ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Kemiteknik, miljö, samhälle, KSK055, Lp4 2010

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2010-05-17 - 2010-06-06
Antal svar: 25
Procent av deltagarna som svarat: 38%
Kontaktperson: Jessica Andersson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

25 svarande

Högst 15 timmar»11 44%
Cirka 20 timmar»3 12%
Cirka 25 timmar»6 24%
Cirka 30 timmar»4 16%
Minst 35 timmar»1 4%

Genomsnitt: 2.24

- Men tentaplugget börjar nu på allvar så det kommer snart ändras på » (Högst 15 timmar)
- Grupparbetet har tagit det mesta av tiden, sedan egna studier och undervisning. » (Cirka 25 timmar)
- Största anledningen till den höga timmsiffran är att jag fann kursmaterialet mycket svårläst» (Cirka 25 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

25 svarande

0%»0 0%
25%»2 8%
50%»4 16%
75%»8 32%
100%»11 44%

Genomsnitt: 4.12

- Gått på samtliga undervisningstillfällen men missade dessvärre ett studiebesök.» (75%)
- Egentligen något lägre, men inte så lågt som 75%» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

25 svarande

Jag har inte sett/läst målen»8 32%
Målen är svåra att förstå»3 12%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»6 24%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»8 32%

Genomsnitt: 2.56

- Helst skulle jag vilja ha allternativet "Kursmålen är obefintliga". De kursmål som är skrivna är så pass allmänna att det är helt omöjligt att utifrån dem dra några som helst slutsatser om vad kursen kommer handla om. När jag fick instuderingsfrågorna en vecka innan tentan klarnade det lite, när jag satt på tentan tror jag att jag förstod vad det var tänkt att vi skulle lära oss.» (Målen är svåra att förstå)
- Miljö-samhällsdelen låter flummig, kan helt klart bli tydligare då hållbar utveckling numera är en väldigt välkänd term. Kemiteknikdelen är tydlig. » (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)
- Ibland svåra att veta vad det är de menar, många gånger går det att tolka, människor tolkar olika» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)
- Diffust och svårtolkade mål som att man ska ha en förståelse om miljöarbete och miljökrav då dessa är väldigt omfattande områden som dessutom knappt tagits upp» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

17 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»14 82%
Nej, målen är för högt ställda»3 17%

Genomsnitt: 2.17

- Om tentan är på vad vi blivit undervisade i och inte vad vi har fått ut material på.» (Ja, målen verkar rimliga)
- Utifrån vad tentan handlade om så tycker jag att målen var på en lagom nivå, men eftersom jag fortfarande fram tills dess inte förstått vad kursen skulle handla om så är denna fråga egentligen ganska svår att besvara.» (Ja, målen verkar rimliga)
- det är tufft att ha tenta, rapport och redovisning i en och samma kurs.» (Nej, målen är för högt ställda)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

19 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»3 15%
Ja, i hög grad»4 21%
Vet ej/har inte examinerats än»12 63%

Genomsnitt: 3.47

- Som sagt, anser att det är bristande kursmål, men jag tycker att det var en bra tenta som tog upp bra saker, om den tog upp det som var tänkt att vi skulle lära oss låter jag vara osagt» (Vet ej/har inte examinerats än)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har föreläsningarna varit för din inlärning?

25 svarande

Mycket liten»2 8%
Ganska liten»10 40%
Ganska stor»11 44%
Mycket stor»2 8%

Genomsnitt: 2.52

- Med mycket subjektivitet tappar man intresset» (Mycket liten)
- Kemiteknikdelen har varit väldigt bra att få föreläsningar i materialbalanser, så fortsätt med det! » (Ganska stor)
- Svårt att säga, men antagligen större än vad jag tror. Föreläsningarna var relativt välstrukturerade och lätta att följa den röda tråden i, till skillnad från kursmaterialet, därför tror jag att mycket av min inlärning kommer från föreläsningarna. Dock hade det varit bra att veta innan föreläsningen vad den skulle handla om så att man kunnat skumma lite text innan.» (Ganska stor)

7. Till hur stor hjälp har övningarna om flowsheeting och materialbalanser varit för din inlärning?

25 svarande

Mycket liten»1 4%
Ganska liten»4 16%
Ganska stor»15 60%
Mycket stor»5 20%

Genomsnitt: 2.96

- Flowsheeting var svårt att sätta sig in i, måste man göra en materialbalans så? vi kommer ju ändå att gå igenom det i senare kurser. Kan man ha mer gemensom föreläsnings flowsheeting eftersom man bara skall typ ha sett programet.» (Ganska stor)
- Bör börja gå igenom materialbalanser någon vecka tidigare.» (Ganska stor)
- Lite märkligt att den uppgift gällande materialbalanser på tentan skilde sig ganska mycket i upplägg och frågeställning från övningstillfällena.» (Ganska stor)
- Hade önskat fler övningar på materialbalanser, jobbigt att inte ha någon att fråga när man kör fast på uppgifter.» (Ganska stor)
- Det var bra, enkla och tydliga övningar. De gjorde mycket för min inlärning av just den delen.» (Ganska stor)
- Jag hade inte fattat någonting utan övningarna, det är för nytt för att allt ska vara tydligt på egen hand, så det var kanon! Gärna en övning till faktiskt, då de flesta av oss inte hinner göra alla uppgifter på 2h, utan kanske behöver en övning där vi lär oss, och sedan en där vi kan få hjälp där vi har fastnat... Eller nått sånt.» (Mycket stor)

8. Till hur stor hjälp har projektet varit för din inlärning?

25 svarande

Mycket liten»1 4%
Ganska liten»12 48%
Ganska stor»9 36%
Mycket stor»3 12%

Genomsnitt: 2.56

- Jag vet MASSOR som jag inte visste innan om kausticering, men inte om nått annat.... Ärligt talat borde det ge åtminstone någon form av betyg, eller bonuspoäng till tentan, så motivationen ökar. » (Ganska liten)
- Man lär sig mycket om ett vist ämne, om man bryr sig om sitt projekt. det är väldigt olika mellan personer» (Ganska liten)
- Är svårt att bli indelade i grupper eftersom vissa inte hjälper till någonting» (Ganska liten)
- Intressant att lära sig om en process grundligt.» (Ganska stor)
- Projektet var det som gjorde dene här kursen värd att genomföra. Det var otroligt lärorikt och väldigt intressant. » (Mycket stor)

9. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

25 svarande

Mycket liten»1 4%
Ganska liten»4 16%
Ganska stor»11 44%
Mycket stor»9 36%

Genomsnitt: 3.12

- All material som vi har fått ut har inte varit så bra. Materialbalansdelen kan bli bättre.» (Ganska liten)
- Då jag tyvärr måste säga att jag kände att miljö-samhällsdelen är väldigt intressant då jag läst mkt om det tidigare, var jag besviken på föreläsningarna. Inlärt, gammalt och mycket liten plats för egen reflektion. Man ska tycka och säga det som står på PowerPointen, annars har man fel. Detta känner jag går helt emot kursens mål, då man aktivt ska lära sig se till följder och själv se konsekvenser av våra handlanden, inte rapa upp det någon annan redan har reflekterat över i 10 år. I denna delen av kursen behövs en uppstädning, och som sagt, mer EGET kritiskt tänkande. » (Ganska stor)
- Häften med text var bra! Hade man missat ngt på föreläsningen var det bara att kolla i dem, lite synd att det var utan bilder.» (Ganska stor)
- Majoriteten av mina kunskaper på ämnet kommer från kurslitteraturen helt enkelt för att jag är en sån som lär mig genom att läsa. MEN. Jag ställer mig mycket kritiskt till kurslutteraturen i dess nuvarande utformning. Förutom att den innehåller felaktigheter vad gäller fakta (syftar då främst på historiedelen) samt politiska åsikter som kan antas vara författarnas egna har den ett väldigt dåligt upplägg. Information om de olika faktaområdena är spridda över kapitlen och det är därför svårt att få en överblick om vad avsnittet, kapitlet eller literaturen faktiskt handlar om. Jag har full förståelse för att det är ett pågående arbete och att litteraturen ännu inte är helt färdigskriven, men för att man som student ska kunna få en överblick över vad man ska lära sig behöver den givna litteraturen ha ett bättre upplägg än så här. Det tål att sägas att för att jag skulle lära mig något fick jag plocka ut faktan och skriva om samtliga kapitel, något som visserligen var lärorikt i sig, men förmodligen inte tanken bakom upplägget.» (Mycket stor)

10. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

25 svarande

Mycket dåligt»3 12%
Ganska dåligt»3 12%
Ganska bra»11 44%
Mycket bra»8 32%

Genomsnitt: 2.96

- Jag har inte inte ens hittat kursportalen än! Jag frsöker gå via studieportalen men det fungerar ju inte. DÅLIGT!» (Mycket dåligt)
- Webbsidan var inte bra. det hade varit bättre ifall materialen hade varit upplagt. » (Mycket bra)
- Allt utdelat material fanns lätt att tillgå, studieportalen är ett wsmidigt sätt att förmedla information, kursadministrationen kan jag itne svara på om den var bra, men eftersom jag itne har haft nått problem med den så antar jag att det har fungerat smidigt.» (Mycket bra)


Arbetsklimat

11. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

25 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»7 28%
Ganska bra»11 44%
Mycket bra»2 8%
Har ej sökt hjälp»5 20%

Genomsnitt: 3.2

- Doktoranderna har varit väldigt hjälpsamma» (Ganska bra)
- Frågor på materialbalanser var för lite, annars har vi fått mkt hjälp på projektet. Kanske kan man ha haft materialbalanser först och inte sist i kursen och några fler övningstillfällen» (Ganska bra)
- mer övningar på materialbalans. har frågat många i klassen och de kan inte heller. » (Ganska bra)

12. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

25 svarande

Mycket dåligt»1 4%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»11 44%
Mycket bra»11 44%
Har ej sökt samarbete»2 8%

Genomsnitt: 3.52

- Avser under projektet. Vissa i min projektgrupp har inte hjälpt till någonting över huvudtaget och ändå så kommer de att bli godkända, SKANDAL! Det spelar ingen roll att man pratar med handledare och skriver contribution reports, ändå så kommer smitarna undan! Annars har jag haft ett väldigt bra samarbete med de övriga studenterna.» (Mycket dåligt)
- Vi har en bra grupp i arbetet, alla utom en tyvärr. Men vi andra tre jobbar desto mer :p» (Ganska bra)
- Det har varit sådär i vissa fall och andra fall mycket bra. Då människor prioriterar skolan olika och man blir invald i grupper så ärdet svårt att få en text på en nivå som alla tycker är bra. Det är alltid några som glider med och inte bryr sig.» (Ganska bra)
- Under grupparbetet hade vi nångång under cortegeveckan som det inte fungerade jättebra mellan alla parter, men på det hela taget har det fungerat mycket smidigt.» (Ganska bra)
- förutom rapporten, då de bara funkat med vissa i gruppen.» (Mycket bra)
- Grupparbetet fungerade väl i vår grupp men sämre i vissa andra.» (Mycket bra)

13. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

25 svarande

För låg»0 0%
Låg»2 8%
Lagom»18 72%
Hög»3 12%
För hög»2 8%

Genomsnitt: 3.2

- som sagt rapport, tenta och redovisning är för mycket.» (Hög)

14. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

25 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»18 72%
Hög»6 24%
För hög»1 4%

Genomsnitt: 3.32

- dock kändes det väldigt stressande när något så svårt och viktigt som materialbalansen kom så sent i kursen» (Lagom)
- Mer närmar tentan, givetvis.» (Lagom)
- Precis lagom, det har varit lite lugnare än tidigare läsperioder vilket jag bara upplevt som positivt då man är mycket tröttare den sista läsperioden.» (Lagom)


Sammanfattande frågor

15. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

25 svarande

Mycket dåligt»1 4%
Dåligt»4 16%
Godkänt»12 48%
Gott»8 32%
Mycket gott»0 0%

Genomsnitt: 3.08

- Det här är ett genuint intressant ämne och jag tycker det är jätteviktigt med den här typen av frågor. Upplägget på kursen, den bristande utformningen av kursmålen och framförallt litteraturen var dock så pass dåligt att det tog all glädjen ur studierna.» (Mycket dåligt)
- För lite genomgångar på materialbalanser, för mycket "plugga in"-kunskaper och för lite om förståelse i miljödelen.» (Dåligt)
- Kemiteknikdelen mycket bra, miljö delen behöver en total uppfräschning, även om grundtanken med den är god. » (Godkänt)
- projektet tog upp större delen av tiden, övrig inläsning har blivit bortsedd.» (Godkänt)
- lite för många moment med både projekt och tenta för en så pass liten kurs» (Godkänt)
- Jag gillar KMS vad alla andra säger, det var en bra kurs» (Gott)
- Ger en inblick i hur ett hållbart samhälle måste byggas upp, vilket är ett mål som är viktigt att uppnå. Känns som en bra inledning inför mer komplexa materialflöden och dylikt.» (Gott)

16. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Kemitekniken»
- den enda matrialbalansövning»
- Föreläsningar samt övningar om materialbalanser samt flowsheetingövning.»
- lärarna»
- studiebesök»
- Materialet var bra. dock hade det varit bättre om det hade varit tidigare utdelat. tsm med powerpoint.»
- Kursen som sådan med orientering inom Kemitekniken i industrin»
- Kursmaterialet. »
- Projektet. Det var riktigt roligt, intressant och lärorikt. Det var dessutom en övning i att jobba i grupp vilket är bra.»

17. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Se fråga 9....»
- se till att få lite mer materialbalansövningar där man har tid att räkna och fråga istället för att titta på ngn som löser svaren åt en på tavlan.»
- Projektet. Studenterna borde få dela in sig själva i grupper så att de som aldrig gör något under grupparbeten kommer i samma grupp och på så sätt inte drabbar de andra studenterna som vill göra ett bra arbete.»
- Kurslitteraturen»
- arbetsbördan»
- Mer Materialbalansövningar samt mer innefattande om enhetetsoperationer.»
- kurslitteraturen bör vara en färdigskriven bok, den i år var intressan men inte helt ok som kurslitteratur tycker jag.»
- fler övningar med materialbalans.»
- Korrektare material, mindre subjektiva åsikter på bekostnad av fakta.»
- mer övningar om materialbalanser »
- Genomgång av materialbalanser något tidigare.»
- Ha fler övningar med materialbalanser!!»
- Övningarna i materialbalanser borde vara fler och mycket mer ingående. Var väldigt svårt att lära sig dessa. Föreläsningarna kan hållas på ett bättre och mer intressant sätt. »
- Kurslitteraturen samt kursmålen. Se tidigare kommentarer.»

18. Övriga kommentarer

- Se till att Magdalena går på det där mötet! »
- Kommunikationen har varit bristfällig i vissa fall. Kan man försöka vara lite tydligare med det.»
- Det pågående kursmaterialetverkar väldigt bra, dock en hel del upprepningar i många kapitel.»
- mer diskussioner där elever får uttrycka sina åsikter.»
- Det värsta med denna kurs är det kursmaterialet med historia och politik som skriker ut författarens politiska åsikter och egna värderingar samt att det innehöll flertalet felaktiga fakta och dessutom bitvis så dålig grammatik att det var svårt att veta vad som menades.»
- Väldigt rolig och nyttig kurs, speciellt miljödelen. Lärde sig en hel del, men dock mycket genom egna studier. Bra kursmaterial, intressant läsning. »
- Jag hade gärna sett en tydligare sammankoppling mellan de olika avsnitten i kursen. Som det var nu kändes det som kursen bestod av flera småkurser. Och återigen, förtydliga kursmmålen, hitta bättre kurslitteratur och skippa de politiska åsikterna så kommer det här bli en jättebra introduktionskurs till miljöproblematiken inom kemiteknikområdet.»


Kursutvärderingssystem från