ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


F3/TM2: Basic Stochastic Processes, MVE170/MSG800

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2009-12-17 - 2010-02-31
Antal svar: 0
Procent av deltagarna som svarat: ?%
Kontaktperson: Studienämnden Fysik»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Klass: Övriga
Utbildningsprogram studenten tillhör: Teknisk fysik 300 hp


Kursutvärdering

Hej! Tack för att du bidrar till den ständiga kvalitetsförbättringen på F!

Lycka till!


Kursens innehåll

1. Hur väl uppfyllde kursen dina förväntningar?

Kommentera gärna.

0 svarande

1 (inte alls)»0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
5 (över förväntan)»0 0%

Genomsnitt: 0 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

2. Hur relevant anser du att kursen är för din utbildning?

Ange gärna om du går F eller TM.

0 svarande

1 (ej relevant)»0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
5 (mycket relevant)»0 0%
Vet ej»0

Genomsnitt: 0

3. Hur väl motsvarade examinationen kursens innehåll?

I de flesta fall betyder denna fråga huruvida tentans innehåll på ett rättvist sätt återspeglade kursens innehåll. Eller var alla frågor på tentan tagna från de sista två föreläsningarna?

0 svarande

1 (inte alls)»0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
5 (Mycket bra avvägt)»0 0%

Genomsnitt: 0 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

4. Vad tyckte du om hemtentan?

Anser du att detta är ett bra sätt att ha examination på?

0 svarande

1 (Inte så bra)»0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
5 (Mycket bra)»0 0%

Genomsnitt: 0

5. Närvaro på föreläsningar

Hur många % av föreläsningarna närvarade du på?

0 svarande

<25%»0 0%
25-50%»0 0%
50-75%»0 0%
>75%»0 0%

Genomsnitt: 0

6. Vad tyckte du om föreläsningarna?

0 svarande

1 (inte alls bra)»0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
5 (mycket bra)»0 0%
Deltog ej»0

Genomsnitt: 0 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

7. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

0 svarande

1 (Mycket liten)»0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
5 (Mycket stor)»0 0%

Genomsnitt: 0 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)


Studiesocialt

Det är viktigt att alla trivs med sina klasskamrater, lärare, handledare och räkneövningsledare.

8. Psykosocialt

Förekom det någon form av diskriminering/kränkning/mobbning?

OBS: I sådana fall rekommenderar vi starkt att du också pratar med våra skyddsombud: skyddsombud@ftek.chalmers.se, studievägledare: Elisabeth Ericson elier@chalmers.se, programchef: Martin Cederwall martin.cederwall@chalmers.se

0 svarande

Ja»0 0%
Nej»0 0%

Genomsnitt: 0

9. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

0 svarande

1 (För låg)»0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
5 (För hög)»0 0%

Genomsnitt: 0

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

0 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»0 0%
Mycket bra»0 0%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 0

11. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

0 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»0 0%
Mycket bra»0 0%
Har ej sökt hjälp»0 0%

Genomsnitt: 0


Kurslitteratur

12. Prisvärdhet

Anser du att kurslitteraturen var prisvärd? Dvs, var den värd priset. En riktlinje som Chalmers Studentkår har satt är att litteraturen i en kurs inte ska kosta mer än 70 kr/hp.

0 svarande

1 (ej prisvärd)»0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
5 (mycket prisvärd)»0 0%
Köpte inte boken»0

Genomsnitt: 0

13. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

0 svarande

1 (Mycket liten)»0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
5 (Mycket stor)»0 0%

Genomsnitt: 0 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)


Kommentarsfrågor

14. Tillräcklig och lättillgänglig information

Känner du att det funnits tillräcklig och lättillgänglig information om kursinnehåll, examination, mm?

0 svarande

Ja»0 0%
Nej»0 0%
Vet ej»0

Genomsnitt: 0

15. Vad bör främst bevaras till nästa år?

16. Vad bör främst förändras till nästa år?

17. Övriga kommentarerKursutvärderingssystem från