ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


V12 lp3 Diskret matematik, MVE070

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2012-03-05 - 2012-03-25
Antal svar: 46
Procent av deltagarna som svarat: 42%
Kontaktperson: Monica Olsson»


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

46 svarande

Högst 15 timmar»24 52%
Cirka 20 timmar»8 17%
Cirka 25 timmar»2 4%
Cirka 30 timmar»6 13%
Minst 35 timmar»6 13%

Genomsnitt: 2.17

- Har inte hunnit mer än så.» (Högst 15 timmar)
- Har varit sjuk för mycket samt lagt för mycket tid på javaprojektet.» (Högst 15 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

46 svarande

0%»3 6%
25%»2 4%
50%»2 4%
75%»15 32%
100%»24 52%

Genomsnitt: 4.19

- Har varit sjuk för mycket samt lagt för mycket tid på javaprojektet.» (25%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

45 svarande

Jag har inte sett/läst målen»13 28%
Målen är svåra att förstå»7 15%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»12 26%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»13 28%

Genomsnitt: 2.55

- Vill minnas att vi tittade på kursmålen i början av kursen men kan ej erinra mig om vad de sade.» (Jag har inte sett/läst målen)
- Titta snabbt igenom målen i början och kan inte säga att jag kommer ihåg de.» (Jag har inte sett/läst målen)
- Förstår att diskret matematik är bra för data men relevant för elektro? anser att det skulle finnas bättre kurser att läsa istället.» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

37 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»1 2%
Ja, målen verkar rimliga»25 67%
Nej, målen är för högt ställda»11 29%

Genomsnitt: 2.27

- För lite poäng på kursen, kändes minst lika krävande som en 7.5 poängskurs» (?)
- Hade varit rimliga om man förstått sig på målen» (Ja, målen verkar rimliga)
- Ja, målen är väl rimliga om man hade lagt rimligt med tid, men tyvärr har en hel del sjukdom kommit emellan.» (Ja, målen verkar rimliga)
- Det här är en 3 p kurs som har lika mycket innehåll som en 7.5 p....» (Nej, målen är för högt ställda)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

43 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»8 18%
Ja, i hög grad»19 44%
Vet ej/har inte examinerats än»16 37%

Genomsnitt: 3.18

- Ja, det tror jag.» (Ja, i hög grad)
- Kommer inte göra tentamen då det inte fanns tid för att hinna med att plugga till alla kurser denna läsperiod.» (Vet ej/har inte examinerats än)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

45 svarande

Mycket liten»7 15%
Ganska liten»5 11%
Ganska stor»27 60%
Mycket stor»6 13%

Genomsnitt: 2.71

- Har i princip enbart lärt mig via boken och internet.» (Mycket liten)
- Svårbegripliga föreläsningar och dom ger liten ledtråd till det som examineras. » (Mycket liten)
- Mer konkreta exempel skulle vara bra. Undervisningen har gått alldeles för fort fram för att man skall kunna klämma in allt material på 3 poäng. Ragnar har gjort ett mycket bra jobb efter förutsättningarna men kursen innehåller alldeles för mycket.» (Ganska liten)
- Undervisningen kan göras enklare och mer pedagogisk, undervisningen innehöll för mastigt vokabulär, för invecklade resonemang, för dåligt förberedda exempel vilket ställde till det rejält för många. Tycker särskilt synd om dem som har svårt med svenska språket, de hade inte mycket att hämta på lektionsundervisningen emellanåt. » (Ganska stor)
- Bra föreläsningar, har vart lite veligt vid några tillfällen men annars bra. Jag förstår att det är viktigt att formulera sig korrekt och jag förstår verkligen hur bra vissa ord verkligen beskriver vissa företeelser, förutsatt att man kan dem. Ibland blir det lite mycket ordletande bara och onödigt svåra ord för att förklara någonting som är enkelt.» (Ganska stor)
- Till mer hjälp än boken» (Ganska stor)
- Eftersom Ragnar inte jobbar parallellt med kurslitterturen så var föreläsningarna den enda undervisningen som var bra. » (Ganska stor)
- Det lilla jag var med var mycket bra.» (Ganska stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

45 svarande

Mycket liten»5 11%
Ganska liten»7 15%
Ganska stor»25 55%
Mycket stor»8 17%

Genomsnitt: 2.8

- Litteraturen har varit fullständigt värdelös. Mängder av fel i facit. Usla förklaringar och härledningar. Oförståliga uppgifter. Svar i facit som inte svarar på frågorna. Detta är nog den sämsta kursboken jag någonsin sätt.» (Mycket liten)
- Svår att förstå då Ragnar inte använder samma betäckningar. » (Mycket liten)
- Föreläsningarna och läroboken hängde ihop dåligt. Svårt att veta vart man skulle börja och att knyta ihop föreläsningar -> kurslitteratur -> examination» (Mycket liten)
- Tycker att boken är rätt bra. Skulle vart bra om vi hade följt den mer» (Ganska liten)
- Bra bok.» (Ganska stor)
- Kursboken har visat sig vara rätt värdelös. Gångerna man slagit upp den är då man räknat uppgifter, i andra fall är den rent ut sagt dålig. Samt svaren på uppgifterna är nästan ännu sämre. Diskret matematik handlar ju inte om mekaniskt räknande men svaren i facit presenteras nästan som på det viset, utan ingående förklaring.» (Ganska stor)
- Kurslitteraturen var bra tyckte jag. Lätt att förstå, men hade behövt vara frisk hela tiden och tyckte javan tog för mycket tid.» (Ganska stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

45 svarande

Mycket dåligt»3 6%
Ganska dåligt»7 15%
Ganska bra»28 62%
Mycket bra»7 15%

Genomsnitt: 2.86

- Kursmål och krav uppdaterades 4 dagar innan tenta. Hurra.» (Mycket dåligt)
- Något "riktigt" kurspm delades aldrig ut. Det framgår inte vilka som är kursrepresentater (fanns det några?). Kurskrav och vilka kapitel i boken som föreläsningarna omfattar ändrades bara några dagar innan tentamen. I schemat över föreläsningar vore det bra om det står vilka delar av kapitlet som skall gås igenom respektive dag. På schemat vi hade stod det fyra föreläsningar för "Funktioner och relationer", på tre av dessa står det "Kap 3". Missar man någon föreläsningen kan det ju vara bra att veta vad man behöver ta igen i boken. 4e dagen för "Funktioner och relationer" står det "Kap 8", men kapitel 8 är ju kombinatorik? (Känns som att det är upprepade fel i informationen om föreläsningar och kapitel). » (Mycket dåligt)
- Har inte uppdaterats under kursens gång. » (Ganska dåligt)
- Föreläsaren ursäktade sig om det i slutet..» (Ganska dåligt)
- Tror jag...» (Ganska bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

44 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»11 25%
Mycket bra»21 47%
Har ej sökt hjälp»12 27%

Genomsnitt: 4.02

- Undervisningen tillät frågor men det var så mycket information på en gång att man behövde tid att smällta den för att kunna komma på några frågor.» (?)
- Övningarna har ekat tomma därför har det varit lätt att få hjälp.» (Mycket bra)
- Var på övningen och fick svar på en hel del frågor.» (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

44 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»2 4%
Ganska bra»14 31%
Mycket bra»17 38%
Har ej sökt samarbete»11 25%

Genomsnitt: 3.84

- Blivit för lite matte jämfört med javan...» (Ganska dåligt)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

44 svarande

För låg»1 2%
Låg»2 4%
Lagom»19 43%
Hög»12 27%
För hög»10 22%

Genomsnitt: 3.63

- Den var väl hög alternativt lagom, men javan tog alldeles för mycket tid från mattekurserna.» (Hög)
- Det är på tok för mycket att göra med 1 projekt, som kräver mycket tid, och 3 tentor som är högpoängstentor på detta! Förstår inte hur de tänkt att det här ska gå ihop!» (För hög)
- Detta har liknat mer en 6 poängs kurs i arbetsinsats. För jäkligt att man trycker in så mycket i en 3 poängs kurs.» (För hög)
- Två delkurser som gör anspråk på mer tid tillsammans än en hel kurs. Mycket hör ihop i kursena men behandlas och omnämns på olika vis. Samspela detta bättre så underlättar det en hel del för eleverna. Alternativt bör man slå ihop kurserna till en och utgå från detta.» (För hög)
- För hög för att bara ge 3 poäng.» (För hög)
- En 3 poängskurs skall inte omfatta så mycket tid.» (För hög)
- Ej rimlig vid 3 p» (För hög)
- Det var svårt att avgöra hur mycket tid man skulle lägga på kursen. Nu I efterhand känner jag att jag la alldeles för mycket tid på vissa delar och alldeles för lite tid på andra delar. Detta var ett resultat av att jag inte visste riktigt hur "tung" kursen skulle vara. Svårt att avgöra hur mycket tid man skulle lägga på det.» (För hög)
- Alldeles för hög för en 3 HP kurs!!!!» (För hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

43 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 2%
Lagom»5 11%
Hög»20 46%
För hög»17 39%

Genomsnitt: 4.23

- El-mät kursen fick stryka på foten för dessa två mattekurser, inte rimligt...» (Hög)
- Mycket tid som gick åt programmeringsprojektet.» (Hög)
- På tok för hög. Har säkert lagt 60 timmar i veckan och hinner ändå inte gå igenom allt.» (För hög)
- Extremt hög» (För hög)
- Man kan inte ha ett projekt som omfattar mycket tid av läsperioden, två svåra mattekurser som kräver oerhört mycket tid.» (För hög)
- Högre än andra läsperioder. » (För hög)
- Alldeles för hög, 2 matte kurser samtidigt som elektriska mätsystem tar mycket energi» (För hög)
- JAVAN!» (För hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

43 svarande

Mycket dåligt»2 4%
Dåligt»4 9%
Godkänt»17 39%
Gott»17 39%
Mycket gott»3 6%

Genomsnitt: 3.34 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Virrig föreläsare, mycket press i de andra kurserna vilket lett till att den kurs som gett minst kunskap har förlorat i prioritering.» (Mycket dåligt)
- Alldeles för omfattande.» (Dåligt)
- Dåligt på grund av att man lade ner lika mycket arbete på 3 poängs kurs som man gjorde på 7,5 poängs kurs. Verkar inte rättvist på nått sett! » (Dåligt)
- Koppling mellan litteratur och föreläsningar var undermålig. För mycket innehåll för 3 p. » (Dåligt)
- Väldigt splittrad kurs, svårt att få grepp om den. Skulle vart bra med fler exempel och mindre ren teori. » (Godkänt)
- Lite ovan övningsledare gjorde att jag inte gick så ofta på dessa. fanns inte tid till detta helt enkelt.» (Godkänt)
- Ragnar undervisar med stor entiuasm och man får känslan att han brinner för sitt ämne. Det gör han till en bra talare och föreläsare. 10/10 poäng!» (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Inget. »
- Bra med repetition »
- Ingenting.»
- Den höga ambitionsnivån. Boken. Ragnar, som menar väl men dock behöver ransaka sin undervisningsstil.»
- Ragnars frisyr, nejmen kvalitén på föreläsningarna fast med lite mindre svåra ord och mindre utsvävanden. Den sista föreläsningen med repetition inför tentan skall verkligen ha eloge dock, bästa repetitionen inför tentan jag sett någonsin.»
- Ragnars självförtroende som han hade vid kursstart, snabbt tempo.»
- upplägget av tentan»
- Ragnar Freij»
-
- RAGNAR»
- Ragnar Freij som var en trevlig prick till föreläsare. »
- Övningen...»
- ordlista svenska engelska»
- Inget.»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Bättre struktur och planering på föreläsningarna, rimligare mål så man kan göra tentan också.»
- Övningar första lektionen på fredagar är inte optimalt för trötta studenter som läser tre kurser under en läsperiod.»
- Bättre struktur på föreläsningarna, var rätt förvirrande ibland och det blev inte bättre av att kursen är snurrig i sig »
- Allt. Kursbok, innehåll, upplägg, omfattning.»
- Metoden/planeringen för att nå den höga ambitionsnivån. Hitta nya vägar för att förmedla undervisningen, det blev svårbegripligt, svårtolkat en snabb ordbok hade behövts emellanåt. Språknivån/undervisningsstilen blev för svår för dem som inte har svenska som modersmål.»
- Tenta av kursen efter 3 veckor»
- Ordvalet, ibland.»
- Tydligare struktur om vad vi faktisk ska gå igenom. Släng boken den är skit. Mindre "heroiska handsviftsgemäng" "notationer" och andra krångliga ord för att få något svårförklarat att verka enkelt.»
- Mer strukturerad hemsida, tydliga kurskrav och vilka delar av kurslitteraturen som ingår i kursen (som ej skall uppdateras strax innan tentamen!). Det vore även bra om det fanns svar till extrauppgifterna för kombinatorik (pdf"en med teori och några uppgifter). »
- Värdet på kursen. Och att läraren behöver inte dra flera exempel på en grej. Man blir bara förvirrad om han drar flera exempel på en enkel grej och använder onödigt krångliga ord.»
- ta det lite lugnare på föreläsningen, det känns som att föreläsaren inte är jättevan vid att prata framför folk så det blir lite förvirrande ibland.»
- Kursbok»
- Bättre struktur och tydlighet i föreläsningarna. Gå i genom exempel!»
- Mer detaljerad planering. Skriv vilket AVSNITT som ska behandlas under föreläsningen.»
- Ragnar får lösa lite bättre självförtroende. »
- Upplägget och kopplingen mellan föreläsningar, kurslitteratur och examination borde göras om från grunden. Om kursen överhuvudtaget skall finnas kvar....»

16. Övriga kommentarer

- Den som gjorde planeringen för DAI2:s tredje läsperiod borde testa det här schemat själv. Vi har i princip haft 4 7.5 p kurser på en läsperiod i arbetstimmar. Tänk om!»
- Inte ha 3 parallella kurser och tentor, bättre att tenta av denna kursen efter 3 veckor sen bara ha statistik, blir för mycket att läsa in till alla tentorna»
- Det känns lite för mycket för att vara en 3 poängskurs, vi har dessutom haft väldigt mycket att göra denna läsperioden.»
- Det verkar inte som det har varit någon större kommunikation mellan Ragnar och Joakim eftersom Ragnar inte använder boken, medans Joakim ger det. »
- I övrigt är jag nöjd med kursen»
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.34

Genomsnitt totalt för alla frågor: 3.34
Beräknat jämförelseindex: 0.58


Kursutvärderingssystem från