ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


LP4 10/11 Ombyggnad och underhåll, LBT390

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-05-17 - 2012-02-02
Antal svar: 16
Procent av deltagarna som svarat: 59%
Kontaktperson: Christina Larsson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Affärsutveckling bygg

1. Allmänna frågor om kursen*

Gradera påståendena om kursen på en skala 1-5, där
1 innebär att du INTE ALLS instämmer i påståendet, och
5 betyder att du HELT OCH HÅLLET instämmer i påståendet

Matrisfråga

Sammanfattningsvis var kursen mycket bra*
16 svarande

0 0%
0 0%
1 6%
9 56%
6 37%
Vet ej»0

Genomsnitt: 4.31 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Kursens mål var tydliga*
16 svarande

0 0%
2 13%
6 40%
3 20%
4 26%
Vet ej»1

Genomsnitt: 3.6 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Examinationen speglade kursmålen på ett bra sätt*
16 svarande

0 0%
0 0%
4 28%
4 28%
6 42%
Vet ej»2

Genomsnitt: 4.14 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Kursadministrationen fungerade utmärkt bra*
16 svarande

0 0%
0 0%
6 37%
7 43%
3 18%
Vet ej»0

Genomsnitt: 3.81 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Kursen kändes angelägen för min utbildning*
16 svarande

0 0%
0 0%
0 0%
1 6%
15 93%
Vet ej»0

Genomsnitt: 4.93 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Kursen krävde en relativt stor arbetsinsats*
16 svarande

0 0%
0 0%
1 6%
13 81%
2 12%
Vet ej»0

Genomsnitt: 4.06 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

2. Vad tycker du främst bör behållas i kursen?

- Projektet och gästföreläsare»
- Kontakten mellan lärare och elever.»
- huvuduppgiften med ombyggnationen av Jonsereds fabriker»
- Det var intressanta och roliga inriktningar på projektet!»
- Roligt att få bestämma helt själv inom sitt område.»
- Projektet, då det var väldigt utvecklande på flera plan.»
- Kontakten mellan lärare och elev, alltså handledningstiderna.»
- ´,bra som helhet»
- Projektarbete är mycket bra! Det är relevant och passar vår utbildningen mycket bra. Ligger även bra till efter vi har läst Project and Commercial Management.»
- Stort sätt allt. mycket bra upplägg. kanske några fler föreläsningar»
- Yngve! Väldigt bra och engagerad lärare. »
- Ombyggnads projektet.»
- projektet och att det göra på ett ställe som verkligen är i behov av det. blir mer realistiskt»

3. Saknade du något i kursen?

- Nej»
- Det var lite luddigt på vad man skulle göra.»
- Kursen bestod till största del av projekt handledning vilket var väldigt lärorikt. Men lite mer föreläsningar inriktade på ämnet.»
- Någon mer föreläsning»
- yngve skulle kunna hålla fler föreläsningar, han är kunnig och intressant.»
- Eventuellt några föreläsningar om ombyggnad innan projektets start. Vi har på studiebesök i Jonsered vilket var bra men någon mer allmän introduktion hade varit bra.»
- fler föreläsningar och genomgångar»
- Jag tyckte det var synd att vi fick feedback på en viss del i ritprocessen för sent för att hinna ändra på det. Hade varit bra om handledarna kunde vara tydliga med vad som är bra och dåligt redan från början när de ser ritningarna.»

4. Finns det något du tycker kan tas bort ur kursen?

- Seminarieuppgifterna, krävs kanske lite mer förklaring till vad det har med vår kurs att göra.»
- seminariumet med böckerna kändes inte relevant»
- Vad är kunskap! En del som har fått alldedes för stora propotioner. Väldigt tråkigt. Använd inte extern lärare för denna del. Man tappar lärare-elev kontakten.»
- litteraturseminarierna, eller knytta ihop de med kursen på ett tydligare sätt.»
- Kunskapsseminarierna kändes inte jätterelevanta.»
- Jag tycker att momentet med Vad är kunskap?-seminarierna var överflödigt och knöt inte an till kursen i övrigt. Det hade varit mer intressant att lära sig grunderna i fastighetsekonomi och ge ytterligare ett underlag till själva projektarbetet.»
- Seminarieuppgifterna var flummiga och tog mest upp tid bara för man förstod inte mycket av vad man skulle göra.»
- Seminarierna, om de inte omarbetas och får tydligare beskrivningar och mål. Väldigt svårt att förstå syftet med de.»
- nope.»
- Kunskapsemiaruim - gav inte så mycket. »
- De två seminarierna om "vad är kunskap"! Dessa känns bara som en onödig utfyllnad och ämnet känns helt orelevant till kursen. Dock är boken "Så byggdes husen 1880-2000" bra. Den kan använda på annat sätt i kursen men seminarierna känns bara orelevanta.»
- Seminarieuppgift 1 och 2!!!! Förstår inte alls vad dessa har att göra med kursen. Tycker dessutom att det var en svår uppgift att lösa och alldeles för vag information om vad vi förväntades göra. De krävde dessutom en del förkunskper i hur en text skall bearbetas på ett sätt som de av oss som inte tidigare gått ett samhällsvetenskapligt program eller liknande saknar då man inte är tränad i att analysera på detta sätt. Ta bort uppgiften!»
- Litteraturseminarierna eller göra det mer tydligt varför vi har de.»
- litteraturseminariumen... helt värdelöst och kändes inte nödvändigt för min utbildning över huvudtaget»

5. Vilka moment i kursen gynnade ditt eget lärande mest?

Välj ut ett eller flera inslag som du vill lyfta fram!
Om något inslag saknas i listan, svara gärna under Annat, och förklara i fritextrutan.
Svar för alla moment behövs inte.

Matrisfråga

- I helhet väldigt bra kurs. lite tydligare mål med kursen. Gällande projektuppgiften skulle det uppskattas en tydligare presentation avarbetsordning, för att snabbare komma igång med skrivandet osv.»
- Med två lärare som bedömde hände det att den ena sa något och den andra sa tvärtom»
- För första gången på två år har vi fått en vettig feedback direkt efter presentation. Den gavs av både Yngve och Gertrud och var mycket bra!!»
- Tycker Yngve är en person som många lärare borde ta efter. Öppen rak och idérik. //»
- Tycker det var bra att det var många handledningstillfällen inplanerade i schemat. Mindre bra var att varken schemat för denna kurs eller kursen i Fastighetsutveckling var rätt på studieportalen, vilket gjorde att man aldrig visste vart man skulle eller när.»

Att få hjälp och svar på frågor
16 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»11 68%
Lärorikt»5 31%
Mindre lärorikt»0 0%
Ingick inte i kursen»0

Genomsnitt: 1.31

Föreläsningar
16 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»2 13%
Lärorikt»8 53%
Mindre lärorikt»5 33%
Ingick inte i kursen»1

Genomsnitt: 2.2

Övningar
16 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»3 33%
Lärorikt»4 44%
Mindre lärorikt»2 22%
Ingick inte i kursen»7

Genomsnitt: 1.88

Projektarbete
16 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»14 87%
Lärorikt»2 12%
Mindre lärorikt»0 0%
Ingick inte i kursen»0

Genomsnitt: 1.12

Inlämningsuppgift - ej grupparbete
15 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»1 7%
Lärorikt»1 7%
Mindre lärorikt»12 85%
Ingick inte i kursen»1

Genomsnitt: 2.78

Laborationer
15 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»1 100%
Lärorikt»0 0%
Mindre lärorikt»0 0%
Ingick inte i kursen»14

Genomsnitt: 1

Studiebesök
16 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»6 40%
Lärorikt»9 60%
Mindre lärorikt»0 0%
Ingick inte i kursen»1

Genomsnitt: 1.6

Gästföreläsare
15 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»4 28%
Lärorikt»8 57%
Mindre lärorikt»2 14%
Ingick inte i kursen»1

Genomsnitt: 1.85

Kurslitteratur
15 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»2 20%
Lärorikt»4 40%
Mindre lärorikt»4 40%
Ingick inte i kursen»5

Genomsnitt: 2.2

Självverksamhet
15 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»6 40%
Lärorikt»6 40%
Mindre lärorikt»3 20%
Ingick inte i kursen»0

Genomsnitt: 1.8

Tentamen
15 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»1 100%
Lärorikt»0 0%
Mindre lärorikt»0 0%
Ingick inte i kursen»14

Genomsnitt: 1

Tillfällen för kritik (feedback)
16 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»8 50%
Lärorikt»8 50%
Mindre lärorikt»0 0%
Ingick inte i kursen»0

Genomsnitt: 1.5

Annat
8 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»1 50%
Lärorikt»1 50%
Mindre lärorikt»0 0%
Ingick inte i kursen»6

Genomsnitt: 1.5

Genomsnitt totalt för detta stycke: 4.15


Genomsnitt totalt för alla frågor: 4.15
Beräknat jämförelseindex: 0.78

* obligatoriska frågor


Kursutvärderingssystem från