ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


TIMAL vt13 - Produktmodellering, LMU242

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2013-03-18 - 2013-04-05
Antal svar: 29
Procent av deltagarna som svarat: 80%
Kontaktperson: Emma Högberg»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Maskiningenjör 180 hp
Utbildningsprogram studenten tillhör: Maskiningenjör 180 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

28 svarande

Högst 15 timmar»5 17%
Cirka 20 timmar»10 35%
Cirka 25 timmar»8 28%
Cirka 30 timmar»5 17%
Minst 35 timmar»0 0%

Genomsnitt: 2.46

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

29 svarande

0%»2 6%
25%»0 0%
50%»3 10%
75%»8 27%
100%»16 55%

Genomsnitt: 4.24

- Omtenta» (0%)
- Har varit på alla obligatoriska moment + en frivillig föreläsning. Många krockar med andra kurser. » (50%)
- Bara obligatoriska moment, schemakock på övrigt» (50%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

29 svarande

Jag har inte sett/läst målen»2 6%
Målen är svåra att förstå»2 6%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»10 34%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»15 51%

Genomsnitt: 3.31

- Kommer ej ihåg kursens mål» (Jag har inte sett/läst målen)
- Målen borde punktas upp, kort och konsist» (Målen är svåra att förstå)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

28 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»26 92%
Nej, målen är för högt ställda»2 7%

Genomsnitt: 2.07

- vet ej då jag inte kommer ihåg» (Ja, målen verkar rimliga)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

29 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»13 44%
Ja, i hög grad»15 51%
Vet ej/har inte examinerats än»1 3%

Genomsnitt: 2.58

- Tyckte det va mycket fokus på några få delar av kursen. Mycket tekniksfokus på föreläsningar men lite av det examinerades.» (I viss utsträckning)
- Fördelningen av frågorna på tentan jämfört med antal föreläsningar på området var inte jämt fördelat.» (I viss utsträckning)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

29 svarande

Mycket liten»2 6%
Ganska liten»9 31%
Ganska stor»12 41%
Mycket stor»6 20%

Genomsnitt: 2.75

- Har som sagt inte varit på ngn frivillig föreläsning» (Mycket liten)
- Litteraturseminarierna hade kunnat utnyttjas mycket bättre med mer diskussioner både i helklass och gruppvis samt mer diskussioner skapade av lärare. Som det var nu så svarade man på några frågor och skickade in dem men fick ingen ordentlig bild eller chans till diskussion av resterande frågor utan fick bara svaren på dem i efterhand.» (Ganska liten)
- Skulle kunna komprimera föreläsningarna mycket » (Ganska liten)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

29 svarande

Mycket liten»3 10%
Ganska liten»9 31%
Ganska stor»11 37%
Mycket stor»6 20%

Genomsnitt: 2.68

- Jag anser att kurslitteraturen är åldrad och borde uppdateras. Då produktmodellering innefattar tekniker som har utvecklats sedan flera av artiklarna skrevs.» (Mycket liten)
- Mycket svåra texter som är på engelska. Hade varit bättre med Svenska eller lättare engelska.» (Ganska liten)
- Artikel kompendiet fick en väldigt diffus roll, då språket gjorde det svårt att förstå artiklarna. Föreläsningarna bestod av väldigt många slides som var svåra att ta in specifik kunskap från. Kurssammanfattningen var till absolut störst hjälp inför tentan. » (Ganska liten)
- Artiklarna gav en grund för varje område men kändes ibland ouppdaterade och gamla. Detta hade kanske kunnat bli bättre med mer diskussioner i litteraturseminarierna kring jämförelser med artiklarna och nuvarande situation.» (Ganska stor)
- Använde bara kurslitteraturen» (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

28 svarande

Mycket dåligt»1 3%
Ganska dåligt»3 10%
Ganska bra»11 39%
Mycket bra»13 46%

Genomsnitt: 3.28

- vissa föreläsningar fanns inte ens på ping pong.» (Ganska dåligt)
- allt material kom ej upp på pingpong, ibland lite väl sent.» (Ganska dåligt)
- Enda nackdelen var det föreläsningsmaterial på föreläsningen i design som aldrig kom ut men det var visserligen den föreläsarens fel och inte administrationen.» (Mycket bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

29 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»11 37%
Mycket bra»13 44%
Har ej sökt hjälp»5 17%

Genomsnitt: 3.79

- Kunde varit med handledning i början av projektet.» (Ganska bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

29 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»3 10%
Mycket bra»23 79%
Har ej sökt samarbete»3 10%

Genomsnitt: 4

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

29 svarande

För låg»0 0%
Låg»4 13%
Lagom»21 72%
Hög»4 13%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

29 svarande

För låg»0 0%
Låg»7 24%
Lagom»17 58%
Hög»5 17%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 2.93


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

29 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»3 10%
Godkänt»10 34%
Gott»13 44%
Mycket gott»3 10%

Genomsnitt: 3.55 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Det fanns många ointressanta delar, men några delar var helt okej.» (Dåligt)
- Kursen var ngt av de sämsta jag läst. Man kan argumentera hur mycket som helst men ett kurskompendie som innehåller artiklar som är 10 år gamla är INTE ok. Kursen behandlar teknologier som utvecklats kraftigt och så läser vi om hur man gjorde på stenåldern. Helt obegripligt och många i klassen har sagt samma sak. Pratade faktiskt själv med en person som jobbar med bearbetning och han skrattade åt mig när jag frågade om okonventionella bearbetningsmetoder som vi läst om i kursen. EBM är inte framtiden tydligen, det börjar fasas ut. Jag anser att anledningen till gamla artiklar måste ligga i ren lathet från Dan, finns ingen annan rimlig förklaring. CAD-delen var trevlig men gav inte så mycket. Sven är dock en fantastiskt skön lärare och trevlig person.» (Dåligt)
- För mycket gamla källor känns omodernt och inte så spännande som mer aktuell fakta hade kunnat bidra med.» (Dåligt)
- Det har varit lärorikt. En bra fördelning mellan praktiskt projekt och teoretiska föreläsningar.» (Gott)
- Här får du något att ta med dig till löneförhandlingen!» (Gott)
- Intressant kurs, dock höll inte alla gästföreläsningar måttet.» (Gott)
- Rolig kurs där man fick lära känna mycket användbara produktframtsgningsmetoder, med en främst praktisk inriktning men även bra med teori om hur de fungerar » (Gott)
- Första kursen jag har läst som har varit inspirerande och innefattat modern teknik. » (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- CAD delen.»
- CAD-delen var väldigt bra. »
- Seminarierna »
- Blandningen av teori och praktik.»
- Mycket bra med praktisk CAD-del»
- modellbyggandet»
- Seminarium delarna var bra tyckte jag. Mycket diskussion.»
- alla gästföreläsare! »
- Projektarbetet med stirlingmotorn samt alla gästföreläsare i den teoretiska biten»
- Projektet! Arcam och okonventionell bearbetnings föreläsningarna.»
- Delen med det relativt fria arbetet i Catia, bra att få chansen att designa själv och inte bara följa en manual.»
- Föreläsningar från företag som pysslar med relevant teknik och områden som tillhör kursen»
- »
- Gästföreläsningar! »
-

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Uppdatera kurslitteratur.»
- Det hade varit kul att få se när 3D-printern skriver ut.»
- Bättre kurslit.Mer sammanfattade PP då vissa hade över 50 slides. »
- Många föreläsningar har bestått av powerpoints med alldeles för många bilder och för lite konkreta fakta, så att det har varit svårt att förstå vad det är meningen att man ska ta med sig därifrån. Detta gäller främst föreläsningarna om design och rapid tooling.»
- Det kändes inte som föreläsningsdelarna hängde ihop med cad-delen. Hade varit bättre om det var mer kombinerat....»
- Mer kompakta föreläsningar »
- Föreläsningarna ska ligga på ping pong, alla. Färre gäst föreläsningar, de gav inte mycket alls. Kändes som om alla skröt om det dem gjorde och bara pratade om det. Bättre kursmaterial också, artiklarna.»
- förnya ariklar samt vissa pdf:er.»
- Länka samman föreläsningarna mer med projektet, mer konkreta appliceringar som kan användas på Stirling motorn. »
- Kurskompendiet, måste uppdateras med nya tekniker även om gamla tekniker fortfrande vara relevanta. Men det var fler än en artikel som var från tiden 2001/2003.»
- Nytt kompendie, studiebesök»
- Nytt kursmaterial med lite nyare artiklar»
- Artikelkompendiumet behöver ses över ordentligt, mer nyproducerat efterlyses»
- Gästföreläsningarna kändes som om de kunde varit minst hälften så korta och ändå gett lika mycket nyttig information. »
-

16. Övriga kommentarer

- Att kalla ett seminarium för obligatoriskt och sedan inte ha inlämningen av svaren obligatoriskt kändes lite bakvänt.»
- Rolig annorlunda kurs bland det tekniska»
- Otroligt nyttigt och kul kurs! Läraren har varit mycket pedagogisk och alla gästföreläsare har varit bra!»
- Bra föreläsare. Tentan var svår jämfört med tidigare tentor. »
- Sympatisk och hjälpsam föreläsare tycker den biten har varit bra även om innehållet kan ändras. Hade varit kul att lära sig mer nya saker att jobba med i catia»
- Om liknande kurs ska gå så tycker jag det skulle vara mer runt Addative Manufacturing och okonventionella bearbetningsmetoder och att det ska vara mindre om VR»
- Rolig och intressant kurs. Neg - föreläsarna använde väldigt många slides och väldigt få slutsatser och sammanfattningar. Detta gjorde det svårt att komma ihåg och ta med sig värdefull information från föreläsningarna »
-
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.55

Genomsnitt totalt för alla frågor: 3.55
Beräknat jämförelseindex: 0.63


Kursutvärderingssystem från