ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Elektriska mätsytem och metoder, V10 lp3, LET271

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2010-03-09 - 2010-03-21
Antal svar: 12
Procent av deltagarna som svarat: 42%
Kontaktperson: Titti Wahlström»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

12 svarande

Högst 15 timmar»3 25%
Cirka 20 timmar»4 33%
Cirka 25 timmar»4 33%
Cirka 30 timmar»0 0%
Minst 35 timmar»1 8%

Genomsnitt: 2.33

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

12 svarande

0%»0 0%
25%»1 8%
50%»0 0%
75%»4 33%
100%»7 58%

Genomsnitt: 4.41


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

12 svarande

Jag har inte sett/läst målen»1 8%
Målen är svåra att förstå»2 16%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»4 33%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»5 41%

Genomsnitt: 3.08

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

10 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»9 90%
Nej, målen är för högt ställda»1 10%

Genomsnitt: 2.1

- förutom att vi ska lära oss ett nytt programerings språk under två veckor» (Ja, målen verkar rimliga)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

10 svarande

Nej, inte alls»1 10%
I viss utsträckning»2 20%
Ja, i hög grad»6 60%
Vet ej/har inte examinerats än»1 10%

Genomsnitt: 2.7


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

12 svarande

Mycket liten»1 8%
Ganska liten»0 0%
Ganska stor»6 50%
Mycket stor»5 41%

Genomsnitt: 3.25

- det hade varit bättre om viss undervisnig hade sket i början på utbildningen, som instrument kännedom, inte under andra året...vad tänkte ni på » (Ganska stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

12 svarande

Mycket liten»1 8%
Ganska liten»3 25%
Ganska stor»7 58%
Mycket stor»1 8%

Genomsnitt: 2.66

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

12 svarande

Mycket dåligt»1 8%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»7 58%
Mycket bra»4 33%

Genomsnitt: 3.16


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

12 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»1 8%
Ganska bra»4 33%
Mycket bra»7 58%
Har ej sökt hjälp»0 0%

Genomsnitt: 3.5

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

12 svarande

Mycket dåligt»1 8%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»3 25%
Mycket bra»7 58%
Har ej sökt samarbete»1 8%

Genomsnitt: 3.58

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

12 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 8%
Lagom»8 66%
Hög»3 25%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.16

- vissa delar har varit lite högre. vi hade behövt lite mer tid för att lära oss labview» (Lagom)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

12 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 8%
Lagom»3 25%
Hög»4 33%
För hög»4 33%

Genomsnitt: 3.91

- tre tentor på en vecka är för mycket» (För hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

12 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»1 8%
Godkänt»3 25%
Gott»7 58%
Mycket gott»1 8%

Genomsnitt: 3.66

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- laborationerna»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- mer hjälp vid laborationer»
- vi hade två lärare jöran och manie. jöran var mycket bra men manie mycket dålig»

16. Övriga kommentarer

- kursen borde ges i årskurs ett. VI HADE BEHÖVT VETA MER OM ISTRUMENTEN REDAN I ÅRSKURS ETT. Jag har svårt att tro att jag är den ende som har skrivit detta men frågan är om ni läser vad vi skriver!!!!!!»
- Hade varit kul med mer praktisk tillämpning av labview programmeringen. »


Kursutvärderingssystem från