ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Stadsbostaden 2012, ARK063

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2012-12-21 - 2013-01-14
Antal svar: 37
Procent av deltagarna som svarat: 50%
Kontaktperson: Anna Eriksson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Arkitektur 300 hp
Utbildningsprogram studenten tillhör: Arkitektur 300 hp


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen. Ange för varje lärandemål hur du anser att de uppfyllts.

1. Lärandemål 1

Gestalta funktionella och vackra bostäder som uppfyller säkerhets- och tillgänglighetskrav. Relatera till ekonomiska aspekter i bostadsbyggande och bostadsutformning. Utforma bostäderna med användbarhet för olika hushåll med inriktning på bostäder för idag och för en framtid.

37 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»2 5%
Ganska bra»25 67%
Mycket bra»10 27%
Vet ej»0

Genomsnitt: 3.21

- Väljer "ganska dåligt" för att ingen under denna kurs förrän på kritiken tog upp den ekonomiska aspekten till byggande. Det andra punkterna behandlades.» (Ganska dåligt)
- Allt detta fanns med, men de förmedlades lite spretigt.» (Ganska bra)
- hade inte fokus på bostäder för skiftande hushåll idag och för en framtid. Vi har ej pratat ekonomi. Hade varit bra med en ekonomisk bostadskalkyl» (Ganska bra)
- Det finns säkert många säkerhetskrav vi inte har uppfyllt fullständigt, t ex vilket glas det är i förhållande till hur nära balkonger sitter och sånt. men tycker det är skönt att vi inte förväntas kunna allt. det skulle vara omöjligt i en kurs med fokus på mycket annat också.» (Ganska bra)
- Jag kan ha saknat ett större fokus på form- och färggestaltningar för att förstå byggnadskroppen som form som följer en funktion. BBR hade även gärna fått presentaras på ett mer pedagogiskt vis.» (Ganska bra)
- Det var väldigt lite fokus på ekonomi, vore intressant att få lite mer av den biten.» (Ganska bra)
- Jag känner att jag inte har fått en så stor kunskap om ekonomin för bostadsbyggande. Ämnet har tagits upp i vissa frågor (bl.a. i form och teknikkursen då vi ritade detaljsektioner), men jag hade gärna fått lite mer "kött på benen". Det är alltså bristen på ekonomikunskap som drar ner "betyget" till bara "Ganska bra".» (Ganska bra)
- Det framgår av kursen att bostäderna ska vara funktionella men kursen lägger ingen vikt vid att bostäderna även ska vara vackra, vilket står i målen. Hade varit bra med något moment/föreläsning/handledning som lägger fokus vid form & uttryck.» (Ganska bra)
- Osäker på vad som menas med ekonomiska aspekten. Har inte lärt oss så mycket om det, men lite..» (Ganska bra)

2. Lärandemål 2

Referera till nutida arkitektur och bostadsarkitektur avseende teori, historia och praxis. Redogöra för kunskaper och reflexioner om dessa i skriftlig form.

37 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»3 8%
Ganska bra»22 59%
Mycket bra»10 27%
Vet ej»2 5%

Genomsnitt: 3.29

- Uppgiften i Nutida arkitekturteori känns mycket åtskild från kursen även om föreläsningarna hör ihop med boende. Det var svårt att få ett grepp om uppgiften, informationen vi fick var knapp och gavs i början av kursen innan, ombyggnad och stadsförnyelse, vilket försvårade det att knyta momentet till stadsbostaden. Jag har hela tiden tolkat det som en separat kurs och aldrig fått uppfattningen om att det skulle ha något att göra med stadsbostaden, dels på grund av att det aldrig har sagts eller framgått tydligt och dels på grund av att objektet man skulle analysera var fritt och inte behövde vara ett bostadsprojekt utan kunde vara ett museum, tävlingaförslag eller stadsplan.» (Ganska dåligt)
- OK, men på många sätt oklar koppling till övriga moment. Jag tror att lärarna måste bli bättre på att ta ner teorin på marken. Ola gör det mycket bra, Claes likaså, men en del andra hamnar i abstraktioner och akademismer. Jag tror tex. inte att det är rimligt att bara anta att studenterna vet vad begrepp som metafysik innebär.» (Ganska bra)
- Nutida arkitekturtexten är såpass öppen att det känns som om den inte självklart redogör för kunskaper och reflexioner kring detta. » (Ganska bra)
- Jag tycker kursen i Nutida Arkitektur har tagit upp detta bra men hade gärna sett ett seminarium eller dylikt där dessa frågor diskuterades i mindre grupper.» (Ganska bra)
- Undervisningen i form av föreläsningar var bra, men vi fick inte stort utrymme för att redogöra för kunskaperna. » (Ganska bra)
- Föreläsningarna under kursen har varit bra, brett spektrum. Historien runt bostadsbyggande är intressant och viktig att känna till, samtidigt som vi pratade om framtida bostadsbyggande, flexibilitet som känns otroligt viktigt och aktuellt. Själva uppgiften i nutida arkitektur känns inte kopplad till kursen och ganska oklar, även om det är bra att vi tränas i att skriva om arkitektur och analysera. » (Ganska bra)
- Det vore fint att få kolla på några lägenheter och sedan gått igenom planritningarna, det är svårt nu i början att relatera ritningar till verkligheten om man inte får se både ritningar och det byggda.» (Ganska bra)
- Jag är osäker på om jag förstod frågan, men jag antar att det som ni undrar är om jag bättre kan uttrycka arkitektur i skriftspråk. Det är i alla fall den frågan som jag svarar på.» (Ganska bra)
- Skulle gärna diskutera mer "vanlig", massproducerad arkitektur. Lite mycket fokus på speciella och ofta dyra byggnader och för lite på de bostäder som byggs för vanliga människor. Utöver texten i nutida arkitektur har vi inte skrivit något.» (Ganska bra)
- mycket intressanta föreläsningar. har ej hunnit skriva på arbetet ännu. det får bli på jullovet.omöjligt att hinna med det samtidigt som allt det andra» (Mycket bra)

3. Lärandemål 3

Bygga och visualisera en enklare 3D-modell. Utifrån denna upprätta ritningar enligt branschstandard. Beskriva datorverktygets inverkan på er egen skapandeprocess.

37 svarande

Mycket dåligt»1 2%
Ganska dåligt»12 32%
Ganska bra»14 37%
Mycket bra»8 21%
Vet ej»2 5%

Genomsnitt: 2.94

- Inte NÅGON gång togs det upp att vi skulle göra en 3D-modell! Alla i klassen gjorde modellen 5 min innan inlämning. Man lärde sig INGENTING av det! Ni borde uppmanat och berättat om modellens betydelse i ett tidigare skede. Att jobba i sketch-up är naturligt för mig och jag nådde 3D-förståelse där» (Mycket dåligt)
- En ok introduktion till Revit, men genomgångarna gick ganska snabbt och jag känner inte att jag kan programmet speciellt bra efter kursen. » (Ganska dåligt)
- väldigt bra att vi fick revit som en egen del och inte behövde använda det i processen men jag hoppas att ansvariga förstår att det bara var en prova på kurs, att vi gjort stegen i revit efter vad läraren sagt att vi ännu inte kan revit eller är redo att arbeta med det i ett projekt ännu. MERA PROGRAMKUNSKAP!!!!!!!!!!! TA INTE FÖR GIVET ATT VI SKA HINNA LÄRA OSS PROGRAMMEN UTANFÖR KURSERNA (dvs isåfall får vi göra det på nätterna!!!!!) JAG ÄR EN MÄNNISKA, JAG BEHÖVER HINNA ÄTA, SOVA Å SKITA!!!!!!!!!!» (Ganska dåligt)
- Tycker man borde ha fler genomgångar i Revit. Faktum är att man borde stryka google sketchup från schemat och försöka lära oss ett riktigt 3D-program redan från början, redan under första året. Och att försöka se till att elever får någon typ av lärobok vore fantastiskt. » (Ganska dåligt)
- Hade vart superbra om man kunde följa en pdf exempelvis. Så fort man missade ngt läraren sade så var man väldigt vilsen och hade svårt att plocka vad man missat upp på egen hand.» (Ganska dåligt)
- Hade gärna haft mer tid mer Revit. Man hittar inte lära sig ett program på så kort tid. Eller åtminstone sprida ut Revitkursen så att allt inte ska tas in precis på en och samma gång. Hellre fler 2 timmars lektioner än allt i ett block.» (Ganska dåligt)
- Mötte kraven, men det blev en uppgift man bara gjorde för att få den gjord.» (Ganska bra)
- Jag uppskattade att vi projektet inte skulle vara gjort i Revit. Det hade begränsat projektet till den kunskapen vi haft i revit, samt tagit väldigt mycket mera tid. Däremot att beskriva datorverktygets inverkan på vår egen skapandeprocess... när var tanken att vi skulle göra det?» (Ganska bra)
- Revit-kursen har fungerat bra. » (Ganska bra)
- Delen med datorverktygets inverkan på skapandeprocessen var lite tam, men den var också fullkomligt ointressant i det här projektet eftersom datormomentet låg vid sidan av resten av kursen. » (Ganska bra)
- Tror inte att vi pratade så mycket om datorverktygets inverkan på vår skapandeprocess. Det vore bra om vi kunde delas in i grupper lite efter hur vår allmänna datorvana är, vissa behöver en hel del hjälp med basala delar vilket gör att andra får vänta.» (Ganska bra)
- Jag hade gärna ritat hela projektet i revit, nu finns det risk at man glömmer hur det fungerade. Även om det kanske blivit ett stressmoment så måste man ju någon gång lära sig det, annars bara skjuter man fram stressen till nästa kurs.» (Ganska bra)
- Om frågan avser revit: Kändes som en lite udda del av kursen, den hörde inte ihop med något annat. Svårt att lära sig ett program när man inte kan tillämpa det direkt efter man lärt sig, glömmer snabbt... "Beskriva datorverktygets inverkan på er egen skapandeprocess" har vi inte gjort vad jag märkt. » (Ganska bra)
- Tycker om man kunde använt programmet (revit) på sitt eget projekt hade man nog lärt sig det bättre.. Behöver inte vara obligatoriskt, men man kunde gjort det..» (Ganska bra)
- Jag har alltid varit lite ovän med datorer och känt stress över alla program som man borde och ska kunna. Men jag har bestämt mig för att övervinna rädslan. I denna kurs hade jag som mål att bara jobba med digitala verktyg. Har lärt mig jättemycket och det är bara tack vare alla snälla klasskompisar. Skolan måste ha mer kurser i digitala verktyg. Många i klassen är jättestressade över att de inte kan t ex photoshop. Känns som ett måste att kunna i arbetslivet. Hade varit bättre om ritsalshandledarna kunde hjälpa till med detta. Handledningen har bara handlat om planlösning. » (Mycket bra)
- Revitkursen var mycket bra, men påverkade inte skapandeprocessen eftersom vi ritade projektet i cad.» (Mycket bra)

4. Lärandemål 4

Förstå faktorer i omgivningen och hos byggnaden som är viktiga för en byggnads energibalans, ha en uppfattning om storleksordningen på de olika posterna i energibalansen och hur energianvändningen påverkar en hållbar utveckling.

37 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»4 10%
Ganska bra»16 43%
Mycket bra»17 45%
Vet ej»0 0%

Genomsnitt: 3.35

- Räknade efter formler främst, ger ingen långsiktig förståelse/ kunskap som fastnar..» (Ganska dåligt)
- Ibland var undervisningen för snabb, dvs, många termer och uträkningar som snabbt ritades upp utan vidare förklaring, så att man sedan fick fråga en och en vad allt betydde. » (Ganska dåligt)
- Lite för tekniska förklaringar tror jag. Det är inga problem att lära sig att räkna ut saker, men risken är att man inte riktigt vet vad man räknat ut. Tror det vore bättre om dessa moment hade samma ansats som KG:s konstruktionskurs i 1:an, dvs fokus på en intuitiv förståelse...» (Ganska bra)
- Föreläsningarna i den här delen av kursen har varit katastrofalt dåliga. Uppgiften med en lathund var som att räkna matte efter ett facit utan att veta vad man höll på med. Seminariet var ett skämt. Ingen kunde svara på hälften. Måste bli bättre. » (Ganska bra)
- Ett bra moment. » (Ganska bra)
- Det som rör byggnaden tycker jag har framförts på ett bra sätt men omgivningen så känns det som att vi inte gått in på det alls?» (Ganska bra)
- väldigt bra upplägg. Paula är en sympatisk, pedagogisk och tydlig lärare. Axel och Per har fortfarande en del att lära. Lagom stor del i kursen och på en bra plats i tidsupplägget» (Mycket bra)
- Mycket grundligt genomfört moment. Bitvis väldigt svårt att hänga med och prioriterades ofta ned eftersom det var en separat del. Momentets avdelning var å andra sidan väldigt viktigt för att man skulle kunna koncentrera sig fullt på det, så jag skulle inte rekommendera att integrera det mer. » (Mycket bra)
- Detta moment var nyttigt och gav ett intryck av att det faktiskt är enkelt att räkna ut en snabb energibalans, samtidigt som man kunde sätta siffrorna i relation till problemen, det var enkelt att se skillander mellan olika utformningar av byggnaden samt materialval. » (Mycket bra)
- Vi pratade alldeles för lite om hållbarutveckling. Detta togs även upp i förra utvärderingen och i kursmålen, trots det så har det inte pratats något om det i utbildningen. Det hade räckt med en föreläsning för att få lite insikt.» (Mycket bra)

5. Lärandemål 5

Beskriva klimatskalets uppbyggnad och funktion i detaljer och detaljsektion. Visa på sambandet mellan sektionens och detaljens utformning och ett önskat arkitektoniskt uttryck.

37 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 2%
Ganska bra»13 35%
Mycket bra»23 62%
Vet ej»0 0%

Genomsnitt: 3.59

- Jag kan bara tala för min egen ritsal, men jag tycker inte att min ritsalshandledare kunde svara särskilt bra på de frågor jag hade.» (Ganska bra)
- Kunde ha kommit tidigare i kursen eller mer parallellt hela tiden. Kändes som man slängde ihop något för att få det gjort istället för att göra konstruktion som en estetisk förfining av projektet. Att verkligen ha tänkt ut en fin lösning som kunde känts ärlig. Många tog hemska fibercemnt skivor eller puts som fasad för att det var enkelt att rita upp och förstå. » (Ganska bra)
- Handledarnas kunskap var väldigt begränsad» (Ganska bra)
- Bra handledning av Peter etc. Dock hamnar momenten lite på sniskan i slutet av projektet...hade kanske dock varit samma problem om det legat vid en annan tidpunkt» (Mycket bra)
- Mer tid och handledning hade behövts till detta moment. Jag hann slänga ihop det men fick jaga mkt extra handledning för att kunna lösa det. Viktig kunskap som behöver få ta tid.» (Mycket bra)
- Blev ingående och bra. Johny på seminariet var däremot lite vag i sina beskrivningar ibland... » (Mycket bra)
- Seminarierna var helt underbara i form och teknik delen. Fler sådana!» (Mycket bra)
- Gruppindelningar och handledningstillfällen i det här momentet var ofta väldigt förvirrande, många olika grupper och tillfällen gjorde det svårt att hänga med. Men närvaron av handledare och seminarierna var mycket positivt för att kunna slutföra momentet - det var extremt bra att ha någon att rådfråga. Man famlar lätt i blindo med konstruktionen annars. » (Mycket bra)
- Bra uppgift, tog inte för mycket tid samt att den låg i en ganska bra tidpunkt i projektet, dock verkar det som om inte alla lärare har koll på detaljerna och det kommer olika information från olika håll. Seminariena var ett väldigt bra tillfälle och det var bra att vi gick igenom varandras lösningarna så att man fick se fler alternativ.» (Mycket bra)
- Bra kunskap att ha och lära sig, men det fick sättas åt sidan då det inte fanns så mycket tid och projektet blev lidande. » (Mycket bra)
- Seminarierna på detaljsektionen var jättebra och gav väldigt mycket» (Mycket bra)
- Jag är mycket nöjd med det här delmomentet. Jag tycker att ni var generösa med handledartider och seminarier (inte FÖR generösa, för alla dessa tillfällen behövdes).» (Mycket bra)
- Mycket bra genomgångar med de två arkitekterna. Klargjrde en hel del. Hjälpande att få höra yrkesverksammas syn och hantering/förhållande till det.» (Mycket bra)
- Detta momentet kom lite i skymmundan eftersom det kommer in så sent i kursen, samtidigt är det svårt att lägga det senare då man inte har detaljer klara förrän ganska sent i ett projekt. Handledningen har inte alltid varit 100procentig här, svårt när man får olika uppgifter från olika handledare.» (Mycket bra)

6. Hur väl tycker du att övningsuppgiften (projektuppgiften) bidragit till att kursmålet uppfyllts?

37 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 2%
Ganska bra»18 48%
Mycket bra»18 48%

Genomsnitt: 3.45

- Bra antar jag, har lärt mig otroligt mycket denna kursen. Även om arkitektyrket och den ekonomiska aspekten. » (Ganska bra)
- Roligt men svårt projekt. Väldigt många nya saker och väldigt många olika saker att tänka på och få med.» (Ganska bra)
- Synd bara att det var så svårt att ha egna mål, det var för många små uppgifter att lämna in och avklara så att gestaltningen och koncepten blev sämre utförda. Skulle vilja ha mer tid och föreläsningar om gestaltning och koncept utveckling. Själva projektuppgiften kändes sekundär när det var så många andra moment.» (Ganska bra)
- Ganska dåligt beskrivna instruktioner. Mycket som varit luddigt. Vissa saker lades upp i slutet av kursen som man hade behövt känna till och tänka på mycket tidigare. Det gjorde så att man hindrades och kunde inte jobba i förväg. » (Ganska bra)
- Det var givande att ha en projektuppgift att kunna applicera kunskaperna på. » (Mycket bra)
- Utan den hade kursen inte varit någonting. Det är synd att kursen inte tog större hänsyn till omgivande områden och stadsrummet, men det var å andra sidan inte en del av kursmålen. » (Mycket bra)
- Blir dock vad man själv gör de till» (Mycket bra)
- Bra eftersom den inkorporerat flera olika delar och krav ställs på t.ex. både principsektion och detalj vid inlämning. Rolig och stor uppgift med många aspekter. Programskrivning hade gärna fått tagits upp tidigare i projektet.» (Mycket bra)

7. Kursen innehåller ett antal föreläsningar. Hur väl tycker du att de har bidragit till att infria kursmålet?

37 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»3 8%
Ganska bra»18 48%
Mycket bra»15 40%
Vet ej»1 2%

Genomsnitt: 3.37

- Många föreläsningar kunde man lika gärna läst in på egen hand, blir konstigt med obligatorisk närvaro också. Ffa. bostadshistorian var bra.» (Ganska dåligt)
- Tycker en del förläsningar varit bra och andra mindre bra. Föreläsningarna av Lisa Brunnström var mindre bra.» (Ganska dåligt)
- Föreläsningarna har varit väldigt viktiga. Vissa rent konkret, och andra inspirationsföreläsningar.» (Ganska bra)
- De har varit bra men skulle vilja haft en tydligare och mer pedagogisk genomgång av BBR.» (Ganska bra)
- Bra och mycket inspirerande föreläsningar på olika nivåer. » (Ganska bra)
- Jag hade velat ha en utförligare föreläsning om hur man utformar fasader, annars har föreläsningarna varit bra» (Ganska bra)
- Jag tycker att man skall försöka kunna examinera av det som föreläsningarna går igenom på kritiken så att det inte blir sån närvarohets. » (Ganska bra)
- Många intressanta föreläsningar» (Mycket bra)
- bra relevanta föreläsningar. Har sett fram emot att gå på föreläsningarna» (Mycket bra)
- Jätteintressanta föreläsningar!» (Mycket bra)
- De allra flesta var mycket lärorika. Speciellt Ola Nylanders bostadsföreläsnignar och Anna Braides om flexibelt byggande. » (Mycket bra)
- Bra föreläsningar, brett spektrum, fått bra insikt samt att de har varit inspirerande, speciellt den om flexible housing med Anna, samt att det var kul att lyssna på Gert Wingårdh. Gästföreläsningen med Fojab var även intressant då de verkade vara väldigt humana och inte den skrytiga typen av arkitekter. » (Mycket bra)
- Stort fokus på planer - vilket jag upplevt som bra. Viktigt i just bostadsprojekt. Men också mycket bra externa föreläsare som berättat om hela projekt. Bra och täckande helhet.» (Mycket bra)
- Minns så här i efterhand inte riktigt vilka föreläsningar vi hade. Vissa var i alla fall väldigt bra och vissa hade man hellre varit utan (tex hade BBR hellre kunnat läsas in på egen hand)» (Vet ej)

8. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper ?

37 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»1 2%
Ja, målen verkar rimliga»33 89%
Nej, målen är för högt ställda»3 8%

Genomsnitt: 2.05

- Mycket tid läggs på väldigt basala grejer, dagsskisserna kändes överflödiga efter föreläsning. Samtliga studenter bör ändå utföra liknande experimenterande skissande i sitt projekt. Schemalagda och relativt strama "inlämningar" kändes för mig mest ineffektivt rent tids- och arbetsmässigt.» (Nej, målen är för lågt ställda)
- Lite stressigt i slutet, men målen kändes ändå rimliga » (Ja, målen verkar rimliga)
- Här skulle det behövas ett mellanting. Väldigt höga krav frän lärare, speciellt när det gällde tidsperspektiven. För lite tid till för många inlämningar. Det läggs för mycket tid på att enbart klara av alla obligatoriska småsaker.» (Ja, målen verkar rimliga)
- Men det har gjort att man lärt sig så mycket. Jag var beredd på att få jobba hårt så la ner mycket tid från start. Har känts jättebra. Inget hetsade på slutet. Ska fortsätta att hålla ett rimligt högt och jämt tempo från början. Många satt uppe hela dygn i slutet och de är idiotiskt. » (Nej, målen är för högt ställda)
- Har haft estetisk utbildning där det fattats mycket av den förkunskap jag borde ha. Är dessutom inte så haj på datorer, vilket många andra också är, och tycker det är trist att man skall behöva känna sig dum i huvudet när redovisningarna går så snabbt. » (Nej, målen är för högt ställda)
- Tycker det är en stor skillnad på 1a året på arkitektur och 2a året. Tycker mina förkunskaper i de olika dataprogrammen exempelvis illustraitor och photoshop är alldeles för dåliga inför detta projekt. Borde ha utbildning i detta redan under första året.» (Nej, målen är för högt ställda)

9. Är målen rimliga i förhållande till kursens omfång och poängantal?

37 svarande

För litet omfång i förhållande till poäng»1 2%
Rimligt omfång i förhållande till poäng»21 61%
För stort omfång i förhållande till poäng»12 35%
Vet ej»3

Genomsnitt: 2.32

- Mycket tid läggs på väldigt basala grejer, dagsskisserna kändes överflödiga efter föreläsning. Samtliga studenter bör ändå utföra liknande experimenterande skissande i sitt projekt. Schemalagda och relativt strama "inlämningar" kändes för mig mest ineffektivt rent tids- och arbetsmässigt.» (För litet omfång i förhållande till poäng)
- Rimligt omfång, dock handlar det om att kunna släppa vissa moment och gå vidare i projektet. Någonting som jag har försökt lära mig i detta projekt. » (Rimligt omfång i förhållande till poäng)
- Mycket skulle hinnas med, men kämpade man hårt och jobbade övertid gick det. Utan övertid skulle omfånget vara stort. » (Rimligt omfång i förhållande till poäng)
- Det handlar lite om hur djupt man ska lära sig kunskaperna Det blev väldigt högt tempo och stressigt på slutet.» (För stort omfång i förhållande till poäng)
- Jag hörde att ni var tvungen att ta bort en studieresa och att konstlabbarna har försvunnit så då känns de för stora.» (För stort omfång i förhållande till poäng)
- Extremt mycket innehåll på lite tid. Tror jag kan tala för många när jag säger att magsår byggts upp under denna kurs!» (För stort omfång i förhållande till poäng)
- Tidvis har kursen känts enormt omfattande. Det har inte varit ovanligt att allt som man förväntas kunna känts övermäktigt. Det är alla delar - från den enskilda bostaden till helheten - som måste införlivas och varken tid eller kunskap har räckt till allt. Som student måste man både lära sig och praktisera på samma gång och ofta har många omkring mig uttryckt sin frustration över att inte kunna göra någonting ordentligt. Det har varit hög press att förstå allt, samtidigt som fler moment (GIS, datordelar, konstruktion) läggs på hela tiden, så att den redan knepiga kärnan trängs ut i marginalen. Det är den mest omfattande kursen vi haft så det är inte oväntat att bördan har varit hög, men det är synd om man inte känner sig ha utrymme att ta del av det som är viktigast i kursen, dvs. bostaden, för att man måste koncentrera sig på att göra ett bra bostadshus i Revit trots att det har noll relevans för kursen. Det är förståeligt att alla moment måste få plats, men när de hamnar som avbrytande moment mitt under annat arbete blir de distraktioner som stör processen enormt. Att lägga dem i början eller slutet, alternativt mellan kurser, hade nog gjort det lättare att fokusera på en sak och inte tappa fokus på kursens viktigaste mål. Istället kunde moment som handlar om vad som är viktigast i kursen fått ta mer plats, t.ex. konstlabbar och liknande experimenterande moment saknades helt och det gjorde mycket för att försämra förståelsen av helheten.» (För stort omfång i förhållande till poäng)
- Det var en väldigt spretig kurs och det känns som att man har varit konstant stressad eftersom man hela tiden har haft flera olika saker att jobba med, med inlämningskrav osv. Och med exempelvis energibalansuträkningen var det väldigt långt mellan den avsatta tiden för uppgiften och redovisningen, vilket gjorde att den uppgiften låg och skavde trots att man egentligen var färdig med den.» (För stort omfång i förhållande till poäng)
- Det blir lätt att man vill hinna med allting och göra allting jättebra...det kanske inte riktigt hanns med. Det vore bra om assistenterna kan hjälpa en att sålla ut vad som är viktigt just för mig, just nu.» (För stort omfång i förhållande till poäng)
- Det känns som om i stort sett alla har varit stressade under hela den här kursen, så det är nog lite mycket, men jag vet inte hur man skulle kunna korta ner det mer än ni redan gjort» (För stort omfång i förhållande till poäng)
- Mitt svar grundar sig i att jag inte anser att jag fick tillräckligt med ekonomiska kunskaper för att helt och hållet klara lärandemålen. Det skall dock sägas att det var inte mycket som fattades. » (För stort omfång i förhållande till poäng)
- Alldeles för omfattande mål för de totala 15p, även om målen är bra i sig. Kursen borde i nuvarande form ge fler poäng och innehålla mer tid.» (För stort omfång i förhållande till poäng)
- Har varit en väldigt stressig period och många saker som skulle vara klara trots liten tid. Ibland kändes det som olika lärare missat att kommunicera med varandra om respektive inlämningar.» (För stort omfång i förhållande till poäng)


Undervisning och kursadministration

10. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

37 svarande

Mycket liten»2 5%
Ganska liten»13 35%
Ganska stor»18 48%
Mycket stor»4 10%

Genomsnitt: 2.64

- har mest haft hjälp av svensk standard» (Mycket liten)
- Föreläsningarna har varit viktiga, men förutom arkitektens handbok har jag inte läst så mycket litteratur... jo. "Så byggdes husen" har varit väldigt viktig! » (Ganska liten)
- Kurslitteraturen har varit bra men att betala runt 400:- för ett utskrivet utdrag ur svensk standard på 20 A4 på Cremona känns för dyrt. Kanske en digital licens hade varit bättre?» (Ganska stor)
- Har haft "ovanligt" stor hjälp. » (Ganska stor)
- Böckerna vi fått har varit till stor glädje och mycket inspiration kunde hämtas från dem. » (Ganska stor)
- Boendets mått var väldigt bra att få, så man hade möjlighet att lära sig alla standarder.» (Mycket stor)

11. Hur väl tycker du att de tre dagsskisserna fungerat som bas för att utveckla övningsuppgiften?

37 svarande

Mycket dåligt»2 5%
Ganska dåligt»8 21%
Ganska bra»21 56%
Mycket bra»6 16%
Vet ej»0

Genomsnitt: 2.83

- Extremt dåligt. Det kan vara relaterat till min egen arbetsmetod, men jag fick uppfattningen om att väldigt få faktiskt "arbetade vidare" på någon av dessa skisser. Vilket, tycker jag upplägget skvallrar om, var tanken. Mycket dåligt rent praktiskt för min inlärning och effektiviteten i kursen, även om den pedagogiska poängen inte går mig förbi.» (Mycket dåligt)
- Hade föredragit att göra på mitt eget sätt redan från början och det blev väldigt svårt att veta hur mycket man skulle följa det som stod i dagskisserna. Först verkade som att man skulle följa det strikt och sen verkade som att man kunde göra lite som man själv ville» (Mycket dåligt)
- Det var en god tanke, men de blev ett fokus på att bara färdigställa övningsuppgifterna för deras egen inlämnings skull. Det fanns inget tillfälle för oss att förstå vad vi ville göra med vårt projekt innan dagsskisserna kom igång, så de blev definierande för hela bostadshuset. Det var även länge oklart hur stor roll dagsskisserna skulle spela i det slutgiltiga projektet. När det (slutligen) stod klart att de skulle utgöra grunden för projektet kändes det bara tomt och platt att den enda grundidén var en bra bostadsplan kändes allting ganska ointressant. Jag personligen struntade helt i dagskisserna och gjorde om planer och annat utifrån andra koncept, vilket ledde till en väldig tidsbrist. Jag tror att momentet hade tjänat mycket på om man fått utrymma för att förstå bostadens helhet innan dagskisserna, så att de kunde utgöra en grundbult för det färdiga projektet istället för att bara vara ett isolerat moment. » (Ganska dåligt)
- det var kul att kastas in i planlösningarna och det var ett bra sätt att lära sig de olika typerna och reflektera över dess utformning. Men övergången från dagsskiss till fördjupning kom inte helt rätt. Kanske skulle man haft tid innan dagsskisserna för att greppa projeket, tid för inspiration och koncept. nu kastades man vidare från dagsskisserna som om det faktiskt va dessa skisser som projektet skulle bygga vidare på. När de uppfattades som ett sätt att lära känna olika typer av planlösningar. Därför när fördjupningarna började kändes det som om man fick börja om på nytt för att kunna skapa en helhet kring projektet, att inte hela utformningen kom från nån dagsskiss. » (Ganska dåligt)
- Svårt att koppla ihop dagsskisserna med sitt projekt, kanske heller inte önskvärt. Det vore bättre om de var mer fristående.» (Ganska dåligt)
- Kände att det var vilseledande då man missar att jobba med sitt koncept. De tre dagsskisserna är ett bra format men det är för stor uppföljning på dessa vilket gör att man inte har tid att applicera det man lär sig på projektet, utan dessa skisser blir ens projekt. » (Ganska dåligt)
- Bra som övning att få prova på olika lösningar men konstig start på projektet. Vart är idé och koncept fasen? Det fanns ingen tid till att utveckla sina egna idéer. Hade varit bättre om dagskisserna var lösare formulerade, så att man kunde göra en plan som krävdes fast med sin egen ingång. För mycket krav på vad som skulle inlämnas och exakt hur man skulle göra det: inget fritt tänkande alls. Det var väldigt bra att ha dagskisserna en gång i veckan som ett mer strukturerat handledar samtal. Bra att man tvingades till att ordna sin process och göra och hålla kortare presentationer. Man kanske kan ha samma krav på presentation men att kraven på vad som skulle visas var friare formulerad så att det finns plats för den egna arbetsmetoden.» (Ganska dåligt)
- Det borde ingå en instruktion om att utveckla skissidéer som ska användas fortsättningsvis i projektet, för att undvika ett för spretigt skissresultat.» (Ganska dåligt)
- Tycker att det försvårade projektet när man inte skulle koppla dagsskisserna till själva projektet.. Kändes som vi hade massa tid till dagsskisserna, sen väldigt kort tid till själva projektet. Hade varit bättre om man medvetet skulle försöka skapa lägenheter till det hus man trodde man skulle göra i slutändan. Kanske börja med en uppgift där man skapar ett hus eller ett koncept sen en ippgift där man ska göra lägenheter till denna., eller nåt » (Ganska dåligt)
- Bra och dåligt. Å ena sidan bra eftersom man verkligen tog sig an sådant som trapphus etc, men dåligt iom att det inte kändes riktigt förankrat i projektet i övrigt, utan mer som påhäng. » (Ganska bra)
- Det var evt lite för mycket tid till dagsskiss 1, vilket gjorde att folk stressade upp sig över den i onödan. » (Ganska bra)
- Jag tyckte utformningan var bra men det hade varit bättre att förklara det som en separat övning som INTE skulle användas i projektet. Jag gick in för övningarna till 130% för jag trodde att jag skuklle använda dessa lägenheter senare i huset....vilket visade sig att det inte fungerade. Jag kanske missförstod.....» (Ganska bra)
- Var lite för lång tid med dagskisser. Skulle haft mer av workshopkaraktär.» (Ganska bra)
- Det var bra. Däremot skulle vissa saker kunnat vara lite tydligare, exempelvis hur mycket av det hela som skulle vara med i projektet... eller kanske ha en kort dagsskiss kring vision och programtänk först, för att veta vad man ville uppnå.. » (Ganska bra)
- De har varit givande men det skulle behövts mer tid på gårdsrummet och det skulle kopplas mer till uppgiften och inte bara som fria lösningar som man kan skrota efter genomfört seminarium. » (Ganska bra)
- Det var bra att dela upp kursen! Doc var det synd att man inte kunde använda några planer man jobbat fram under dagskiss 1 då byggnadens form och normalplan förhindrade detta.» (Ganska bra)
- Det var lite oklart i början hur mycket dessa dagsskisser skulle ingå i projektet, om det bara handlade om utforskning eller även utveckling. Det var ett ganska bra koncept, men gärna mer tydlighet från början!» (Ganska bra)
- De första två dagskisserna kändes väldigt stora, och det kändes som om de flesta gjorde dom helt frikopplade från projektet och sen fick börja om helt när man började rita på sina bostadshus, jag vet inte om detta var meningen, men om det inte var det är det nog bra om ni är tydligare med att vi ska använda dagskisserna som grund i projektet sen. Dagskisserna kändes också väl omfattande för att kallas för dagskisser, de tog långt mer än en dag att genomföra så ett annat namn vore nog bra» (Ganska bra)
- De var en bra start som fick igång tankesätten kring lägenheter. Men det var kort om tid och man blev stressad av att det lät som att en av de lägenheterna som man gjorde då skulle användas i slutprojektet. » (Ganska bra)
- Mycket bra bas att stå på men då jag tolkade dagsskisserna som just övningsskisser och inte grunden till mitt projekt upplevde jag att vi arbetade med skissandet för länge. Jag hade hellre haft hälften av tiden med dagsskisserna och hälften av tiden för att skissa fram mitt eget förslag med hänsyn till plats, förutsättningar osv. Ifall skisserna tvunget ska ligga till grund för projektet bör det framgå, om de ska fungera som övningar bör de ligga inom ett kortare tidsspann.» (Ganska bra)
- Effektivt, men konstigt att rita färdiga planer innan man skulle tänka på fasaden. Fasaden blev ett resultat av insidan, eftersom uppgiften var ställd på det sättet. Kanske kan man föreslå att fasad utarbetas parallellt. Bra med dagskisser eftersom det var lätt att komma igång när man inte behövde ta sig an hela projektet på en gång. Koncept bra att behålla. » (Ganska bra)
- det var kanske lite för stort fokus på dem» (Ganska bra)
- Bra, även om jag tror en del la lite för stor vikt vid dagskissen och inte bara såg det som en övning.» (Ganska bra)
- För kort tid på planlösnignarna i förhållande till trapphusen. Bra att testa olika planlösnigar, men det tog mycket tid så man kanske kunde skriva att dessa skulle förhålla sig till projektet på en gång istället för att man inte skulle tänka på projektet alls när man ritade dem.» (Mycket bra)
- Jättebra del! Även om också den här delen var stressig gav den väldigt mkt.» (Mycket bra)
- Mycket bra för att man tvingas tänka på sätt man kanske inte annars gjort om man börjat skissa på en egen plan till projektet på en gång. Däremot kändes det som att dagsskisserna hade väldigt lite att göra med projektet. Man skapade sig inte en helhetsbild först utan började med "detaljer", och låste sig kanske i planer man jobbat länge med. » (Mycket bra)

12. Hur har det fungerat att ha Revitkursen och projektarbetet parallellt?

37 svarande

Mycket dåligt»3 8%
Ganska dåligt»9 24%
Ganska bra»20 54%
Mycket bra»4 10%
Vet ej»1 2%

Genomsnitt: 2.75

- Ytterligare ett element som ökade den totala stressen. Var svårt att relatera till denna kurs när man inte använder revit i projektet» (Mycket dåligt)
- Tog enormt mycket fokus och tid i det viktiga experimenterande designmomentet i kursen. Kändes hela tiden som någonting som bara skulle "klaras av" för att sedan försvinna helt. » (Mycket dåligt)
- Revitmomentet blev bortkastat eftersom man bara hastade igenom det. Sen blev det fel i planeringen med min grupp så vi fick för lite tid för uppgiften. Momentet skulle kunna flyttas till 1a året.» (Mycket dåligt)
- Revitkursen kändes så inklämd, det känns inte ens som att det var i den här kursen vi lärde oss programmet. Jag skulle vilja ha mer av det, eller att man får använda det på något sätt, nu känns det som att man har glömt så mycket.» (Ganska dåligt)
- Kursen var full av småmoment, både bra och dåligt. Just detta med revithuset känns som om det inte kommer ge så stor nytta eftersom man inte lär sig programmet fullt ut när man bara ritar ett "låtsashus", eftersom det var flera uggifter samtidigt så la jag inte så mycket fokus på just denna uppgiften, och känner att när det väl är dags att rita i revit, kanske nästa kurs, kommer det ändå ta mycket tid att lära sig programmet ordentligt. Genomgångarna var bra. Efter förra årets kritik är det klart att det kanske är omöjligt att vi skulle rita hela huset i revit. Men kanske är det så viktigt att det skulle få mer tid? Känns som revit faktiskt är viktigt att kunna och kunskapen från denna kurs är långt ifrån tillräcklig. » (Ganska dåligt)
- De var alldeles för kort tid och för lite handledning, eller så var uppgiften bara för svår för att vi skulle klara den på så kort tid. På handledningen satt vi bara och räckte upp handen och fick inte särskilt bra hjälp. » (Ganska dåligt)
- Man fick inte så mycket ut av Revitkursen.» (Ganska dåligt)
- Kändes lite udda. Hellre ha en veckas kurs och övning mellan två stora projekt. Då kan man fokusera bättre och stressas inte av annat. » (Ganska dåligt)
- Tyckte inte riktigt de fick någon sammankoppling.» (Ganska dåligt)
- Det hade varit bättre att ha kanske en hel vecka ägnad åt Revit istället, så att inlärningstillfällena hade varit mer samlade.» (Ganska dåligt)
- Det var OK, inte så kul med monsterpass på 8-9h, men men. Läraren var duktig, men det blir svårt när så många behöver hjälp samtidigt...» (Ganska bra)
- Har fungerat ok men om det är tänkt att vi nu ska kunna tillräckligt i revit för att klara oss själva med det så har ni misslyckats. Att köra ett nytt program i 120 km/h där man snabbt bara ska hinna följa läraren för att få ut ett hus med ritningar så har man inte hunnit lära sig speciellt mycket» (Ganska bra)
- Den gick smärtfritt men jag hade velat rita projektet i revit. Det hade gått fortare. Kunde fått vara en valmöjlighet iaf. » (Ganska bra)
- Eftersom det var i början av projektet, så gick det bra. Däremot vet jag inte hur många som gick in för revitkursen ordentligt, när man också ville jobba med sitt projekt. » (Ganska bra)
- Det har fungerat helt okej men ibland lär man sig ett program bäst när man får bygga upp projektet man jobbar med i det programmet. » (Ganska bra)
- Revitkursen var ju så pass liten så den inverkade inte så mycket på resten.» (Ganska bra)
- Jag är glad att vi inte behövde rita våra egna bostadshus i Revit, som årskursen före oss. Det hade tagit alldeles för lång tid. Nu fick vi i alla fall grundkunskaper i programmet.» (Ganska bra)
- Tyckte inte att själva genomförandet var något problem, däremot behövs nog en repetitionskurs framöver för att man ska kunna använda det som arbetsprogram i nästa kurs.» (Ganska bra)
- Hade gärna använt revit mer så man lärt sig det ordentligt» (Ganska bra)
- Mer Revit!» (Ganska bra)
- Rent praktiskt har det fungerat bra och det har inte varit till några problem. Är kluven till om det skulle vara en bra eller dålig idé att inkorporera Revit i projektet. Tror det är bäst att introducera programmet som nu så man hinner lära sig det och det inte blir en stressfaktor att färdigställa projekt + lära sig ett nytt program samtidigt.» (Ganska bra)
- Skönt att vi inte behövde rita huset i revit, det hade känts väldigt stort» (Mycket bra)
- Kändes som två helt separata moment.» (Vet ej)

13. Hur fungerade seminarierna som undervisningsform i moment Byggnad och detaljer? Har det hjälpt projektet framåt?

37 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»2 5%
Ganska bra»16 43%
Mycket bra»19 51%
Vet ej»0 0%

Genomsnitt: 3.45

- ganska bra grundkunskaper förmedlades och det var ett intressant seminarium med tillfälle att ställa mycket frågor men jag kunde inte direkt relatera till och få den hjälp jag behövde i mitt eget projekt» (Ganska dåligt)
- Jo det var bra, alltid bra med personlig kritik/vägledning. » (Ganska bra)
- Absolut.» (Ganska bra)
- Svårt att få feedback på just ditt specifika fall. MEn det fick man på andra sätt.» (Ganska bra)
- Det kändes som att mycket var sådant vi redan gått igenom, vi ägnade jättemycket tid åt väggars uppbyggnad, vilket det känns som att vi har väldigt bra koll på redan. Alltid bra med repetition, men dra det ett steg längre. Vid genomgång av möte med tak sa vår lärare att han inte skulle gå in på reglar utan bara skalen, men det är ju reglarna man vill veta var de ska sitta, luftspaltens och isoleringens placering tycker åtminstone jag är lättare.» (Ganska bra)
- I slutändan är den personliga handledningen viktigast ändå.» (Ganska bra)
- Perfekt!» (Mycket bra)
- Duktiga handledare och fantastiskt med ett tillfälle att få ställa frågor. » (Mycket bra)
- Det är alltid kul när det kommer någon utifrån som håller i sånthär! Anders Norrman visade vikten av att kunna rita detaljer.» (Mycket bra)
- Alltid bra med små grupper och mycket diskussion.» (Mycket bra)
- De gav som sagt väldigt mycket, det känns som om man tidigare inte visste något om hur man gör väggar och så, men nu känns det som om man har lite koll» (Mycket bra)
- Seminerierna var tydliga och föreläsaren var lyhörd för våra frågor. Bra storlek på seminariegrupperna.» (Mycket bra)
- Klargjorde mycket, bra att få höra mycket som var bekant beskrivet med andra ord än tidigare.» (Mycket bra)
- Jättebra att få prata med fler än handledaren. Alla ser olika saker i projektet och kan hjälpa en på olika sätt. » (Mycket bra)
- Bra med flera tillfällen att kunna ta upp och diskutera det man arbetar med för tillfället» (Mycket bra)

14. Hur väl har kursadministrationen fungerat med avseende på kursprogram, anvisningar, besked om ändringar etc?

37 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»6 16%
Ganska bra»18 48%
Mycket bra»13 35%

Genomsnitt: 3.18

- Man har väl vant sig vid att det är rörigt, dock fungerar inte timeedit så bra som schema, det har varit en del ändringar och på schemat finns för lite information, samt att många uppgifter ändrats. Men det är bra att ha den stora tavlan vid de öppna ritsalarna som informationstavla» (Ganska dåligt)
- Man kunde ha informerat om ändringar etc. på ett tydligare sätt» (Ganska dåligt)
- Lite stökiga system med en stor mängd mindre avstämningar och "inlämningar" spridda över olika lärare och lite kaotiskt schemaläggande (egen tidsbokning). Det kan vara det mest effektiva sättet, men det kändes inte optimalt, kanske framför allt rent effektivitetsmässigt, en orimligt stor del av kursen kändes som om den gick ut på att förbereda avstämningar. I förhållande till faktisk inlärning och studier.» (Ganska dåligt)
- Tycker det har varit för mycket information som kommit på samma gång. Sen att ändringar kom upp senare gjorde det inte lättare. Var väldigt mycket att hålla reda på. Kanske bättre att ge information för varje delmoment.» (Ganska dåligt)
- Tekniskt inga problem, dock irriterande med ändringar i programmet hit och dit. Kanske borde man ha ett mer generellt formulerat program som inte ändras under kursen, specifikationer kunde studenten sedan få bestämma utifrån sitt projekts behov (tex. vilka skalor man ska använda på planer och sektioner, etc). » (Ganska bra)
- Det blev ju lite tokigt med schemat på revitkursen för grupp B, om ni säger att man ska kolla time edit för ändringar av schema är det ju viktigt att det som står där är rätt!» (Ganska bra)
- Mycket har ändrats fram och tillbaka, man blev lätt förvirrad.» (Ganska bra)
- Jag hade gärna sett att de ändringar som gjordes i inlämningskraven hade mejlats ut till oss elever, och inte bara skrivits på studentportalen. I övrigt har kommunikationen fungerat bra.» (Ganska bra)
- Hade gärna fått ett sånt schema som vi brukar få, dvs med allt vi ska göra och där det är beskrivet vad det innebär. Efter att ha kollat på time edit har man fortfarande ingen aning om vad temat för föreläsningen är. Heldagar där vi har seminarium i grupper ser det ut som att man ska vara där hela dagen, det kunde framgå bättre att så inte är fallet. » (Ganska bra)
- Jättebra! » (Mycket bra)
- Det har kommit ut information exemplariskt. Möjligen att det hade varit bra att få reda på lite tidigare när hängningen av utställningen skulle ske. » (Mycket bra)
- Lite svårt med internetschema / lappar på anslagstavlan och att veta var man ska kolla. Men det har alltid gått bra till slut. Hade varit lättare om föreläsningschemat och det vanliga schemat hade hängt ihop. Att bara ha schemat på nätet där ändringar kan ske på två sekunder är hemskt för oss som gillar att skriva upp saker i kalendern. Dock var ändringar oftast tydligt utannonserade, så det var okej. » (Mycket bra)
- I Nutida arkitektur med Caldenby har det däremot rått mycket förvirring. Idag är det söndag den trettonde och ingen vet när/hur vi ska ha våra seminarium i nästa vecka..» (Mycket bra)
- Bästa kursen vad gäller administration vi haft hittills.» (Mycket bra)
- Jättebra! Önskar fler kurser fungerade så. Kan dock bli lite frågetecken när en del lärare eller handledare inte helt rättar sig efter handledningstider etc. men för det mesta fungerar det bra.» (Mycket bra)

15. I kursen har handledarna en central roll. Har handledningen bidragit till att utveckla ett bra projekt och ökat förståelse och kunskap inom ämnet?

36 svarande

Mycket dåligt»1 2%
Ganska dåligt»3 8%
Ganska bra»16 44%
Mycket bra»16 44%

Genomsnitt: 3.3

- Vet ej» (?)
- Helt oanvändbar. Vår handledare har bara pladdrat på om sitt eget. Ingen inlevelse i projektet. Se över detta eller rotera runt handledarna i ritsalen. Seminarietillfällena har varit mer givande. » (Mycket dåligt)
- Tycker att det borde ha varit ett till handledningstillfälle i slutet.» (Ganska bra)
- Utmärkt. » (Ganska bra)
- Det skulle jag definitivt säga men det hade varit rolig att man under något handledningstillfälle fått möjlighet att testa en annan handledare.» (Ganska bra)
- Bra med handledning! Men dåligt att det inte riktigt spelade någon roll vad handledarna sa eftersom kritikerna tyckte något helt annat. Verkar inte som att det finns någon förståelse för att kritiken är subjektiv... Alla tror att deras åsikt är den rätta, därför är det speciellt synd att det var svårt att själv välja handledare. Väldigt konstigt att man uppmanas till att bara ha en handledare under ett helt projekt!» (Ganska bra)
- Hade Kajsa Croona som handledare. Tyckte ej om att ha handledning tillsammans med andra personer, blir väldigt stressande och pressande. Sen tyckte jag Kajsa var en aning hård i sitt sätt att vara handledare med tanke på att jag höll på bryta ihop efter en handledning. Hade varit bättre om hon varit lite mjukare och lugnare. Ge mer kontruktiv kritik och förklara mer varför hon tycker att man ska göra på ett visst sätt. » (Ganska bra)
- Vissa handledare har svårt för att inte blnda in personlig smak.» (Ganska bra)
- Det har varit mycket bra (jag har haft Kajsa (ritsal), Mikael E (mittsem.) och Peter (konstruktionen). Verkligen värdefullt. Tyckte det var en bra lösning med en ritsalshandledare och sedan en annan på mittseminarier. Enda abret kanske varit att man inte kunnat ta tillvara på all kritik iom mängden andra moment man ska göra. (Men det handlar nog snarare, för min del, om dålig förmåga att organisera det egna arbetet). » (Mycket bra)
- bra med många handledningstillfällen och möjlighet att få handledning av olika personer. Ola och Anna är fantastiskt kunniga och bra på att lära ut, förklara och uppmuntra» (Mycket bra)
- Maria Niklasson är mycket bra som handledare!» (Mycket bra)
- Fantastiskt bra handledning hela vägen. » (Mycket bra)
- Jag har haft stort förtroende för min handledare Ola Nylander. » (Mycket bra)
- Det var väldigt bra med seminarierna på dagsskisserna och de olika fördjupningarna så att man fick olika personers syn på projektet och inte bara sin egen handledares eftersom olika människor ser olika saker. Den sista handledningen var lite för tidigt, jag hade velat ha en till lite närmare inlämning för det hann hända väldigt mycket efter sista handledningen» (Mycket bra)
- Jättebra att få kritik och kunna fråga någon om sånt man undrar. Hade gärna haft mer handledning. » (Mycket bra)

16. Kritiktillfällena är centrala inslag i kursen.

Gav de genomgångar och den slutkritik vi hade i grupp med handledare och kritiker en bra återkoppling för fortsatt projektarbete och konstruktiv kritik på ert avslutade bostadsprojekt?

37 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»2 5%
Ganska bra»11 29%
Mycket bra»24 64%

Genomsnitt: 3.59

- Hade gärna velat ha mer kritik från min studentkritiker. Hon sa väldigt lite vilket gjorde mig besviken. Kändes som hon inte lagt er så mycket tid på att förbereda kritik till mig. Sen hade jag Ola och Ellinor som huvudkritiker och tyckte de var bra. Hade gärna velat få ut mer kritik om gestaltandet. Kändes som att jag ibland missade poängen med det som sades. En klar och tydlig kritik tycker jag är viktigt. Hade gärna velat ha kritiken skriftligt om det gått. » (Ganska dåligt)
- Bra med mittkritik. Synd att jag blev av med en för att lärarna var sjuka dock...» (Ganska bra)
- Mycket välfungerande kritik.» (Ganska bra)
- Mycket bra system. Bra slutkritik också (hade Ola och Elinor). Avslappnat utan att vara uddlöst, rättvis kritik och en stämning av intresse och konstruktiv kritik snarare än felsökande» (Mycket bra)
- Slutkritiken var väldigt bra och givande» (Mycket bra)
- kul när man får ta del av kritiker som kan ge konstruktiv, användbar kritik och uppmuntran. Guldstjärna till Kajsa Crona!» (Mycket bra)
- Katarina Dahl var hur bra som helst. Heter hon så?» (Mycket bra)
- Givande med små kritikgrupper, så att det fanns möjlighet att fördjupa sig ordentligt i varje projekt. Det var intressant att helt plötsligt blev nyckeltalen väldigt viktiga. » (Mycket bra)
- Ja!» (Mycket bra)
- Väldigt bra och konkreta kritiker. Öppen diskussion och högt i tak.» (Mycket bra)
- Aldrig haft bättre kritiker. De tog fasta på det intressanta i projektet och såg verkligen vad som kunde utvecklas. 10 toasters av 10. » (Mycket bra)
- Mycket bra slutkritik med Anders Olsson samt Maria Niklasson! Bra diskussion samt bra konstruktiv kritik. » (Mycket bra)
- Väldigt bra kritiker och bra konstruktiv kritik. Konstigt bara att de kan godkänna en på kursen och säga att man inte behöver komplettera, och sen hör en annan av sig om att man ändå ska komplettera. Det blir som att kritikernas åsikter undermineras, och det skickar konstiga signaler till eleverna. » (Mycket bra)
- Storleken på kritikgrupperna tycker jag var bra!» (Mycket bra)
- Kritiken var mycket givande, däremot finns en tydlig skillnad i vad som läggs vikt vid under kritiken och under kursen. Ide och koncept läggs stort fokus vid under kritiken men jag upplever knappt att det nämns under kursen. Det bör uppmuntras & påminnas under kursens gång att vi elever stannar upp och frågar oss vad vi vill med projektet, det hjälper både oss att formulera oss och minskar nog stressen och känalan av att man inte riktigt vet vart man är påväg och bidrar nog till mer genomtänkta och intressanta projekt.» (Mycket bra)
- Väldigt bra, en mycket mer bekväm stämning i ritsalen/ett mindre rum, mest givande kritiktillfället än så länge under utbildningen.» (Mycket bra)
- Jag är väldigt nöjd med kritikdagen. Bra med två kritiker som kom med olika synpunker och med små kritikgrupper som gjorde antalet projekt överskådligt och att alla var aktiva under dagen. Behåll kritiken som den var.» (Mycket bra)
- Jag hade Andreas Olsson och Maria? Båda var mycket bra. Gav konstruktiv kritik och var duktiga på att visa på vad dom tyckte var fint i projektet. Bra mix av positiv och negativ (men konstruktiv) kritik!» (Mycket bra)


Sammanfattande frågor

17. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

37 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»9 24%
Gott»18 48%
Mycket gott»10 27%

Genomsnitt: 4.02

- en orimligt stor del av kursen kändes som om den gick ut på att förbereda avstämningar. I förhållande till faktisk inlärning och studier.» (Godkänt)
- Se ovan. För mycket tid på dagsskisserna om de ej är kopplade till projektet.. Det kändes som man skapade så bra lägenheter som möjligt, men det var bara i vissa fall man kunde använda dessa senare, annars var man tvungen att börja om igen från början...» (Godkänt)
- Det skulle behövas en tydligare övergripande vision/sammanhållning i kursen. Intrycket nu blev att ett antal moment klumpades ihop för att möta kurskriterierna. Med detta sagt så var det ändå bra. Lärde mig väldigt mycket, känns som man kommit långt på 1-1.5 år.» (Gott)
- En väldigt rolig kurs som har fått mig att gräva ned mig i många roliga saker. Ibland lite för mycket men det har jag mig själv att "skylla" för.» (Gott)
- Otroligt krävande men rolig och lärorik. » (Gott)
- En väldigt spännande kurs, men det var väldigt spretigt och kändes ibland som att vi hade en föreläsning om något i början av kursen som vi inte skulle jobba med förrän i slutet.» (Gott)
- Väldigt stressigt på gott och ont. Synd att man bara hade en handledare. Bra föreläsningar, men gärna fler om gestaltning och koncept. Både synd och skönt att man får allt serverat till sig, metod och process och redovisning. Detta främjar inte fritt tänkande! Och hämmar den egna utvecklingen och processen. Synd också att det även i det här projektet inte fanns någon tid till att sväva ut och utmana ramarna. Trist när det går ut 80 arkitektstudenter som arbetar på samma sätt. Och dessutom är vana vid att få allt serverat och inte tänka själva. Vad är an skolas uppgift om inte att utmana framtidens arkitektur och ifrågasätta de nuvarande normerna?» (Gott)
- Det var en stressig men rolig kurs som givit mig mycket att ta med mig till framtida projekt» (Gott)
- Bra innehåll men alldeles för lite tid.» (Gott)
- Det blev väldigt stressigt på slutet, tyckte det hade varit bra om man fokuserat på att lära sig programmen tidigare för nu an jag inte komma med så bra renderingar då jag inte kan photoshop tillräckligt bra.» (Gott)
- Man var stressad konstant, vilket blir det man kommer ihåg.» (Gott)
- Jätterolig, intensiv, intressant och lärorik kurs! Dock gränsfall i arbetsbelastning. Tråkigt att behöva lägga sig på en lägra nivå för att mna inte hinner undersöka och utveckla saker» (Mycket gott)
- Jätterolig kurs. Mycket för att bostäder är ett intresse och min egen taktik för hur jag själv har valt att lägga upp mitt arbete. Jag har haft jättekul men många andra har varit jättepressade. » (Mycket gott)
- Jag tycker kursen har varit väldigt givande på många sätt. Jag har lärt mig mycket. » (Mycket gott)
- Lite rörigt, men det är väldigt roligt med bostadsprojekt. Har lärt mig otroligt mycket. » (Mycket gott)
- Jag har lärt mig mycket, kanske framför allt om planlösningar men också detaljsektionen gav viktig kunskap.» (Mycket gott)
- Bästa kursen vi läst, bra uppstyrd!» (Mycket gott)
- En rolig och utvecklande kurs.» (Mycket gott)

18. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- handledning, mittseminarium etc, det upplägget med kontinuerlig personlig kritik från olika handledare är mycket bra»
- det mesta»
- Dagsskisser Föreläsningar Pål Castell, Gert Wingårdh, föresläningar om nutida arkitekturhistoria, »
- Form- & Teknik med seminarier & Nutida Arkitektur.»
- Dagsskisserna och uppdelningen av kursen»
- Handledningsmomenten, föreläsningarna och ramarna för projektet (även om placeringen på tomten hade kunnat vara lite mer flexibel) »
- Upplägget med mittkritik var väldigt lyckat.»
- Dagsskisserna. »
- seminarierna, gott om handledartider, föreläsningarna. Storleken på projektet var bra. »
- Seminarierna, mittkritik, fokus på planer.»
- seminarierna inför detaljsektionen Seminarierna för dagskisserna och de olika fördjupningarna Föreläsningen om gårdar och sociala aspekter på det var jätteintressant, ha med den nästa år också»
- dagsskisserna.»
- Dagskisserna tycker jag var bra då de tvingade oss att rita många olika sorters planlösningar. Det kan annars vara lätt att fastna tror jag.»
- Bygg & detalj-seminarierna»
- seminarium och mittkritiker ger mycket och viktig feedback»
- Strukturen med seminarier och dagskisser i början av kursen»
- Kritiktillfället i ett avskiljt rum med projektor. I motsats till i ljushallen med planscher.»
- Kritik gruppernas storlek och omfattning.»
- Bra att vara på samma plats som "ombyggnad och stadsförnyelse", sparar tid i kursen. Mittseminarium, handledning och kritik bra. Kul med gästföreläsningar som var anpassade efter bostadstemat. Bra att redovisning av energibalansen låg efter inlämningen av projektet. Man hade en dag på sig att arbeta med den när det andra var klart.»
- mittseminarier»
- Dagsskisserna»
- Tycker projektet borde behållas och ha gästföreläsare som Wingårdh, vilket jag uppskattar.»
- Dagsskisserna. Dom såg till att man kom igång på en gång och man "påtvingades" tankar och idéer man kanske annars inte haft. Gav en bra grund för att sedan bygga sitt projekt på. »
- Delseminarier där man själv kan välja handledare.»
- Övningarna och framförallt FÖRDJUPNINGARNA! Tror många kan ha upplevt dem som betungande vilket de kan ha varit, men just att de faktiskt ställde ganska öga färdigställandekrav var till jättegod hjälp mot slutet av projektet!»
- Bra kursprogram och er proffsiga och lugna framtoning. » (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)

19. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Det skulle behövas en tydligare övergripande vision/sammanhållning i kursen.»
- Jag skulle vilja ha fått ut mer av handledningen till detaljsektionen. Kortare tid till dagsskiss 1»
- Handledningen bör ses över. Mer pedagogisk inlevelse där. Kortare dagskisser, ledde till att man fick en långsam start och stressigt på slutet.»
- Jag skulle gärna haft en föreläsning kring ekonomitänk. Få en förståelse för vilken roll nyckeltalet kan ha i ett projekt. Jag skulle gärna haft en föreläsning om det sociala i projekt, om hur det kan fungera med gemensamhetslokaler, gemensamma lägenheter, uterum osv. Jag skulle gärna haft en föreläsning, och bilder, på entréplan, hur de kan vara utformade, och se ut. Jag skulle gärna haft en föreläsning om planering av en gård. Som det var nu kände jag, och många andra, sig ganska vilsna. »
- GIS-uppgiften bör förankras i projektet på ett tydligare sätt, dagsskisserna bör fördelas på ett jämnare sätt över de olika delarna och förankras i projektet och det bör sättas ett tydligt datum när ritningarna utan efterarbetning ska vara klara så att presentationen får ta den tid den behöver. Och var inte på Lyckholms snälla!»
- Alla olika element och att försöka minska pressen kring dagsskissernas inlämning. Det kändes som att man hade kritik varje vecka och man var konstant på spänn»
- Den abrupta starten med dagskisser och de helt isolerade momenten, främst GIS-kursen och Revit-delen. Starten hade tjänat på att handla mer om helhet och idé istället för bara planlösningen. Kanske en konstlabb? Sen får gärna planen ha mycket fokus, det var inte dåligt, men det blev hemskt när det var det enda viktiga. »
- Revitkursen borde förändras på något sätt, man måste ju få använda sina nya kunskaper på något sätt och inte bara lära sig något för att man måste lära sig det, utan att få underhålla sina kunskaper. Och eftersom kursen varit så intensiv har man inte haft tid att själv öva sig.»
- Redovisningarna där det ingår ett flertal antal beräkningar. vore kul om man kunde få veta vad alla bokstäver betyder samtidigt som beräkningar snabbt ritades upp. Här skedde det utan någon bra vidare förklaring. »
- Försöka integrera Revitmomentet mer i kursen. Kanske inte göra en exakt kopia av huset med alla innerväggar utan kanske bara lära sig att göra den yttre volymen? När man gör sitt eget projekt så lär man sig mer får då måste man hitta de funktioner som man behöver. Antingen förklara dagsskissen bättre om det bara är en dagsskiss eller grunden till fortsättning av projektet, eller ge lite tid innan till att komma på en ide för bostadsprojeket. Så att dagsskisser, fördjupning och projektet flyter mer ihop.»
- Inte så många uppgifter samtidigt. Det är enligt mig ett generalfel att ge en ny uppgift innan den nuvarande ska vara inlämnad. Försöka tydligare framföra att man inte behöver ha allting färdigt och jättegenomarbetat till mittkritiken, folk jobbade som tokar inför dem.»
- Byt namn på dagskisserna, jag tror att många blev stressade i onödan när de inte hann med en dagskiss på en dag utan den tog en vecka att göra Lägg in en handledning lite senare på kursen K-Gs uppgift om bärande strukturen i huset kom alldeles för tidigt, de flesta gjorde den på en plan från dagskisserna som de sedan skrotade helt innan de började med projektet»
- närvarohetsen.»
- Mindre schemalagd tid för dagsskisser samt mer uppmuntran/ påminnelse/ milt fokus på ide och koncept. Tydligare mål och tillhörighet gällande nutida arkitekturmomentet. Hör den till kursen? Ska skrivuppgiften anknya till stadsbostaden som kurs? »
- rita projektet i revit»
- Tydliggöra informationen, kraven etc. Anpassa Revitkursen till de olika förutsättningarna som studenterna har.»
- En orimligt stor del av kursen kändes som om den gick ut på att förbereda avstämningar. I förhållande till faktisk inlärning och studier.»
- Ge eleverna fler poäng för kursen, eller banta innehållet med bibehållna poäng.»
- Ev revitdelen. Lite stressigt med detaljen på slutet var det också. »
- olika handledare säger helt olika beredskap»
- Mer dataprogram utbildning innan denna kurs. Hade inte alls den grunden jag tyckte man borde ha innan kursen. Detta borde kunna läggas in under första året då det känns som ett stort glapp mellan årskurserna och att man har mer tid under första året till att lägga in sådana moment. »
- Dagsskisserna bestod av för många uppgifter och var alldelles för långa, vilket gjorde många stressade. Låt de vara just "dagsskisser" med diskussion istället.»
- Möjligtvis flytta på Form och teknik momentet. Antingen lite tidigare i kursen så det blir mer tydligt att det är en övning och man har tankarna med sig redan från början eller lite senare så man kan applicera dem direkt på sitt egna projekt. »

20. Övriga kommentarer

- tre kanter har min hatt.»
- tack!»
- Jag har haft jätteroligt och är jättenöjda med min insats. Har lärt mig fantastiskt mycket. Känner äntligen att jag vet lite vad jag håller på med och kritikerna förstod mig. Jag svävade på moln efter i fredags. Har valt helt rätt utbildning. Tack!»
- Det har varit roligt att börja sätta sig in i bostadsbyggandet, dess detaljer, det sociala, dess historia, dess konstruktion. Det har varit att hamna i en ny värld!»
- God jul»
- Angående Lyckholmstomten så gick det bättre än vad jag hade trott, men samtidigt så försvann lite möjligheten att skapa en ordentlig bostadsmiljö runtomkring och jobba mer med bostadsområde. »
- Överlag bra, rak kommunikation. Ovanligt och uppskattat.»
- tack för en jättebra och intressant kurs!»
- Tack för kursen!»
- och dryg som person. Har alldeles för många powerpointslides med för mycket text, som hon i sin tur står och läser rakt av! Hon borde ge ut handouts i förväg och fokusera på exempel för att göra det tydligare. Vi är läskunniga och allt behöver inte hinnas med att gå igenom under en föreläsning. En föreläsning ska fungera som stöd till litteratur, en föreläsare ska inte stå och läsa litteraturen rakt av. Dessutom tyckte jag det var onödigt att försöka väcka personer under föreläsningarna. De är upp till dem själva om de vill lyssna eller inte. »
- Det stora problemet med kursen som sådan är att den är för omfattande. Revit behöver mer uppmärksamhet och jag tror inte att lösningen är att slänga in det i en redan matig kurs. Däremot tror jag på att ha en hel kurs som enbart riktar in sig på datorprogram, där man går igenom allt ifrån indesign till sketchup så att alla elever får samma baskunskaper runt det. Det är trots allt datorn som kommer att dominera vår jobbvardag senare. Ett annat problem med kursen har varit de ständigt ändrade buden runt vad som ska lämnas in. Detta har lett till att man ibland har jobbat på saker i en detaljnivå som inte har varit aktuell för inlämningen. Det blir onödigt arbete helt enkelt. Det kan också läggas till att det kan vara bra för eleverna att få reda på när de ska göra ett moment och att de får utsatt tid att göra det. Märkta av att flera jobbade med det som var menat som en arbetsmodell en timme innan inlämning. »
- Tycker Ola hade väldigt bra föreläsningar om bostadens historia. Mycket intressant att lyssna på. Man får en bra förståelse för hur det sett ut över tiden och förstår att allt inte varit så självklart med ex. boendeyta. » (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)


Kursutvärderingssystem från