ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


TSLOG 1213-1 Fysisk distributionsplanering, SJO680

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2012-10-29 - 2012-11-18
Antal svar: 18
Procent av deltagarna som svarat: 34%
Kontaktperson: Ulrika Borre»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Sjöfart och logistik 180 hp
Utbildningsprogram studenten tillhör: Sjöfart och logistik 180 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

18 svarande

Högst 15 timmar»1 5%
Cirka 20 timmar»5 27%
Cirka 25 timmar»5 27%
Cirka 30 timmar»4 22%
Minst 35 timmar»3 16%

Genomsnitt: 3.16

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

18 svarande

0%»0 0%
25%»1 5%
50%»1 5%
75%»3 16%
100%»13 72%

Genomsnitt: 4.55

- De gästföreläsningarna som annordnades kändes endast som en tom lösning på en mycket dåligt planerad kurs. Jag är väl medveten om att läraren inte hade spec. mycket tid på sig att planera kursen, men jag tycket ändå inte att det är godkänt att göra en kurs där man inte har en röd tråd och meddelar eleverna vad som förväntas av dem.» (25%)
- kanske inte till 100 % men iaf 90% har man deltagit i.» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

18 svarande

Jag har inte sett/läst målen»2 11%
Målen är svåra att förstå»7 38%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»7 38%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»2 11%

Genomsnitt: 2.5

- jag är osäker på om dessa visades upp överhuvudtaget. » (Jag har inte sett/läst målen)
- Jag har flera gånger läst lärndemålen och ändå har jag haft svårt att tillämpa dem målen till det vi har fått lära oss. De har varit lite luddigt och borde kanske korregeras. » (Målen är svåra att förstå)
- Otydliga! Vad ska jag lära mig till tentan?» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

16 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»1 6%
Ja, målen verkar rimliga»12 75%
Nej, målen är för högt ställda»3 18%

Genomsnitt: 2.12

- De övningstentamen som vi fick att öva på var den enda riktlinjen jag hade att gå på när jag skulle plugga inför tentan. Grupparbetet och gästföreläsningar var så olikt boken och de ordinarie föreläsningarna att jag inte trodde att de kunde tänkas att komma på tentan. En övningstenta har väl ett syfta antog jag. Men ack så fel jag hade. Kom nog endast en fråga därifrån. De andra kom från gästföreläsningar.» (Nej, målen är för högt ställda)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

16 svarande

Nej, inte alls»6 37%
I viss utsträckning»6 37%
Ja, i hög grad»4 25%
Vet ej/har inte examinerats än»0 0%

Genomsnitt: 1.87

- Det var inte den informationen vi fått på pingpong eller under lektionerna om vad som skulle tentas som sedan verkligen tentades» (Nej, inte alls)
- Tentamensfrågor var ej likvärdiga frågor under kursgenomgång.» (Nej, inte alls)
- Var snäppet för komplicerad» (Nej, inte alls)
- Med tanke på att vi blev ganska missvisade av både föreläsare och kursmaterialet på hemsidan.» (Nej, inte alls)
- De övningstentamen som vi fick att öva på var den enda riktlinjen jag hade att gå på när jag skulle plugga inför tentan. Grupparbetet och gästföreläsningar var så olikt boken och de ordinarie föreläsningarna att jag inte trodde att de kunde tänkas att komma på tentan. En övningstenta har väl ett syfta antog jag. Men ack så fel jag hade. Kom nog endast en fråga därifrån. De andra kom från gästföreläsningar. » (Nej, inte alls)
- Vissa frågor var svåra att applicera till föreläsningarna/kursliteraturen, men andra var lättare att besvara och tillämpa till sina kunskaper » (I viss utsträckning)
- Övningstentan, OK, men riktiga tentan=mardröm» (I viss utsträckning)
- Tentamen testade mig men jag anser att tentamen inte tog upp de delar som föreläsningar och kurs litteratur fokuserat på. Blev förvånad av tentamens utformning. » (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

18 svarande

Mycket liten»8 44%
Ganska liten»6 33%
Ganska stor»4 22%
Mycket stor»0 0%

Genomsnitt: 1.77

- Har varit delaktig under lektioner för att få ut så mycket som möjligt, trots sina kunskaper inom ämnet är föreläsaren enligt min mening inte lämplig som undervisare. Saknar pedagogik. » (Mycket liten)
- Det har varit svårt att hänga med på undervisningen och allt har varit förklarat i konstiga termer inte så att studenter kan förstå de. Verkade mer riktat mot någon med mer utbildning inom ämnet. För många föreläsare och en del av dessa pratade om forsknings studier, vilket jag inte tycker är relevant för kursen och särskilt inte ska ställas frågor om på tentan!» (Mycket liten)
- I och med att stor del av det som nämndes på föreläsningarna inte togs upp i tentamen anser jag att nyttan varit begränsad.» (Ganska liten)
- Om man inte fattar vad föreläsaren säger så kan man ju inte fatta boken... han har ju skrivit den!!!!! Seriöst, förbjud att de får ha samma lärare och författare» (Ganska liten)
- Gästföreläsningar och ett grupparbete som behandlar totalt olika saker gentemot de ordinarie föreläsningarna.» (Ganska liten)
- Mycket har varit till stor hjälp men stora delar av undevisningen var väldigt vag och det känndes som många delar stressades fram av föreläsarna. T.ex beräkningarna då vi fick lite tid att ställa frågor och föreläsaren enbart skrev uträkningarna på tavlan med väldigt lite förklaring bakom det hela.» (Ganska stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

18 svarande

Mycket liten»7 38%
Ganska liten»7 38%
Ganska stor»3 16%
Mycket stor»1 5%

Genomsnitt: 1.88

- Detta var en sak jag var väldigt missnöjd med. Att kursliteraturen inte fanns att köpa i kokboken och svår att få tag på i överlag. Dessutom med tanke på att vår examinator har skrivit kursliteraturen.» (Mycket liten)
- E-bok är inget som jag uppskattar tycker att det är jobbigt att sitta vid datorn och läsa böcker. Sedan bestod boken mest av konstiga formler och diagram var inte särskilt lärande att läsa i den ens. Kändes som man skulle klarat sig lika "bra" utan den fast sparat 200kr.» (Mycket liten)
- Bra skriven kurslitteratur, dock svårt att läsa en e-bok. Hade varit bättre om man förberett kursen och att kursmaterialet hade varit tryckt i bokform. » (Ganska liten)
- Bra bok, ogillar dok at läsa den över skärmen. I fysisk form önskas.» (Ganska liten)
- Bra bok» (Ganska stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

18 svarande

Mycket dåligt»1 5%
Ganska dåligt»4 22%
Ganska bra»8 44%
Mycket bra»5 27%

Genomsnitt: 2.94

- Materialet kom väl upp och info skickades ut men alla lärare kunde inte pingpong och gjorde en del saker svåra. Vidare så skulle praktikfallet laddas upp på pingpong men det kom aldrig upp någonstans att göra detta vilket förvirrade många studenter.» (Ganska dåligt)
- E-bok, lite svårt att undervisa» (Ganska dåligt)
- Funkade bra. » (Ganska bra)
- Relativt bra. Joakim var snabb med att få ut det.» (Ganska bra)
- Kalantari har uppdaterat oss löpande - bra» (Mycket bra)
- POwerpoints och liknanade kom snabbt ut på forumey» (Mycket bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

18 svarande

Mycket dåliga»3 16%
Ganska dåliga»5 27%
Ganska bra»4 22%
Mycket bra»3 16%
Har ej sökt hjälp»3 16%

Genomsnitt: 2.88

- Jag kan bara prata för mig själv. På lektionerna fungerade att ställa frågor men inte på pingpong. Ställde 2 frågor och fick inte svar på någon av dessa. Läser inte kursansvarige sina pim. » (Mycket dåliga)
- Inget svar på frågor både inskickat på mail och pim rörande praktikfall och kursen i allmänhet.» (Mycket dåliga)
- I det projektarbetet som vi fick tilldelat oss så var det mycket vaga riktlinjer som vu fick arbeta efter. Således så frågade vi läraren vad som förväntades av oss, men fick ett mycket löst svar tillbaka. "Vad tjänar företaget pengar på?". Vi hade inte ens fått en grund att stå på. Arbetet handlade inte ens om samma sak som föreläsningarna. Vilket gjorde mig mer förvirrad, och inte fick man något vettigt svar.» (Mycket dåliga)
- Vid tillfällena vi hade för beräkningar var det dåligt med tid för att ställa frågor. Även vid konsultations tillfällena då man fick feedback på grupparbetet. Det var dåligt med feedback då läraren inte var insatt i det arbete vi skrivit.» (Ganska dåliga)
- Har frågat om olika matteuppgifter och fått till svar att det som sagts på föreläsningarna är grunden till vad som examineras vilket inte stämt» (Ganska dåliga)
- Vi hade svårt att förstå vad arbetet gick ut på och hur vi skulle lägga upp projektet, när vi frågade fick vi inget svar» (Ganska dåliga)
- Föreläsningarna var bra och frågor besvarades på ett bra sätt.» (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

18 svarande

Mycket dåligt»1 5%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»3 16%
Mycket bra»14 77%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.66

- Samarbete mellan studenterna har varit viktigt för detta arbete och det har funkat bra för min del. » (Mycket bra)
- Sammarbetet exempelvis under grupparbetet har fungerat mycket väl. Man har hjälpts åt och stöttat varandra.» (Mycket bra)
- Fungera väl som vanligt hänger inte direkt ihop med övriga kursen.» (Mycket bra)
- Eftersom att min känsla var att alla var lika förvirrade så frågade vi alla varandra rätt mycket för att få en bättre förståelse.Dock så var det ingen som förstått vad kursen handlade om. » (Mycket bra)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

18 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»8 44%
Hög»8 44%
För hög»2 11%

Genomsnitt: 3.66

- Jag tycker att det är svårt att svara på den frågan då man inte riktigt har vetat vad man ska lägga stor vikt på och dessutom har arbetet tagit upp mycket av ens tid som man hade kunnat lägga på att studera resten av kursen.» (Lagom)
- Arbetsinsatsen var helt ok men svårt att veta vad det var man skulle kunna. » (Lagom)
- Att som sagt fixa ett en dåligt planerad kurs med gästföreläsningar och ett grupparbete som inte ens behandlar ämnet som förelästes och tenterades känns väldigt väldigt väldigt märkligt. Det tog mycket tid, och hade som sagt inget med det andra att göra ö.ht. Jag vill har ett svar.» (För hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

18 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»5 27%
Hög»7 38%
För hög»6 33%

Genomsnitt: 4.05

- Varför ha två frågor om detta. Läs ovan.» (Lagom)
- Det gick bra att ha kurserna samtidigt men båda hade grupparbeten som tog upp mycket tid. » (Hög)
- Två kurser med två tentor samt två grupparbetet där det ena sades kärva 28,5 h i veckan gjorde att belastnigen var hög. » (För hög)
- Två kurser med två projekt får anses vara för mycket, då nuvarande läsperiod endast innefattar föreläsningar två dagar i veckan.» (För hög)
- Två väldigt omfattande grupparbeten plus två tentor var påfrestande.» (För hög)
- Två ganska stora projekt och kurser blir ganska tungt till slut. Det borde varit tvärtom med betygssättningen på projekten. Det borde vara pass/fail på logistiken och poäng på den andra kursen. » (För hög)
- Jag anser att det var mycket dålig planering från skolans sida i detta fall. Två rätt så stora grupparbeten, plus två tentor, det blir rätt mycket. Speciellt när man själv tvingas jaga läraren i så pass stor utsträckning att han inser att han varit otydlig med instruktionerna för grupparbetet och mailar ut nya (lika otydliga). Till näste år tycker jag att ni tar bort grupparbetet för den hör kursen, det behandlade inte kursen ändå.» (För hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

18 svarande

Mycket dåligt»8 44%
Dåligt»3 16%
Godkänt»7 38%
Gott»0 0%
Mycket gott»0 0%

Genomsnitt: 1.94 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Har inte vetat vad man ska kunna eller vad kursen överhuvudtaget går ut på. Konstigt skriven tenta och liknade inte alls de exempeltentor som låg ute. För många och hastiga föreläsare. » (Mycket dåligt)
- Enbart på grund av en felvinklad tentamen » (Mycket dåligt)
- Övningstenta med rättningsmall som totalt (95%) skilde sig från den riktiga tentan gjorde det väldigt svårt att förstå hur svar på frågorna skulle utformas plus att det styrde inriktningen på mitt studerande i fel riktning. Kunniga föreläsare och intressanta ämnen, men väldigt svårt att få en uppfattning av "den röda tråden" i kursen och därmed även svårare att lära in på dessa föreläsningar. Praktikfall som inte alls kändes relevant i förhållande till resten av kursen. Praktikfallet täckte främst ren ekonomi och var därför inget nytt från tidigare ekonomikurser. Alltså tillförde praktikfallet inga lärdomar som kunde underlätta under studerandet och tentamen. Alldeles för många omfattande frågor på tentan vilket skapade en väldigt stor tidspress. Kurslitteratur endast tillgänglig i e-boksform, inte möjlig att skriva ut vilket var påfrestande.» (Mycket dåligt)
- Förstår inte varför det var obligatoriskt med gästföreläsarna för dom gav verkligen ingenting. Dock en eloge till han som pratade om farmtiden och tekniska lösningar för miljön, mycket intressant. Men resten kunde kvittat, och om det ska vara obligatoriskt ska det vara det. Det var aldrig någon som kollade om vi var där och flera skippade föreläsnigarna med GF och det är ganska förståligt. MEn det blir dumt för dom som faktiskt är där och genomlider det! » (Mycket dåligt)
- Det är ärligt talat den sämsta kursen jag har läst på Chalmers. Alldeles för dålig planering. Det går inte att lösa med gästföreläsningar och ett grupparbete som handlar om andra saker. Det finns ingen röd tråd, det blir bara mer och mer frågetecken. Vad ska vi göra, vad förväntas av oss, vad ska man kunna inför tentan.» (Mycket dåligt)
- Kursen har varit dåligt planerad. Känns inte som att kursen var helt planerad inför kursstarten. » (Dåligt)
- För att vara kritisk måste jag säga att jag hade högre förväntningar, med tanke på att vi har haft Kent som examinator och föreläsare, som man sett lite som en förebild inom logistiken. Men det har varit väldigt svårt att förstå kursens syfte och föreläsningarna har varit om spridda ämnen med olika föreläsare hela tiden utan någon röd tråd i det hela. Kan verkligen förbättras på många plan. » (Dåligt)
- Kursen är nog bra egentligen, det har bara inte framgått riktigt. Föreläsningarna och grupparbetet hörde inte alls ihop och räkneövningarna var väl ok men lite idiotförklarande.» (Godkänt)
- Svagt godkänt» (Godkänt)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Kenth»
- Boken var bra.»
- Jag tror grundkonceptet är bra men behövs kanske mer planering och arbete för att göra det till en lyckad kurs, men som den ser ut nu hoppas jag inte ni låter den se ut nästa år.»
- Uppdateringarna på pingpong»
- lektionerna på engelska va kul och lärorika»
- Praktikfallet»
- Inte mycket. Utan tvekan den kursen jag tyckt varit sämst under hela utbildningen hittills.»
- Inte något, tillbaka med förre läraren. »
- arbetet och föreläsarna»
- Inget förutom boken som var bra.»
- Kenth Lumsdens föreläsningar»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Beräkningstillfällen»
- Bättre planering och kommunikation mellan lärare och studenter. Pedagogik hos föreläsare då det krävs för att studenter ska kunna få förståelse för kursen och ämnet. »
- Bättre samarbete mellan föreläsare, behövs en röd tråd i föreläsningarna, kursliteraturen måste bli tillgänglig för studenterna och bättre upplägg på lärandemål för att göra det lättare att förstå.»
- Grupparbetet - ta bort det helt eller förklara och gå igenom varför det är relevant. Ola var väldigt ignorant. Räkneövningarna var trevliga men när man läser tredje året på Chalmers (detta gäller till och med för oss solare som även tidigare fått höra hur okunniga vi är) så kan man basformler som att y=kx+m och för de som ev inte kan det så hjälper det inte med en föreläsare som suckar och himlar med ögonen. »
- Arbeta mer med kursen och planera om den. Praktikfallet tycker jag inte var så bra, kunde inte relatera till det under övriga kursen/tentan så kunde omformuleras så den passade bättre in. Sen var instruktionerna luddiga och var svårt att komma igång eftersom man behövde ställa 10000 frågor innan man fatta vad det var man skulle göra.»
- Informationen från lärarna, upplägget på föreläsningarna. Det måste blil mer " stuns" i föreläsningarna, läsa innan till på powerpoint kan man göra ensam»
- tentan»
- Tentamen »
- Det mesta.»
- Allt, och jag vill poängtera min åsikt ang. grupparbetet. Det tycker jag verkligen att ni ska överväga att ta bort till nästa år. Antingen ger ni eleverna HP för att klara det och då ska de förövrigt ha något med kursen att göra, eller så tar ni bort det helt.»
- Samordning mellan föreläsare, väldigt spretigt! Och grupparbetet för olika företag, vilket skämt att inte få några guidelines för hur man ska göra för att få mer poäng»

16. Övriga kommentarer

- Mycket svårt att avgöra vad som är viktigt att studera in under periodens gång. Även övningsexempel och övningstentamen överensstämmer inte med den avgörande tentamen. Brist i kommunikation var inte felet, snarare upplägget på kursen baserat på litteratur och föreläsningarna. Dock bra föreläsningar MEN här fanns då tydligt en bristande faktor då tentamen ej återkopplade på ett bra sätt till dessa. Arbetet som utfördes under kursen kändes ytterst irrelevant till kursen. Passar bättre in på företagsekonomi-redovisnings kursen.»
- Kanske kan vara bra att förklara för eleverna att kursen Fysisk Distributionsplanering är en ekonomikurs innan den börjar.»
- För dålig tenta »
- Hur kan man ha en tenta som ligger sjukt mkt högre nivån än föreläsningar och övningstentorna. Och snälla lär er skriva svenska, för flera uppgifter var svåra att förstå på tentan! Så svårt är det inte att lägga ner lite tid på det, för oss är det en viktig del, men det verkar som om ni slängt ihop tentan lite snabbt och inte läst igenom den själva. Och vad får er att tro att ni kan skippa framsidan på tentan?? där alla gränser och övrigt står... och skriva att betygsgränsen står på pingpong?!?!?! Hade det varit okej att hämta mobilen att kolla eller?!?!? Tycker hela kursen var ostrukturerad och oproffsig... han repeterade ju första föreläsningen fler gånger om, kanske skulle lagt lite tid på annat eller...... »
- Den klart sämsta kursen jag har käst på Chalmers.»
- Jag fick nästan en 4a på tentan, 3 poäng ifrån.»
Genomsnitt totalt för detta stycke: 1.94

Genomsnitt totalt för alla frågor: 1.94
Beräknat jämförelseindex: 0.23


Kursutvärderingssystem från