästan bara går igenom bevis och inga konkreta exempel vilket har gjort kursen väldigt svår» (Mycket liten)
- De föreläsningarna jag gick på i början av läsperioden var under all kritik: Svåra att hänga med på pga dålig struktur och svårigheter att förstå föreläsaren.» (Mycket liten)
- Föreläsningarna har inte varit särskilt givande. Däremot har SI-passen varit till stor hjälp.» (Mycket liten)
- Föreläsningarna gjorde saker och ting mer oklart» (Mycket liten)
- Slutade gå på föreläsningarna efter första veckan» (Mycket liten)
- Tycker att upplägget på föreläsningarna varit mycket dåligt. Det var rörigt och otydligt. Tror att det hade varit bättre att börja med exempel på tillämpning av det man skall lära sig och att sedan gå igenom teorin bakom och bevisning. Nu började han med att röra in sig i bevisningen, det blev otydligt och svårt att hänga med och hålla intresset uppe utan kontext. » (Mycket liten)
- Förstod inte vad Genkai sa» (Mycket liten)
- Jag är ledsen att behöva säga det men tyvärr gav föreläsningarna knappt någonting för denna kurs pga språkbarriär, dålig kursplanering och dålig retorik från läraren.» (Mycket liten)
- Har bara läst boken. Var som jag skrev innan inte på föreläsningarna.» (Mycket liten)
- Har i stort sett inte lärt mig någonting av unervisningen. Har fått lära mig själv, av kompisar eller genom SI passen man har gått på.» (Mycket liten)
- undervisningen var mycket svårbegriplig. Det var också väldigt svårt att förberedsläsa inför föreläsningar eftersom de inte stämde överens med kursplaneringen. Jag tror jag hade klarat mig bättre om jag hade undvikit att gå på en del föreläsningar överhuvudtaget.» (Mycket liten)
- Med det menar jag föreläsningarna. Si passen var guld värda! Det var där man fick lära sig. » (Mycket liten)
- Tyvärr fungerar inte Genkhai så bra som föreläsare. Även om han är mycket sympatisk och verkligen gör sitt bästa så har bristande språk och förvirrad struktur under föreläsningarna gjort att jag istället valt att lära in kursen på egen hand. Kanske passar Genkhai bättre som lärare i någon kurs där förklarande inte är en så viktig del utan det mer handlar om att lära in fakta. T.ex. programmering eller dyl. » (Mycket liten)
- Allt jag lärt mig har varit via SI-pass samt eget arbete med kryssuppgifter, föreläsningar har inte givit något alls!» (Mycket liten)
- Även om man bortser från att det var mycket svårt att förstå vad läraren sade, så var undervisningen i allmänhet förvånansvärt opedagogisk.» (Mycket liten)
- Föreläsaren hann ofta inte med allt för dagen (tog ofta lite för lång tid att traggla sig igenom definitioner). Lite svårt att hänga med i tal, men man förstod när man såg det skrivet på tavlan.» (Ganska liten)
- Föreläsningarna var till närmare ingen hjälp alls. Det var svårt att höra vad föreläsaren sa, men också att han hoppade fram och tillbaks mellan meningarna utan att säga någonting riktigt. Sedan så verkade föreläsningarna väldigt oplanerade, för det var sällan man hann med allt som skulle gå igenom under föreläsningen och uppgifterna verkade lösas under tiden under föreläsningen. Det gjorde att det väldigt ofta blev fel och han hoppade mellan olika ställen och suddade här och där. De schemalagda SI passen var däremot väldigt bra, där lärde man sig väldigt mycket.» (Ganska liten)
- Svårt att hänga med. Känns som om föreläsaren (Genkai) var oförberedd och osäker, han ändrade sig ofta och suddade ut det han skrivit på tavlan. Det var svårt att höra vad han sa ibland. Det han räknade på tavlan kändes bara krångligt och osammanhängade, vilket gjorde mina anteckningar helt värdelösa. Han hann inte med allt han skulle gå igenom varje föreläsning, vilket gjorde hela kursen väldigt hackig. Jag har gått på alla förläsningar, men jag har lärt mig mycket mer på egen hand med hjälp av kamrater och Wikipedia.» (Ganska liten)
- Tyvärr mindre än önskat, dels var det bitvis svårt att förstå Genkai. Vidare lägger Genkai väldigt stor vikt vid bevis under sin föreläsning, och jag personligen måste arbeta med metoder innan jag får ut något av att förstå bevisen bakom dem, vilket gjort att det blivit en liten mismatch.» (Ganska liten)
- Jag undrar lite vad poängen med föreläsningarna var. Fokuset på dem var att gå igenom satser som bevisade grejer, och ofta var det väldigt abstrakt och rätt svårt att hänga med i. Tentan däremot handlade bara om att applicera satser och formler. Skumt imo.» (Ganska liten)
- Lärde mig i princip allt nytt på SI-passen. Föreläsningarna var främst förvirrande...» (Ganska liten)
- Övningstillfällena.» (Ganska liten)
- Föreläsningarna höll en ganska låg kvalitet och övningarna bestod till störst del av väntande på att få redovisa "kryssuppgifter"» (Ganska liten)
- Föreläsningarna lärde jag mig inte mycket på. På SI-passen däremot lärde jag mig en stor del av kursen.» (Ganska liten)
- Känns som jag tagit in det mesta själv, men självklart har det hjälpt mitt inlärande.» (Ganska liten)
- Föreläsningarna har inte hjälpt någonting. Övningspassen har hjälpt en del. SI-passen däremot har varit till mycket stor hjälp» (Ganska liten)
- Föreläsningarna gav ingenting utan rörde snarare till det hela. Handledarpassen funkade okej-» (Ganska liten)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

60 svarande

Mycket liten»3 5%
Ganska liten»12 20%
Ganska stor»23 38%
Mycket stor»22 36%

Genomsnitt: 3.06

- Otroligt dålig kurslitteratur, enormt opedagogisk, överlevt kursen via wikipedia och klasskompisar.» (Mycket liten)
- Även den är onödigt komplicerad och är inte pedagogisk för fem öre plus att man knappt kan göra uppgifterna» (Ganska liten)
- Väldigt svårläst bok, dåliga exempel och svårt att förstå förklaringarna.» (Ganska liten)
- Kursboken var bra.» (Ganska stor)
- Boken kunde ha varit tydligare i sina härledningar men att göra uppgifterna i den hjälpte till med inlärningen.» (Ganska stor)
- Det står mycket mer svårbegripligt/komplicerat i kursboken än vad det behöver på många ställen. Men i det stora hela är jag nöjd med boken» (Ganska stor)
- Kryssuppgifter samt inlämningsuppgifter var ett stort plus. Superbt koncept!» (Mycket stor)
- Gick inte på föreläsningarna så det var allt jag hade» (Mycket stor)
- Har i stort sett lärt mig hela kursen med hjälp av boken och SI-passen. » (Mycket stor)
- Kurslitteraturen gav i de flesta fall en bra förklaring.» (Mycket stor)
- Tydlig, bra exempel, bra uppgifter» (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

60 svarande

Mycket dåligt»1 1%
Ganska dåligt»10 16%
Ganska bra»36 60%
Mycket bra»13 21%

Genomsnitt: 3.01

- Upplägget på kursen var det sämsta jag sett hittills, och med god marginal. Konceptet med kryssuppgifter och egenkonstruerade uppgifter är bra, men utfördes väldigt dåligt. Att t.ex. tvingas göra egen uppgift (för att få poäng till tentan) på ett område som vi inte gått igenom ännu känns inte okej. Sen känns det kasst att lösa blad som kunde vara viktiga bara delades ut till vissa samt att de tre handledarna ofta inte alls var överrens (exempel, en en kunde ge blankt underkänt på en kryssuppgift, medan en annan tycker exakt samma lösning är klockrent)» (Mycket dåligt)
- För många övningar utan svar i mitt tycke, ger man ut övningar/repetitionsuppgifter ska det vara en självklarhet att utförliga lösningar ska finnas med. Skickar man till exempel ut repetitionsövningar och i svaret bara skrivet just svaret på frågan utan att ge någon härledning så äre väldigt svårt om man inte förstår frågan att komma på någon lösning.» (Ganska dåligt)
- Kryssuppgifter behandlade saker vi knappt hade gått igenom på föreläsningarna.» (Ganska dåligt)
- Exempelvis så stämde inte utdelade veckoblad med de på hemsidan. Uppgifterna kunde se lite annorlunda ut. Inte okay.» (Ganska dåligt)
- Utdelade materialet kunde variera ifrån dag till dag och var inte alltid uppdaterat.» (Ganska dåligt)
- Kurshemsidan borde innehålla någon typ av nyhetsinformation där uppdateringar/korrigeringar/tillägg av material omnämns. Så man direkt får veta ifall t.ex. facit till uppgifter har lagts upp/rättats till.» (Ganska bra)
- ingen kommentar egentligen. Har inte använt mig av detta» (Ganska bra)
- Gamla tentor borde delas ut tidigare så att man tidigt kan få en överblick över vad man förväntas kunna i slutet av kursen.» (Ganska bra)
- Inte så vacker hemsida. Detta minskade min produktivitet. » (Ganska bra)
- Dock borde det ha funnits fler övningsuppgifter. » (Ganska bra)
- Om något blir problematiskt är det inte beroende på engagemang hos administrationen utan snarare pga kommunikationssvårigheter (språkmässiga) och att det kan bli lite förvirrat (t.ex. på hemsidan, utdelade papper mm).» (Ganska bra)
- Kurshemsida är inte bra» (Ganska bra)
- Allt fanns på hemsidan» (Mycket bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

60 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»13 21%
Ganska bra»19 31%
Mycket bra»19 31%
Har ej sökt hjälp»9 15%

Genomsnitt: 3.4

- Fick helt ta hjälp av andra studenter. » (Ganska dåliga)
- Den enda möjlighet man hade var SI-passen, som var mycket bra. Annars fanns inte mycket hjälp» (Ganska dåliga)
- Genkais (föreläsarens) oförmåga att lära ut, och att ens lyssna på vad man vill ha hjälp med drog ner kursen väldigt mycket. Däremot tycker jag att handledaren Jacob (vet ej efternamn) bör ha en eloge eftersom han verkligen lyssnade och framförallt kunde lära ut och förklara på ett grymt bra sätt.» (Ganska dåliga)
- Det var svårt att komunicera med läraren» (Ganska dåliga)
- Det fanns möjlighet att ställa frågor, men man blev inte klokare av det alla gånger.» (Ganska bra)
- Handledarna var alltid bra (främst jacob!) men det verkade som det var dålig kommunikation mellan dem. » (Ganska bra)
- När man frågar Genkai om hjälp på övningarna så förklarar han väldigt bra, och man märker att han är skicklig och väldigt kunnig. Synd bara att det inte når fram på föreläsningarna. » (Mycket bra)
- Både hjälplärare och Genkai själv har varit väldigt pedagogiska när man kunnat fråga dem i minre grupp, och det har funnits flertalet tillfällen för detta. Mycket bra!» (Mycket bra)
- Tack vare SI-passen. » (Mycket bra)
- Under övningstillfällena så svarade Jakob mycket utförligt på alla frågor. På gott och ont då det drog ut väldigt mycket på tiden och det dröjde innan man fick hjälp om man inte var bland de första.» (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

60 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»2 3%
Ganska bra»16 26%
Mycket bra»40 66%
Har ej sökt samarbete»2 3%

Genomsnitt: 3.7

- Svårt att göra gemensamma uppgifter när man är 4 personer speciellt med avlånga bord. Vore nog stor skillnad att ha bord så man kan sitta mitt emot varandra. Det blev ofta att mot slutet var det en som satt och löste en uppgift medan de andra väntade.» (Ganska bra)
- Hamnade i en grupp med folk jag inte känner, vilket kanske inte är det lättaste. » (Ganska bra)
- Också detta mycket bra, det var väldigt bra att ha grupper till kryssuppgifter och egna uppgifter, bara att ses för detta har gett en skara att jobba med även för tentaplugg och liknande.» (Mycket bra)
- Eftersom föreläsaren inte var bra att lära ut blev det att man tog hjälp av andra i klassen istället. Så det har fungerat väldigt bra! » (Mycket bra)
- Det som fått en att fortsätta och faktiskt försöka klara av kursen när föreläsaren inte är till någon nytta!» (Mycket bra)
- Vi fick arbeta i grupper och där fungerade allting fint. » (Mycket bra)
- Det var lätt att fråga och få hjälp av både studenter i min årskurs och från äldre studenter» (Mycket bra)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

59 svarande

För låg»2 3%
Låg»6 10%
Lagom»39 66%
Hög»10 16%
För hög»2 3%

Genomsnitt: 3.06

- Vi som går på TIDAL har läst nästan samma kurs redan» (För låg)
- Alldeles för låg i början. Max en föreläsning repetition tycker jag är bra sen behöver man komma igång med det som faktiskt är svårt. Annars är det onödigt att ha de två veckorna med intromatte under nollningen» (Låg)
- Det blev mycket första veckorna (med kryssuppgifter) men det var nog bara bra. » (Lagom)
- Mycket att lära sig på egen hand» (Hög)
- De stora poäng utdelningarna i uppgiftskonstruktion och kryssuppgifter tvingade mig till att göra dem, vilket i sin tur tvingade mig till ett extremt tuft schema.» (För hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

60 svarande

För låg»1 1%
Låg»6 10%
Lagom»40 66%
Hög»12 20%
För hög»1 1%

Genomsnitt: 3.1

- Man behöver ju inte direkt plugga 50h i veckan. Slappt.» (Låg)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

60 svarande

Mycket dåligt»6 10%
Dåligt»19 31%
Godkänt»22 36%
Gott»13 21%
Mycket gott»0 0%

Genomsnitt: 2.7

- En viktig kurs som är alldeles för dålig rent administrativt vilket är synd» (Mycket dåligt)
- Föreläsaren var bedrövlig och jag hoppas att ni kan hitta någon mer lämpad inför den rollen tills nästa år! » (Mycket dåligt)
- Intressant kurs men föreläsningarna var väldigt dåliga.» (Mycket dåligt)
- Upplägget och föreläsaren är det sämsta jag sett hittills. Mycket svårt att lära sig när kursen fungerar så dåligt. SI-passen var mycket av räddningen för mig.» (Mycket dåligt)
- Den inledande gästföreläsningen var totalt oinspirerande och på en alldeles för hög nivå. Alla jag pratat med tyckte den var ett skämt och det var ingen som förstod något av vad som pratades om. De ordinarie föreläsningarna var väldigt opopulära bland de flesta och ingen tycktes få något ut av att gå dit.» (Dåligt)
- Föreläsaren var inte bra över huvud taget. Många slutade gå på föreläsningarna helt för att det var så dåligt i början. Han har svårt att hålla en röd tråd. » (Dåligt)
- Har inte lärt mig något jag inte kunnat läsa mig till. När det är så hade man lika väl kunnat läsa på vilken hägskola som helst. Jag valde Chalmers med förväntan att undervisningen skulle vara av mycket hög klass. » (Dåligt)
- Oorganiserat, tyvärr...» (Dåligt)
- Ämnet är intressant och jag är intelligent så då räcker det med boken. Bra handledare också, men Genkai måste förbättra sitt språk ordentligt (som sagt, inget illa menat men sånt är livet).» (Dåligt)
- Kursen i sig är det inget fel på, men genomförandet med föreläsningar och övningsgenomgångar har vart helt otroligt dåligt.» (Dåligt)
- Intressant kurs men tyvärr fungerar inte föreläsningarna vilket drar ner mycket!» (Dåligt)
- Kass föreläsare som drar allt i botten, men bra upplägg med kryssuppgifter som höjer kursen lite.» (Dåligt)
- Övningstillfällena var helt ok. Föreläsningarna var kassa.» (Dåligt)
- Jag tycker att föreläsningar är viktiga och när det håller en låg kvalitet så påverkar det kursen som helhet mycket negativt.» (Dåligt)
- Synd på föreläsningar och kurslitteratur, bra upplägg på kursen och väldigt bra system med kryssuppgifter och egna uppgifter som sedan ger bonuspoäng till tentamen. Har varit värdefullt för att följa med i kursens gång samt veta hur man ligger till!» (Godkänt)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Kryssuppgifter»
- X-uppgifter, inlämningar och de väldigt bra sammanfattande repetitionsuppgifterna.»
- SI-passen.»
- Kryssuppgifter och SI-passen»
- Kryssuppgifter, alltid bra med arbete som "måste" utföras varje vecka på olika delmoment.»
- SI passen»
- Att man har en tenta. Chans till bonuspoäng (kryssuppgifter och egna uppgifter). SI-pass.»
- Kryssuppgifter och hemuppgifter, pass där lärare finns till hands.»
- Kryssuppgifterna var bra. De tvingade en att hålla igång plugget varje vecka. Tummen upp!»
- Kryssuppgifterna»
- Kryssuppgifterna. »
- SI-passen, dom som har hållt skeppet flytande känns de som. Speciellt Poscar bör ha en eloge för väl genomfört arbete.»
- SI-passen!»
- Boken.»
- SI pass»
- Kryssuppgifter»
- övningspassen, kurshemsidan»
- Kryssuppgifterna.»
- SI-passen! Helst flera om det är möjligt! »
- Kursinnehåll»
- SI-PASS!!!!»
- Kryssuppgifterna som vi redovisade varje vecka var fungerade bra, de gjorde att man blev motiverad till att lära sig.»
- Boken»
- Kryssuppgifter»
- Kryssuppgifeterna»
- SI-pass.»
- Kryssuppgifterna samt SI-pass»
- SI-passen samt Jacob som handledare! Idén med kryssuppgifter är egentligen inte dum, men borde ses över och förbättras avsevärt»
- Kryssuppgifterna enligt mig mer viktigt än de egna uppgifterna»
- kryssuppgifter, uppgiftkonstruktion»
- kryssuppgifterna»
- SI-pass»
- Kryssuppgifterna, riktigt bra övning.»
- kryssuppgifterna och konstruera egna uppgifter lärde man sig mycket på.»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Föreläsaren, egna uppgifter som man gör i kursen känns bara onödigt, en bättre och mer pedagogisk bok!»
- Läraren borde bli bättre på att hålla planeringen»
- Layouten på föreläsningarna. Stundvis svårt att förstå och hann sällan gå igenom allt.»
- Vet ej»
- Kanske skall ha kryssuppgifter för plusspoäng + kryssuppgifter för att få godkänt (typ som labbar i andra kurser) för att få studenter att jobba mer kontinuerligt och få färre underkända.»
- Föreläsningarna»
- Bättre föreläsare...»
- Mindre fokus kring bevis, mer fokus kring exempel. Övningar får gärna inkludera bevis, men jag personligen behöver förstå en metod innan jag kan bevisa den.»
- Se över innehållet på föreläsningarna. Kanske jag som bara missuppfattat syftet med dem, men nu i efterhand känns det spontant som att de inte var så relevanta för tentan. Uppgiftskonstruktionen kändes också lite kass. Jag gillar idén, men ofta spenderade vi 3-5 h per vecka med att konstruera EN uppgift. Det känns som att man skulle kunna spenderat tiden på något som hade gett större avkastning.»
- Helt seriöst, sen när är bonuspoäng räknade som ett "straff" för de som inte gör dem. Under mina (snart) 3 år på Chalmers så har det alltid varit 20/30/40 i betygskalor på en 50p tenta. Om man nu ska ge ut bonuspoäng, borde inte dessa vara ett plus för de som gör det och inte ett minus för dem som har förhinder vid dessa tillfällen. Jag vet inte om det alltid har varit så att det är 25/35/45 på denna kursen men känns löjligt om detta bara är för att man ger ut bonuspoäng och då känner att man måste höja gränserna. Väldigt dåligt om detta är fallet, då jag ser bonuspoäng som något man ska tjäna på att ha (för högre betyg), inte förlora på att inte ha (för godkänt)»
- Byt föreläsare, det här var inte bra. Det här var inte bra alls. I början gick det för långsamt, då var man ändå tvungen att läsa in allt själv för att klara kryssuppgifterna. Så då var det lika bra att forsätta så. Har läst in hela kursen själv helt enkelt»
- Upplägget på föreläsningarna!»
- Mer veckoövningar MED utförliga svar(det är inte såå svårt). Ny lärare(jag är ledsen med tyvärr fungerade de som sagt inte bra alls). »
- Det går inte att ligga så ur fas från planeringen som Genkai gjorde. Känndes som om fokus låg på fel saker...»
- Genkai.»
- Föreläsare. Någon som vet i alla fall något om att lära ut. Alternativt föreläsningar av gamla elever som vet mer om hur det är att lära sig det här ämnet och kanske kan förklara på ett sätt som är enklare att förstå.»
- Att föreläsningarna ska hålla schemat.»
- Mer exempel på hur man tillämpar de olika formlerna vid lösning av problem.»
- mindre fokus på bevis av satser under föreläsningar. Bort med uppgiftskonstruktionerna fullständigt (tog lång tid och gav lite). Om föreläsaren hamnar efter i schemat så borde det ändras på kurshemsidan.»
- Tala tydligare, lös gärna mer grundläggande exempeluppgifter på tavlan än att gå igenom svårförstådd teori.»
- föreläsaren. »
- Föreläsare»
- Föreläsaren»
- Att göra egna uppgifter kändes bara som något som tog upp tid och jag kände inte att jag lärde mig särskilt mycket av det. Hade hellre spenderat den tiden till att räkna uppgifter ur boken.»
- Föreläsaren»
- Mer och bättre tider för SI-passen, fler SI ledare, bättre förekäsare»
- Konstruktion av egna uppgifter»
- Om man ska lära sig så mycket som förväntas av en måste kursen ligga i fas med sin planering.»
- Föreläsningarna kan vara lite snabbare»
- Byt föreläsare»
- föreläsa på engelska om det är ett lättare språk»
- Föreläsningarna måste förberedas mer. Man fick intrycket av att de improviserades fram, vilken kan fungera bra för vissa, men inte i det här fallet.»
- dock bör de inte vara lika svåra men däremot fler så man har mer att gå igenom under genomgångarna»
- Val av föreläsare. Det fanns en språkbarriär som medförde att föreläsningarna inte gav rimliga resultat i förhållande till föreläsningstiden. »
- Jag tror det skulle vara lättare och förstå men en annan lärare.»

16. Övriga kommentarer

- Som sagt, planeringen har varit riktigt strulig vilket gjort att man började göra egna uppgifter innan läraren gått igenom det man skulle göra vilket kändes helt fel.»
- Tråkigt att en skola som Chalmers har så otroligt dåliga föreläsare! Har snackat runt i klassen, och många tycker hellre att våra SI-pass ledare (som går 2:an/3:an) skulle haft föreläsningarna... Pinsamt!»
- kändes som en rättvis tenta, det man inte klarade var sådant man inte kunde. så det man kunde fungerade och det man inte kunde gick inte att gissa sig till, bra!»
- Föreläsaren var inte bra. Mycket av det som gjordes var näst intill obegripligt och allt som oftast gick det för långsamt vilket gjorde att vi fick ha tre stycken extrainsatta föreläsningar. Man blev inte inspirerad till att lära sig mer, tvärtom.»
- Förstod ej föreläsaren Föreläsaren hade svårt att ge bra förklaringar på frågor Föreläsaren hann sällan med allt -""- var flummig, skrev fel på tavlan, gav otydliga förklarningar -""- gav ett nervöst intryck»


Kursutvärderingssystem från